O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
AA SSeegguunnddaa RReevvoolluuççããoo 
IInndduussttrriiaall 
PPrrooff..AAllttaaiirr AAgguuiillaarr 
AA SSeegguunnddaa RReev...
IInnttrroodduuççããoo 
 PPeerrcceebbeemmooss nnoo ddeeccoorrrreerr ddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall qquuee aa ...
UUssoo ddaa EElleettrriicciiddaaddee 
 NNoo ddeesseennrroollaarr ddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ppeerrcceeb...
IInnoovvaaççõõeess 
 NNoovvaass eexxppeerriiêênncciiaass ppeerrmmiittiirraamm oo aapprroovveeiittaammeennttoo ddee 
mmiin...
TTrraannssppoorrtteess 
 CCoomm rreellaaççããoo aaooss ttrraannssppoorrtteess,, ppooddeemmooss vveerr qquuee aass nnoovvaa...
CCaarraacctteerrííssttiiccaass ee IInnvveennççõõeess 
 CCaarraacctteerrííssttiiccaass::-- FFoorrttee ddeesseennvvoollvvii...
CCoonnttiinnuuaaççããoo 
 -- AA ppooppuullaaççããoo uurrbbaannaa ppaassssaa aa sseerr mmaaiioorr ddoo qquuee aa rruurraall ...
IInnvveennççõõeess 
 -- PPrreennssaa mmóóvveell 
-- MMoottoorr ddee ccoommbbuussttããoo 
iinntteerrnnaa 
-- TTeelleeffoonn...
 Segunda Revolução Industrial - Prof.Altair Aguilar.
 Segunda Revolução Industrial - Prof.Altair Aguilar.
 Segunda Revolução Industrial - Prof.Altair Aguilar.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Segunda Revolução Industrial - Prof.Altair Aguilar.

242 visualizações

Publicada em

História.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Segunda Revolução Industrial - Prof.Altair Aguilar.

 1. 1. AA SSeegguunnddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall PPrrooff..AAllttaaiirr AAgguuiillaarr AA SSeegguunnddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall aaccoonntteecceeuu nnaa sseegguunnddaa mmeettaaddee ddoo ssééccuulloo XXIIXX ee rreepprreesseennttoouu uumm aapprriimmoorraammeennttoo ttééccnniiccoo ee cciieennttííffiiccoo ddaa PPrriimmeeiirraa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ddaa sseegguunnddaa mmeettaaddee ddoo ssééccuulloo XXVVIIIIII..
 2. 2. IInnttrroodduuççããoo  PPeerrcceebbeemmooss nnoo ddeeccoorrrreerr ddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall qquuee aa nneecceessssiiddaaddee ccrreesscceennttee ppoorr nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass ssee ttoorrnnoouu uummaa ddeemmaannddaa ccoommuumm aa nnaaççõõeess oouu ddoonnooss ddee iinnddúússttrriiaass qquuee qquuiisseesssseemm aauummeennttaarr sseeuuss lluuccrrooss.. CCoomm iissssoo,, oo mmooddeelloo iinndduussttrriiaall eessttiippuullaaddoo nnoo ssééccuulloo XXVVIIIIII ssooffrreeuu ddiivveerrssaass mmuuddaannççaass ee aapprriimmoorraammeennttooss qquuee mmaarrccaarraamm eessssaa bbuussccaa ccoonnssttaannttee ppoorr nnoovviiddaaddeess.. PPaarrttiiccuullaarrmmeennttee,, ppooddeemmooss vveerr qquuee,, aa ppaarrttiirr ddee 11887700,, uummaa nnoovvaa oonnddaa tteeccnnoollóóggiiccaa sseeddiimmeennttoouu aa cchhaammaaddaa SSeegguunnddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall..
 3. 3. UUssoo ddaa EElleettrriicciiddaaddee  NNoo ddeesseennrroollaarr ddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ppeerrcceebbeemmooss qquuee aa nneecceessssiiddaaddee ccrreesscceennttee ppoorr nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass ssee ttoorrnnoouu uummaa ddeemmaannddaa ccoommuumm aa qquuaallqquueerr nnaaççããoo oouu ddoonnoo ddee iinnddúússttrriiaa qquuee qquuiisseessssee aammpplliiaarr sseeuuss lluuccrrooss.. CCoomm iissssoo,, oo mmooddeelloo iinndduussttrriiaall eessttiippuullaaddoo nnoo ssééccuulloo XXVVIIIIII ssooffrreeuu ddiivveerrssaass mmuuddaannççaass ee aapprriimmoorraammeennttooss qquuee mmaarrccaarraamm eessssaa bbuussccaa ccoonnssttaannttee ppoorr nnoovviiddaaddeess.. PPaarrttiiccuullaarrmmeennttee,, ppooddeemmooss vveerr qquuee,, aa ppaarrttiirr ddee 11887700,, uummaa nnoovvaa oonnddaa tteeccnnoollóóggiiccaa sseeddiimmeennttoouu aa cchhaammaaddaa SSeegguunnddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall..
 4. 4. IInnoovvaaççõõeess  NNoovvaass eexxppeerriiêênncciiaass ppeerrmmiittiirraamm oo aapprroovveeiittaammeennttoo ddee mmiinnéérriiooss aanntteess sseemm iimmppoorrttâânncciiaa nnaa oobbtteennççããoo ddee mmaattéérriiaa-- pprriimmaa ee oouuttrrooss mmaaqquuiinnáárriiooss.. OO aaççoo ee oo aalluummíínniioo ffoorraamm llaarrggaammeennttee uuttiilliizzaaddooss ppeellaa ssuuaa mmaaiioorr rreessiissttêênncciiaa ee mmaalleeaabbiilliiddaaddee.. MMééttooddooss mmaaiiss ssiimmpplleess ddee ffaabbrriiccaaççããoo ppeerrmmiittiirraamm qquuee oo áácciiddoo ssuullffúúrriiccoo ee aa ssooddaa ccááuussttiiccaa ffoosssseemm aacceessssíívveeiiss.. PPoorr mmeeiioo ddeesssseess ddooiiss ccoommppoossttooss aa ffaabbrriiccaaççããoo ddee bboorrrraacchhaa,, ppaappeell ee eexxpplloossiivvooss ppôôddee sseerr ffeeiittaa eemm llaarrggaa eessccaallaa..
 5. 5. TTrraannssppoorrtteess  CCoomm rreellaaççããoo aaooss ttrraannssppoorrtteess,, ppooddeemmooss vveerr qquuee aass nnoovvaass ffoonntteess ddee eenneerrggiiaa ee aa pprroodduuççããoo ddoo aaççoo ppeerrmmiittiirraamm aa ccoonncceeppççããoo ddee mmeeiiooss ddee llooccoommooççããoo mmaaiiss áággeeiiss ee bbaarraattooss.. DDuurraannttee oo ssééccuulloo XXIIXX,, aa ccoonnssttrruuççããoo ddee eessttrraaddaass ddee ffeerrrroo ffooii oo rraammoo ddee ttrraannssppoorrttee qquuee mmaaiiss ccrreesscceeuu.. NNeessssee ppeerrííooddoo,, EEssttaaddooss UUnniiddooss ee EEuurrooppaa ppoossssuuííaamm jjuunnttooss cceerrccaa ddee 220000 mmiill qquuiillôômmeettrrooss ddee ttrriillhhooss ccoonnssttrruuííddooss.. SSeegguunnddoo oouuttrrooss ddaaddooss,, ssoommeennttee nnaa ddééccaaddaa ddee 11886600,, mmaaiiss ddee ddooiiss mmiillhhõõeess ddee ppeessssooaass eerraamm eemmpprreeggaaddaass nnaa mmaannuutteennççããoo ddeessssee úúnniiccoo mmeeiioo ddee ttrraannssppoorrttee..
 6. 6. CCaarraacctteerrííssttiiccaass ee IInnvveennççõõeess  CCaarraacctteerrííssttiiccaass::-- FFoorrttee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo tteeccnnoollóóggiiccoo aapplliiccaaddoo,, pprriinncciippaallmmeennttee,, ààss iinnddúússttrriiaass eellééttrriiccaa,, qquuíímmiiccaa,, mmeettaallúúrrggiiccaa,, ffaarrmmaaccêêuuttiiccaa ee ddee ttrraannssppoorrtteess;; -- ÉÉppooccaa ddee iimmppoorrttaanntteess iinnvveennççõõeess ((vveejjaa rreellaaççããoo aabbaaiixxoo)) tteeccnnoollóóggiiccaass qquuee mmeellhhoorraarraamm mmuuiittoo aa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ddaass ppeessssooaass ee aajjuuddaarraamm aa aauummeennttaarr aa pprroodduuççããoo ddaass iinnddúússttrriiaass;; -- EEssttaaddooss UUnniiddooss ee AAlleemmaannhhaa ddeessppoonnttaamm ccoommoo ggrraannddeess ppoottêênncciiaass iinndduussttrriiaaiiss ee eeccoonnôômmiiccaass,, jjuunnttooss ccoomm IInnggllaatteerrrraa ee FFrraannççaa;;
 7. 7. CCoonnttiinnuuaaççããoo  -- AA ppooppuullaaççããoo uurrbbaannaa ppaassssaa aa sseerr mmaaiioorr ddoo qquuee aa rruurraall nnaa EEuurrooppaa,, OO êêxxooddoo rruurraall éé mmoottiivvaaddoo ppeellooss eemmpprreeggooss ggeerraaddooss nnaass iinnddúússttrriiaass ddaass cciiddaaddeess;; -- UUttiilliizzaaççããoo ddoo ggááss ee ppeettrróólleeoo ccoommoo ccoommbbuussttíívveeiiss ee ffoonntteess iimmppoorrttaanntteess ddee ggeerraaççããoo ddee eenneerrggiiaa.. OO ccaarrvvããoo mmiinneerraall ccoommeeççaa,, aaooss ppoouuccooss,, ffiiccaarr eemm sseegguunnddoo ppllaannoo;; -- UUssoo ddaa eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa nnaa iilluummiinnaaççããoo uurrbbaannaa,, rreessiiddeenncciiaall ee iinndduussttrriiaall;; -- UUttiilliizzaaççããoo ddoo ssiisstteemmaa ddee lliinnhhaa ddee pprroodduuççããoo nnaass iinnddúússttrriiaass..
 8. 8. IInnvveennççõõeess  -- PPrreennssaa mmóóvveell -- MMoottoorr ddee ccoommbbuussttããoo iinntteerrnnaa -- TTeelleeffoonnee -- RRááddiioo -- AAuuttoo--ffaallaannttee -- FFiittaa eellééttrriiccaa -- FFuurraaddeeiirraa eellééttrriiccaa -- MMiiccrrooffoonnee -- GGrraammooffoonnee -- RReeffrriiggeerraaddoorr  -- FFiillmmee ffoottooggrrááffiiccoo -- AAnntteennaa -- CCiinneemmaa -- AAuuttoommóóvveell -- LLââmmppaaddaa eellééttrriiccaa -- FFoonnóóggrraaffoo -- VVáállvvuullaa eelleettrrôônniiccaa -- RRaaiioo XX

×