@QM
/ -
3031C DÚVWMC
geóíxc) dh clõnaxmc
/ skudwgà LÍQ- bO/ p/Loxvioum #ka 0/32 @MAD

 

damn»
sawdwd « nL ; zm &awwb "b...
i5 “e 'OMA a Row
plan FMM mà CÓMMLCRN “e aê** lolm FYM; ¡
a mcçfmw ¡ggbw %mewmulçqà
“ m AçôgQm_

 

QÍÚ¡ UWCAQXÍXW “v, ...
*- O? m
, bemjbsgp boom dudmpmm “VCMuâÍ/ x
dgyfranàaífa 3~

v3 AbsHacñooq
'Hips @$196
~ uma gw" adm mn 
I/ 
“el -ÔWSÍ / ...
L &â; :: ànxbd MWM
120mb añk C19 q Ú
reckmaw D

@O Sho 

. as
|
#agitam @WW

Aszprmarts -lechngcao aan/ me» «bm
'team WQ/ dfllxlôulcbçhgnb Q gm
L ~ _
°°õ*°°° ~
z 3h11 Wan/ ima» diñ- Áhm) 401¡ OÂQ” OQ
@A/ QMJ( "mai Cau/ Q» 'ÍYQYV$C:1': ')%

@dama ¡QDQ-Hwõ @um 'hrmúH...
No pb (A033 _Dq 055210303 ba ? stock

f. .
rx

' Á( y . z _x 2-

2%" (n°55, m, N › 

' OÉ-Hezdíônscp z . 

_W _, .. _ _ ,...
JPA a / slhxoâãon @ROM 80d* Passo b 
 C/ @YUM Kad; manta
in @dbõ @m ccrwparuô. Each tomam com
QWFWÔEP» and &ÊPaxtmoxúo-...
W m9"? MWTM "Za
0.a am 0
HOCÍÇDÀÕ Móbaa da#
MWM o O” m
3557.3240» @am Ma» mu) @a
do “ü
pwfwfvõ” Ma? 
»zac ,
2, ow 133 ÊumbaÍzj-Bu'
CMT b? ) Qmbayacx otucñbex q noitkmd

bm QHGÊÚÀKES» dpjfàh and 'INLQNQSAQÚW' ob a 678a”
cam N”
WNÔ ...
Moss

daà$ nan(
Míriam
@Pelocfnbm

da") “a” “ $336* num o: naun Phfa/ ;é

À+kbsd1r› »dah Vahml, md W (Waíj)

õôíeaib

%...
- “ÕEZRQBÇLQAZOÊQHV

_A_

 

Ímhosíàanüff / “ 134;" xdafxcwMP b! ” daywà
Temosuó ~ amwô
n , a n-owg &gmbã ' Õ

 Prajed
@SHE
; Logan l LÍEHQ

g4.
6. Muãüpucjche» 

Tí_ "tmb “lvl/ doque d¡ a
 lrxú...
.sá
@ALM

843 H weíb P032 Can be a HTMLÍPHPfÊSPA 

Pa? ? “na ÁÂNQ imaõzà

o¡ 508m CñlF/ 'SPÊ-NFÍTML
r. fill-Égua. 

Wkan #Cuz Choãxam ha» lavagens. aq) cllwvszà/ &PÔÍ

mto , spin called “Saüjecln”, each Loñífo Cla/ mm m...
@âerwabaíww Êyeciaííizafxm ? íoloiñvvumP
EMM 14551115: @kind Cio/ viu]

4. pg: ba_r: g>õ__dm; bu@Í _and 1rvdonca__ CQYWÚCH...
b) ÕQYWFQÍÀLQMO» &peaatzabm rewvmúzp
Cmkmlàanoe )

 

 

n W
'3 › (Minha cxsvmedñcws

 

 

5X1 Snack Sludínyd Can bh: @warm mma causam! 
each cause “m “hahah 'ao rvwamd no db (abalo...
R D CMP/ I)
Rüczuãíva_ Dczaiõm

x3/
xuML (290))

âêcuükfg U N L
Sggs Í '

Í- : PQTFVHDD 'U0 Sy/ Ém 'WHO 

ñ

 

«AVPlixaíí...
É/ Exkaü the Yeâyifemanlo eo* tino_ sax/ nao. clamam/ s.
&Amjõa m* *$331 ÊÊT°É+M
j' 'Usa campo c% 'Wa dmmoin, 

"hÚw-«Â...
!AI
Bwoawííq 4mm um¡ a**
DPDÇDoàa gba $“QJMM)

*WMM , s «ou» »rm W ? WML
A C>À &Wwwh 4 WMJÀW mam munbímkb @

Chmadeñsüw É 0d M...
2. : m om A
mw »eo . 7 _Em

37% DEPÔMEDM WWMQDÚMWWÀÊX
zbunchmmlhhj b¡ WWW) “i “L5 MG

I-Müànú ¡<4 ': ~

LT ÉÓLKYL¡ Shaka)...
3. ? Tunmfsw @Mqlgubs

í 
 IÊÊwM/ buvtmbàüñaüaâlb
C 0653) 6 M*

 

 
 

 

4'E“°¡fafa': â< a0# m»
R?  Slcodmraltrncyd

'b...
b¡ 3,044, 
01h. , ~ m ? MW d? ) 'dj%f”"'

 Y) 15 @lb-han O 
_É . bg

*W 'mtsunoD Ma** “b a CW @motas +0 be

(V) »na dorm...
and 

T

Nuk-EEK lnkoáciühcç
Sã* MWDHQmLo

@à

v Ú

@max
ÊÉUEEü

 rxkaxàanü
h Moàwagv¡

*Íà &no32; wxtla Q Dmãxcxm
ÍYdÀV...
*TKZW medula . 
Can bo. ÍNFKQWQWÍQJ/ Qgmfjíw and; 

*Tlãanwcanbehmhedloâaiikmxbtmmamwfim
 avuaduílm cízmwõn Í Cgi/ LOM”, ...
2% um sm
QQ-MÀQ Âücc
m A Sà V Om *x

O-QMQ @Mam

Jmw “W , E
? Wvww ÁWQAMLQM_
UMM &KÔ Arc* pow , ü 04x: 
“Cí qlq/ VA G Êxk...
f K  *
mamãe¡ matas QQ/ &QOQ 
 ? MIM/ M Ft '

~J~= > 'ínic-»ddlñm
"za Cawccútarxodñwx
w] axaQÍQÍ Io
/ aww moda a) 09W” “M “ P
WW , ox wmc/ 

  

@Sum/ Q w , Km [mveibx : gb am õÕjed Cjifbí#
I m 1QQ
wmv W exx...
_ @wysggcfoñí míevácíhmã-
F OXSJOCÍ ã
i-CÊQS: :
3 PrHxKbuJL cvmpeutq)
*Nübd CKÊYDCQduvO)
5 nknalxkínqq
9 ínbnóau (Póãjmmfw...
:dia . 
“W ommws visam «M em am amami a»

AHmbmi . 'x

 ak 6G! " IÂÀÉ °Êg GCÍÍQÚ gx"«ÍmP m, ls0nlaavC/ 

ãéñís** “Q'^*&'/...
g2, C/ [Qgg 
- pxvçeíkíez” %
, T . _ , (Jah) ab Cm 6h90
_f M &www; Çu , jah
f» faq
. C >T
/ tawwíêíT a. CÂLX *


L-
...
A x A , 
à __ n *
 ~ ? âfàvogm

P' “CQVUNSBB mb u! )
“Dkhüwvk 1 U
? Ã *Ta commnw W J dim» CWQWNN*
9° 'ü VTEO C , ü
o  *...
§ “"›)&¡[) Ã , t QMQÁS_

 

| . t! :E É
p. C (YQÍBI UL( z _p ÃO
bkoMm C U a J F Lo cÊogQ/ QU *me @Pamñmú No
. D ' q¡ ...
IHWÍCÍLLLCÁ1ÂL-XW #o p M 1,_

íamumgajl Loñwj** (UML) io Q Aíondmd

O” í” “ &WCCJ ífmawâz 56*

- a

' CIDMÍYM
° Docuuma 
...
ss

 

Yom Vewsim

mas ÚWÊQJ Making o Ê E OMG¡ 063:? ¡Wamxâewuí
m6 um 047 &c; '°1/ auf]

m7 umuog. )

WW 0041.13

lool O...
Bum @tem q, m um , 
VOCOIGJADÀ-O ob oMLmcbmFn/ Aeó 3 Q 

LTW -
“T
MZaQmNuDupA
S-jxoâxqrwx. 
TÍWMÍ
Few tarda vb m um: :...
"DepQyLcünúÉ
? Fbâsuoiích
@Gummafizgáím
ÀVQLQQDQÓWTM
3 Dí &Ú UML CqQÍJVZ/ r/&fáféíô T›

Ú N'- meus

'TM ob q sÍcoÍnümñ/ ...
ÁWM C06 620m
Jfüüw) 6%
" Ow 
9% °b NM: meu: cw &Pmud “Wah
, OUÔVQML a obãÀ
Ínwadñon @m3, Ágah à? ) 2* adMwàl
3 O
- Qn...
'mm W QQXQQMÂÍJ) s (tag
- adolacmm ousmamm» ddwa»*“^'°““'““ d”

@mw rvrnkmup mgWEm'

, Àwc com' by *WWW* 4*? )

. . m à¡ ....
Oomd methodologies
Oomd methodologies
Oomd methodologies
Oomd methodologies
Oomd methodologies
Oomd methodologies
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Oomd methodologies

254 visualizações

Publicada em

OOMD methodologies by Booch, Rambaugh, Coad and Yourdan, Shelaer and Mellor, Introduction to UML, OO Concepts

Publicada em: Engenharia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
254
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Oomd methodologies

 1. 1. @QM / - 3031C DÚVWMC geóíxc) dh clõnaxmc / skudwgà LÍQ- bO/ p/Loxvioum #ka 0/32 @MAD damn» sawdwd « nL ; zm &awwb "b "fm yum? ) m doâa OM tunàom "WM 610mb_ cm m '° @SL w ÂÕR' Han** - (31% »rh ' - T »lLL
 2. 2. i5 “e 'OMA a Row plan FMM mà CÓMMLCRN “e aê** lolm FYM; ¡ a mcçfmw ¡ggbw %mewmulçqà “ m AçôgQm_ QÍÚ¡ UWCAQXÍXW “v, b à C1D AQ) @C16 q A kd É ¡DOÀCNQUX 5B 'to &Úzsíãm , bm Qggnmukkcügh _ 0.103 ? xszducms &m; QMPQMH QÚ 1_ cnh) (Má É naum-Lam (d13+'xrãus)› m jm Mai” cmdíaàypwãrha db cespe¡ «bemçm CQ É* Shaw id:2660¡ @qn 75% 3d¡ - No Nam) mam», Ma» / ãgíjâjfudmíâãtgjfg( ) Cm 'gbdmd la s: ' Dep? ' WN* Cõwsecâ) 1 . . E"? U ' . , em? h DGE 03W; ÃQCQÊ_ gq( ) CcA -tçmc 3
 3. 3. *- O? m , bemjbsgp boom dudmpmm “VCMuâÍ/ x dgyfranàaífa 3~ v3 AbsHacñooq 'Hips @$196 ~ uma gw" adm mn I/ “el -ÔWSÍ / Lqitu j ÉUmQÃimaÍKH "mn @hd «gusto bomzd m “$752” k” A” PW** m. guga. Ckg_X+ehCQ 94h93; “me x . 9 @A mOÀNb-TUMCQCCQÉQCQAAO_ &KSC; m 9/00 "WLÚC “Íaddlhg mm bnkmímun emu)- àzwsdà w641i Cátjaomh cümêb reaQworH 59,35%) @Yewmuuq W
 4. 4. L &â; :: ànxbd MWM 120mb añk C19 q Ú reckmaw D @O Sho . as |
 5. 5. #agitam @WW Aszprmarts -lechngcao aan/ me» «bm 'team WQ/ dfllxlôulcbçhgnb Q gm
 6. 6. L ~ _ °°õ*°°° ~ z 3h11 Wan/ ima» diñ- Áhm) 401¡ OÂQ” OQ @A/ QMJ( "mai Cau/ Q» 'ÍYQYV$C:1': ')% @dama ¡QDQ-Hwõ @um 'hrmúHmh www @www “Q examina¡ "m 'Wu 50W CWÚmT a” Alca' C ¡Íqnacñm d¡'n'âg. ” ' gmc VEM ré, n 556 ) . .madull É; PRB/ SIGN (4 CbMQ/ a_ 05% wo manu JRDCOJO dia» alkmoiím q) pmcwmmíorpvoconnn
 7. 7. No pb (A033 _Dq 055210303 ba ? stock f. . rx ' Á( y . z _x 2- 2%" (n°55, m, N › ' OÉ-Hezdíônscp z . _W _, .. _ _ , F an r ao l Quis_ @Qd . Rlmíawca 'BCG/ hj , @j aêqeã , mag Éhüagymwm càlbueàn. mamão» , Welaflmbgm 9'- @Nim/ Ú B. íâollahwmz' , WM* -f-= -› Lnkmidancp 1 mon N pm-ECÊÍQÓ -_ - - - - -> ÍM-oacfxübh m iwupmxíoíklm 4- VQLEBE: 66* 91°” 'TW W No *rc c* Eco** ¡D9- "Mbmoigdj - 3 o* [Can acm a? ” V ' Fflând V' VWWQÂ) Fshoxmd 19°” daggl g ' SSWOÚÍC Êcmwvmm ro a” ¡nÀFÍaYgfa/ ÊÊ
 8. 8. JPA a / slhxoâãon @ROM 80d* Passo b C/ @YUM Kad; manta in @dbõ @m ccrwparuô. Each tomam com QWFWÔEP» and &ÊPaxtmoxúo-Í-“h &Pa; ? WdLxCÍÍ'>': + m” ba A PM” a “wma 6% em PDM “a” m) s. adm- amd cmd m! Pavão_ QanQOSÁ Cam? m a marwâwfb UD MW”
 9. 9. W m9"? MWTM "Za 0.a am 0 HOCÍÇDÀÕ Móbaa da# MWM o O” m 3557.3240» @am Ma» mu) @a do “ü pwfwfvõ” Ma? »zac ,
 10. 10. 2, ow 133 ÊumbaÍzj-Bu' CMT b? ) Qmbayacx otucñbex q noitkmd bm QHGÊÚÀKES» dpjfàh and 'INLQNQSAQÚW' ob a 678a” cam N” WNÔ 0o Ted/ x- oww s/ w WWW P” 4_ Phase); a' 33.1%-: í Andy/ Eb : Phase 'r D993” + objed dagw * lmpülnxaxúatíbn l AY3Àg/ à:hP§a3h; :/í: “mdb @Bah CÂLQÚ 'i0 '~*“A°>“^*md *mg
 11. 11. Moss daà$ nan( Míriam @Pelocfnbm da") “a” “ $336* num o: naun Phfa/ ;é À+kbsd1r› »dah Vahml, md W (Waíj) õôíeaib %BLCÓTOM - Bmncñw 2. QE. [dO/ Wo hum] Müúbm venho. ;
 12. 12. - “ÕEZRQBÇLQAZOÊQHV _A_ Ímhosíàanüff / “ 134;" xdafxcwMP b! ” daywà
 13. 13. Temosuó ~ amwô n , a n-owg &gmbã ' Õ Prajed @SHE ; Logan l LÍEHQ g4. 6. Muãüpucjche» Tí_ "tmb “lvl/ doque d¡ a lrxúomcn d); ah o/ wocxctud Cia/ n. *O 'SÉÍWGOEIOTOÁ __ L +0 6 _Jia _om s( mma E» % ecifmn ; QSeMcWFQQ ) gpamqg um) çgahm. A @kim "w 0 CME d? ) mw . 33W) mu_ a_ 661 . A vLWQcÍLd amouocfxch blpô OQÚPCÍA- k komo' anríhím aged, mñxlgoíãm- m xxw. ÂQÂ a no' (b pagam” 7V ? dl Nona» Q» Prâêocioàâm name» REU ? umas ow. aphmoLQ. Assogafmvn cam han/ Q
 14. 14. .sá
 15. 15. @ALM 843 H weíb P032 Can be a HTMLÍPHPfÊSPA Pa? ? “na ÁÂNQ imaõzà o¡ 508m CñlF/ 'SPÊ-NFÍTML
 16. 16. r. fill-Égua. Wkan #Cuz Choãxam ha» lavagens. aq) cllwvszà/ &PÔÍ mto , spin called “Saüjecln”, each Loñífo Cla/ mm ma* “m »uêgzcamñ manta-Also »me 112m Cbnnzcfvm b/ w / Sulljedb . m, »tem / Lndabca and mmoâa WWW b** / Suüjed mudos¡ 2.Fín“ @bmw cmd @ed/ y q: (M4 2 wMM PW” m” m' (mt , os mw z now PWW* Look ddí' @Kalan í 90 LSBYOKGYMÂÉKÓÔ7CMA°MÚ à: book, Ctccowd . co*@? ;e› ® Dama» CW m 47* 3g', /gQn/ MSYS @ @Mgnoj ? xocadlm-xe? ía: : (384% mwÔ hear; ma: 075g 3 54” bíH , 'iramaciñafg appcñnJrrvxouÍ @ÊMQW mnmmkaod( mccmanco QDQQJJ” Amd ! o b”
 17. 17. @âerwabaíww Êyeciaííizafxm ? íoloiñvvumP EMM 14551115: @kind Cio/ viu] 4. pg: ba_r: g>õ__dm; bu@Í _and 1rvdonca__ CQYWÚCHW' www_ doàa mr 4012 'WP “b a da” âç- snow caem Am octbçdoub» amam” Saw . g '*%a1a. ÀabwãmcopmAmaimwb)c3íeu, $ : Lvwhnaz CaYYWICFMÍ“ 'b/ ou ola/ VW* »mwqwcibg «mk Cone ao «wa 5' Seu/ iam 2( Samu» ~ / õtmciTü/ IA MPN-Wñf Ccmvuzdñ em 2
 18. 18. b) ÕQYWFQÍÀLQMO» &peaatzabm rewvmúzp Cmkmlàanoe ) n W
 19. 19. '3 › (Minha cxsvmedñcws 5X1 Snack Sludínyd Can bh: @warm mma causam! each cause “m “hahah 'ao rvwamd no db (abalo/ Uo- L' "°
 20. 20. R D CMP/ I) Rüczuãíva_ Dczaiõm x3/ xuML (290)) âêcuükfg U N L Sggs Í ' Í- : PQTFVHDD 'U0 Sy/ Ém 'WHO ñ «AVPlixaíím dmmoún , Mec* “i “M” 8342"” 4o Sex/ exato (ÔQMW (Ííavnaim Cama/ r ÃZMUZ Jg) 31m (Wooâd r lodxaviom db @Érjeú 6 ? voce/ w Modul - Amon Dava ? tem Dzasõâam Í WFD) z « ~ musa ana# oganawc ÃÕVMWÊQ anaíuzfiú m7¡ mu” (bhâumuiahm . IL “J
 21. 21. É/ Exkaü the Yeâyifemanlo eo* tino_ sax/ nao. clamam/ s. &Amjõa m* *$331 ÊÊT°É+M j' 'Usa campo c% 'Wa dmmoin, "hÚw-«Âancg d¡ a “mdb d¡ »ç u--- . 33mm #aos OÀQ_ DQPGYÚWVQ) ~CÊOm 3 @ewémüú 1 -í-a» @Há 8% Y C @L3 à» mulürtg sxqíoabw (mw) . ..aê-í wxlã/ É YQ/ Qqfvmkr Acív ab 9mm Múlmr www; - me¡ *e #mmoü _Hawuhm @mn Qmagwgüdoxàñn cmd rvxfbnevd às -WYQMgQ ddrnoaih A_ 96301411 'JO @mae 901901?) can bP/ #Qhw MMLÔ Tarik 'ci nca "bxuvnüfmddngsõ amd mmoum FQÔOWN* &Íooñwíosfí
 22. 22. !AI
 23. 23. Bwoawííq 4mm um¡ a** DPDÇDoàa gba $“QJMM) *WMM , s «ou» »rm W ? WML A C>À &Wwwh 4 WMJÀW mam munbímkb @ Chmadeñsüw É 0d Meadd? l. @Jared moohzüuxáõ 'w 05mm 6““&“Ê (Sagan) "lim Omnia» Cum( "Hinn and bvngtmô mu? , @ae/ tw ao a nnooêoj.
 24. 24. 2. : m om A mw »eo . 7 _Em 37% DEPÔMEDM WWMQDÚMWWÀÊX zbunchmmlhhj b¡ WWW) “i “L5 MG I-Müànú ¡<4 ': ~ LT ÉÓLKYL¡ Shaka) Q1930: cima: 0a; ¡ywoaãm 'mis 3 cup AcQQP/ Q v aula O( , A A r cap QXQCLJÍD. 'fig _amam 'õ r¡ 1 / ?Hab S a 0331,, .Ex Mw mma GW” CdÍmaÍo 3 "' Oíõawba @ig/ gil lmoxríbbà "“ (Pfímosrà *ODE C$®AZ , JM GQÍECJÍQCÍ_ l o me DÊ) . . . mod digam *um @dp | m» _nha çggl-QAHOW Sã*
 25. 25. 3. ? Tunmfsw @Mqlgubs í IÊÊwM/ buvtmbàüñaüaâlb C 0653) 6 M* 4'E“°¡fafa': â< a0# m» R? Slcodmraltrncyd 'b 'Ka Cemphmü modal¡ pmducaá Ga oca _ “Dakã” “múl- Uau 'NU-kbedi % %~ mma- í ““*°d°›°= *§*~› Wbskamo 1 Êncopsulaiion ~exfqwbíu j# -moohbuaQák-LN ? > Inhàüancí , svmpfxwy Lt. Wàgbgç¡ Oo? suçmts dlâávãi 5 › hwbnu l- » 1' “ (Wi USBÉ f "Mimosa 'nom M595 ' Abshachcm «boCünswa cm "to @add C°“°M°k”^+“ q, àcwe sem, «um» ab *ea WMM WWW ; Fm en) a nbQA _ n ' Aun . Wuba . Qd Z ' Celadrman ~ @E uxmd) ~ 3154 'S/ UO *vv abàracrqd 'Wo dlüpbub . SL bQkQmÚY. Qraaltocrdcl AbÉNaIJTN/ x ›-? É doam, (k. ) (10342.. . 'là X5 @e amor _. ..§ Macacu, “thodzhx 'S'
 26. 26. b¡ 3,044, 01h. , ~ m ? MW d? ) 'dj%f”"' Y) 15 @lb-han O _É . bg *W 'mtsunoD Ma** “b a CW @motas +0 be (V) »na dorm-h Mb ' ÕQXÉWÓQ - Et _I am 64a 'Wa Qcooxsed 5mm “Agdg mia Hà "me CLOLSLS . , r " 5°<**É*í uo» o “m3 "Í x2 doss 'W be GLCOOJOQA W ba “n dam «and» com P à _ ! mdb acaso/ V*- Omd WMM ) 2,36m( ) à( gaja» - nwdàüa / “ “nd / _gíjnmgonco WS 0,50 UE: : Cad ma 0% - Wiwàeldq - o 51H, Wg lhN/ &ÂQNCQ Z a gugcloáks ÊKEYY* sohPwc das? "SW U u @um Num» m" OM' «Num» " ê " MUÀàkM u ~° Suxdass me» sufaaxcíax Q-m _ km5 . . : m (um amd” , - , vH]Qw›-C bwàm q) mkrmloâ MKHIÕW! z H : Com ' u¡ 15 uÂ
 27. 27. and T Nuk-EEK lnkoáciühcç Sã* MWDHQmLo @à v Ú @max ÊÉUEEü rxkaxàanü h Moàwagv¡ *Íà &no32; wxtla Q Dmãxcxm ÍYdÀVÀQluaQ Cqwmrporuzvxíh , JL Yaiuco "(0o Qówâolaxí? A A ¡gzájam Qom ; Q 0912./ mpaíed M10 21d “À CokobNQ and coupigá medula; _ ? MQ
 28. 28. *TKZW medula . Can bo. ÍNFKQWQWÍQJ/ Qgmfjíw and; *Tlãanwcanbehmhedloâaiikmxbtmmamwfim avuaduílm cízmwõn Í Cgi/ LOM”, é? Comum X k Low CC; V) O Cook m &às; MM? q) wdyõhmw , WM x @MMM 5mm mwydmwcç / íínCp alnmãbx *o O** “cdhu 2 www ma) mà u) @www *(9 “W ouxdfw modulo, 6 Hwmckaoi Hmgxmdvô MEM +o *fm vcmbwô cw ovoâaxmcô Úb ahüadñch W 0,5; 2 PÍkUChaLLQD OAOBCÂÔ-M Nmamluo , “among " lxvexmckj) < Ciao» Añwmdtw CWS~G ©5901 , áwruchw poxtdb" mmmckj) _v1
 29. 29. 2% um sm QQ-MÀQ Âücc m A Sà V Om *x O-QMQ @Mam Jmw “W , E ? Wvww ÁWQAMLQM_ UMM &KÔ Arc* pow , ü 04x: “Cí qlq/ VA G Êxkfo/ 'K QQQQM “N H m. QQÀ &m; @x10 x CÍQKQÀCÍÊM c. L §Puqtà Àokà¡ R. . › Tüh Qh m 91g 46%) “H3 _ QM “ñ
 30. 30. f K * mamãe¡ matas QQ/ &QOQ ? MIM/ M Ft ' ~J~= > 'ínic-»ddlñm "za Cawccútarxodñwx
 31. 31. w] axaQÍQÍ Io / aww moda a) 09W” “M “ P WW , ox wmc/ @Sum/ Q w , Km [mveibx : gb am õÕjed Cjifbí# I m 1QQ wmv W exxstmo #WMM WM W 'ro 9254) em: www-O mama? «Me/ Odàt 49039?) bíoo 9- 5g( (W WNKQÍMQCHmQÔ f t( h Qmqkb ] ! alba - u a ÍUNDWÔ) ¡nvobüñ ÔLW”
 32. 32. _ @wysggcfoñí míevácíhmã- F OXSJOCÍ ã i-CÊQS: : 3 PrHxKbuJL cvmpeutq) *Nübd CKÊYDCQduvO) 5 nknalxkínqq 9 ínbnóau (Póãjmmfwgnj) 'm cm : Ay 13 Mm cpmnBmçtfsm #3 @loko and (mam m1¡ (WH @may @Mm Phygcczô, çgmdml , --moi Tepxooents sum m* »Pkvsacañ evxkík¡ Éx? com , CMQQVMJ, M. CKQJVQCQÊ pmcmn ” 5M ãx' Lmlmá [i5
 33. 33. :dia . “W ommws visam «M em am amami a» AHmbmi . 'x ak 6G! " IÂÀÉ °Êg GCÍÍQÚ gx"«ÍmP m, ls0nlaavC/ ãéñís** “Q'^*&'/ “*<Ôi'r® oxminm. aüxxâmpàãmoddxt) 3%: HGÊFLL-ãkf K Sdlngkm a “ bb w PNQ dQÊtcuÂ/ s Q 5 g @um 'F @Mk em a - Qummpqmw . .imãs/ r u , II . r QnygãLoçl F ? hq &DMCW 'I - Cggghg) É : FMM 24151.23 (ágtf) Chás o q 25:35 é? ) @edu um» Cammoo Pmrgüg) QuIBJQ/ bâlaavioí C eõügzdxcm) ond ñolldicmkrg ' n” 'w om 'rruñahm ai) "Ico Char; ÂbâNod CÍQSSÂ »camü bp »MT rd ' 0x «zw ~ 00W” @ÊEÀ @ 2% I/ f z F53 % T k f
 34. 34. g2, C/ [Qgg - pxvçeíkíez” % , T . _ , (Jah) ab Cm 6h90 _f M &www; Çu , jah f» faq . C >T / tawwíêíT a. CÂLX * L- A , Mud / Pmggohoço “É . bQkcM/ ¡DKJÀ CO5 V , @LO/ tum 'WQ 57h05m? ) 3 S( _ 0G» f” Capim¡ O? ) O , ,_, _Á EÀÉIÀREGQA( > QTQ/ dhch Mhmye Áàívdmd Í 3 golo¡ 4# C 3* s-xnmmnçg (M22 : Mw Pá” 6 Põtvmwpmm Cu " " > o @ÀQEL xt¡
 35. 35. A x A , à __ n * ~ ? âfàvogm P' “CQVUNSBB mb u! ) “Dkhüwvk 1 U ? Ã *Ta commnw W J dim» CWQWNN* 9° 'ü VTEO C , ü o *QQ W BY) 'WÀQ wmv , ha x “se &cákom lite 3% *E* y * ? Bwkkwüêkíg 1 “p” ONE das: p) dat; * Po” w a ? e @vendas om Í ' W “QQ w bd cmtmçtw Qmçwgj C t3 m» É JJUPQHCÍQM 0h (jm í &PQWCQMQJÀ Q Cha Q Ç a @QE m mímjcmo maÚ Cause ckwkâ( m Ouça mola uma» cCcum Í F Qmss @XE Qaubaiím i A Class Km nxuvdb à_ Oda imham g6 Ânmkofíny) íxq @A meiga( @punk ? mw Lo( ) . ›- m / É mfiürxücge auge ) cg_ . dÀQcgC) “uv oügbeum¡ ›
 36. 36. § “"›)&¡[) Ã , t QMQÁS_ | . t! :E É p. C (YQÍBI UL( z _p ÃO bkoMm C U a J F Lo cÊogQ/ QU *me @Pamñmú No . D ' q¡ CMB q** ÂGQCJÍN¡ -*°'~°°ckcvm~ 3 . ?u/ &Ilüantbr , uãfqjma CMM AGO zsqtúfüüd n30 4. Campuwíiñ K , x % í acao_ w 1 l l ueuñ ,760 wa
 37. 37. IHWÍCÍLLLCÁ1ÂL-XW #o p M 1,_ íamumgajl Loñwj** (UML) io Q Aíondmd O” í” “ &WCCJ ífmawâz 56* - a ' CIDMÍYM ° Docuuma m mübqdo 0% a &IÀfÃmmJrEQirL/ ,LVQ Modolüxõ an uncíoxdandlxwç] : Cb a zsãzífnm- No em 17101103 'v3 Quem / bwWc-. Gxd-TRQJBE MLJBFLQ mocíof/ ã *Wu am Cmnmmd ; Cb @Ml QMÍMM +0 undamñomd ouvõfklçxã 199d M55* FÔÂVGJ / SÉÇEm . N/ «Suañigírxs 'bullànxô nxodaüo 'mod am pmososungmáaâwwg @Maua Covx/ ÀYLÀLÍIEB 'UML nado] #o 05619_ DO mem ' SMPPCWB doommo rd aii mn ÁÊÕÊ carwüxud ° UML Dioéàñocmô Í* ~ @M Rsntmmao í/ Lo ÂWCMícU ' 5% CSPQIP/ &anug @EQ LEO ÊVRUNLAJMLei Lu
 38. 38. ss Yom Vewsim mas ÚWÊQJ Making o Ê E OMG¡ 063:? ¡Wamxâewuí m6 um 047 &c; '°1/ auf] m7 umuog. ) WW 0041.13 lool OMLI Jg 200343 @NL 2.Q Zoo? ?- 07 _lJ/ ll-I/ QJ-l 9-01?- DNL2*T FTF »m3 um 2.6 RTF Bei** dam/ J “à m kvãà SHuck-*Q 4 P” 'Di am dmíãw/ w) otíjec* D; QÍY) _ cmPDm-r M** ^' ¡ na ' em? ) . a Sàw_ wmcazú . IO l' Educa/ mou): _ › ã d-Pn *Wim qüazãla” ' UL sãaü m/ c @É w _ di_ ; a 74* Cmmrmmíh* Lirãmcñm 4 d* '" 077mm l EnarÊÔ_ id* “E Íñündfoñ ' Ovmwew 011 í-
 39. 39. Bum @tem q, m um , VOCOIGJADÀ-O ob oMLmcbmFn/ Aeó 3 Q LTW - “T MZaQmNuDupA S-jxoâxqrwx. TÍWMÍ Few tarda vb m um: : LSHuCÊuMLQ 'RW @Êdu/ Uíoxeü ? R$35 3» Gnoufw¡ é» Ànno-aisvnaü -nowu ab um. wxndímQ/ J v mndlaí? " magtb) Q0511 P350 “b . › Lucinda» class, .àíüvbacQ 9 ! UQCMÕ www* ' “$002 X and” -pwímf #Gugu @DW W 133mm) Behavíomi 'T0156 ". - ' daônawc Pad/ í 0)) UML NCM? rV. @b3 Cí) mpM a-aiwr -' xvímadím, ,dah MOUWO- 4mm( M! ) u¡ w 1'/ W ea 34a): . a 'Pawâu f* n 5- Drdaxwb -explaxmâ-¡on ? mp ab UML nwdaÚA »nua [3 L; uu
 40. 40. "DepQyLcünúÉ ? Fbâsuoiích @Gummafizgáím ÀVQLQQDQÓWTM 3 Dí &Ú UML CqQÍJVZ/ r/&fáféíô T› Ú N'- meus 'TM ob q sÍcoÍnümñ/ Qâygüm Can bafbsz Malba* com “Siñtnbclmxô vw.
 41. 41. ÁWM C06 620m Jfüüw) 6% " Ow 9% °b NM: meu: cw &Pmud “Wah , OUÔVQML a obãÀ Ínwadñon @m3, Ágah à? ) 2* adMwàl 3 O - Qnaem/ YÕO/ «Sü dasgnmbam ícmltwmüm / ÀLWPÉWA 1m bw» *eâmmmran ob na 33mm xe¡ #ICQ “WM/ UA WxdÍT 'Wa «Éõzstam «glagmácl ? ÂDWOQA “h> Qxxdl me). % Siojúc Q0994* Gb 'Wms mew ix) @Dual Ga awô À 5KQQT z “QÃC H M ¡ ¡ a a L¡ > P_ À ínwadncw ahh( shit Qñ 9K Qchmguàtã :9 à*“b. ›o~tí&wx WW an/ Pe#
 42. 42. 'mm W QQXQQMÂÍJ) s (tag - adolacmm ousmamm» ddwa»*“^'°““'““ d” @mw rvrnkmup mgWEm' , Àwc com' by *WWW* 4*? ) . . m à¡ . z (Lamb/ xíc 4 u ¡Vbüxaüñm/ Arab e' “ama/ H 'à Each % m 6 VSQJUQS gar» , abrd OLQJDNQ / ÊO 165d &ÊBPJMÍ &Êlkakdàw cpm 506m m *fm “gw 725 m” ÁÊEM/ axckíkchm “Thai” sí Carmem 'fcmjhw É vam Gm m1) @A90 'IIÍÍÍa/ «ad @Sw Um.

×