O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.

План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.

 • Entre para ver os comentários

План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.

 1. 1. Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради Затверджено на засіданні методичної ради Олександрійсьої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів протокол № ____ від _______________ План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2015 – 2016 навчальний рік 2015
 2. 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ. Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує науково- методичну та організаційну роботу класних керівників. 1.Основні завдання методичного об’єднання класних керівників. 1.Підвищення теоретичного, науково-методичногорівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки. 2.Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів. 3.Озброєння класнихкерівників сучаснимивиховнимитехнологіями та знаннями щодо форм і методів роботи. 4.Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників. 5.Вивчення, узагальнення та використання прогресивногопедагогічногодосвідуроботи класних керівників. 6.Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників. 2. Функції методичного обєднання класних керівників. Методичне об’єднання класних керівників: 1.Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів. 2.Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі. 3.Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів. 4.Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи. 5.Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класного керівника. 6.Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників. 3.Документація методичного об’єднання класних керівників. 1. Звіт про виконану роботу за минулий навчальний рік. 2.Список членів методичного об’єднання класних керівників. 3.Річний план роботи методичного об’єднання. 4.Протоколи засідання методичного об’єднання класних керівників. 5.Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів) 6. План роботи творчих груп. 7.Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп. 8.Інструктивно-методичнідокументи щодо виховної діяльності в класних колективах і діяльності класних керівників. 9. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника»
 3. 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ. Керівник методичного об’єднання класних керівників 1.Відповідає за: - планування, підготовку, здійснення та аналізу діяльності методичного об’єднання; - поповнення «методичної скарбнички класного керівника»; - своєчасне впорядкування документації щодо роботи об’єднання та проведених заходів. 2.Разом із адміністрацією школи стежить за: - дотриманням принципів організації виховного процесу; - виконанням класними керівниками їхніх функціональних обов’язків; -підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи; - вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників. 3. Організовує: - взаємодію класних керівників – членів м/о між собоютаз іншими структурними підрозділами школи; - відкриті заходи, семінари, конференції тощо; - вивчення, узагальнення та використання в практиці прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників; консультації з питань виховної роботи. 4.Координуєпланування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних керівників. 5.Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи класних колективів. 6.Керує діяльністю творчих груп класних керівників. Засідання м/о класних керівників 4-5 разів на рік: перше (організаційне) – у вересні, інші – 2 разинасеместр. План роботим/о затверджується напершомузасіданні. Управління плануванням та організацією діяльності м/о здійснює заступник директора школи з виховної роботи. СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ М/О КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ. 1.Аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та роботи м/о класних керівників в попередньому навчальному році. 2.Педагогічні завдання об’єднання. 3.Календарний план роботи м/о, який включає: - план засідань м/о; - графік відкритих заходів у класах; 4.Підвищення рівня фахової майстерності класних керівників: - самоосвіта класних керівників; - підготовка класними керівниками творчих робіт, виступів, доповідей; 5.Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 4. 4. Завдання методичного об’єднання класних керівників 1. Підвищення теоретичного, науково-методичногорівня підготовкикласних керівників з питань педагогіки і психології. 2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання культури спілкування, рівня вихованості учнів школи та соціалізації учнів; 3. Озброєння класнихкерівників сучаснимивиховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи 4. Підвищення педмайстерностікласних керівників через взаємовідвідування виховних заходів. 5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічногодосвіду роботикласних керівників. 6. Проведення рейтингової системироботикласних керівників під час організації виховного процесу. 7. Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів 8. Сприяння становленню й розвитку системивиховної роботикласних керівників. 9. Пропагувати творчідоробкивиховнихзаходів на сторінках фахових видань.
 5. 5. Прогнозований результат методичного об’єднання класних керівників 1. Високий теоретичний, науково-методичнийрівень класних керівників з питань педагогіки і психології. 2. Виховання культури спілкування та рівня вихованостіучнів школи. 3. Оволодіння класними керівниками сучаснимивиховними технологіями, формами і методами роботи. 4. Використання проектних технологій у виховній роботікласних керівників. 5. Впровадження проектів з правової освітита національно-патріотичного виховання в учнівських колективах 6. Активна участь класних керівників щодо реалізації в практику виховної роботи школи проектів учнівського самоврядування 7. За результатами рейтингової системироботикласнихкерівників під час організації виховного процесу визначитипереможців конкурсу«Клас року». 8. Друк кращих творчихдоробоквиховнихзаходів на сторінках фахових видань.
 6. 6. Функції методичного об'єднання класних керівників:  організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;  координуєвиховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічномупроцесі;  планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;  організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;  обговорюєсоціально-педагогічніпрограмикласних керівників і творчихгруп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвідуроботикласних керівників, матеріалами атестації класних керівників;  оцінює роботучленів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.
 7. 7. Аналіз роботи МО класних керівників за 2014-2015 навчальний рік Новій Україніпотрібна нова школа,а новій школі - новий вчитель,якийпоєднує в собівисоку духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботив школі. Фахівці оволодівають «педагогічноютехнікою» і «технологією виховання», посилаючись навідомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь, занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцямисвоїхвихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравоюособистістю. В цьому і полягаєголовна специфіка педагогічної праці. К.Д.Ушинськийписав «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосередньоговихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молодудушу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральнимиповчаннями, ні системоюпокарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючихскладеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити,тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядатив їх нерозривній єдності, віддаючи перевагу духовностіі культурі педагога. За щастя дитини здатний боротисятільки творчийавторитетний вчитель. Тому мабуть сьогодніварто говоритипро авторитет вчителя тобто про його здатність впливати на думки,почуття й поведінку учня. І ця здатність не пов’язанані з соціальним статусом,ні з примусом ні з нагородами. Знову ж таки В.О.Сухомлинськийвиділяє декілька важливих умов за яких можливе становлення авторитету вчителя другимисловамиконкурентоздатного вчителя: 1. Єдність словаі поведінки вчителя. 2. Високий рівень освіченостіта професійної компетентності. 3. Досконалеволодіння мистецтвом педагогічного спілкування. 4. Здатність зрозуміти дітей ставити себе на їх місце,відчувати внутрішній світ їх думок і переживань. Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучаснихумовах. Перед ними постаєзавдання: виховати громадянина– патріота, формуватигромадськуактивність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готовісамовіддано захищати і розбудовуватиїї як
 8. 8. суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробитиімунітет до негативного впливу соціального середовища. Методичну роботуз педагогами – вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання:вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиноюукраїнського народу, з народнимитрадиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянинаУкраїни; використання сучаснихінформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховномупроцесів школі. ЇЇ побудовано на основісистемного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокомувивченні та аналізі результативностівиховного процесуі рівня вихованостіучнів, рівня професійної підготовки педагогів – вихователів. Планування методичної роботиздійснюється надіагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльностікожного педагогата в розкриттіосновних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчихоб`єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагаєвиявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовуватиїху різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати своюточку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовностідо педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяєстановленню вчителя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованоговиховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботисучасних навчальних закладів. Головнізусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомогипедагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створеннітворчоїатмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу. Проведення засідань сприяєпідвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширеннюїхнього світогляду, допомагаєотриматинеобхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованихвиховних технологій, впроваджуючиактивні формиі види діяльності запровадженнюінтерактивних методик у виховний процес. Класні керівники активно впроваджують творчупрограмувиховної роботи Під час роботинад проблемнимипитаннями в системі методичного забезпечення основнуувагу спрямовано навиконання таких завдань:  Підвищення практичної підготовкикласних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходув системівиховній діяльності;  Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованихвиховних технологій, забезпечення системностів роботі;
 9. 9.  Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічногомислення;  Ознайомлення та впровадження передовогопедагогічного досвіду;  Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи:рольових, сюжетнихігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо. Головне завдання в роботікласного керівника – створення умов для розвитку особистостіучня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботиз класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюдивходять: а) гурткова роботата роботаза інтересами; б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та позанею; в) взаємини з батьками; г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів. Слід відмітити гарні результати виховної роботиз учнівським колективом слідуючих класних керівників Савичева Н. Я. (5 клас), КолосайО. В. (11 клас). Однією з основнихпроблем у виховній роботіз учнямиє налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвитоктворчогопотенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчогопідходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справиє шанс розкритиі розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчогопотенціалу дитини. Роботаметодичного об`єднання класнихкерівників спрямованана формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючиінтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.
 10. 10. СПИСОК ЧЛЕНІВ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Прізвище, ім’я, по батькові класного керівника Клас Стаж Категорія Проблемні питання, над якими працюють класні керівники Швець Людмила Іванівна 5 24 вища Виховання високоморального покоління, формування патріотичної особистості. Савичева Наталя Яківна 6 35 вища, вчитель методист Становлення громадянина-патріота як один з важливих чинників національно-патріотичного виховання. Кареліна Наталія Олександрівна 7 3 спеціаліст Виховання згуртованості колективу. Формування патріотичної свідомості. Коломойчук Ірина Дмитрівна 8 22 перша Формування національної свідомості та самосвідомості як один із найважливіших принципів національно-патріотичного виховання. Колосай Олег Вільямович 9 22 вища Компетентнісно орієнтований підхід у формуванні особистості підлітка Рискіна Наталія Олександрівна 10 20 вища Формування національної свідомості засобами національно-патріотичного виховання. Жанталай Людмила Михайлівна 11 35 вища, старший вчитель Формування морально етичної життєво компетентної особистості Всього класних керівників - 7 З них: вчителів-методистів - 1 старших учителів - 1 вища кваліфікаційна категорія - 5 спеціалістів першої категорії - 1 спеціалістів другої категорії - 0 спеціалістів - 1
 11. 11. Наради класних керівників ВЕРЕСЕНЬ 1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника. 2. Планування виховної роботи з класними керівниками ЖОВТЕНЬ 1.Психолого – педагогічна компетентність класного керівника 2. Про порядок проведення навчальних екскурсій ЛИСТОПАД 1.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження. 2. Взаємодія класного керівника з батьками класу. ГРУДЕНЬ 1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації. 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів. Потреб. СІЧЕНЬ 1. Самоаналіз виховної діяльності. 2. Робота класного керівника з активом класу ЛЮТИЙ 1. Система роботи класного керівника сучасній школі. 2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів 3. Методика підготовки та проведення класних виховних годин. БЕРЕЗЕНЬ 1. Виховання: взаємодія з родиною школяра 2. Нові форми групової роботи з дітьми 3. Модель діяльності класного керівника
 12. 12. КВІТЕНЬ 1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я. 2. Використання новітніх технологій у виховній роботі ТРАВЕНЬ 1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості. 2. Творча програма класного керівника.
 13. 13. Засідання № 1 ( організаційне) Вересень 2015 № ЗМІСТ Відповідальні 1. Про результати виховної роботи у 2014 – 2015 навчальному році. Голова МО класних керівників 2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2015 – 2016 н.р. Голова МО класних керівників 4. Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу. Голова МО класних керівників 5. Схема аналізу виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи з класом. Голова МО класних керівників 6. Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами Голова МО класних керівників ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників (куточків) класів Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин. класні керівники 5-11 класів
 14. 14. Засідання № 2 Тема. Удосконалення родинного виховання учнів Листопад 2015 № З М І С Т Відповідальні 1. Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра. Голова МО класних керівників 2. Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи). Класні керівники 3. Круглий стіл “Умови успішного виховання дітей у родині”:  родина – міцний і дружний колектив;  здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини;  довіра у вихованні;  ставлення до найстарших членів сім’ї, родини;  єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дітей. Класні керівників 4. Залучення батьківської громадськості до співпраці з педагогічним колективом щодо організації учнівського самоврядування в школі. Класні керівники 5. Родинний захід (педагогічний всеобуч батьків). Класні керівники 6. Огляд та вивчення науково-методичної літератури з проблем організації родинного виховання Голова МО класних керівників ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Підготувати матеріал на правову тематику до проведення виховного заходу. Класні керівники 5-11кл.
 15. 15. Засідання № 3 Тема: Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості Січень 2016 № ЗМІСТ Відповідальні 1. Громадянське виховання підлітків як соціально- педагогічна проблема Голова МО класних керівників 2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості (доповідь). Голова МО класних керівників 3. Обмін досвідом між класними керівниками: · виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей; · системна робота з національного виховання; · виховання в контексті життєтворчості особистості; · шляхи формування національної свідомості; · виховання поваги до державних символів. Класні керівники 5-11 кл. 4. Організація спільної діяльності педагогів , батьків , учнів. Савичева Н. Я. 5. Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання. Голова МО класних керівників ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Підготувати питання до анкетування учнів з національно-громадянського виховання. Класні керівники 1-11 кл.
 16. 16. Засідання № 4 Тема. Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання. Березень 2016 № пп З М І С Т Відповідальні 1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція). Голова МО класних керівників 2. Вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів. Класні керівники 4. Методичний фестиваль класних керівників:  напрямки правовиховної роботи;  система заходів з правовиховної роботи;  система профілактики правопорушень;  система роботи з попередження правопорушень;  орієнтовна тематика з морально-правового виховання;  роль ради профілактики;  вивчення особистості важковиховуваних школярів. Класні керівники ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Підготувати питання до анкетування учнів з вивчення розвитку особистості. Класні керівники 5-11 кл.
 17. 17. Засідання № 5 Тема. Сутність і особливості розвитку особистості. Травень 2016 № пп З М І С Т Відповідальні 1. Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь). Голова МО класних керівників 2. Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи). Класні керівники 2. Проведення анкетування з вивчення розвитку особистості. Голова МО класних керівників 3. Творчий портрет класного керівника. Класні керівники 4. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин. Голова МО класних керівників 5. Огляд літератури та матеріалів періодичної преси з превентивного виховання . Голова МО класних керівників 8. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції. Голова МО класних керівників ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1). Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на новий навчальний рік (до 20.06.2016р.). 2). Скласти попередній план оздоровлення учнів за поданим зразком. Голова МО класних керівників
 18. 18. РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ - ПОЧАТКІВЦЯМИ 1. Проводити інструктивні наради – консультації з класними керівниками – початківцями. 2. Закріпити за молодими педагогами вчителів – наставників. 3. Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково – методичної проблемної теми. 4. Забезпечитивзаємовідвідування колективних творчихсправ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками. 5. Провести бесіди – консультації зі шкільним психологом з проблем анкетування, діагностики, психолого – педагогічних спостережень та написання характеристики вихованців. 6. Заслухати звіти « Мої перші педагогічні знахідки» 7. Здійснити діагностику та відстеження готовності молодих учителів до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.
 19. 19. ПЛАН НАВЧАННЯ З МОЛОДИМИ КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ № Заплановані заходи Термін 1. Лекція : « Система планування виховної роботи» Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом» Практикум: «Складання плану виховної роботи на I семестр». вересень 2. Бесіда: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом» Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу» Практикум «Відвідування та обговорення годин спілкування у 7 класі» жовтень 3 Практичні поради: «Вивчення особистості школярів» Практикум: «Конструювання години спілкування» Обмін досвідом: «Відвідування та обговорення годин спілкування у 9 класі» листопад 4. Практичні поради психолога: «Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі» Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з науково – методичною літературою» грудень 5. Практикум: «Складання плану виховної роботи на II семестр» Бесіда: «Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин». січень 6. Бесіда: «Організація учнівського самоврядування». лютий 7. Практичні порадипсихолога:«Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей». Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків» березень 8. Бесіда: «Планування й організація роботи з батьками». Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педагогічної літератури» Ділова гра: «Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності» квітень 9 Творчі звіти «Мої перші педагогічні знахідки» травень
 20. 20. Шляхи підвищення фахової майстерності класних керівників 1. Вивчати методичні рекомендації, що регламентують роботукласного керівника. 2. Відвідувати обласнікурси підвищення кваліфікації. 3. Ознайомлюватися з кращим педагогічним досвідом роботитворчихкласних керівників: а) взаємовідвідування виховник заходів. б) ознайомлення і вивчення досвідуроботикласних керівників, висвітленого на сторінках журналів “Позакласнийчас”, “Виховна роботав школі” , “Розкажіть онуку”тощо . 4. Брати участь у шкільному методичномуоб'єднаннівихователів та класних керівників. 5. Взяти участь у засіданнях методичної ради 6. Презентація творчихнадбань вчителів з питання «Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами, подолання стереотипів практичної діяльності вчителів - шлях до підвищення знань учнів». 7. Аукціон педагогічних ідей «Про організацію роботиз питань збереження репродуктивного здоров'я та виконання цільової програмипревентивного виховання». 8. Психолого-педагогічнічитання «Врахування психолого-педагогічнихаспектів формування сприятливого психологічногоклімату уроку — важливі умови підвищен- ня ефективності навчально-виховногопроцесу». 9. Методична рада про проведення місячника методичної роботи«Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами, подолання стереотипів практичної діяльностівчителів - шлях до підвищення знань учнів». 10. Тиждень класного керівника «Значення виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня якостінавчання у школі в умовах гуманізації навчально-виховного процесу». 11. Диспут «Психолого-педагогічніумови забезпечення ефективності міжособистісного спілкування».

×