презентація 9

A
Тема: Сутність та технологія
здійснення міжнародних
розрахунків
Зміст
1. , ,Сутність типи види та умови
здійснення міжнародних
.розрахунків
2. Форми міжнародних розрахунків та
.їх порівняльна характеристика
1. Міжнародні розрахунки
Міжнародні розрахунки –
система регулювання платежів
за грошовими вимогами та
' ,зобов язаннями які виникають
'між суб єктами
господарювання різних країн
'та державами у зв язку з
, ,економічними політичними
-науково технічними та
культурними відносинами між
.ними
В основу міжнародних
розрахунків покладено рух
товаророзпорядчих
документів і операційне
оформлення платежів за
укладеними
зовнішньоекономічними
.угодами
Специфічні риси міжнародних
розрахунків
 Регулюються нормами
національного та
міжнародного права і звичаями
 Носять уніфікований характер
( ,ЮНСІТРАЛ Міжнародна
)торгова палата
 Мають документарний
,характер тобто здійснюються
( ,проти фінансових чеки
)векселі та комерційних
(документів транспортні
, ,накладні коносаменти
)сертифікати якості
 'Тісно пов язані з валютними
,ринками оскільки
передбачають використання
іноземних валют
 Здійснюються переважно у
безготівковій формі у вигляді
відповідних записів на
банківських рахунках
Основні комерційні
документи
 ( )Зовнішньоекономічний договір контракт - матеріально
'оформлена угода двох або більше суб єктів
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних
,контрагентів та спрямована на встановлення зміну
'або припинення їх взаємних прав та обов язків у
.зовнішньоекономічній діяльності
 - ( )Рахунок фактура інвойс – ,документ який супроводжує
,переміщення товарів через митні кордони вказує їхню
.вартість та дозволяє їх ідентифікувати Є основою
визначення митної вартості товару та
.взаєморозрахунків контрагентів
 -Рахунок проформа - ,комерційний документ який містить
,відомості про ціну товару але не використовується
( ,для здійснення розрахунків за товар бартер
, ,консигнація ордерні поставки давальницька
, , , ).сировина готова продукція виставки ярмарки
Основні комерційні документи (продовження)
Дозволи та сертифікати уповноважених
органів ( , ,ветеринарні фітосанітарні сертифікати
, ).сертифікти якості індивідуальні ліцензії тощо
Митні документи ( -вантажно митна декларація
- ).ВМД
:Транспортні документи
 (CMR)міжнародна автомобільна накладна
 залізнична накладна
 (air waybill)авіаційна вантажна накладна
 коносамент
 - (Carnet-TIR)карнет ТІР або книжка МДП
 подорожній лист
Безпосередній розрахунок Розрахунок у кредит
Типи розрахунків
Розрахунки у
національній
валюті
Клірингові
розрахунки
Розрахунки в
міжнародних
колективних
валютах
Умови розрахунків
1. 2.
Типи розрахунків
1.
2.
3.
Види розрахунків
За специфікою
суб’єктів За специфікою
об’єктів
За взаємодією
суб’єктів
1.
2.
3.
2. Форми міжнародних розрахунків
1. Банківський переказ
2. 100% аванс або авансові платежі
3. Акредитив
4. Інкасо
5. Відкритий банківський рахунок
6. Розрахунки з використанням
векселів та чеків
7. Валютний кліринг
Банківський переказ
Банківський переказ – доручення
-комерційного банку своєму банку
кореспонденту сплатити відповідну
суму грошей на прохання і за рахунок
переказника іноземному отримувачу із
зазначенням способу відшкодування
- .банку платнику сплаченої ним суми
Основна форма міжнародних розрахунків у
,сучасній практиці яка є елементом всіх
інших форм міжнародних розрахунків
( , , ,акредитиви інкасо чеки векселі
).тощо
Кореспондентські угоди та рахунки
 Кореспондентська угода – угода між двома чи
кількома банками про здійснення розрахунків і
.платежів одним із них за дорученням іншого
 Кореспондентський рахунок – рахунок для обліку
,розрахунків які виконує одна банківська установа за
дорученням і за рахунок іншої банківської установи на
підставі укладеної кореспондентської угоди
- “ ”рахунок ностро – кореспондентський
,рахунок відкритий вітчизняним банком у іноземному
- (банку кореспонденті рахунок резидента в банку
)нерезидента
- “ ”рахунок лоро – -рахунок банка
,кореспондента відкритий у вітчизняному банку
( )рахунок нерезидента в банку резидента
Порядок здійснення банківського
переказу
Експортер
отримувач
переказу
Експортер
отримувач
переказу
Імпортер
надавач
переказу
Імпортер
надавач
переказу
Банк
експортера
Банк
експортера
Банк
імпортера
Банк
імпортера
1.Контракт
3. Поставка товару
2.Заява
на
переказ
4. Платіжне доручення
5.Зарахування
коштів
Етапи виконання банківського переказу
1
2 3
4
5 6
7
Переказ
відбува-
ється
проти
повідом-
лення
продавця
про
відванта-
ження.
Експортер
відванта-
жує
товар і
отримує
товарні
докумен-
ти від
gеревізни-
ка.
Експортер
відправляє
повідом-
лення про
відванта-
ження
та інші
комерційні
документи
iмпортеру.
Імпортер
подає
заявку
на
переказ.
Імпортер
отримує
nовари.
Банк
імпортера,
отримавши
заявку
на переказ,
здійснює
списання
грошей з
валютного
рахунку
клієнта і
зараховує
їх на рахунок
банка-
кореспон-
дента.
Банк
експортера
перевіряє
одержані
документи;
списує
гроші з
рахунку
банку
імпортера,
заpараховує
їх на
рахунок
постача-
льника.
Авансові платежі
 Імпортер самостійно або через свій банк
( – )банк експортера оплачує товар у
момент передачі ним замовлення
.експортеру
 Використовується тільки у випадку
незадовільного кредитного стану
імпортера чи при наявності складнощів
в отриманні експортером грошових
,коштів необхідних для виробництва
замовлених імпортером товарів.
Акредитивна форма
розрахунків
Акредитив - , -це форма розрахунків при якій банк
емітент за дорученням свого клієнта
( ) 'заявника акредитива зобов язаний
( )здійснити платіж третій особі бенефіціару за
,поставлені товари виконані роботи або
,надані послуги а також надати повноваження
( )іншому виконуючому банку здійснити цей
,платіж на умовах вказаних заявником у заяві
.на виставлення акредитива
Регулюється Уніфікованими правилами і звичаями
2007 .для документарних акредитивів у редакції р
( 600).публікація Міжнародної торгової палати №
В Україні - Інструкцією Національного банку України
«Про безготівкові розрахунки в Україні у національній
».валюті
Учасники акредитивної угоди
 Заявник акредитива (платник) звертається в банк із
заявою про відкриття акредитива.
 Банк-емітент - банк, що відкриває акредитив на
підставі заяви свого клієнта.
 Бенефіціар - юридична особа, на користь якої
виставлений акредитив (постачальник товарів,
виконавець робіт або послуг тощо).
 Виконуючий банк - банк бенефіціара або інший
банк, який виконує платіж акредитива за дорученням
банку-емітента (може бути авізуючим банком).
 Авізуючий банк - банк, який за дорученням банку-
емітента авізує (повідомляє) акредитив бенефіціару
без якої-небудь відповідальності за його оплату.
Порядок реалізації
акредитиву Експортер повідомляє про готовність до
відвантаження товару
 Імпортер подає заяву на відкриття акредитиву
 Авізування бенефіціара про відкриття акредитиву на
його користь
 Відвантаження товару експортером
 Оформлення та подання експортером в банк
документів на отримання акредитиву
 - -Відправлення документів банком бенефіціара банку
емітенту
 -Перевірка документів банком емітентом та їх оплата
 -Видача банком емітентом сплачених документів
імпортеру
 Зарахування коштів на рахунок експортера авізуючим
( )банком банком бенефіціара
Види акредитивів
Безвідзивний - це
тверде зобов'язання
банку-емітента спла-
тити кошти в порядку і
в терміни, визначені
умовами акредитива,
якщо передбачені
документи подані в
банк, вказаний в
акредитиві, або банк-
емітент і дотримані
терміни й умови акре-
дитива (не може бути
змінений або анульо-
ваний без попередньої
згоди на те бенефі-
ціара і банку-емітента).
Відзивний (може бути
змінений або
анульований банком-
емітентом на вимогу
заявника або з власної
ініціативи без
попереднього
повідомлення
бенефіціара).
Залежно від можливості зміни або
анулювання
акредитива банком- емітентом
Залежно від можливостей реалізації
акредитиву
Акредитиви з
оплатою
проти
документів
Акцептні
акредитиви, які
передба-чають
акцепт тратт
банком-емітен-
том при умові
виконання усіх
вимог
акредитива
Акредитиви з
відстрочкою
платежу
Акредитиви з
негоціацією
документів
Види акредитивів
Залежно від можливості поновлення акредитива:
роловерні (револьверні, поновлені)
Види акредитивів
Залежно від можливості використання акредитиву
іншим бенефіціаром (безпосереднім постачальником товару)
Переказні
(трансфера-
бельні)
Компенсаційні
“бек-ту-бек”
(бенефіціар
є не
виробником
продукції, а
посередником)
Резервний
“ - ”стенд бай
(якщо імпортер
не здійснює
,оплату
кспортер
звертається
о банку
імпортера
Використовується під час реалізації угод з довгим
ланцюгом постачання (часто у нафтовій
промисловості).
Інкасова форма
розрахунківІнкасо – ,форма розрахунків за якою банк
,інкасує суму яку має заплатити покупець
продавцю проти надання відповідних
.документів
 ,На відміну від акредитиву банк не
,гарантує здійснення платежу якщо
.платник є неплатоспроможним
 Відповідальність банку обмежується
переданням та оформленням
документів проти оплати чи акцепту
.векселя
 Регулюються “Уніфікованими правилами
”по інкасо ( ),УПІ розробленими
.Міжнародною Торговельною Палатою
Доцільність та переваги інкасо
, :Інкасо застосовується коли
 експортер та імпортер довіряють один
;одному
 ;імпортер є платоспроможним
 політична та економічна ситуація в країні
;імпортера є стабільною
 міжнародні платіжні операції не
.обмежуються в країні імпортера
:Переваги використання інкасо
 простота здійснення та низька вартість
;послуг
 передача покупцю документів та товару
одразу після попередньої домовленості про
.оплату чи акцепт векселя
Учасники інкасових операцій
Банк-ремітент
(банк, якому
клієнт доручає
держати
певну суму)
Довіритель
(клієнт, який
доручає банку
одержати
певну суму)
Банк-інкасатор
(будь-який банк,
що не є банком-
ремітентом і бере
участь в
операції)
Репрезентативний
банк (банк, який
безпосередньо
одержує платіж
або акцепт)
Схема міжнародних інкасових
розрахунків
Платник
імпортера
Довіритель
експортера
Пункт
призначення
Пункт
відвантаження
Банк-інкасатор Банк-ремітент
1
2
3
4
5
6 7
8
9
1 - ;контракт 2 - ;товар 3 - ;транспортні документи 4 - інкасаторське
;доручення 5 – +документи інкасо; 6 - повідомлення про отримання
+ ;інкасаторського доручення прохання оплатити 7 - платіж; 8 –
- ;переказ виторгу банку ремітенту поштою або телеграфом 9 –
( ).зарахування виторгу на рахунок експортера довірителя
Відкритий банківський
рахунокІмпортер отримує можливість не тільки
,одержати товар але й здійснити його продаж
) - ,до надання оплати метод платежу за яким
-продавець відправляє рахунок фактуру
,покупцеві який має заплатити у визначений
( -час після її отримання ніякого докумен
,тарного підтвердження використовується
).тільки з філіями та іншими підрозділами
,Продаж на кредитних умовах узгоджених
.між експортером та імпортером
,Форма невигідна для експортера але
.дуже вигідна для імпортера
Чеки
Чек – ,спеціальний документ який містить
письмове розпорядження банку видати
( )перерахувати вказану в ньому суму грошей з
, .поточного рахунку особи яка підписала чек
За способом передачі розрізняють три види чеків
2
Іменний чек
31
Чек на
' -пред явника
кожен власник
чека має право
'пред явити його
для оплати чи
подати на інкасо
-Ордерний чек
вказаний
,одержувач
який може
передати свої
права на чек
за допомогою
індосаменту
третій особі
Вексель
Соло-вексель (простий) - боргове зобов'язання однієї особи
сплатити вказану суму іншій особі.
Тратта (переказний) - безумовна пропозиція однієї особи,
адресована іншій, сплатити в призначений термін третій особі
певну грошову суму.
Реквізити векселя:
 вексельна позначка (мітка), тобто визначення документа як
векселя (bill of exchange, Wechsel, lettre de change);
 сума векселя (безумовна вказівка виписати певну суму
грошей);
 назва трасата (боржника);
 строк платежу;
 місце платежу;
 ремітент (отримувач);
 дата і місце складання векселя;
 підпис векселедавця (кредитора).
Схема вексельного
розрахунку
Векселедавец
ь
( )трасант
Платник Z
(трасат)
Перший
тримач
векселя X
( )ремітент
Банк
(аваліст)
Другий
тримач
векселя Y
Останній
тримач
векселя
Товар
Вексель
Облік
векселя
Вексель
на акцепт
(тратта)
Акцеп-
тований
вексель
Вексель
Товар
Товар
Вексель
Вексель
Товар
Валютний кліринг
Міжнародний валютний кліринг –
угода між урядами двох та більше країн
'про обов язковий взаємний залік угод
' .та зобов язань
На сьогодні переважна більшість міжнародних
міжбанківських платежів здійснюється через
Всесвітню систему міжбанківських фінансових
– SWIFT.телекомунікацій Ця система забезпечує
найбільшу швидкість та велику надійність і
.безпеку здійснення міжбанківських розрахунків
Використання
конкретних форм
міжнародних розрахунків
залежить від
розвиненості
,міжнародної торгівлі
ступеня валютного
регулювання і валютного
,контролю рівня
,розвитку інтенсивності
та надійності
,розрахункових операцій
що здійснюються
.комерційними банками
Thank you!
1 de 30

Recomendados

1. основи орг.між.розрахунків por
1. основи орг.між.розрахунків1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунківBilovus
327 visualizações30 slides
презентація 9 por
презентація 9презентація 9
презентація 9Alena2016
2.5K visualizações30 slides
презентація 8 por
презентація 8презентація 8
презентація 8Alena2016
1.2K visualizações19 slides
Операції банків в іноземній валюті por
Операції банків в іноземній валютіОперації банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіНастя Корабахина
2.9K visualizações16 slides
7 облік зобовязань por
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязаньLesya Yaremchuk
2.9K visualizações33 slides
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_business por
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_businessрайффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_business
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_businessElizaveta Gavrilenko
234 visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2 облік коштів на рахунках в банку por
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банкуLesya Yaremchuk
2.3K visualizações26 slides
Захист прав споживачів при наданні фінансових послуг por
Захист прав споживачів при наданні фінансових послугЗахист прав споживачів при наданні фінансових послуг
Захист прав споживачів при наданні фінансових послугRomaSichko
48 visualizações16 slides
3. способи платежів por
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежівAlena2016
692 visualizações14 slides
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва por
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваТема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваНастя Корабахина
3.2K visualizações17 slides
Закон України Про споживче кредитування por
Закон України Про споживче кредитуванняЗакон України Про споживче кредитування
Закон України Про споживче кредитуванняMinfinDocs
10.5K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

2 облік коштів на рахунках в банку por Lesya Yaremchuk
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
Lesya Yaremchuk2.3K visualizações
Захист прав споживачів при наданні фінансових послуг por RomaSichko
Захист прав споживачів при наданні фінансових послугЗахист прав споживачів при наданні фінансових послуг
Захист прав споживачів при наданні фінансових послуг
RomaSichko48 visualizações
3. способи платежів por Alena2016
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежів
Alena2016692 visualizações
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва por Настя Корабахина
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваТема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Настя Корабахина3.2K visualizações
Закон України Про споживче кредитування por MinfinDocs
Закон України Про споживче кредитуванняЗакон України Про споживче кредитування
Закон України Про споживче кредитування
MinfinDocs10.5K visualizações
Валютные ограничения НБУ por Andrew Vodianyi
Валютные ограничения НБУВалютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУ
Andrew Vodianyi4.7K visualizações
Аналіз реструктуризації незабезпечених споживчих кредитів "за методом НБУ" por Volodymyr Lytvyniuk
Аналіз реструктуризації незабезпечених споживчих кредитів "за методом НБУ"Аналіз реструктуризації незабезпечених споживчих кредитів "за методом НБУ"
Аналіз реструктуризації незабезпечених споживчих кредитів "за методом НБУ"
Volodymyr Lytvyniuk28 visualizações
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів por Настя Корабахина
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштівТема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Настя Корабахина4.4K visualizações
Тема 11 por rudenchik
Тема 11Тема 11
Тема 11
rudenchik1.6K visualizações
Тема 10 por rudenchik
Тема 10Тема 10
Тема 10
rudenchik1.3K visualizações
договір por satana111
договірдоговір
договір
satana111164 visualizações
Тема 9 por rudenchik
Тема 9Тема 9
Тема 9
rudenchik1.5K visualizações
банківські картки por tomtanya
банківські карткибанківські картки
банківські картки
tomtanya942 visualizações
статут por Michael Yudkovich
статутстатут
статут
Michael Yudkovich912 visualizações
2013 construction, finance, ip por Axon.Partners
2013 construction, finance, ip2013 construction, finance, ip
2013 construction, finance, ip
Axon.Partners656 visualizações
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг por Настя Корабахина
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг
Настя Корабахина361 visualizações

Destaque

Why Gather - Part 3 por
Why Gather - Part 3Why Gather - Part 3
Why Gather - Part 3Bill Drewett
148 visualizações18 slides
AFOLABI Omotayo Portfolio por
AFOLABI Omotayo PortfolioAFOLABI Omotayo Portfolio
AFOLABI Omotayo PortfolioSamuel Afolabi
314 visualizações19 slides
Mídia Mobile - O que é necessário? por
Mídia Mobile - O que é necessário?Mídia Mobile - O que é necessário?
Mídia Mobile - O que é necessário?Julia Moreira Cadete
362 visualizações25 slides
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28 por
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28 Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28 Sean Durrant
157 visualizações2 slides
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02 por
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo021grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02Jasmani Molina
293 visualizações5 slides
MBA - Managing Beyond Academics por
MBA - Managing Beyond AcademicsMBA - Managing Beyond Academics
MBA - Managing Beyond AcademicsLEAP - Learn, Enrich Accentuate & Perform
257 visualizações34 slides

Destaque(16)

Why Gather - Part 3 por Bill Drewett
Why Gather - Part 3Why Gather - Part 3
Why Gather - Part 3
Bill Drewett148 visualizações
AFOLABI Omotayo Portfolio por Samuel Afolabi
AFOLABI Omotayo PortfolioAFOLABI Omotayo Portfolio
AFOLABI Omotayo Portfolio
Samuel Afolabi314 visualizações
Mídia Mobile - O que é necessário? por Julia Moreira Cadete
Mídia Mobile - O que é necessário?Mídia Mobile - O que é necessário?
Mídia Mobile - O que é necessário?
Julia Moreira Cadete362 visualizações
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28 por Sean Durrant
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28 Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28
Engineering Technician Jobs in Rail based in Essex Ref 1211 28
Sean Durrant157 visualizações
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02 por Jasmani Molina
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo021grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02
1grado 1evaluaciondiagnosticaprimergradocuadernillo02
Jasmani Molina293 visualizações
Darksiders Video Game Wireframes por Ian Campbell
Darksiders Video Game Wireframes Darksiders Video Game Wireframes
Darksiders Video Game Wireframes
Ian Campbell2.7K visualizações
P1121053415 por Ashraf Aboshosha
P1121053415P1121053415
P1121053415
Ashraf Aboshosha497 visualizações
e-Administración - FantásTICos por ochofantasticos
e-Administración - FantásTICose-Administración - FantásTICos
e-Administración - FantásTICos
ochofantasticos340 visualizações
Solicitud de levantamiento de requisitos 2017 (1) por TATIANA VILLALOBOS
Solicitud de levantamiento de requisitos 2017 (1)Solicitud de levantamiento de requisitos 2017 (1)
Solicitud de levantamiento de requisitos 2017 (1)
TATIANA VILLALOBOS43 visualizações
Ntic de comunicación por jenysabogal
Ntic de comunicaciónNtic de comunicación
Ntic de comunicación
jenysabogal232 visualizações
Safety of nuclear power plant operation. Lecture 1. por Dmitry Samokhin
Safety of nuclear power plant operation. Lecture 1.Safety of nuclear power plant operation. Lecture 1.
Safety of nuclear power plant operation. Lecture 1.
Dmitry Samokhin1.7K visualizações
Thuc hanh mo por Jasmine Nguyen
Thuc hanh moThuc hanh mo
Thuc hanh mo
Jasmine Nguyen28.4K visualizações
Appsasia, 미국 모바일 앱 시장 및 마케팅 채널 조사 - 리뷰사이트, SNS, 커뮤니티, 비디오, 프로모션 등 por appsasia
Appsasia, 미국 모바일 앱 시장 및 마케팅 채널 조사 - 리뷰사이트, SNS, 커뮤니티, 비디오, 프로모션 등Appsasia, 미국 모바일 앱 시장 및 마케팅 채널 조사 - 리뷰사이트, SNS, 커뮤니티, 비디오, 프로모션 등
Appsasia, 미국 모바일 앱 시장 및 마케팅 채널 조사 - 리뷰사이트, SNS, 커뮤니티, 비디오, 프로모션 등
appsasia12.8K visualizações

Similar a презентація 9

Вавдийчик por
ВавдийчикВавдийчик
ВавдийчикFinancialStudio
743 visualizações8 slides
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р... por
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...tsnua
62.3K visualizações11 slides
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування por
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткуванняMinfinDocs
716 visualizações8 slides
Корпоративні карти на підприємстві por
Корпоративні карти на підприємствіКорпоративні карти на підприємстві
Корпоративні карти на підприємствіValeriya Linevych
3.8K visualizações5 slides
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків por
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківНормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківFinTech Department
64 visualizações9 slides
4) фінансові послуги на грошовому ринку por
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринкуГалина Златина
1.7K visualizações10 slides

Similar a презентація 9(20)

Вавдийчик por FinancialStudio
ВавдийчикВавдийчик
Вавдийчик
FinancialStudio743 visualizações
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р... por tsnua
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
tsnua62.3K visualizações
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування por MinfinDocs
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
MinfinDocs716 visualizações
Корпоративні карти на підприємстві por Valeriya Linevych
Корпоративні карти на підприємствіКорпоративні карти на підприємстві
Корпоративні карти на підприємстві
Valeriya Linevych3.8K visualizações
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків por FinTech Department
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківНормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
FinTech Department64 visualizações
4) фінансові послуги на грошовому ринку por Галина Златина
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку
Галина Златина1.7K visualizações
4. банківська гарантия por Alena2016
4. банківська гарантия4. банківська гарантия
4. банківська гарантия
Alena2016142 visualizações
5. банківське фінансування por Alena2016
5. банківське фінансування5. банківське фінансування
5. банківське фінансування
Alena2016179 visualizações
презентація 8 por Alena2016
презентація 8презентація 8
презентація 8
Alena2016553 visualizações
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів por Pravotv
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитівНацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів
Pravotv934 visualizações
Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в ін... por tsnua
Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в ін...Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в ін...
Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в ін...
tsnua21.4K visualizações
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів por Andrew Vodianyi
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитівМеморандум про реструктуризацію валютних кредитів
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів
Andrew Vodianyi13K visualizações
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx por OlegSkorba
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
OlegSkorba33 visualizações
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУ... por Pravotv
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУ...Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУ...
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУ...
Pravotv976 visualizações
Oglyad kas july_2021 por ssuserab165d
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
ssuserab165d467 visualizações
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx por OlegSkorba
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptxПервинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx
OlegSkorba4 visualizações
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість por Віталій Дячук
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованістьФінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість
Віталій Дячук3.8K visualizações

Mais de Alena2016

презентация por
презентация презентация
презентация Alena2016
1.6K visualizações31 slides
презентація "реальні інвестиції" por
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"Alena2016
759 visualizações4 slides
презентація 10 por
презентація 10презентація 10
презентація 10Alena2016
501 visualizações16 slides
презентація до теми 6-7 por
презентація до теми 6-7презентація до теми 6-7
презентація до теми 6-7Alena2016
1.2K visualizações16 slides
презентація 10 por
презентація 10презентація 10
презентація 10Alena2016
1.1K visualizações16 slides
презентація 6-7 por
презентація 6-7презентація 6-7
презентація 6-7Alena2016
560 visualizações16 slides

Mais de Alena2016(20)

презентация por Alena2016
презентация презентация
презентация
Alena20161.6K visualizações
презентація "реальні інвестиції" por Alena2016
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"
Alena2016759 visualizações
презентація 10 por Alena2016
презентація 10презентація 10
презентація 10
Alena2016501 visualizações
презентація до теми 6-7 por Alena2016
презентація до теми 6-7презентація до теми 6-7
презентація до теми 6-7
Alena20161.2K visualizações
презентація 10 por Alena2016
презентація 10презентація 10
презентація 10
Alena20161.1K visualizações
презентація 6-7 por Alena2016
презентація 6-7презентація 6-7
презентація 6-7
Alena2016560 visualizações
презентація 5 por Alena2016
презентація 5презентація 5
презентація 5
Alena2016164 visualizações
презентація 4 por Alena2016
презентація 4презентація 4
презентація 4
Alena20162.8K visualizações
презентація 3 por Alena2016
презентація 3презентація 3
презентація 3
Alena2016569 visualizações
презентація 2 por Alena2016
презентація 2презентація 2
презентація 2
Alena2016584 visualizações
презентація 1 por Alena2016
презентація 1презентація 1
презентація 1
Alena2016359 visualizações
презентация ім тема 1 por Alena2016
презентация ім тема 1презентация ім тема 1
презентация ім тема 1
Alena2016156 visualizações
презентация ім тема 1 por Alena2016
презентация ім тема 1презентация ім тема 1
презентация ім тема 1
Alena2016342 visualizações
Iнвестицiйний аналiз por Alena2016
Iнвестицiйний аналiзIнвестицiйний аналiз
Iнвестицiйний аналiз
Alena2016278 visualizações
науковI студii por Alena2016
науковI студiiнауковI студii
науковI студii
Alena2016169 visualizações
фIнанси малого бiзнеса por Alena2016
фIнанси малого бiзнесафIнанси малого бiзнеса
фIнанси малого бiзнеса
Alena2016276 visualizações
фIнанси пiдприeмств por Alena2016
фIнанси пiдприeмствфIнанси пiдприeмств
фIнанси пiдприeмств
Alena2016216 visualizações
фIнансовий менеджмент por Alena2016
фIнансовий менеджментфIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджмент
Alena2016138 visualizações
Iнвестицiйний менеджмент por Alena2016
Iнвестицiйний менеджментIнвестицiйний менеджмент
Iнвестицiйний менеджмент
Alena2016573 visualizações
корпоративнI фiнанси por Alena2016
корпоративнI фiнансикорпоративнI фiнанси
корпоративнI фiнанси
Alena2016232 visualizações

презентація 9

 • 1. Тема: Сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків
 • 2. Зміст 1. , ,Сутність типи види та умови здійснення міжнародних .розрахунків 2. Форми міжнародних розрахунків та .їх порівняльна характеристика
 • 3. 1. Міжнародні розрахунки Міжнародні розрахунки – система регулювання платежів за грошовими вимогами та ' ,зобов язаннями які виникають 'між суб єктами господарювання різних країн 'та державами у зв язку з , ,економічними політичними -науково технічними та культурними відносинами між .ними В основу міжнародних розрахунків покладено рух товаророзпорядчих документів і операційне оформлення платежів за укладеними зовнішньоекономічними .угодами
 • 4. Специфічні риси міжнародних розрахунків  Регулюються нормами національного та міжнародного права і звичаями  Носять уніфікований характер ( ,ЮНСІТРАЛ Міжнародна )торгова палата  Мають документарний ,характер тобто здійснюються ( ,проти фінансових чеки )векселі та комерційних (документів транспортні , ,накладні коносаменти )сертифікати якості  'Тісно пов язані з валютними ,ринками оскільки передбачають використання іноземних валют  Здійснюються переважно у безготівковій формі у вигляді відповідних записів на банківських рахунках
 • 5. Основні комерційні документи  ( )Зовнішньоекономічний договір контракт - матеріально 'оформлена угода двох або більше суб єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних ,контрагентів та спрямована на встановлення зміну 'або припинення їх взаємних прав та обов язків у .зовнішньоекономічній діяльності  - ( )Рахунок фактура інвойс – ,документ який супроводжує ,переміщення товарів через митні кордони вказує їхню .вартість та дозволяє їх ідентифікувати Є основою визначення митної вартості товару та .взаєморозрахунків контрагентів  -Рахунок проформа - ,комерційний документ який містить ,відомості про ціну товару але не використовується ( ,для здійснення розрахунків за товар бартер , ,консигнація ордерні поставки давальницька , , , ).сировина готова продукція виставки ярмарки
 • 6. Основні комерційні документи (продовження) Дозволи та сертифікати уповноважених органів ( , ,ветеринарні фітосанітарні сертифікати , ).сертифікти якості індивідуальні ліцензії тощо Митні документи ( -вантажно митна декларація - ).ВМД :Транспортні документи  (CMR)міжнародна автомобільна накладна  залізнична накладна  (air waybill)авіаційна вантажна накладна  коносамент  - (Carnet-TIR)карнет ТІР або книжка МДП  подорожній лист
 • 7. Безпосередній розрахунок Розрахунок у кредит Типи розрахунків Розрахунки у національній валюті Клірингові розрахунки Розрахунки в міжнародних колективних валютах Умови розрахунків 1. 2. Типи розрахунків 1. 2. 3. Види розрахунків За специфікою суб’єктів За специфікою об’єктів За взаємодією суб’єктів 1. 2. 3.
 • 8. 2. Форми міжнародних розрахунків 1. Банківський переказ 2. 100% аванс або авансові платежі 3. Акредитив 4. Інкасо 5. Відкритий банківський рахунок 6. Розрахунки з використанням векселів та чеків 7. Валютний кліринг
 • 9. Банківський переказ Банківський переказ – доручення -комерційного банку своєму банку кореспонденту сплатити відповідну суму грошей на прохання і за рахунок переказника іноземному отримувачу із зазначенням способу відшкодування - .банку платнику сплаченої ним суми Основна форма міжнародних розрахунків у ,сучасній практиці яка є елементом всіх інших форм міжнародних розрахунків ( , , ,акредитиви інкасо чеки векселі ).тощо
 • 10. Кореспондентські угоди та рахунки  Кореспондентська угода – угода між двома чи кількома банками про здійснення розрахунків і .платежів одним із них за дорученням іншого  Кореспондентський рахунок – рахунок для обліку ,розрахунків які виконує одна банківська установа за дорученням і за рахунок іншої банківської установи на підставі укладеної кореспондентської угоди - “ ”рахунок ностро – кореспондентський ,рахунок відкритий вітчизняним банком у іноземному - (банку кореспонденті рахунок резидента в банку )нерезидента - “ ”рахунок лоро – -рахунок банка ,кореспондента відкритий у вітчизняному банку ( )рахунок нерезидента в банку резидента
 • 12. Етапи виконання банківського переказу 1 2 3 4 5 6 7 Переказ відбува- ється проти повідом- лення продавця про відванта- ження. Експортер відванта- жує товар і отримує товарні докумен- ти від gеревізни- ка. Експортер відправляє повідом- лення про відванта- ження та інші комерційні документи iмпортеру. Імпортер подає заявку на переказ. Імпортер отримує nовари. Банк імпортера, отримавши заявку на переказ, здійснює списання грошей з валютного рахунку клієнта і зараховує їх на рахунок банка- кореспон- дента. Банк експортера перевіряє одержані документи; списує гроші з рахунку банку імпортера, заpараховує їх на рахунок постача- льника.
 • 13. Авансові платежі  Імпортер самостійно або через свій банк ( – )банк експортера оплачує товар у момент передачі ним замовлення .експортеру  Використовується тільки у випадку незадовільного кредитного стану імпортера чи при наявності складнощів в отриманні експортером грошових ,коштів необхідних для виробництва замовлених імпортером товарів.
 • 14. Акредитивна форма розрахунків Акредитив - , -це форма розрахунків при якій банк емітент за дорученням свого клієнта ( ) 'заявника акредитива зобов язаний ( )здійснити платіж третій особі бенефіціару за ,поставлені товари виконані роботи або ,надані послуги а також надати повноваження ( )іншому виконуючому банку здійснити цей ,платіж на умовах вказаних заявником у заяві .на виставлення акредитива Регулюється Уніфікованими правилами і звичаями 2007 .для документарних акредитивів у редакції р ( 600).публікація Міжнародної торгової палати № В Україні - Інструкцією Національного банку України «Про безготівкові розрахунки в Україні у національній ».валюті
 • 15. Учасники акредитивної угоди  Заявник акредитива (платник) звертається в банк із заявою про відкриття акредитива.  Банк-емітент - банк, що відкриває акредитив на підставі заяви свого клієнта.  Бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлений акредитив (постачальник товарів, виконавець робіт або послуг тощо).  Виконуючий банк - банк бенефіціара або інший банк, який виконує платіж акредитива за дорученням банку-емітента (може бути авізуючим банком).  Авізуючий банк - банк, який за дорученням банку- емітента авізує (повідомляє) акредитив бенефіціару без якої-небудь відповідальності за його оплату.
 • 16. Порядок реалізації акредитиву Експортер повідомляє про готовність до відвантаження товару  Імпортер подає заяву на відкриття акредитиву  Авізування бенефіціара про відкриття акредитиву на його користь  Відвантаження товару експортером  Оформлення та подання експортером в банк документів на отримання акредитиву  - -Відправлення документів банком бенефіціара банку емітенту  -Перевірка документів банком емітентом та їх оплата  -Видача банком емітентом сплачених документів імпортеру  Зарахування коштів на рахунок експортера авізуючим ( )банком банком бенефіціара
 • 17. Види акредитивів Безвідзивний - це тверде зобов'язання банку-емітента спла- тити кошти в порядку і в терміни, визначені умовами акредитива, якщо передбачені документи подані в банк, вказаний в акредитиві, або банк- емітент і дотримані терміни й умови акре- дитива (не може бути змінений або анульо- ваний без попередньої згоди на те бенефі- ціара і банку-емітента). Відзивний (може бути змінений або анульований банком- емітентом на вимогу заявника або з власної ініціативи без попереднього повідомлення бенефіціара). Залежно від можливості зміни або анулювання акредитива банком- емітентом
 • 18. Залежно від можливостей реалізації акредитиву Акредитиви з оплатою проти документів Акцептні акредитиви, які передба-чають акцепт тратт банком-емітен- том при умові виконання усіх вимог акредитива Акредитиви з відстрочкою платежу Акредитиви з негоціацією документів Види акредитивів
 • 19. Залежно від можливості поновлення акредитива: роловерні (револьверні, поновлені) Види акредитивів Залежно від можливості використання акредитиву іншим бенефіціаром (безпосереднім постачальником товару) Переказні (трансфера- бельні) Компенсаційні “бек-ту-бек” (бенефіціар є не виробником продукції, а посередником) Резервний “ - ”стенд бай (якщо імпортер не здійснює ,оплату кспортер звертається о банку імпортера Використовується під час реалізації угод з довгим ланцюгом постачання (часто у нафтовій промисловості).
 • 20. Інкасова форма розрахунківІнкасо – ,форма розрахунків за якою банк ,інкасує суму яку має заплатити покупець продавцю проти надання відповідних .документів  ,На відміну від акредитиву банк не ,гарантує здійснення платежу якщо .платник є неплатоспроможним  Відповідальність банку обмежується переданням та оформленням документів проти оплати чи акцепту .векселя  Регулюються “Уніфікованими правилами ”по інкасо ( ),УПІ розробленими .Міжнародною Торговельною Палатою
 • 21. Доцільність та переваги інкасо , :Інкасо застосовується коли  експортер та імпортер довіряють один ;одному  ;імпортер є платоспроможним  політична та економічна ситуація в країні ;імпортера є стабільною  міжнародні платіжні операції не .обмежуються в країні імпортера :Переваги використання інкасо  простота здійснення та низька вартість ;послуг  передача покупцю документів та товару одразу після попередньої домовленості про .оплату чи акцепт векселя
 • 22. Учасники інкасових операцій Банк-ремітент (банк, якому клієнт доручає держати певну суму) Довіритель (клієнт, який доручає банку одержати певну суму) Банк-інкасатор (будь-який банк, що не є банком- ремітентом і бере участь в операції) Репрезентативний банк (банк, який безпосередньо одержує платіж або акцепт)
 • 23. Схема міжнародних інкасових розрахунків Платник імпортера Довіритель експортера Пункт призначення Пункт відвантаження Банк-інкасатор Банк-ремітент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - ;контракт 2 - ;товар 3 - ;транспортні документи 4 - інкасаторське ;доручення 5 – +документи інкасо; 6 - повідомлення про отримання + ;інкасаторського доручення прохання оплатити 7 - платіж; 8 – - ;переказ виторгу банку ремітенту поштою або телеграфом 9 – ( ).зарахування виторгу на рахунок експортера довірителя
 • 24. Відкритий банківський рахунокІмпортер отримує можливість не тільки ,одержати товар але й здійснити його продаж ) - ,до надання оплати метод платежу за яким -продавець відправляє рахунок фактуру ,покупцеві який має заплатити у визначений ( -час після її отримання ніякого докумен ,тарного підтвердження використовується ).тільки з філіями та іншими підрозділами ,Продаж на кредитних умовах узгоджених .між експортером та імпортером ,Форма невигідна для експортера але .дуже вигідна для імпортера
 • 25. Чеки Чек – ,спеціальний документ який містить письмове розпорядження банку видати ( )перерахувати вказану в ньому суму грошей з , .поточного рахунку особи яка підписала чек За способом передачі розрізняють три види чеків 2 Іменний чек 31 Чек на ' -пред явника кожен власник чека має право 'пред явити його для оплати чи подати на інкасо -Ордерний чек вказаний ,одержувач який може передати свої права на чек за допомогою індосаменту третій особі
 • 26. Вексель Соло-вексель (простий) - боргове зобов'язання однієї особи сплатити вказану суму іншій особі. Тратта (переказний) - безумовна пропозиція однієї особи, адресована іншій, сплатити в призначений термін третій особі певну грошову суму. Реквізити векселя:  вексельна позначка (мітка), тобто визначення документа як векселя (bill of exchange, Wechsel, lettre de change);  сума векселя (безумовна вказівка виписати певну суму грошей);  назва трасата (боржника);  строк платежу;  місце платежу;  ремітент (отримувач);  дата і місце складання векселя;  підпис векселедавця (кредитора).
 • 27. Схема вексельного розрахунку Векселедавец ь ( )трасант Платник Z (трасат) Перший тримач векселя X ( )ремітент Банк (аваліст) Другий тримач векселя Y Останній тримач векселя Товар Вексель Облік векселя Вексель на акцепт (тратта) Акцеп- тований вексель Вексель Товар Товар Вексель Вексель Товар
 • 28. Валютний кліринг Міжнародний валютний кліринг – угода між урядами двох та більше країн 'про обов язковий взаємний залік угод ' .та зобов язань
 • 29. На сьогодні переважна більшість міжнародних міжбанківських платежів здійснюється через Всесвітню систему міжбанківських фінансових – SWIFT.телекомунікацій Ця система забезпечує найбільшу швидкість та велику надійність і .безпеку здійснення міжбанківських розрахунків Використання конкретних форм міжнародних розрахунків залежить від розвиненості ,міжнародної торгівлі ступеня валютного регулювання і валютного ,контролю рівня ,розвитку інтенсивності та надійності ,розрахункових операцій що здійснюються .комерційними банками