O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
คูฉบับ
ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง
เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนั...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

คำสั่งประกาศยกเลิก รับสมัคร รปภ รพ.กรงปินัง

คำสั่งประกาศยกเลิก รับสมัคร รปภ รพ.กรงปินัง

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

คำสั่งประกาศยกเลิก รับสมัคร รปภ รพ.กรงปินัง

  1. 1. คูฉบับ ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนัง ตําแหนง พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ....................................................... ตามที่ โรงพยาบาลกรงปนัง ไดมีประกาศ โรงพยาบาลกรงปนัง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงชางไฟฟาและ อิเลคทรอนิคส จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จํานวน 1 อัตรา ไปแลวนั้น ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) ในตําแหนง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จํานวน 1 ตําแหนง ออกไปกอน หากมีการรับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) มาใหม โรงพยาบาลกรงปนังจะประกาศใหทราบอีกครั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 (นายอีระฟาน หะยีอีแต) นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง

×