O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ประกาศกำหนดการสอบ โภชนากร

ประกาศกำหนดการสอบ โภชนากร

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ประกาศกำหนดการสอบ โภชนากร

  1. 1. คูฉบับ ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง เรื่อง กําหนดวัน เวลา ดําเนินการ สอบขอเขียน สอบสัมภาษณบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) ………………………………………………………… ตามที่ โรงพยาบาลกรงปนัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปนังอําเภอกรงปนังจังหวัดยะลาจํานวน๑อัตราตามประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง ลงวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๐โดยรับสมัครตั้งแตวันที่๒๓พฤษภาคมถึงวันที่ ๒๙พฤษภาคม๒๕๖๐ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการจะดําเนินการสอบคัดเลือก จํานวน ๑ ตําแหนง รายละเอียดดังนี้ ๑. ตําแหนงโภชนากร โดยกําหนดการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ ณ หองประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทยแผนไทย) โรงพยาบาลกรงปนัง ทั้งนี้ ผูเขารับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ ๑. ผูเขารับการคัดเลือกใหแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอด ชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน ๒. ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวตอเจาหนาที่ กอนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที ๓. ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขา รับการคัดเลือกครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงชื่อ (นายอีระฟาน หะยีอีแต) นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง

×