Mpdf (9)

A
Amnin Cosarmarketer em expoline
7 - 29 IX 2013 Galeria EL – LIVING DEAD
LIVING DEAD – suche i wilgotne
Wystawa Michała Brzezińskiego 06–29.09 wt–sb:
10:00–18:00, nd: 10:00–17:00 Centrum Sztuki
Galeria EL
[EN]
Michal Brzezinski: artist combining his activities with biological matter systems, futurologist. In his
work he uses interfaces such as medical ultrasound, GSR, and EEG to study the affects to search for
interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art
that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010. Curator working with
galleries such as the Museum of Art in Lodz, the Centre for Contemporary Art in Gdansk LAZNIA.
http://www.facebook.com/events/531521536917517
“In my work I am going beyond the traditional limits set by posthumanism and transhumanism,
seeking answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in
technology. Today the human race can not define itself as if technology has not become a part of it,
and as if biotechnology has not changed his basic predispositions. We are the first species that
controls its own evolution, and the first that is able to create life (not only mechanical but also
biological). Man has created an artificial living cell, language for DNA programming, also created
machines able not only to support human thinking but also ones, that are able to think on their own.
I am looking for BIOS protected life definitions that will take into account various mechanical and
biological hybryd forms. I have created the idea of “Exoethics”. I have created the artistic language
of effective communication between the various currently popular forms of life, which to date have
not had conventionalized intersubjective communication channels.”
Michał Brzeziński
Michal Brzezinski’s latest exhibition focuses on the phenomenon of “half-life”, “semi-life”
transforming and referring his work to the category drawn from the texts accompanying exhibited in
Poland, a classic for bioart works of Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project).
The artist not only appropriates them, but also refers them to a broader vision of contemporary
culture, expanding them with the elements of film studies perspective. Brzezinski is a philosopher
who expresses his ideas in language of art for which at once demonstrates the importance of
cybernetic human race (he sees and describes it in ten years, both in the text and in his artistic
realizations). In this phenomenon, the categories of life, identity and body limits are constantly being
redefined and recontextualised as is the art which uses new tools. Exhibition title “Living dead”
refers also to pop culture horror genre gore EVIL DEAD. Half live objects are composed of organic
parts and information. Sometimes our body becomes a necessary part for the existence of a whole
cyborg artworks, sometimes plants or animals are included in the exhibition. The exhibition is the
interspecies agora which uses information technology to become a common ground of mutual affects
interpretation. At the exhibition there will be comments on the events and discussions on the
relationship of ethics and bioart not only in terms of ecology and animal rights. Ethics becomes an
essential territory where the game with average customer takes place. But this is a game covering a
wider territory and thanks to the exhibition a broader vision of the world is created, where each
element from crystals through plants and animals has a spiritual essence. That refers to the
shamanic cultures and such vision, applied to the art, creates new paradigm where technology, art
and biology coexist and struggle with the perception of world and art as a dead object. Art is to
animate matter but not in a vaguely metaphorical way. Recovery through art shall be made only by
showing the life of dead objects. Ethical boundary for this project as well as for every gesture of
human existence in the world is therefore something that the creator describes as “essential
oppression” – the pressure is defined as a kind of necessary evil, alien crowding outside your own in
order to maintain the biological existence of the subject. It will test the relationship between ethics
and the conditions are not always conducive to life, the varying in a given space. Oppression is a
discipline, power, and all our culture is trying to to level, or at least sublimate this “necessary evil”,
while the culture itself is such a kind of oppression as well. So we would probably agree that the
cultural solutions of economic or legal between operators or wars are better, state than the bloody
methods of settling disputes which to this day are practiced in different parts of the world. Side
which should stand as artists is obvious – but there are times when you need to restore the
awareness of evil so that it does not disappear completely, and is displaced only in appropriate
circumstances and these circumstances are only guaranteed to stop the evil forces partnership that
is waiting to strike at the you least expect it.
[PL]
Najnowsza wystawa Michała Brzezińskiego koncentruje się na zjawisku “pół-życia”, “semi-life”
przekształcając i odnosząc do swojej twórczości kategorię zaczerpniętą z tekstów towarzyszących
niedawno eksponowanym w Polsce, klasycznym dla biosztuki (bioart) pracom Oron Catts & Ionat
Zurr (The Tissue Culture and Art Project). Artysta nie tyle zawłaszcza je, co odnosi je do szerszej
wizji kultury współczesnej, poszerzając między innymi o elementy perspektywy filmoznawczej.
Brzeziński to filozof wyrażający swe idee w języku sztuki dla którego co raz dobitniej widoczna staje
się cyborgizacja gatunku ludzkiego – sam dostrzega i opisuje ją od dziesięciu lat zarówno w tekstach
jak i w swych realizacjach artystycznych. W zjawisku tym kategorie granic życia, tożsamości i
podmiotu są stale redefiniowane tak jak i redefiniowana jest sztuka posługująca się tymi nowymi
narzędziami. Żywy trup, bo tak należałoby przetłumaczyć tytuł wystawy to odniesienie również do
kultury masowej i “kultowego” horroru gatunku gore EVIL DEAD. Pół żywe obiekty składają się z
części organicznej i informatycznej. Czasami to nasze ciało staje się częścią niezbędną do zaistnienia
cyborgicznej całości prac artystycznych, czasami są to rośliny czy zwierzęta na czas wystawy
włączone w ekspozycję. Wystawa jest taką międzygatunkową agorą w której wykorzystuje się
informatykę do tego by stała się wspólną płaszczyzną interpretacji wzajemnych afektów. Na
wystawie nie zabraknie komentarzy do wydarzeń i dyskusji na temat związku etyki i biosztuki nie
tylko w kontekście ekologii, czy praw zwierząt. Etyka staje się podstawowym terytorium na którym
rozgrywa się artystyczna gra z tzw. przeciętnym odbiorcą. To jednak gra obejmująca szersze
terytorium i dzięki wystawie rysuje się szersza wizja świata w której każdy element od kryształów
poprzez rośliny i zwierzęta posiada jedną esencję duchową odnosi się to do kultur szamańskich a
wizja taka aplikowana do sztuki tworzy nowy paradygmat w którym technologia, sztuka i biologia
współegzystując zmagają się z percepcją świata i sztuki jako martwego obiektu. Sztuka ma ożywiać
materię ale nie w jakiś mgliście metaforyczny sposób. Ożywienie poprzez sztukę dokonuje się jedynie
poprzez ukazanie życia martwych obiektów. Granicą etyczną dla tego projektu podobnie jak dla
każdego gestu istnienia człowieka na świecie pozostaje więc coś co twórca określa jako “ucisk
konieczny” – ucisk ten definiowany jest jako rodzaj zła koniecznego, wyparcia obcego poza granice
własnego w celu podtrzymania biologicznej egzystencji podmiotu. Będzie badana zależność między
etyką i warunkami nie zawsze sprzyjającymi życiu, zmiennymi w określonej czasoprzestrzeni. Ucisk
to dyscyplina, władza a cała nasza kultura próbuje to “zło konieczne” niwelować, lub chociaż
sublimować, jednocześnie sama kultura jest takim rodzajem ucisku. Zgodzimy się więc zapewne, że
lepsze są rozwiązania kulturowe wojen ekonomicznych, czy prawnych między podmiotami
gospodarczymi lub państwowymi niż krwawe metody rozstrzygania sporów jakie po dziś dzień są
praktykowane w różnych częściach świata. Strona po której powinni stać artyści także jest oczywista
– jednak są takie chwile kiedy należy przywrócić świadomość zła i to, że nie znika ono całkowicie, a
tylko jest wypierane w odpowiednich okolicznościach i tylko te okoliczności są gwarancją
powstrzymania osobowej siły zła które czeka by uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie.
“W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumenizmu,
poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne które zmieniły się wraz z rozwojem
technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się
jego częścią, oraz tak jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji.
Jesteśmy pierwszym gatunkiem który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym który z materii
potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą
komórkę, stworzył maszyny nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie.
Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy
mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji między różnymi
aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych
intersubiektywnych kanałów komunikacji. ” Michał Brzeziński
Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami
informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne
takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego
języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych lat 90 oraz w sztuce
wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Twórca
nieistniejącej już Galerii NT. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w
Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

Recomendados

Mpdf (2) por
Mpdf (2)Mpdf (2)
Mpdf (2)residency programs
291 visualizações4 slides
12. miloslav lapka płynny krajobraz por
12. miloslav lapka  płynny krajobraz12. miloslav lapka  płynny krajobraz
12. miloslav lapka płynny krajobrazMałopolski Instytut Kultury
4.3K visualizações4 slides
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING por
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTINGMichal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTINGMichal Brzezinski
1.1K visualizações12 slides
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organiczna por
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organicznaJoanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organiczna
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organicznaMałopolski Instytut Kultury
1.1K visualizações3 slides
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy por
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowyAnna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowyMałopolski Instytut Kultury
2.3K visualizações8 slides
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury por
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyDorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyMałopolski Instytut Kultury
2.8K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu por
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuGiulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuMałopolski Instytut Kultury
14.2K visualizações8 slides
Paweł Jaworski por
Paweł JaworskiPaweł Jaworski
Paweł JaworskiMałopolski Instytut Kultury
4.8K visualizações8 slides
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej por
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiejAgostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiejMałopolski Instytut Kultury
1.7K visualizações8 slides
7. anna górka neowioski - krajobrazy z przeszłości por
7. anna górka  neowioski - krajobrazy z przeszłości7. anna górka  neowioski - krajobrazy z przeszłości
7. anna górka neowioski - krajobrazy z przeszłościMałopolski Instytut Kultury
3.6K visualizações3 slides
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama" por
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"Damian Skawiński
218 visualizações23 slides
Michał Choptiany, Ku granicom języka por
Michał Choptiany, Ku granicom językaMichał Choptiany, Ku granicom języka
Michał Choptiany, Ku granicom językaMałopolski Instytut Kultury
581 visualizações6 slides

Mais procurados(19)

Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu por Małopolski Instytut Kultury
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuGiulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Małopolski Instytut Kultury14.2K visualizações
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej por Małopolski Instytut Kultury
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiejAgostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej
Małopolski Instytut Kultury1.7K visualizações
7. anna górka neowioski - krajobrazy z przeszłości por Małopolski Instytut Kultury
7. anna górka  neowioski - krajobrazy z przeszłości7. anna górka  neowioski - krajobrazy z przeszłości
7. anna górka neowioski - krajobrazy z przeszłości
Małopolski Instytut Kultury3.6K visualizações
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama" por Damian Skawiński
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"
Damian Skawiński218 visualizações
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznego por Małopolski Instytut Kultury
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznegoKarol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznego
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznego
Małopolski Instytut Kultury1.7K visualizações
37 metrów por Marta Karpińska
37 metrów37 metrów
37 metrów
Marta Karpińska324 visualizações
Ewa Rewers - Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu por Małopolski Instytut Kultury
Ewa Rewers - Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstuEwa Rewers - Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu
Ewa Rewers - Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu
Małopolski Instytut Kultury3.4K visualizações
Renesans por guesta7ac4
RenesansRenesans
Renesans
guesta7ac412.6K visualizações
32943520 sztuka-jako-źrodło-do-badania-historii-czy-historiografia-jest-sztuk... por Mirzam86
32943520 sztuka-jako-źrodło-do-badania-historii-czy-historiografia-jest-sztuk...32943520 sztuka-jako-źrodło-do-badania-historii-czy-historiografia-jest-sztuk...
32943520 sztuka-jako-źrodło-do-badania-historii-czy-historiografia-jest-sztuk...
Mirzam862.2K visualizações
Inspiracje Filozoficzne Młodej Polski por janek
Inspiracje Filozoficzne Młodej PolskiInspiracje Filozoficzne Młodej Polski
Inspiracje Filozoficzne Młodej Polski
janek4.8K visualizações
Mario Perniola, Wampiryzm i seksapil nieorganiczności por Małopolski Instytut Kultury
Mario Perniola, Wampiryzm i seksapil nieorganicznościMario Perniola, Wampiryzm i seksapil nieorganiczności
Mario Perniola, Wampiryzm i seksapil nieorganiczności
Małopolski Instytut Kultury2.6K visualizações

Destaque

The gift guide for all your girlfriends por
The gift guide for all your girlfriendsThe gift guide for all your girlfriends
The gift guide for all your girlfriendsPinky To Posh
1.9K visualizações4 slides
Presentación por
PresentaciónPresentación
Presentaciónluis644
189 visualizações25 slides
Mpdf (14) por
Mpdf (14)Mpdf (14)
Mpdf (14)Amnin Cosar
395 visualizações4 slides
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin Digital por
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin DigitalRelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin Digital
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin DigitalNew Spin Digital
563 visualizações24 slides
how to get more link like sitemap? por
how to get more link like sitemap?how to get more link like sitemap?
how to get more link like sitemap?eachmall.com
2.8K visualizações21 slides
Literature ta tme por
Literature ta tmeLiterature ta tme
Literature ta tmeYves Van Nieuwenhove
439 visualizações7 slides

Destaque(17)

The gift guide for all your girlfriends por Pinky To Posh
The gift guide for all your girlfriendsThe gift guide for all your girlfriends
The gift guide for all your girlfriends
Pinky To Posh1.9K visualizações
Presentación por luis644
PresentaciónPresentación
Presentación
luis644189 visualizações
Mpdf (14) por Amnin Cosar
Mpdf (14)Mpdf (14)
Mpdf (14)
Amnin Cosar395 visualizações
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin Digital por New Spin Digital
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin DigitalRelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin Digital
RelayRides UX Observations by Jeff McNeil, New Spin Digital
New Spin Digital563 visualizações
how to get more link like sitemap? por eachmall.com
how to get more link like sitemap?how to get more link like sitemap?
how to get more link like sitemap?
eachmall.com2.8K visualizações
1099 fire ppt por 1099fires
1099 fire ppt1099 fire ppt
1099 fire ppt
1099fires327 visualizações
Spot 2 por framarcello
Spot 2Spot 2
Spot 2
framarcello274 visualizações
Excerto livro-ca-excel2013 por Rigo Rodrigues
Excerto livro-ca-excel2013Excerto livro-ca-excel2013
Excerto livro-ca-excel2013
Rigo Rodrigues223 visualizações
Введение в Apache Cassandra por Open-IT
Введение в Apache CassandraВведение в Apache Cassandra
Введение в Apache Cassandra
Open-IT430 visualizações
Why to Consider Account Based Marketing? por SMARTe Inc.
Why to Consider Account Based Marketing?Why to Consider Account Based Marketing?
Why to Consider Account Based Marketing?
SMARTe Inc.680 visualizações
Importance Of Email Encryption In Organizations por ZixMailEncryption.com
Importance Of Email Encryption In Organizations Importance Of Email Encryption In Organizations
Importance Of Email Encryption In Organizations
ZixMailEncryption.com370 visualizações
Summerschool Heelkunde UGent 2013 por Yves Van Nieuwenhove
Summerschool Heelkunde UGent 2013Summerschool Heelkunde UGent 2013
Summerschool Heelkunde UGent 2013
Yves Van Nieuwenhove391 visualizações
αρχαϊκη τα γράμματα por 4444465
αρχαϊκη τα γράμματααρχαϊκη τα γράμματα
αρχαϊκη τα γράμματα
4444465869 visualizações
Sfida #1: Tecnologia e Didattica por Matteo Troìa
Sfida #1: Tecnologia e DidatticaSfida #1: Tecnologia e Didattica
Sfida #1: Tecnologia e Didattica
Matteo Troìa886 visualizações
Rust: абстракции и безопасность, совершенно бесплатно por Open-IT
Rust: абстракции и безопасность, совершенно бесплатноRust: абстракции и безопасность, совершенно бесплатно
Rust: абстракции и безопасность, совершенно бесплатно
Open-IT3.6K visualizações
Akka и реактивное программирование на JVM por Open-IT
Akka и реактивное программирование на JVMAkka и реактивное программирование на JVM
Akka и реактивное программирование на JVM
Open-IT1.3K visualizações

Similar a Mpdf (9)

Mpdf (2) por
Mpdf (2)Mpdf (2)
Mpdf (2)Amnin Cosar
193 visualizações4 slides
BIO AFFECTIVE ART por
BIO AFFECTIVE ARTBIO AFFECTIVE ART
BIO AFFECTIVE ARTMichal Brzezinski
1.1K visualizações36 slides
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult... por
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...Mirzam86
1.6K visualizações27 slides
Socjologia humanistyczna por
Socjologia humanistycznaSocjologia humanistyczna
Socjologia humanistycznaBalcarek
2.6K visualizações10 slides
Dokumentacja foto por
Dokumentacja fotoDokumentacja foto
Dokumentacja fotoMichal Brzezinski
392 visualizações36 slides
1. przedmiot antropologii por
1. przedmiot antropologii1. przedmiot antropologii
1. przedmiot antropologiiMirzam86
3.6K visualizações5 slides

Similar a Mpdf (9)(20)

Mpdf (2) por Amnin Cosar
Mpdf (2)Mpdf (2)
Mpdf (2)
Amnin Cosar193 visualizações
BIO AFFECTIVE ART por Michal Brzezinski
BIO AFFECTIVE ARTBIO AFFECTIVE ART
BIO AFFECTIVE ART
Michal Brzezinski1.1K visualizações
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult... por Mirzam86
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
Mirzam861.6K visualizações
Socjologia humanistyczna por Balcarek
Socjologia humanistycznaSocjologia humanistyczna
Socjologia humanistyczna
Balcarek2.6K visualizações
Dokumentacja foto por Michal Brzezinski
Dokumentacja fotoDokumentacja foto
Dokumentacja foto
Michal Brzezinski392 visualizações
1. przedmiot antropologii por Mirzam86
1. przedmiot antropologii1. przedmiot antropologii
1. przedmiot antropologii
Mirzam863.6K visualizações
2. wyobraźnia antropologiczna por Mirzam86
2. wyobraźnia antropologiczna2. wyobraźnia antropologiczna
2. wyobraźnia antropologiczna
Mirzam86453 visualizações
ETNOLINGWISTYKA, SEMIOTYKA, JĘZYKOZNAWSTWO por Konrad Juszczyk
ETNOLINGWISTYKA, SEMIOTYKA, JĘZYKOZNAWSTWOETNOLINGWISTYKA, SEMIOTYKA, JĘZYKOZNAWSTWO
ETNOLINGWISTYKA, SEMIOTYKA, JĘZYKOZNAWSTWO
Konrad Juszczyk1.3K visualizações
Piotr Witek, Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii. Metodologiczne ... por Piotr Witek
Piotr Witek, Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii. Metodologiczne ...Piotr Witek, Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii. Metodologiczne ...
Piotr Witek, Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii. Metodologiczne ...
Piotr Witek2.4K visualizações
Inspiracje Filozoficzne MłOdej Polski por Bronka
Inspiracje Filozoficzne MłOdej PolskiInspiracje Filozoficzne MłOdej Polski
Inspiracje Filozoficzne MłOdej Polski
Bronka372 visualizações
Antropologia rzeczy por agata stanisz
Antropologia rzeczyAntropologia rzeczy
Antropologia rzeczy
agata stanisz2.1K visualizações
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta por Stowarzyszenie KONTAKT
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miastaPoza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Stowarzyszenie KONTAKT1.3K visualizações
Katalog nt apex por Michal Brzezinski
Katalog nt apexKatalog nt apex
Katalog nt apex
Michal Brzezinski369 visualizações
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa... por Mirzam86
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
Mirzam861.1K visualizações
Filozoficzne inspiracje Młodej Polski por janek
Filozoficzne inspiracje Młodej PolskiFilozoficzne inspiracje Młodej Polski
Filozoficzne inspiracje Młodej Polski
janek3.9K visualizações
Fenomen grozy w muzyce / Maciej Żołnowski por Darmowe Ebooki
Fenomen grozy w muzyce / Maciej ŻołnowskiFenomen grozy w muzyce / Maciej Żołnowski
Fenomen grozy w muzyce / Maciej Żołnowski
Darmowe Ebooki784 visualizações
Wprowadzenie, [w] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histo... por Piotr Witek
Wprowadzenie, [w] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histo...Wprowadzenie, [w] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histo...
Wprowadzenie, [w] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histo...
Piotr Witek204 visualizações
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P... por Krzysztof Gliszczyński
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...
Krzysztof Gliszczyński56 visualizações
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej por Małopolski Instytut Kultury
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnejFrancesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej
Małopolski Instytut Kultury2.9K visualizações

Mais de Amnin Cosar

Stéphane mallarmé por
Stéphane mallarméStéphane mallarmé
Stéphane mallarméAmnin Cosar
293 visualizações2 slides
Mpdf por
MpdfMpdf
MpdfAmnin Cosar
182 visualizações1 slide
Mpdf (11) por
Mpdf (11)Mpdf (11)
Mpdf (11)Amnin Cosar
114 visualizações1 slide
Mpdf (10) por
Mpdf (10)Mpdf (10)
Mpdf (10)Amnin Cosar
136 visualizações1 slide
Mpdf (8) por
Mpdf (8)Mpdf (8)
Mpdf (8)Amnin Cosar
148 visualizações1 slide
Mpdf (4) por
Mpdf (4)Mpdf (4)
Mpdf (4)Amnin Cosar
152 visualizações2 slides

Mais de Amnin Cosar(8)

Stéphane mallarmé por Amnin Cosar
Stéphane mallarméStéphane mallarmé
Stéphane mallarmé
Amnin Cosar293 visualizações
Mpdf por Amnin Cosar
MpdfMpdf
Mpdf
Amnin Cosar182 visualizações
Mpdf (11) por Amnin Cosar
Mpdf (11)Mpdf (11)
Mpdf (11)
Amnin Cosar114 visualizações
Mpdf (10) por Amnin Cosar
Mpdf (10)Mpdf (10)
Mpdf (10)
Amnin Cosar136 visualizações
Mpdf (8) por Amnin Cosar
Mpdf (8)Mpdf (8)
Mpdf (8)
Amnin Cosar148 visualizações
Mpdf (4) por Amnin Cosar
Mpdf (4)Mpdf (4)
Mpdf (4)
Amnin Cosar152 visualizações
Mpdf (3) por Amnin Cosar
Mpdf (3)Mpdf (3)
Mpdf (3)
Amnin Cosar301 visualizações
expoline spectrum offer por Amnin Cosar
expoline spectrum offerexpoline spectrum offer
expoline spectrum offer
Amnin Cosar302 visualizações

Mpdf (9)

 • 1. 7 - 29 IX 2013 Galeria EL – LIVING DEAD LIVING DEAD – suche i wilgotne Wystawa Michała Brzezińskiego 06–29.09 wt–sb: 10:00–18:00, nd: 10:00–17:00 Centrum Sztuki Galeria EL [EN] Michal Brzezinski: artist combining his activities with biological matter systems, futurologist. In his work he uses interfaces such as medical ultrasound, GSR, and EEG to study the affects to search for interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Lodz, the Centre for Contemporary Art in Gdansk LAZNIA. http://www.facebook.com/events/531521536917517 “In my work I am going beyond the traditional limits set by posthumanism and transhumanism, seeking answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in technology. Today the human race can not define itself as if technology has not become a part of it, and as if biotechnology has not changed his basic predispositions. We are the first species that controls its own evolution, and the first that is able to create life (not only mechanical but also biological). Man has created an artificial living cell, language for DNA programming, also created machines able not only to support human thinking but also ones, that are able to think on their own. I am looking for BIOS protected life definitions that will take into account various mechanical and biological hybryd forms. I have created the idea of “Exoethics”. I have created the artistic language of effective communication between the various currently popular forms of life, which to date have not had conventionalized intersubjective communication channels.” Michał Brzeziński Michal Brzezinski’s latest exhibition focuses on the phenomenon of “half-life”, “semi-life” transforming and referring his work to the category drawn from the texts accompanying exhibited in Poland, a classic for bioart works of Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). The artist not only appropriates them, but also refers them to a broader vision of contemporary culture, expanding them with the elements of film studies perspective. Brzezinski is a philosopher who expresses his ideas in language of art for which at once demonstrates the importance of cybernetic human race (he sees and describes it in ten years, both in the text and in his artistic realizations). In this phenomenon, the categories of life, identity and body limits are constantly being
 • 2. redefined and recontextualised as is the art which uses new tools. Exhibition title “Living dead” refers also to pop culture horror genre gore EVIL DEAD. Half live objects are composed of organic parts and information. Sometimes our body becomes a necessary part for the existence of a whole cyborg artworks, sometimes plants or animals are included in the exhibition. The exhibition is the interspecies agora which uses information technology to become a common ground of mutual affects interpretation. At the exhibition there will be comments on the events and discussions on the relationship of ethics and bioart not only in terms of ecology and animal rights. Ethics becomes an essential territory where the game with average customer takes place. But this is a game covering a wider territory and thanks to the exhibition a broader vision of the world is created, where each element from crystals through plants and animals has a spiritual essence. That refers to the shamanic cultures and such vision, applied to the art, creates new paradigm where technology, art and biology coexist and struggle with the perception of world and art as a dead object. Art is to animate matter but not in a vaguely metaphorical way. Recovery through art shall be made only by showing the life of dead objects. Ethical boundary for this project as well as for every gesture of human existence in the world is therefore something that the creator describes as “essential oppression” – the pressure is defined as a kind of necessary evil, alien crowding outside your own in order to maintain the biological existence of the subject. It will test the relationship between ethics and the conditions are not always conducive to life, the varying in a given space. Oppression is a discipline, power, and all our culture is trying to to level, or at least sublimate this “necessary evil”, while the culture itself is such a kind of oppression as well. So we would probably agree that the cultural solutions of economic or legal between operators or wars are better, state than the bloody methods of settling disputes which to this day are practiced in different parts of the world. Side which should stand as artists is obvious – but there are times when you need to restore the awareness of evil so that it does not disappear completely, and is displaced only in appropriate circumstances and these circumstances are only guaranteed to stop the evil forces partnership that is waiting to strike at the you least expect it. [PL] Najnowsza wystawa Michała Brzezińskiego koncentruje się na zjawisku “pół-życia”, “semi-life” przekształcając i odnosząc do swojej twórczości kategorię zaczerpniętą z tekstów towarzyszących niedawno eksponowanym w Polsce, klasycznym dla biosztuki (bioart) pracom Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). Artysta nie tyle zawłaszcza je, co odnosi je do szerszej wizji kultury współczesnej, poszerzając między innymi o elementy perspektywy filmoznawczej. Brzeziński to filozof wyrażający swe idee w języku sztuki dla którego co raz dobitniej widoczna staje się cyborgizacja gatunku ludzkiego – sam dostrzega i opisuje ją od dziesięciu lat zarówno w tekstach jak i w swych realizacjach artystycznych. W zjawisku tym kategorie granic życia, tożsamości i podmiotu są stale redefiniowane tak jak i redefiniowana jest sztuka posługująca się tymi nowymi narzędziami. Żywy trup, bo tak należałoby przetłumaczyć tytuł wystawy to odniesienie również do kultury masowej i “kultowego” horroru gatunku gore EVIL DEAD. Pół żywe obiekty składają się z części organicznej i informatycznej. Czasami to nasze ciało staje się częścią niezbędną do zaistnienia cyborgicznej całości prac artystycznych, czasami są to rośliny czy zwierzęta na czas wystawy włączone w ekspozycję. Wystawa jest taką międzygatunkową agorą w której wykorzystuje się informatykę do tego by stała się wspólną płaszczyzną interpretacji wzajemnych afektów. Na wystawie nie zabraknie komentarzy do wydarzeń i dyskusji na temat związku etyki i biosztuki nie
 • 3. tylko w kontekście ekologii, czy praw zwierząt. Etyka staje się podstawowym terytorium na którym rozgrywa się artystyczna gra z tzw. przeciętnym odbiorcą. To jednak gra obejmująca szersze terytorium i dzięki wystawie rysuje się szersza wizja świata w której każdy element od kryształów poprzez rośliny i zwierzęta posiada jedną esencję duchową odnosi się to do kultur szamańskich a wizja taka aplikowana do sztuki tworzy nowy paradygmat w którym technologia, sztuka i biologia współegzystując zmagają się z percepcją świata i sztuki jako martwego obiektu. Sztuka ma ożywiać materię ale nie w jakiś mgliście metaforyczny sposób. Ożywienie poprzez sztukę dokonuje się jedynie poprzez ukazanie życia martwych obiektów. Granicą etyczną dla tego projektu podobnie jak dla każdego gestu istnienia człowieka na świecie pozostaje więc coś co twórca określa jako “ucisk konieczny” – ucisk ten definiowany jest jako rodzaj zła koniecznego, wyparcia obcego poza granice własnego w celu podtrzymania biologicznej egzystencji podmiotu. Będzie badana zależność między etyką i warunkami nie zawsze sprzyjającymi życiu, zmiennymi w określonej czasoprzestrzeni. Ucisk to dyscyplina, władza a cała nasza kultura próbuje to “zło konieczne” niwelować, lub chociaż sublimować, jednocześnie sama kultura jest takim rodzajem ucisku. Zgodzimy się więc zapewne, że lepsze są rozwiązania kulturowe wojen ekonomicznych, czy prawnych między podmiotami gospodarczymi lub państwowymi niż krwawe metody rozstrzygania sporów jakie po dziś dzień są praktykowane w różnych częściach świata. Strona po której powinni stać artyści także jest oczywista – jednak są takie chwile kiedy należy przywrócić świadomość zła i to, że nie znika ono całkowicie, a tylko jest wypierane w odpowiednich okolicznościach i tylko te okoliczności są gwarancją powstrzymania osobowej siły zła które czeka by uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. “W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumenizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne które zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunkiem który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym który z materii potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą komórkę, stworzył maszyny nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji między różnymi aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanałów komunikacji. ” Michał Brzeziński Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych lat 90 oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Twórca nieistniejącej już Galerii NT. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.