Anúncio

HHR bulletin No V

6 de Nov de 2014
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
Anúncio
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
HHR bulletin No V
Anúncio
HHR bulletin No V
Próximos SlideShares
HHR Bulletin No VIHHR Bulletin No VI
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a HHR bulletin No V(20)

Anúncio

HHR bulletin No V

  1. U petom izdanju HHR biltena čitajte: Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pruţaoce zdravstvenih usluga u BiH 2 Trening za zdravstvene radnike: migracije i HIV i AIDS 3 Jedan pravi izbor za svijet prepun mogućnosti 3 Odrţana peta trening edukacija za apotekare 4 World Vision projekt „Maksimizirati efektivnu pokrivenost prevencije HIV-a medju najugroţenijom populacijom“ 5 Asocijacija Margina započela proces akreditacije servisa 5 PDI program obuhvatio 200 klijenata u ovom kvartalu 6 Pregled sistema liječenja od droga u zatvorima 6 Iz Evrope i svijeta: Odrţan webinar Adresiranje smanjenja štete i ljudskih prava u kontekstu novog modela finansiranja GFATM-a 7 Euroazijska mreţa za smanjenje štete (EHRN) 31. avgusta obiljeţila MeĎunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju 7 Ţene koje injektiraju droge i HIV: Adresiranje specifičnih potreba 7 20. MeĎunarodna konferencija o AIDS-u 8 Predstojeći događaji/konferencije 9 Dragi čitaoci, Udruženje PROI vam predstavlja V izdanje HHR biltena za Bosnu i Hercegovinu. Bilten je izrađen od strane Udruženja PROI u sklopu programa Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Cilj HHR biltena je periodično informiranje na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou o dešavanjima na polju HIV-a i programa smanjenja štete. Od velikog značaja je i to da će lokalne vlasti i relevantna ministarstva u BiH imati uvid u aktivnosti programa smanjenja štete. Nadamo se da će vam se dopasti peto izdanje HHR biltena, da ćete u njemu uživati i pronaći korisne informacije. Pozivamo vas da nam i dalje pišete i na taj način doprinosite sadržaju biltena. Udruženje PROI HHR - HIV/Harm reduction bilten V izdanje HHR biltena: juli, avgust, septembar 2014.
  2. 2 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Aktivnosti Međunarodne organizacije za migracije Foto: IOM (International Organization for Migration), Sarajevo U periodu juli – septembar 2014, MeĎunarodna organizacija za migracije (IOM) je realizovala, pored kontinuiranih outreach aktivnosti, i dvije bitne aktivnosti koje su za ciljnu grupu imale pruţaoce zdravstvenih usluga u BiH. 1. Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pružaoce zdravstvenih usluga u BiH Migracija je globalni fenomen koji utiče na zdravlje pojedinca i populacije. U BiH najznačajniji tokovi migracije su se dogodili u posljednje dvije decenije. Zdravlje migranata i zdravstvena pitanja povezana sa migracijom su od ključnog značaja za izazove javnog zdravstva s kojima se suočavaju vlade i društva. Ova ideja čini osnovu za Rezoluciju o zdravlju migranata, koja je usvojena na 61. skupštini Svjetske zdravstvene organizacije u maju 2008. Kao način da se poboljša upravljanje zdravstvenim pitanjima povezanim s migracijom i smanji ranjivost migranata po pitanju zdravlja, IOM je razvio Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pruţaoce zdravstvenih usluga u BiH kao praktičnu smjernicu za pomoć zdravstvenim radnicima da razumiju fenomen migracije, prepoznaju neke od zdravstvenih problema povezanih s migracijama, fokusirajući se na ranjivost migranata na HIV, te razmotre kršenja ljudskih prava koja su se dogodila tokom migracije. Ovaj resurs pokušava odgovoriti na pitanja kao što su: "Zašto su migranti ranjivi na spolno prenosive infekcije i HIV?", "Koji posebni pristupi su potrebni ako znam ili upoznam nekoga ko planira otići u inostranstvo radi posla ili se vratio kući nakon rada u inostranstvu?" SKRAĆENICE AIDS Sindrom stečene imunodeficijencije Acquired Immune-Deficiency Syndrome BiH Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina DPST Dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje Voluntary Confidential Counselling and Testing EU Evropska Unija European Union FBiH Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina GFATM Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria HAART Visoko akvina Anti-retroviralna terapija Highly Active Anti-Retroviral Therapy HIV Virus humane imuno-deficijencije Human Immuno-deficiency Virus HCV Virus Hepatitisa C Hepatitis C Virus HBV Virus Hepatitisa Hepatitis B Virus HR Smanjenje štete Harm Reduction MARP Ključne populacije u riziku Most at risk population MSM Muškarac koji ima seks sa muškarcima Men who have sex with men OI Oportunistčke infekcije Oportunistic infections OST Opioidno Substituciona Terapija Opioid Substitution Therapy PDI Intervencije upravljane vršnjacima Peer driven interventions PLHIV Osobe koje ţive s HIV-om People Living With HIV PWID Osobe koje injektiraju droge People Who Inject Drugs RS Republika Srpska Republika Srpska STI Spolno prenosive infekcije Sexually transmitted infection SW Seksualne radnici/e Sex workers UNDP Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme WHO Svjetska zdravstvena organizacija World Health Organization
  3. 3 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Uključivanje davalaca usluga zdravstvene zaštite u promociju zdravlja meĎu migrantima je dobra strategija javnog zdravstva. Zdravstveni radnici imaju mnogo mogućnosti da pomognu ugroţenoj i marginaliziranoj populaciji kroz savjetovanje, upućivanje informacijama, pruţanjem podrške za pridrţavanje tretmana i pruţanjem drugih usluga za rješavanje potreba migranata. Ovaj Priručnik o mobilnosti i zdravlju predstavlja „ţivi“ dokument: očekuje se da će biti redovno revidiran, aţuriran, i razvijan na temelju iskustava i znanja stečenih tokom dnevne radne rutine pruţatelja zdravstvenih usluga. Poput mnogih aspekata zdravlja migranata, uključujući HIV i AIDS, ovo je dinamično polje koje će biti redovno analizirano i revidirano kako bi se osiguralo da je najbolja moguća dostupna informacija podijeljena i korištena. S tim na umu, IOM poziva i ohrabruje korisnike Priručnika da komentarišu, sugerišu i daju povratnu informaciju o dokumentu kako bi ga učinili praktičnijim i korisnijim, i unaprijed zahvaljujući svim budućim saradnicima na ovoj knjizi - resursu. 2. Trening za zdravstvene radnike: migracije i HIV i AIDS MeĎunarodna organizacija za migracije je u okviru projekta: „‟Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a i AIDS-a u BiH‟‟ organizovala dva treninga namijenjena zdravstvenim radnicima na temu Migracije i HIV i AIDS, s ciljem da se unaprijedi znanje zdravstvenih radnika o vezi izmedju migracija i HIV-a. Prvi trening je odrţan u Tuzli od 16. do 17. septembra 2014., a drugi u Laktašima od 18. do 19. septembra 2014. Na treningu u Tuzli je učestvovalo 19 zdravstvenih radnika iz 11 gradova BiH. Trening su vodili IOM-ov trener Rukhshona Kurbonova i FBiH Koordinator za HIV i AIDS dr. Zlatko Čardaklija. Trening su posjetili predstavnici GFATM-a, gĎa. Lindsay Cole i gĎa. Natalya Bogach, g. Nešad Šeremet, UNDP HIV i AIDS Project Manager, Dr. Šerifa Godinjak, predsjedavajuća CCM-a, te gĎa. Narcisa Pojskić i Dţenana Durajlić-Elezović, predstavnice LFA. Na treningu u Laktašima je prisustvovalo 17 zdravstvenih radnika iz 11 gradova BiH. Trening je pored gĎe. Rukhshona Kurbonove vodila i Koordinator za HIV i AIDS iz RS-a dr. Stojisavljević Stela. Realizacijom treninga Migracije i HIV i AIDS postignuti su slijedeći rezultati: 1. ObezbijeĎene su osnovne informacije o migracijama i unaprijeĎeno znanje učesnika o migracionim trendovima u svijetu i u BiH. 2. Učesnici su upoznati sa konceptom migracija kao društvene odrednice zdravlja. 3. Podignuta je svijest učesnika o zdravstvenim problemima i rizičnom ponašanju mobilne populacije u kontekstu njihove mobilnosti, a na bazi istraţivanja u BiH. 4. Zdravstveni radnici su ohrabreni aktivno učestvuju u razvoju politika koje se tiču zdravlja migranata, a na bazi potreba migranata i mobilne populacije.
  4. 4 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Jedan pravi izbor za svijet prepun mogućnosti Dženan Karić, Službenik za odnose s javnošću i komunikacije, Asocijacija XY Uprkos kiši i hladnoći, 26. septembra 2014. u Sarajevu, na Trgu Djece Sarajeva, desetine volontera i vršnjačkih edukatora Asocijacije XY, a pod motom „Riječ je o tvom ţivotu, tvojoj budućnosti“, osmu godinu u nizu obiljeţili su Svjetski dan kontracepcije (SDK). I u 2014. godini neplanirane trudnoće kao i uticaj koji iste imaju na ţivote mladih djevojaka i lokalne zajednice, ostaju značajan izazov u zemljama sa niskim i srednje visokim prihodima. Oko 220 miliona ţena širom svijeta ţeli biti u mogućnosti da kontrolira začeće, ali nemaju pristup modernim i sigurnim sredstvima kontracepcije. Općenito, procjenjuje se da svake godine 80 miliona trudnoća u svijetu biva neplanirano. Brojne meĎunarodne studije su dokazale da djevojke u dobi izmeĎu 15 i 19 godina, a koje su obuhvaćene edukacijom o seksualnosti, obzirom na dobiveno zanje i vještine, imaju 50% manje šanse da se izloţe riziku od pojave neplanirane trudnoće. Dina Branković, trenerica vršnjačke edukacije u Asocijaciji XY kaţe kako je naviknuta na loše vremenske uvjete prilikom obiljeţavanja različitih značajnih datuma. „Niti zima, niti kiša nisu i ne mogu me odvratiti od onoga što vidim kao svoj zadatak i obavezu, a to je da vršnjake upoznam sa vaţnošću kontracepcije. Što više znaju, mnogo je veća mogućnost da donesu ispravne odluke, odluke koje su zasnovane na stvarnom znanju“. Jedna od slučajnih prolaznica koja je prišla improviziranoj učionici na otvorenom bila je i poznata Mirela Laković. Na pitanje da li kontracepcija treba zauzimati značajnije mjesto u ţivotima mladih, Mirela je kazala kako tu nema dileme. „Toliko je mogućnosti na raspolaganju. Biti neodgovoran prema sebi i svom zdravlju je besmisleno. Ţenama je danas na raspolaganju više od 15 različitih metoda kontracepcije, zašto ih ignorisati?“ Svake godine porodi se do 16 miliona tinejdţerki, uzrasta izmeĎu 15 i 19 godina, a u ovoj starosnoj grupi, smrti povezane sa trudnoćom su vodeći uzrok smrtnosti kod mladih ţena. Kontracepcija svake godine spriječi 188 miliona neplaniranih trudnoća, zbog čega je broj abortusa niţi za 112 miliona, broj umrle novoroĎenčadi za 1,1 milion, a broj smrti majki niţi za 150 000. Ovo su i dalje značajne brojke koje ne mogu biti zanemarene. Upravo zbog toga, tim Asocijacije XY svakog dana, uključujući i ovaj informiše, educira i pruţa usluge vezane za seksualno i reproduktivno zdravlje. Obiljeţavanje SDK je samo jedna u nizu takvih aktivnosti. Održana peta trening edukacija za apotekare U organizaciji Udruţenja PROI 25. i 26. septembra 2014. godine, na Jahorini, odrţana je peta po redu trening edukacija za apotekare JU Apoteke
  5. 5 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Sarajevo, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“. Cilj ove dvodnevne edukacije je povećati znanja apotekara o HIV-u i AIDS-u, upoznati ih sa glavnim problemima i potrebama ključnih populacija u riziku, te konceptom programa smanjenje štete i apotekarske uloge u okviru njegovog provoĎenja. Na treningu je sudjelovalo 10 apotekara JU Apoteke Sarajevo, a neke od obraĎenih tema bile su: osnovna znanja o HIV-u i AIDS-u, BiH i HIV i AIDS - klinička slika i resursi, predrasude, stereotipi, stigma i diskriminacija prema ključnim populacijama u riziku, rizično ponašanje u odnosu na HIV i programi smanjenja štete, primjeri dobre prakse učešća apoteka u HIV preventivnim programima itd. Pored predavanja učesnici treninga imali su priliku aktivno sudjelovati u brojnim vjeţbama i grupnim diskusijama koje su pratile svako od tematskih izlaganja. U znak uspješno realizovanog treninga svim učesnicima su dodijeljeni certifikati. Trening je dio programa „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a i AIDS-a u BiH“, podrţanog od strane GFATM-a. 1280 Roma primilo servise HIV info centara Tijekom proteklog kvartala World Vision je, zajedno sa svojim partnerima (tri romska HIV Info Centra „Savez NVO Roma RS“ iz Gradiške, „Romalen“ iz Kaknja i „Romano drom“ iz Ţivinica), u okviru projekta kojeg implementira uz pomoć GFATM-a nastavio sa redovitim aktivnostima. 1280 Roma primilo je servise kroz HIV info centre putem terenskog rada. Terenski radnici su edukovali 1280 Roma o HIV-u, a 42 njih se dobrovoljno testiralo na HIV. U ovom periodu podijeljeno je 12529 kondoma i 1997 promotivnog materijala. Asocijacija Margina započela proces akreditacije servisa drop-in centara U proteklom periodu, kao rezultat dugotrajnog procesa poboljšanja usluga i servisa koje pruţa, Asocijacija Margina je, u suradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), uspjela finalizirati sve pripremne radnje za početak akreditiranja servisa tri drop-in centra koje Margina trenutno vodi. Završeno je potpisivanje ugovora sa AKAZ-om i razvoj indikatora za ocjenu i reviziju standarda, te u nastavku slijedi razvojni proces, vanjsko ocijenjivanje i, na kraju, akreditacija drop-in centara. Akreditacijski standardi za drop-in centre su nastali kao dio programa „Paket servisa za smanjenje štete u BiH“ vezanih za implementaciju projekta GFATM- a. Ovi standardi se oslanjaju na politike i programe, te dobru praksu za smanjenje socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih posljedica upotrebe legalnih i ilegalnih psihoaktivnih supstanci, bez da te Potpisivanje ugovora o implementaciji projekta „Akreditacija drop-in centara u FBiH“, 21. avgusta 2014. godine
  6. 6 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. politike i programi nepobitno smanje injekciono korištenje droga. PDI program obuhvatio 200 klijenata u ovom kvartalu Udruţenje PROI započelo je PDI1 program sa populacijama PWID i SW u junu 2013. godine. Program se uspješno odvija u 2014. godini. Cilj PDI programa je doseći klijente koji nisu registrirani kroz program smanjenja štete na način da korisnici educirani o HIV-u, HCV-u, HBV-u, spolno prenosivim bolestima, sigurnom injektiranju i PDI metodama prenesu stečeno znanje na tri osobe iz iste populacije (PWID ili SW) koje nisu registrovane u programu smanjenja štete i dovedu ih da se registruju u drop-in centar. Neki od ovih korisnika zatim nastavljaju lanac sudjelujući u istim radionicama i ispunjavajući iste zadatke kao korisnici koji su ih doveli na registraciju. U periodu juli – septembar, odrţana su po četiri treninga za PWID populaciju u drop-in centru na Marijinom Dvoru u Sarajevu i za SW populaciju u drop-in centru na Ilidţi. Treninzima za PWID klijente prisustvovalo je 20 korisnika, a programom je obuhvaćeno njih ukupno 80. Na treninzima za SW populaciju takoĎer je prisustvovalo 20 SW korisnica, a obuhvaćeno je njih ukupno 80. 1 Intervencije upravljane vršnjacima (Peer driven intervention – PDI) je model razvijen u SAD-u 1990-ih godina. Uspješno se koristi za regrutovanje PWID populacije, ali se može koristiti kao model za regrutiranje drugih populacija kao što su: SW i MSM. Pregled sistema liječenja od droga u zatvorima Tokom proteklih nekoliko mjeseci, Denis Dedajić, predsjednik Asocijacije Margina, je kao član ekspertnog tima Pompidu grupe Vijeća Europe aktivno radio na stvaranju izvještaja iz Bosne i Hercegovine na temu „Pregled sistema liječenja od droga u zatvorima“. Kroz niz sastanaka sa predstavnicima Vjeća Europe i kroz sastanke sa predstavnicima uprave kazneno- popravnih institucija, kao i kroz razgovore i intervjue sa zatvorenicima lično, prikupljene su informacije koje su obraĎene i stavljene u izvještaj, poslan početkom septembra 2014. godine Pompidu grupi Vijeća Europe. Rezultati i izvještaji svih zemalja učesnica istraţivanja biti će predstavljeni Vijeću ministara EU, na konferenciji koja će se odrţati u novembru, 2014. godine.
  7. 7 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Održan webinar Adresiranje smanjenja štete i ljudskih prava u kontekstu novog modela finansiranja Globalnog fonda Globalni forum o MSM i HIV (MSMGF) i Internacionalna mreţa ljudi koji koriste droge (INPUD) organizirali su webinar o strategijama za adresiranje smanjenja štete i ljudskih prava u kontekstu novog modela finansiranja Globalnog fonda. Seminar je odrţan 10. septembra 2014. GFATM je, historijski, najveći multilateralni donator za program smanjenja štete i obavezao se da podrţava programe za osobe koje injektiraju droge. MeĎutim, Upravni odbor GFATM-a na nedavnom sastanku donio je odluku da neke od drţava s najvećom epidemijom meĎu osobama koje injektiraju droge više nisu odgovarajuće za finansiranje jer su klasificirane kao zemlje srednjeg dohotka. Dodatno, vlade većine ovih drţava pokazale su jasno odbijanje da same finansiraju ove programe. Ovo predstavlja ozbiljan rizik za globalni odgovor na HIV meĎu osobama koje injektiraju droge. Tijekom webinara dodatno se vodila diskusija o INPUD-ovim iskustvima sprovoĎenja smanjenja štete u Keniji i Tanzaniji, a učesnicima su pruţene informacije o povezivanju smanjenja štete i ljudskih prava. Euroazijska mreža za smanjenje štete (EHRN) 31. avgusta obilježila Međunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju EHRN je na MeĎunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju s javnošću podijelila svoju radost zbog dvije inicijative u regiji pokrenute od strane zagovarača smanjenja štete i ljudi koji koriste droge. Naime, u prijedlog programa smanjenja štete u Moldaviji finansiranog od strane GFATM-a uključen je Naloxon, lijek koji se koristi protiv efekta predoziranja od opioidnih droga. U Gruziji je usvojena odluka o ukidanju obaveze medicinskih timova da obavijeste policiju u slučaju predoziranja drogom, tako da osobe mogu potraţiti medicinsku pomoć kod predoziranja bez straha da budu krivično gonjene. EHRN je u suradnji sa Evropskom mreţom za smanjenje štete (EuroHRN) simbolično obiljeţila MeĎunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju organiziranjem treninga u Vilniusu u Litvaniji, od 1. do 5. septembra. Trening je organiziran u sklopu MeĎunarodnog projekta smanjenja štete: „EuroHRN II: Podrţavanje inovativnih mjera za adresiranje smanjenja šteta vezanih za droge u Evropi“, a finansijski podrţan od strane Evropske komisije. Treningu su prisustvovali članovi iz šest zemalja Evropske unije: Danske, Velike Britanije, Francuske, Italije, Estonije i Litvanije, a tema je bila vršnjačko upravljanje Naloxonom i video zagovaranje. Fokus treninga bio je na zagovaranju za vršnjačku podjelu Naloxona kako bi se smanjila smrtnost od predoziranja u Evropskoj Uniji. Iz Evrope i svijeta
  8. 8 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Žene koje injektiraju droge i HIV: Adresiranje specifičnih potreba Novi saţetak politike: “Ţene koje injektiraju droge i HIV: Adresiranje specifičnih potreba” objavljen je od strane UNODC-a, UNWOMEN-a, SZO i INPUD-a. Cilj saţetka politike je da promovira rodnu ravnopravnost i ljudska prava u zajednici i zatvorskom okruţenju, a sve to u kontekstu smanjenja štete kao odgovora na HIV za ţene koje injektiraju droge. Dizajniran je kako bi ga koristili prije svega kreatori politike i program menadţeri za obavještavanje o donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou unutar drţava, a sadrţi dobre prakse i vodič za kreiranje intervencija koje adresiraju potrebe ţena koje injektiraju droge. Saţetak politike moţete pročitati na sljedećem linku: http://www.inpud.net/WOMEN_POLICY_BRIEF2014_UNODC-UNWomen-WHO-INPUD.pdf 20. Međunarodna konferencija o AIDS-u Ovogodišnja MeĎunarodna konferencija o AIDS-u odrţana je od 20. do 25. jula u Melbourneu. Na sluţbenom otvorenju je prisustvovalo oko 12 000 predstavnika iz dvjestotinjak zemalja prilikom kojeg je odana počast minutom šutnje poginulima na letu MH17. Predsjednica MeĎunarodne udruge za AIDS (IAS), Francoise Barre-Sinoussi, posvetila je konferenciju poginulim kolegama, dok je pismo saučešća pročitao holandski veleposlanik za HIV/AIDS, Lambert Grijns. U malezijskom avionu srušenom iznad istočne Ukrajine ţivot je izgubilo najmanje šest stručnjaka, meĎu kojima i holandski liječnik Joep Lange, jedna od vodećih osoba u istraţivanju AIDS-a i bivši predsjednik IAS-a. Uz njega su poginuli njegova partnerica i djelatnica amsterdamskog Instituta za globalno zdravstvo i razvoj, Jacqueline van Tongeren, lobisti za borbu protiv AIDS-a, Pim de Kuijer i Martine de Schutter, direktorica programa za razvoj i podršku organizacije Female Health, Lucie van Mens i koordinator za medije Svjetske zdravstvene organizacije, Glenn Thomas. Stručnjaci koji su sudjelovali na MeĎunarodnoj konferenciji zaloţili su se za pojačanje napora u borbi protiv AIDS-a u spomen na kolege poginule u padu malezijskog aviona kojim su putovali u Melbourne. „Više nego ikad prije postoji nada da se stane na kraj AIDS-u u svakoj zemlji, u svakom području i u svakoj zajednici“, stoji u izvješću programa UNAIDS, objavljenom uoči konferencije u Melbourneu.
  9. 9 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Deseta nacionalna konferencija o smanjenju štete Deseta nacionalna konferencija o smanjenju štete će se odrţati u Baltimoru od 23. do 26. oktobra 2014. godine. Ovo je jedina multidisciplinarna konferencija sa fokusom na poboljšanje zdravlja osoba koje koriste droge. Za više informacija posjetite: http://harmreduction.org/wp-content/conference/ EuroHRN treninzi o smanjenju štete za lokalne politike o drogama, 27-29 oktobar 2014, Vilnius, Litvanija Evropska mreţa smanjenja štete (EuroHRN) organizira serije treninga o smanjenju štete za lokalne politike o drogama. Jedan od treninga će biti odrţan od 27. do 29. oktobra 2014. godine u Vilniusu, Litvanija u partnerstvu sa AFR i Euroazijskom mreţom za smanjenje štete (EHRN). Cilj treninga je osposobljavanje učesnika za izgradnju odnosa sa skakeholderima oko jačanja programa smanjenja štete na lokalnom nivou. Zainteresirani za sudjelovanje na treningu bi trebali poslati motivaciono pismo na engleskom jeziku na mail: hub@harm-reduction.org najkasnije do 31. jula 2014. Za više informacija posjetite: http://www.harm-reduction.org/news/apply-eurohrn- training-harm-reduction-local-drug-policies-27-29- october-2014 12. Međunarodni kongres o lijekovima u terapiji za HIV 02-06 novembar 2014, Glasgow, Velika Britanija Za više informacija posjetite: www.hiv11.com Evropska sedmica testiranja na HIV Sedmica testiranja 2014. godine odrţat će se od 21. do 28. novembra. Ovo je prilika da se partneri širom Evrope ujedine kako bi se povećao broj ljudi koji znaju svoj HIV status. Prošle godine je u sedmici testiranja sudjelovalo više od 400 organizacija, a hiljade ljudi je saznalo svoj HIV status. Budite uz sljedeći broj HHR biltena da saznate da li je Evropska sedmica testiranja na HIV 2014. bila uspješnija od prethodne i kako se obiljeţila u Bosni i Hercegovini. Predstojeći dogaĎaji/konferencije
  10. 10 HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V juli, avgust, septembar 2014. Pripremu ovog biltena podrţao je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) u okviru programa „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM). Stavovi izneseni u ovom biltenu ne predstavljaju nuţno stavove Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, niti Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Želite i vi napisati članak za naredno izdanje HHR biltena? Molimo vas kontaktirajte: blepir.proi@gmail.com
Anúncio