O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

gata_9.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Unitatea de
învăţare
Subcompetenţe Conţinuturi tematice Data Activităţi de învăţare
Evaluare
Note
Unitatea I
Patria
/Limba...
Unitatea I
11 ore
propriei experienţe
într-o pagină de
jurnal, într-un text
reflexiv despre o
experienţă proprie
(gen: cin...
6.1. Integrarea
achiziţiilor
lingvistice în
comentariul literar
produs; în textele
funcţionale
produse.
şi panteist.
6. At...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a gata_9.docx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

gata_9.docx

 1. 1. Unitatea de învăţare Subcompetenţe Conţinuturi tematice Data Activităţi de învăţare Evaluare Note Unitatea I Patria /Limba română 14 ore 1.1. Structurarea ideilor pentru prezentarea orală şi scrisă a unei emisiuni TV; film; spectacol; a unei cărţi citite independent; a unui subiect socio- cultural; a unui text de revistă/de ziar. 10.1. Argumentarea spontană, fluentă a punctului de vedere (in cadrul unei dezbateri). 10.3. Utilizarea adecvată a mijloacelor expresive ale limbii (sinonime, antonime, figuri de stil) in discursul produs: exprimarea punctului de vedere; prezentarea unui subiect social- cultural; comentariul literar 1.Introducere în curs.Atelier de discuţie –Lecturile de vacanţă. 2.Recapitulare 3.Evaluare iniţială 4.Limba – principalul mijloc de comunicare. 5.Înţelegerea şi comentarea textului În limba ta de Grigore Vieru 6.Constituirea limbajului uman.Mit şi realitate. 7.Originea şi evoluţia limbii române. 8.Caracterul latin al limbii române. 9.Rezumatul . Noţiuni literare 10.Rezumatul textului literar. 11.Formulele poetice: aforisme, proverbe. 12.Scrierea metaliterară: Comentariul literar. 13.Evaluare.Comentarea unui text liric 14.Analiza evaluării Analiza unor discursuri audiate/a materialelor persuasive publicate. Elaborarea strategiei discursive. Proiect de grup (emisiune la radio şcolar). Susţinerea uni discurs, după un plan de idei alcătuit sub îndrumarea profesorului. Prezentarea planului de idei al discursului – Turul galeriei. Evaluarea cu grilă a unui discurs, desfăşurat după un plan propriu. 12.1. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 13.1. Reflectarea 1. Mesajul global al Poeziei în raport cu starea Eului liric. 2. Elogiu limbii române în creaţia lui Grigore Vieru şi Vasile Romanciuc Simularea situaţiilor de comunicare in contradictoriu. Relatarea
 2. 2. Unitatea I 11 ore propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat aşa). 10.1. Argumentarea spontană, fluentă a punctului de vedere (in cadrul unei dezbateri). 3. Cmentariul aforismului 4. Recital de poezie dedicat limbii materne din creaţia scriitorilor :N.Dabija, D.Matcovschi, A.Suceveanu(2 ore) 5. Atelier de scriere.Comentarea unui text liric 6. Limba-principalul mijloc de comunicare. Dialogul dirijat 7. Specificul comunicării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. 8. Atelier de discuţie.Circumstanţele comunicării 9. Comunicarea dialogată /monologată 10. Evaluare orală. Alcătuirea ţi prezentarea unui discurs 11. Analiza evaluării conţinutului unor dialoguri observate. Construirea unor modelele de activităţi de comunicare in baza normelor de etichetă verbală. Formularea unui cod de norme. Povestire. Scrierea ghidată. Eseul argumentativ. Autoevaluarea cu grilă a textului redactat Unitatea II Universul / Natura 10 ore 9.1. Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare in textul produs. 8.2. Comentarea textului liric, epic, dramatic. 1.Cartea ca mijloc de comunicare. 2.Genuri şi specii literare.Recapitulare 3.Balada Mioriţa încadrarea operei în gen şi specie litarară 4.Teme şi motive literare în baladă 5. Alegoria moarte-nuntă sub aspectul mitologic, etnografic Explicarea şi exemplificarea noţiunilor studiate. Utilizarea adecvată a terminologiei lingvistice. Prezentarea grafică a relaţiei dintre noţiunile studiate.
 3. 3. 6.1. Integrarea achiziţiilor lingvistice în comentariul literar produs; în textele funcţionale produse. şi panteist. 6. Atelier de scriere.Drumul parcurs de personajele baladei 7.Caracterizarea personajului principal.Algoritmul de caracterizare al personajului 8. Balada Mioriţa –izvor de inspiraţie pentru literatura cultă 9.Evaluare. Eseu:”Pe urmele ciobănaşului...”(2 ore) 10.Analiza evaluării Interogarea frontală (conversaţie catihetică, euristică). Prezentări orale. Lucrări individuale (de portofoliu). Unitatea II 14 ore 4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. 7.1. Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuaţionale, semantice, gramaticale, stilistice ale limbii romane literare in orice situaţie de comunicare: – orală (dialog, prezentări, dezbateri); – scrisă (texte literare şi nonliterare). 8.1. Lectura expresivă a propriului text. 1.Ion Druţă.Date biografice.Nuvela 2.”Toiagul Păstoriei” de Ion Druţă.Atelier de lctură 3.Motive şi simboluri în nuvelă 4.Rezumatul nuvelei 5.Tangenţe şi deosebiri: .”Toiagul Păstoriei” de Ion Druţă şi Balada „Mioriţa „ 6.Planul simplu de idei.Povestirea textului 7.Stilurile funcţionale ale limbii române 8.Stilul beletristic/ ştiinţific 9.Stilul publicistic/oficial- administrativ 10.Analiza textelor de diferite stiluri.Carenţe de stil 11.Anuntul 12.Reportajul Identificarea sensurilor cuvintelor necunoscute, utilizind diverse dicţionare. Integrarea cuvintelor explicate in contexte concrete. Evaluarea cantitativă şi calitativă a vocabularului activ. Construirea textelor în parametrii daţi. Construirea textelor cu unităţile date Dictări de control. Lucrări de creaţie. Teste de punctuaţie. Prezentări orale. Revizuirea circulară. Manuscrisul pierdut.
 4. 4. 13.Evaluare.Test. 14. Analiza evaluării Unitatea III Adolescen ţa 13 ore 4.2. Explorarea dicţionarelor pentru dezvoltarea propriului vocabular. 4.3. Integrarea achiziţiilor linguale in propriul cod verbal. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului 12.1. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 13.1. Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat aşa). 1.Atelier de lectură.Tentaţiile unui tînăr miop. 2. Memorialistica.Speciile literaturii de frontieră 3. Personajele literare.Modalităţi şi mijloace de caracterizare 4. Scrierea reflexivă.Pagina de jurnal. 5. Comentarea unui fragment de text epic 6. Atelier de scriere:”Adolescentul de azi şi dintotdeauna...” 7. Structura morfologică a cuvîntului 8. Modificări ale vocabularului 9. Istorisme.Arhaisme.Defi niţie.Exemplificări 10. Circulaţia cuvintelor în limbă.Neologismele 11. Conversiunea.Exersare 12. Evaluare.Caracterizarea de personaj 13.Analiza evaluării Lectura articolelor lexicografice. Identificarea informaţiei necesare in dicţionare. Aplicarea regulilor studiate la producerea textului scris. Explicarea regulilor de punctuaţie aplicate. Identificarea elementelor de limbă in textele artistice, ştiinţifice şi publicistice. Teste de ortografie. Comentarea ortogramelor şi a punctogramelor. Relevarea elementelor de limbă şi literatură intr-un text artistic/ştiinţific/publici stic la prima vedere Unitatea III 12 ore 7.1. Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuaţionale, semantice, gramaticale, stilistice ale limbii romane literare in orice situaţie de 1. Limbajul şi expresivitatea textului poetic. 2. Tematica,registrul emoţional,forma artistică a textului comentat. Lectura expresivă a textelor literare. Comentarea ortogramelor şi a punctogramelor. Redactarea textelor cu erori stilistice şi semantice.
 5. 5. comunicare: – orală (dialog, prezentări, dezbateri); – scrisă (texte literare şi nonliterare). 8.2. Comentarea textului liric, epic, dramatic. 9.1. Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare in textul produs 3. Atelier de discuţie.”În lumea liricii lui Labiş”.Impresii de lectură 4. Comentariul literar al poeziei 5. Descrierea obiectivă /subiectivă 6. Descrierea unui animal.Tehnici de descriere 7. Evaluare sumativă (2 ore) 8. Analiza evaluării 9. Limba literară/populară 10. Normele ortografice 11. Normele punctuaţionale Sfîrşitul semestrului I Dictări de control. Lucrări de creaţie. Teste de punctuaţie. Prezentări orale. Revizuirea circulară. Manuscrisul pierdut Teste de interpretare a textului citit independent. Comentariu de text la prima vedere. Unitatea IV Familia/ Şcoala 12 ore 6.2. Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/mărcilo r stilistice in textele elaborate. 7.1. Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuaţionale, semantice, gramaticale, stilistice ale limbii romane literare in orice situaţie de comunicare: – orală (dialog, prezentări, dezbateri); 1. Atelier de lectură Hronicul şi cîntecul vîrstelor de L.Blaga 2. Rezumatul textului.Rezumatul unui fragment. 3. Caracterizarea personajelot textului.Modalităţi de caracterizare. 4. Tripla ipostază a lui L.Blaga în text:autor,narator,pe rsonaj. 5. Atelier de Comentarea mărcilor stilistice ale cuvintelor şi ale formelor gramaticale. Utilizarea unităţilor de limbă marcate stilistic.
 6. 6. – scrisă (texte literare şi nonliterare). 10.2. Prezentarea spontană a unei probleme in faţa auditoriului. scriere:Locurile copilăriei-pornire în înţelegerea lumii 6. Structura vocabularului. 7. Vocabularul fundamenral şi masa vocabularului 8. Modificări ale vocabularului. 9. Sensul lexical al cuvîntului. 10. Sensul gramatical al cuvîntului. 11. Evaluare. Caracterizarea personajului literar. 12.Analiza evaluării Redactarea textelor, cu aplicarea exerciţiilor de expansiune şi restricţie. Modificarea textelor de un stil funcţional în altul. Lectura expresivă a textelor literare. Comentarea ortogramelor şi a punctogramelor. Redactarea textelor cu erori stilistice şi semantice. Unitatea IV 12 ore 2.1. Situarea in pagină a textului propriu/produs: – comentariul literar; – caracterizarea de personaj; – cererea ; – proiectul; – referatul; – raportul; – curriculum-ul vitae; – chat-ul; – forum-ul. 4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării 1. Recepatrea textului liric „Apă cristalină” de Liviu Damian 2. Limbajul metaforic al poeziei 3. Trăirile sufleteşti ale eului liric 4. Ipostazele feminităţii în text 5. Elemente de prozodie 6. Atelier de scriere:”Chipul mamei” 7. Normele ortografice ale limbii române 8. Normele punctuaţionale Analiza mostrelor de texte funcţionale. Identificarea modelelor relevante de procese-verbale. Dispunerea grafică in pagină a elementelor constituente ale textului/textelor de diferite tipuri. Elaborarea CV- ului. Prezentarea grafică a produsului. Lucrare de portofoliu – un buletin de ştiri (analiza evenimentelor săptăminii). Proiect de grup – publicitate pentru un produs autohton.
 7. 7. abilităţii de învăţare a limbii. 4.2. Explorarea dicţionarelor pentru dezvoltarea propriului vocabular. ale limbii române 9. Discursul oral/scris 10.Tehnicile dialogului 11.Evaluare.Comentarea textului liric 12.Analiza evaluării Unitatea V Dragostea 14 ore 4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. 4.2. Explorarea dicţionarelor pentru dezvoltarea propriului vocabular 4.3. Integrarea achiziţiilor linguale in propriul cod verbal 5.1. Elaborarea unui discurs motivaţional in stil publicistic (gen: aviz persuasiv). 1. Poiezia Lacul de M . Eminescu 2. Genul liric.Trăsături definitorii 3. Figuri de stil lexico- semantice şi gramaticale 4. Starea eului liric în raport cu starea naturii.Comentariul textului liric. 5. Tipuri de dicţionare.Seii de dicţionare ale limbii române. 6. Atelier de scriere.Articolul lexicografic. 7. Spotul publicitar.Reclama 8. Stările eului liric reflectate în propriile tale trăiri 9. Limbajul artistic al poeziei. 10.Teme şi motive reflectate în textul liric 11.Rolul cărţii şi al internetului în procesul de informare. 12.Publicaţiile periodice.Rolul şi Evaluarea cantitativă şi calitativă a vocabularului activ. Teste de vocabular. Construirea textelor în parametrii daţi. Construirea textelor cu unităţile date Lectura articolelor lexicografice. Identificarea informaţiei necesare in dicţionare. Aplicarea regulilor studiate la producerea textului scris. Explicarea regulilor de punctuaţie aplicate. Identificarea elementelor de limbă in textele artistice, ştiinţifice şi publicistice.
 8. 8. importanţa lor în viaţa personală. 13.Avizul persuasiv.Curriculum viate(CV).Elaborarea propriului CV 14.Evaluare.Test 15.Analiza evaluării Unitatea VI Lumi Fantastice 14 ore 1. Opera fantastică.trăsături definitorii 2. Imagini reale şi fantastice în roman 3. Modalităţi de expunere artistică 4. Atelier de discuţie:Literatura SF-o literatură cu subiect ireal. 5. Părţile de vorbire.Privire de ansamblu. Substantivul. Adjectivul 6. Pronumele.Numeralul.A rticolul.Recapitulare 7. Verbul. Adverbul. 8. Prepoziţia. Conjuncţia.Interjecţia 9. Ortografierea corectă a părţilor de vorbire 10. Proiectul.Dezbaterea. Polemica. Trăsături definitorii 11. Proiect de grup: Călătorii fantastice 12. Atelier de scriere: Călătorului îi şade bine Evaluarea cantitativă şi calitativă a vocabularului activ. Teste de vocabular. Construirea textelor în parametrii daţi. Construirea textelor cu unităţile date
 9. 9. cu drumul 13. Evaluare orală.Prezentarea proiectului 14.Analiza evaluării Unitatea VII Timpul/ Istoria 14 ore 7.1. Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuaţionale, semantice, gramaticale, stilistice ale limbii romane literare in orice situaţie de comunicare: – orală (dialog, prezentări, dezbateri); – scrisă (texte literare şi nonliterare). 9.1. Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare in textul produs 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului 1.Crearea epocii în textul artistic 2.Atelier de creaţie:Elaborarea proiectului călătoriei galbînului 3.Crearea algoritmului de caracterizare a personajului literarar 4.Atelier de lectură. Lectura pe roluri a textului artistic. 5.Comentarea unui fragment de text epic 6.Părţile de propoziţie.Privire de ansamblu. 7.Subiectul.Predicatul.Reca pitulare 8.Atributul.Complementul. Recapitulare. 9.Tipuri de propoziţii 10. Sinoimia morfologică şi sintactică 11. Omonimia sintactică 12. Corespondenţa. Cererea. Raportul 13. Evaluare.Test 14. Analiza evaluării Lectura expresivă a textelor literare.  Comentarea ortogramelor şi a punctogramelor. Redactarea textelor cu erori stilistice şi semantice. Dictări de control. Lucrări de creaţie. Teste de punctuaţie. Prezentări orale. Revizuirea circulară. Manuscrisul pierdut Explicarea şi exemplificarea noţiunilor studiate. Utilizarea adecvată a terminologiei lingvistice. Prezentarea grafică a relaţiei dintre noţiunile studiate.
 10. 10. Unitatea VIII Ars Poetica 14 ore 10.3. Utilizarea adecvată a mijloacelor expresive ale limbii (sinonime, antonime, figuri de stil) in discursul produs: exprimarea punctului de vedere; prezentarea unui subiect social- cultural; comentariul literar. 11.2. Utilizarea resurselor de dicţionare electronice in procesul de invăţare a limbii romane. 1. Comunicarea artistică 2. Lectura ca ipostază a receptării textului liric 3. Mesajul poeziei 4. Testament-Ars Poetica argeziană 5. Comentarea unui text liric 6. Sintaxa frazei.Legături de coordonare şi subordonare 7. Propoziţia subordonată predicativă,subiectivă 8. PSA,PSCD,PSCI 9. PSCircumstanţială 10. Semnele de punctuaţie 11. Analiza transformaţională 12. Lansarea şi receptarea mesajului 13. Evaluare.Test 14. Analiza evaluării Analiza mostrelor relevante (in baza textelor studiate). Audierea/vizionarea emisiunilor radio şi TV, cu rezumarea ulterioară. Interpre tarea valorii stilistice a formelor gramaticale. Producerea textelor de dimensiuni medii (1,5-2 pagini), cu utilizarea mijloacelor expresive ale limbii. Unitatea VIII 14 ore 14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă 15.1. Relatarea despre sine, ca vorbitor de limbi (maternă şi străine). 13.1. Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat aşa). 1. Atelier de discuţie:Argumentul unui punct de vedere- literatura este pîinea zilnică a unui neam 2. Sensul metaphoric al textului Eminescian 3. Ars poetica-temă majoră în opera eminesciană 4. Legătura dintre poezie şi alte ramuri ale artei surprinse în textul lui Paul Mihnea 5. Comentariul literar al poeziei 6. Atelier de scriere:”Etape ale destinului de artist” 7. Lecţie de sinteză(Lb.română) 8. Lecţie de sinteză(lt.română) 9. Evaluare.Test sumativ 10. Evaluare.Test sumativ Povestire. Scrierea ghidată. Eseul argumentativ. Autoevaluarea cu grilă a textului redactat Prezentări orale. Proiect de grup: Redactarea revistei şcolare dedicate unei personalităţi 
 11. 11. 11. Analiza evaluării 12. Concepţia lui Grigore Vieru despre misiunea poetului şi a poeziei în societate 13. Expresivitatea textului artistic 14. Tema creaţiei şi a creatorului în literature română Competenţe specifice 1. Utilizarea diverselor strategii de informare/documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise. 2. Aranjarea/ordonarea in pagină sau in formular standardizat a textului propriu/produs. 3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare. 4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare. 5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă. 6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii romane. 7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii romane literare 8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut. 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut. 10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.
 12. 12. 11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire. 12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente. 14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă 15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română. MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA IP Gimnaziul Fîntîniţa CATEDRA Limbă şi comunicare APROBAT______________ COORDONAT__________________ Brinişter Galina Director al Gimnaziului__ Rusu Lilia director-adjunct _______________________ 2015 ________________________ 2015 PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ la Limba şi literatura română pentru clasa a IX - a anul de studii 2015 – 2016 Profesor Donici cristina Semestrul I Semestrul II Anual Numărul de ore 170 Evaluare 6 7 13 Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010 Manualul de bază : Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a 9-a. Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei
 13. 13. Proces – verbal nr.___ din _____________ _2015 Şefa catedrei _____________ _ _____________ _

×