Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 2- Agile BABOK - Ali Razi(20)

Anúncio

2- Agile BABOK - Ali Razi

 1. ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬:‫راضی‬ ‫علی‬ ‫زمستان‬1392
 2. 2 ‫استاندارد‬ ‫معرفی‬BABOK: ‫استاندارد‬BABOK‫است‬ ‫استانداري‬‫برگرفته‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫شده‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫عموم‬ ‫پذيرش‬ ‫مورد‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫ارزشمندي‬ ‫تجارب‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگران‬‫است‬ ‫قرارگرفته‬. ‫اين‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موسسه‬ ‫توسط‬ ‫استاندارد‬IIBA‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬. (International Institute of Business Analysis)
 3. 3 ‫استاندارد‬ ‫معرفی‬BABOK:
 4. 4 ‫حوزه‬‫نظارت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫کار‬: (Business Analysis Planning and Monitoring) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موارد‬ ‫مهمترين‬: •‫و‬ ‫شناسايی‬‫ذينفعان‬ ‫تحلیل‬ •‫مديريت‬‫ها‬ ‫نیازمندي‬ •‫مديريت‬‫ريسک‬‫ها‬ •‫مديريت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫تغییرات‬ •‫و‬...
 5. 5 ‫حوزه‬‫استخراج‬‫اطالعات‬(Elicitation: ) ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ،‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫استخراج‬ ‫حوزه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫قوت‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫تکنیک‬ ‫مهمترين‬: ‫طوفان‬‫مغزي‬ Brainstorming ‫تمرکز‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ Focus Groups ‫اسناد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ Analysing Documents ‫مشاهده‬ Observing ‫مصاحبه‬ Interviewing ‫نیازمندي‬ ‫کارگاه‬‫ها‬ Requirements Workshops ‫سازي‬ ‫نمونه‬ Prototyping ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫معکوس‬ ‫مهندسی‬ Reverse Engineering Existing Systems ‫واسط‬ ‫سیستم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ Analysing System Interfaces ‫ها‬ ‫پرسشنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظرسنجی‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ Collecting input via Surveys and Questionnaires
 6. 6 ‫حوزه‬‫تحلیل‬‫سازمانی‬(Enterprise Analysis:) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موارد‬ ‫مهمترين‬: •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معماري‬ ‫تعیین‬ •‫نیازها‬ ‫تعريف‬ •‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫بین‬ ‫شکاف‬ ‫تحلیل‬(Gap Analysis) •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توجیهی‬ ‫طرح‬ ‫تعیین‬ •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫محدوده‬ ‫تعیین‬ •‫و‬...
 7. 7 ‫حوزه‬‫تحلیل‬‫نیازمندي‬‫ها‬(Requirements Analysis: ) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫مهمترين‬: ‫مدل‬‫و‬ ‫کاربري‬ ‫موارد‬ ،‫کاربري‬ ‫داستان‬ ،‫فلوچارت‬ ،‫داده‬... ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موارد‬ ‫مهمترين‬: •‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫مدل‬ •‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ •‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫و‬ ‫تايید‬ •‫ذينفعان‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ •‫و‬...
 8. 8 ‫حوزه‬‫راه‬ ‫ارزيابی‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬‫حل‬: (Solution Assessment and Validation) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موارد‬ ‫مهمترين‬: •‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ •‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارزيابی‬ •‫حل‬ ‫راه‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ •‫کیفیت‬ ‫تضمین‬‫حل‬ ‫راه‬‫ذينفعان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫طريق‬ ‫از‬ •‫و‬...
 9. 9 ‫حوزه‬‫نیازمندي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬‫ها‬: (Requirements Management and Communication) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موارد‬ ‫مهمترين‬: •‫ذينفعان‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫مديريت‬ •‫ذينفعان‬ ‫بین‬ ‫منازعات‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ •‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫اجراي‬ ‫تا‬ ‫ذينفعان‬ ‫هاي‬ ‫نیازمندي‬ ‫پیگیري‬ •‫و‬...
 10. 10 ‫حوزه‬‫هاي‬ ‫مهارت‬‫اساسی‬(Underlying Competencies: ) ‫از‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگران‬ ‫هاي‬ ‫توانمندي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ،‫اساسی‬ ‫هاي‬ ‫مهارت‬ ‫حوزه‬‫قبیل‬: •‫مهارت‬‫هاي‬‫ارتباطی‬ •‫قدرت‬‫حل‬‫مسائل‬ •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ •‫رهبري‬ •‫اخالقی‬ ‫هاي‬ ‫ويژگی‬ •‫و‬...
 11. 11 ‫حوزه‬‫تکنیک‬‫ها‬(Techniques: ) ‫به‬ ،‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫حوزه‬34‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگران‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تکنیک‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬. Estimation SWOT Analysis User Stories ‫و‬.... Prototyping Benchmarking
 12. 12 ‫آن‬ ‫هاي‬ ‫نقش‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگر‬: ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگر‬‫کار‬(Business Analyst)‫فردي‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیازهاي‬ ‫شناسايی‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫اين‬ ‫رفع‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫راهکارهاي‬ ‫اينکه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ذينفعان‬ ‫و‬ ‫مشتريان‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫گردد‬ ‫تعیین‬‫نمايد‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫نمايند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫دنیاي‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیلگر‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هاي‬ ‫نقش‬:
 13. ‫چابکی‬(Agility)‫چیست‬‫؟‬ ‫به‬ ‫پاسخگويی‬ ‫توانايی‬ ‫به‬ ‫چابکی‬ ‫محیط‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تغییرات‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫متالطم‬ ‫شود‬. ،‫سرعت‬ ،‫تندي‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫چابکی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زيرکی‬ ‫و‬ ‫سبکی‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نوآوري‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬. ‫اي‬ ‫مساله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تالطم‬ ‫و‬ ‫آشفتگی‬ ‫کلیدهاي‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫چابکی‬ ‫باشد‬ ‫است‬ ‫مساله‬ ‫حل‬. ‫چابک‬ ‫منشور‬(Agile Manifesto) ‫توسط‬‫است‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫چابکی‬ ‫ايده‬ ‫بکارگیري‬ ‫مبناي‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬.‫است‬ ‫گرديده‬ ‫تشکیل‬ ‫ذيل‬ ‫ارزش‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫منشور‬ ‫اين‬: •‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآيندها‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آنها‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫برافراد‬ ‫تمرکز‬ •‫جامع‬ ‫مستندات‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫کاري‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ •‫قرارداد‬ ‫مذاکره‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتري‬ ‫با‬ ‫همکاري‬ •‫طرح‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫پیروي‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫پاسخگويی‬
 14. ‫استاندارد‬ ‫آيا‬BABOK‫است؟‬ ‫چابک‬ ‫در‬‫استاندارد‬BABOK‫وجود‬ ‫چابکی‬ ‫از‬ ‫هايی‬ ‫رگه‬‫دارد‬‫و‬‫تعدادي‬Agile Practice‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آنها‬ ‫مهمترين‬: •‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫نگهداري‬‫مجدد‬(Maintain Requirements for Re-Use) •‫اولويت‬‫نیازمندي‬ ‫بندي‬‫ها‬(Prioritize Requirements) •‫زدن‬ ‫تخمین‬(Estimation) •‫سازي‬ ‫نمونه‬(Prototyping) •‫داستان‬‫هاي‬‫کاربري‬(User Stories) •‫و‬... ‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫اگر‬BABOK‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫ولی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫چابکی‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬ ‫از‬ ‫مواردي‬ ، ‫است‬ ‫يافته‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫آبشاري‬ ‫رويکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬. ‫بديهی‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫چابکی‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫ساخت‬ ‫ساختار‬ ‫است‬.
 15. ‫استاندارد‬ ‫آيا‬BABOK‫است؟‬ ‫چابک‬ ‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫اگر‬BABOK‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫ولی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫چابکی‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬ ‫از‬ ‫مواردي‬ ، ‫است‬ ‫يافته‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫آبشاري‬ ‫رويکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬. ‫بديهی‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫چابکی‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫ساخت‬ ‫ساختار‬ ‫است‬. ‫نیستند‬ ‫کافی‬ ‫ولی‬ ‫بوده‬ ‫الزم‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫استاندارد‬ ‫اين‬ ‫کامل‬ ‫سازي‬ ‫چابک‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫پر‬.
 16. ‫استاندارد‬ ‫آيا‬BABOK‫است؟‬ ‫چابک‬ ‫در‬‫مهمترين‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫اجراي‬ ‫چابکی‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫موارد‬ ‫استاندارد‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آنها‬: •‫آن‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫اجراي‬ ‫بودن‬ ‫يافته‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫خطی‬ •‫زياد‬ ‫هاي‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫مستندات‬ ‫تولید‬ •‫چابک‬ ‫سازي‬ ‫تیم‬ ‫براي‬ ‫مشخص‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫عدم‬ •‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫تسريع‬ ‫جهت‬ ‫مشخص‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫عدم‬ •‫ها‬ ‫فرآورده‬ ‫گذاري‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫مشخص‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫عدم‬
 17. ‫استاندارد‬ ‫سازي‬ ‫چابک‬ ‫ضرورت‬BABOK: ‫که‬ ‫چابکی‬ ‫غیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫اين‬ ‫در‬‫استاندارد‬‫وجود‬‫استاندارد‬ ‫اين‬ ‫جايگاه‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫دارد‬ ‫تبديل‬ ‫تر‬ ‫چابک‬ ‫استاندارد‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫اين‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫تحلیلگران‬ ‫براي‬ ‫نمود‬.‫است‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫اجراي‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬ ‫مساله‬ ‫مهمترين‬. ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مجموع‬ ‫در‬Agile Practice‫مثل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫چابک‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬XP،Scrum،AUP، RAD‫و‬... 4‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫بکارگیري‬ ‫جهت‬ ‫ذيل‬ ‫راهکار‬BABOK‫گردند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫آن‬ ‫چابکی‬ ‫میزان‬ ‫افزايش‬ ‫منظور‬ ‫به‬:
 18. ‫و‬ ‫تکاملی‬ ‫رويکرد‬ ‫اتخاذ‬‫تدريجی‬ (‫زياد‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫تکرارهاي‬ ‫بکارگیري‬) ‫که‬ ‫ذينفعان‬ ‫تر‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫ارزيابی‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫در‬ ‫تسريع‬ ‫موجب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬. ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مکرر‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫تر‬ ‫سريع‬ ‫ها‬ ‫نیازمندي‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬. ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫نمود‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫مجزا‬.‫بدين‬ ‫و‬ ‫سنگین‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ترتیب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جلوگیري‬ ‫حجیم‬.
 19. ‫سازي‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬‫چابک‬: ‫مثل‬ ‫چابک‬ ‫تالیف‬ ‫ابزار‬ ‫يک‬ ‫بکارگیري‬Enterprise Architect‫همراه‬ ‫به‬Team Foundation Server •‫امکان‬‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫گذاري‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ •‫مدل‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬‫همه‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫استاندارد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ذينفعان‬. •‫ها‬ ‫مدل‬ ‫بندي‬ ‫اولويت‬ ‫امکان‬ •‫امکان‬‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اختیار‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ذينفعان‬ ‫و‬ ‫تحلیلگران‬ ‫دسترسی‬ •‫امکان‬Refactoring‫کردن‬‫مدل‬‫ها‬ •‫امکان‬‫مستندات‬ ‫و‬ ‫هاي‬ ‫مدل‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ •‫حجم‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ •‫مستندات‬ ‫مکرر‬ ‫تحويل‬ ‫امکان‬‫ها‬ ‫فرآورده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫و‬‫به‬‫و‬ ‫سريع‬ ‫شکل‬‫مکرر‬(Frequent Delivery)‫به‬‫ذينفعان‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫بازخورد‬ ‫دريافت‬ ‫و‬
 20. ‫چابک‬ ‫تیم‬(Agile Team: ) •‫تشکیل‬‫کامل‬ ‫تیم‬ ‫يک‬‫تحلیل‬(Whole Team) •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫کلیدي‬ ‫مشتريان‬ ‫و‬ ‫کلیدي‬ ‫ذينفعان‬ ‫شناسايی‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫ذينفعان‬ ‫ساير‬ ‫دادن‬ ‫مشارکت‬ •‫هاي‬ ‫تیم‬ ‫تشکیل‬‫کوچکتر‬(Small Teams)‫مهارته‬ ‫چند‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫ذينفعان‬ ‫و‬ ‫تحلیلگران‬ ‫بین‬ ‫از‬‫بودن‬(Cross-Functional Teams •)‫سازمانده‬ ‫خود‬ ‫و‬‫بودن‬(Self-Organizing Teams) •‫تیم‬ ‫اعضاي‬ ‫بین‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫مکالمات‬ ‫افزايش‬(Face-to-face Conversation) •‫نفره‬ ‫دو‬ ‫هاي‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫جفتی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تشويق‬(Pairing) •‫و‬ ‫تحلیلگران‬ ‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫کاري‬ ‫فضاهاي‬ ‫ايجاد‬‫ذينفعان‬(Common Workspace) ‫دارد‬ ‫مسئولی‬ ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫هر‬.‫در‬ ‫مسئول‬ ‫تسهیل‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫يک‬ ‫نمايد‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫افراد‬ ‫ارتباطات‬.‫اين‬ ‫سنتی‬ ‫هاي‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫پايین‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫مديريت‬ ‫صرفا‬ ،‫تیم‬ ‫مسئول‬ ‫نمايد‬ ‫می‬ ‫اتخاذ‬ ‫را‬.
 21. ‫جلسات‬‫چابک‬: ‫جلسات‬‫چابک‬‫مفید‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬‫هستند‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ذينفعان‬ ‫حداکثري‬ ‫مشارکت‬ ‫جلسات‬ ‫اين‬ ‫در‬. ‫طوفان‬ ‫جلسات‬ ‫با‬ ‫مدلسازي‬ ‫در‬ ‫ذينفعان‬ ‫حضور‬ ‫تکرار‬ ‫طول‬ ‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫ريزي‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫اول‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫گیري‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫پايان‬ ‫جلسات‬‫هماهنگی‬ ‫روزانه‬
Anúncio