ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

ANG UNANG
KABIHASNAN
SA TIMOG
ASYA
ANG
KABIHASNANG
INDUS
AT MGA
IMPERYO SA
INDIA
LOKASYON
HEOGRAPIYA
• ang malawak na lambak-ilog sa bahagi ng India, Pakistan at
Bangladesh sa kasalukuyan ang pinagmulan ng sinaunang
kabihasnan sa Timog Asya.
• Tinawag itong kabihasnang Indus na hango sa pangalan ng
lambak-ilog na bumuhay sa komunidad doon. (INDUS
RIVER)
• isa pang ilog sa kabihasnang ito na tanyag ay ang GANGES
• Tropikal ang klima sa lambak-ilog na may tatlong buwan ng
pag- ulan na nagdudulot ng pagbaha na nagpapabuti sa
pagiging sagana sa lupa.
Pagsapit ng 2600 BCE
• Nakapagpatayo na ang mga naninirahan doon ng mga
lungsod sa pampang ng Indus.
• ang pinakamalaking lungsod ng Harappa at Mohenjo-
daro.
• Sunod na naitatag ang mga lungsod ng Kalibangan, Kot
Diji,Chanhu- daro,Amri, Rangpur, at Lothal.
• Magkakatulad ang katangian ng mga lungsod na ito sa
pamahalaan,relihiyon,lipunan, at kultura.
HEOGRAPIYA
Imbensiyon at Inobasyon
• Ang mga lungsod ay nakaplano sa anyong north-south
grid pattern na may malalapad na kalsada na humahati sa
mga parihabang bloke ng lupain.
• Ang mga lupaing ito ay kinatatayuan ng mga tahanan at
ibang gusali.
• Lahat ng mga tahanan ay may palikuran at
drenahe(drainage).
• Kinikilala ang mga taga- Indus bilang mga unang
nakapaglikha ng mga tela mula sa bulak.
• Ito ang pangunahing produktong ikinalakal nila sa
pamamagitan ng rutang pantubig mula sa ilog Indus
patungong Mesopotamia,Persiya, at India.
• Kabilang sa kanilang ikinalakal ang mga produktong
gawa sa ginto, mga hiyas, garing,carnelian beads at
hardwood.
• Sa lungsod ng Kalibangan natuklasan ang mga bakas ng
dambana(fire altars) o lugar kung saan nagsasagawa ng
ritwal na pag-aalay ang mga tao sa pamamagitan ng apoy.
• Sa lothal matatagpuan ang isang daungang gawa sa laryo
na 129 ang metro ng haba, 8 metro ng lapad , 5 metro ng
lalim.
Paghina at Pagbagsak
• Ang paghina ng kabihasnang Indus ay dulot ng
maraming salik.
• Hindi nagamit ng maayos ang mga likas na yaman ng
kanilang kapaligiran kaya nagdudulot ito ng kahirapan at
kamatayan.
• pagbabago ng klima
• Naniniwala naman ang iba na dulot ng paglindol at
pagbaha,nabago ang landas ng ilog palayo sa mga
lungsod kaya Hindi na ito kaaya-ayang tirahan.
Mga Aryan
• Unti- unting pumasok sa India ang mga migrante
mula sa Iran at hilagang bahagi ng
sabkontinenteng Indian.
• Tinawag silang Aryan na pawang mga pastol.
• Ang kanilang kasaysayan ay mahahalaw sa mga
veda na nangangahulugang "mga aklat ng
kaalaman" na pumapatungkol sa kanilang
relihiyon,pilosopiya at mahika.
• Ito ay binubuo ng mga tribu na ang mga kasapi ay
pawang mga mandirigma,pari at karaniwang tao.
• Pinamunuan ang bawat tribu ng isang awtokratikong
lalaki na tinatawag nilang rajah.
• Bihasa sila sa paggamit ng kabayo at chariot, pana at
palaso, gayundin din ang palakol pandigma.
• Patriyarkal ang estraktura ng mga pamilyang Aryan dahil
ang ama ang nagpapasiya sa lahat.
• POLITEISTA
• Matutukoy rin doon ang 33 diyos tulad nina
• Indra( diyos ng pag- ulan at
pinakamakapangyarihan ng lahat)
• Agni(diyos ng apoy)
• Surya ( diyos ng araw)
• Vayu ( diyos ng hangin).
• Unti- until nilang tinanggap ang impluwensya ng
mga Dravidian sa relihiyon , pagsasaka, sistemang
panlipunan at pamamahala.
• Sa huli nakabuo sila ng mga lungsod sa kahabaan
ng hilagang india ang hanggang sa bengal sa
silangan hanggang sa may hangganan ng
kasalukuyang Afghanistan.
• Nagpatuloy ang pagsasama ng Aryan at Dravidian
na tinatawag na Indo- Aryan sintesis.
Mga Relihiyon sa India
HINDUISMO
• pinakamatandang relihiyon
Tatlong pangunahing Diyos
• Brahma(tagapaglikha)
• Vishnu(tagapangalaga)
• Shiva( tagasira)
BUDISMO
- SIDDHARTA GAUTAMA
- kinikilala nilang si Buddha o ang naliwanagan (the enlightened
one )
- Apat na katutuhanan
- Walong tungihin upang maranasan ang nirvana
Four Noble Truths
• 1. Ang buhay ay puno ng paghirap at pagdurusa.
• 2. Ang dahilan ng pagdurusa ay ang paghahangad at
pagnanasa sa materyal na bagay.
• 3. Ang pagwaksi sa paghahangad ay ang paraan upang
wakasan ang pagdurusa.
• 4. Makakamit ang nirvana sa pamamagitan ng Eightfold
Path o Atthangika-magga.
Eightfold Path
• Wastong pananaw
• Wastong hangarin
• Wastong pananalita
• Wastong kaasalan
• Wastong pamumuhay
• Wastong pagsusumikap
• Wastong pagiisip
• Wastong pagmumuni- muni
MGA ARAL NG BUDISMO
1. KARMA- ang kahinatnan ng tawo ay batay sa kanyang
gawi
2. NIRVANA - ganap na kapayapaan
3. REINKARNASYON - may buhay pagkatapos ng
kamatayan na nakadepende sa gawi
4. AHIMSA - pagpipigil sa paggamit ng dahas
• VIDAS ang tawag sa panitikan ng mga Aryan na
nahahati sa apat: rig veda, sama-veda, yajur veda at
atharva vida
VEDAS
• Ang rig veda, ang pinakamatandang at
pinakamahalagang panitikan ng mga aryan
• Ang sama-veda, na naglalaman ng koleksiyon ng mga
melodiya na ginagamit para sa panrilihiyong ritwal
• Ang yajur veda, aklat sa pagsasagawa ng ritwal at mahika
• Ang atharva-veda na naglalaman ng mga tradisyon na
sinunod ng mga sinaunang Aryan
SISTEMA NG PAG AANTAS
NG LIPUNAN
• Ang mga mamamayan ng malawak na lipunan ng mga
Aryan ay inantas batay sa kanilang gawain o kabuhayan.
• Ang sistema ng pag antas na ito ay tinatawag na VARNA
na nangangahulugang " kulay ng balat".
ANG ANTAS NG TAO SA
LIPUNAN
• Binubuo ng :
• Mga kaparian o Brahman.
• Kshatriya - binubuo ng raja, mga mandirigma at mga
maharlika.
• Vaishya-mga mangangalakal at artesano.
• Sudra- hindi mula sa lahi ng Aryano kinabibilangan ng
mga manggagawa at utosan
• Pariah- ang mga hindi kabilang (untouchable)
MGA IMPERYO SA INDIA
- Kasaysayan ng pagkabuo ng imperyo sa India
- Mga imperyo sa India
- Imperyong Maurya
- Imperyong Gupta
- Imperyong Mughal
IMPERYONG MAURYA
- pinamumunuan ni Chandra Gupta Maurya
- napag-isa niya ang India
- SI KAUTILYA, ang tagapayo ni Chandragupta na
sumulat ng aklat na Arthasastra, isang aklat tungkol
sa pamamahalang politikal
- humalili sa kanya ang kanyanag anak na si
BINDUSARA
- pinamumunuan niya ng mahusay ang imperyo
hanggang siya ay pumanaw at humalili sa kanya anak na
si ASHOKA
ASHOKA
- pinakadakilang pinuno ng imperyong Maurya
- mas pinalawak niya ang nasasakopan ng imperyo sa
India
- tagapagtangkilik ng relihiyong Budismo
- kapayapaan ang hangarin (AHIMSA)
PAGBAGSAK
- Pumanaw si Ashoka
- namayani ang kaguluhan sa India dahil sa pag-aalsa ng
ibang kaharian laban sa emperador na pumalit kay
Ashoka
- Sinod-sunod silang inataki ng mga Griyego at
Persiyano
IMPERYONG GUPTA
- Nawala ang kagulahan sa India sa pagsibol ng
dinastiyang Gupta.
- Chandragupta I
- Pinagpatuloy ng kanyang anak na si Sumadragupta at
apong si Chandragupta
CHANDRAGUPTA II
- itinuturing na huling pinakadakilang pinuno
- sumikat si KALIDASA, na pinakadakilang manunulat
- sinulat niya ang SHAKUNTALA
- kwento ng isang babaeng nakapag-asawa ng hari
- mataas ang antas ng edukasyon ng imperyo sa
pamumuno niya
MGA KONTRIBUSYON
- Sistemang decimal sa matematika
- Hindu Arabic numeration system
- surgery, ceasarean sa larangan ng medisina
- skin grafting
PAGBAGSAK
- Lumusob ang mga Hun, isang nomadikong pangkat
mula sa Gitnang Asya
- Lumiit ang teritoryo hanggang maglaho
- Nakapasok ang Muslim sa India sa pangunguna ni
Mohammad Bin Qasim
- nilusob ng Turkong si Sabuktagin mula si Gitnang
Asya
- Sultan Mahmud
- Lumusob ang Muslim sa pamumuno ni Tamerlane
IMPERYONG MUGHAL
- Babur ang nagtatag
- si Babur ay inapo ni Tamerlane
- Humalili sa kanya ang kanyanag anak na si Humayun
- hinalilihan ngkanyang anak na noon ay nasa
labintatlong gulang na si Abu Akbar
ABU AKBAR
- tinuturing na pinakadakilang pinuno ng imperyong
mughal
- Humalili sa kanya ang kanyang anak na si Jahangir
- Pumanaw si Jahangir at humalili sa kanya ang
kanyanang anak na si Shah Jahan.
SHAH JAHAN
- Ang nagpagawa ng TAJ MAHAL sa India para sa
kanyang asawang si MUMTAZ MAHAL
- ipinapakulong si Shah Jahan ng kanyang anak na si
AURANGZEB para maagaw niya ang kapangyarihan
sa imperyo
AURANGZEB
- malupit na pinuno
- ipinagbabawal niya ang patakaran sa paggalang sa ibang
relihiyon maliban sa ISLAM lamang
- Pinabuwag niya ang templo ng Hinduismo
- pinakahuling emperador ng Imperyong Mughal
PAGBAGSAK
- Nag-aalsa ang mga tao sa tulong ng mga dayuhang
Europeo
- Lumaganap ang kahirapan sa India
KALAGAYAN NG
KABABAIHAN SA INDIA
- Mababa ang pagtingin sa kababaehan sa India noon
- DHARMASASTRA, isang tekstong naglalaman ng
limitadong kalagayan ng kababaihan sa India
MGA TRADISYON SA INDIA NA NAGPAPAKITA
NG PAGTRATO SA KABABAIHAN SA
SINAUNANG PANAHON SA INDIA
1. SATI O SUTTEE
- kapag namatay ang asawang lalaki sumama ang
asawang babae sa kamatayan sa pamamagitan ng pag
talon sa funeral pyre
1. JUHAR
- samasamang magsakripisyo ang mga kaanak na babae
ng isang lalaking natalo sa digmaan
1. PURDAH
- tradisyunal na pagtakip ng mukha ng mga babaeng
Muslim
1 de 38

Recomendados

Kabihasnang Indus sa Timog Asya por
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaKabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaLoureAndrei
164.5K visualizações25 slides
Kabihasnang indus por
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indusDanne Franco
9.6K visualizações6 slides
Araling Panlipunan 8 - Sinanunang Kabihasnan ng Indus por
Araling Panlipunan 8 - Sinanunang Kabihasnan ng IndusAraling Panlipunan 8 - Sinanunang Kabihasnan ng Indus
Araling Panlipunan 8 - Sinanunang Kabihasnan ng IndusMika Rosendale
5.2K visualizações17 slides
Presentation 1 por
Presentation 1Presentation 1
Presentation 1LorreinheHada
385 visualizações26 slides
SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG ILOG INDUS por
SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG ILOG INDUSSINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG ILOG INDUS
SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG ILOG INDUSRitchell Aissa Caldea
60.5K visualizações32 slides
Babylonia at assyria por
Babylonia at assyriaBabylonia at assyria
Babylonia at assyriaRuel Palcuto
47K visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean) por
Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)
Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)Zin Raney Bacus
301.8K visualizações64 slides
Hittites and assyrians por
Hittites and assyriansHittites and assyrians
Hittites and assyriansJared Ram Juezan
61.2K visualizações25 slides
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong Chaldean por
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong ChaldeanAP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong Chaldean
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong ChaldeanJuan Miguel Palero
3.6K visualizações1 slide
Sumerian at babylonian por
Sumerian at babylonianSumerian at babylonian
Sumerian at babylonianJared Ram Juezan
61.8K visualizações33 slides
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo por
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoSyosha Neim
168.8K visualizações51 slides
Mga sinaunang kabihasnan sa india por
Mga sinaunang kabihasnan sa indiaMga sinaunang kabihasnan sa india
Mga sinaunang kabihasnan sa indiaJared Ram Juezan
222.1K visualizações58 slides

Mais procurados(20)

Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean) por Zin Raney Bacus
Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)
Ang Mga Unang Imperyo (Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean)
Zin Raney Bacus301.8K visualizações
Hittites and assyrians por Jared Ram Juezan
Hittites and assyriansHittites and assyrians
Hittites and assyrians
Jared Ram Juezan61.2K visualizações
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong Chaldean por Juan Miguel Palero
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong ChaldeanAP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong Chaldean
AP 7 Lesson no. 9-D: Imperyong Chaldean
Juan Miguel Palero3.6K visualizações
Sumerian at babylonian por Jared Ram Juezan
Sumerian at babylonianSumerian at babylonian
Sumerian at babylonian
Jared Ram Juezan61.8K visualizações
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo por Syosha Neim
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Syosha Neim168.8K visualizações
Mga sinaunang kabihasnan sa india por Jared Ram Juezan
Mga sinaunang kabihasnan sa indiaMga sinaunang kabihasnan sa india
Mga sinaunang kabihasnan sa india
Jared Ram Juezan222.1K visualizações
Lungsod Estado sa Gresya por maam jona
Lungsod Estado sa Gresya Lungsod Estado sa Gresya
Lungsod Estado sa Gresya
maam jona62.7K visualizações
Kabihasnang Indus por Milorenze Joting
Kabihasnang Indus Kabihasnang Indus
Kabihasnang Indus
Milorenze Joting6.5K visualizações
kabihasnang hittite at assyrian por Jennifer Garbo
kabihasnang hittite at assyriankabihasnang hittite at assyrian
kabihasnang hittite at assyrian
Jennifer Garbo31.3K visualizações
Kabihasnang chaldeans lesson por Ruel Palcuto
Kabihasnang chaldeans lessonKabihasnang chaldeans lesson
Kabihasnang chaldeans lesson
Ruel Palcuto56.9K visualizações
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamia por kelvin kent giron
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamiakabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kelvin kent giron37.8K visualizações
Mga Pilosopiya sa Asya por edmond84
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
edmond843.5K visualizações
Kabihasnang indus por Shaira D
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indus
Shaira D156.1K visualizações
Kamaharlikaan ng rome por Jared Ram Juezan
Kamaharlikaan ng romeKamaharlikaan ng rome
Kamaharlikaan ng rome
Jared Ram Juezan50K visualizações
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asya por ria de los santos
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang AsyaKabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asya
ria de los santos13K visualizações
Kabihasnan sa kanlurang asya por Isey Pagtakhan
Kabihasnan sa kanlurang asyaKabihasnan sa kanlurang asya
Kabihasnan sa kanlurang asya
Isey Pagtakhan31.3K visualizações
AP 7 Lesson no. 9-E: Imperyong Hittite por Juan Miguel Palero
AP 7 Lesson no. 9-E: Imperyong HittiteAP 7 Lesson no. 9-E: Imperyong Hittite
AP 7 Lesson no. 9-E: Imperyong Hittite
Juan Miguel Palero2K visualizações
Kabihasnang mesopotamia por Jeric Presas
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
Jeric Presas64.9K visualizações
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih... por SMAP_ Hope
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...
SMAP_ Hope47.2K visualizações

Similar a ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

Modyul 10 sinaunang timog asya por
Modyul 10 sinaunang timog asyaModyul 10 sinaunang timog asya
Modyul 10 sinaunang timog asyaEvalyn Llanera
37.5K visualizações40 slides
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.) por
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
58.3K visualizações86 slides
Mga sinaunang kabihasnan sa asya por
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyajhariensky
146.8K visualizações47 slides
Kabihasnang Indus sa India por
Kabihasnang Indus sa IndiaKabihasnang Indus sa India
Kabihasnang Indus sa IndiaRenzo Cristobal
200.3K visualizações81 slides
Ang Sibilisasyong India.ppt por
Ang Sibilisasyong India.pptAng Sibilisasyong India.ppt
Ang Sibilisasyong India.pptJhimarPeredoJurado
57 visualizações38 slides
India por
IndiaIndia
Indialornaraypan
242 visualizações26 slides

Similar a ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx(20)

Modyul 10 sinaunang timog asya por Evalyn Llanera
Modyul 10 sinaunang timog asyaModyul 10 sinaunang timog asya
Modyul 10 sinaunang timog asya
Evalyn Llanera37.5K visualizações
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.) por Lavinia Lyle Bautista
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Lavinia Lyle Bautista58.3K visualizações
Mga sinaunang kabihasnan sa asya por jhariensky
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
jhariensky146.8K visualizações
Kabihasnang Indus sa India por Renzo Cristobal
Kabihasnang Indus sa IndiaKabihasnang Indus sa India
Kabihasnang Indus sa India
Renzo Cristobal200.3K visualizações
Ang Sibilisasyong India.ppt por JhimarPeredoJurado
Ang Sibilisasyong India.pptAng Sibilisasyong India.ppt
Ang Sibilisasyong India.ppt
JhimarPeredoJurado57 visualizações
India por lornaraypan
IndiaIndia
India
lornaraypan242 visualizações
Ang sibilisasyon ng sinaunang india por Anne Camille Sanchez
Ang sibilisasyon ng sinaunang indiaAng sibilisasyon ng sinaunang india
Ang sibilisasyon ng sinaunang india
Anne Camille Sanchez4.7K visualizações
Ang sibilisasyon ng sinaunang india ii por Anne Camille Sanchez
Ang sibilisasyon ng sinaunang india iiAng sibilisasyon ng sinaunang india ii
Ang sibilisasyon ng sinaunang india ii
Anne Camille Sanchez1.4K visualizações
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02 por zurcyrag23
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
zurcyrag232.1K visualizações
KAISIPANG ASYANO AT DINASTIYA.docx por Jackeline Abinales
KAISIPANG ASYANO AT DINASTIYA.docxKAISIPANG ASYANO AT DINASTIYA.docx
KAISIPANG ASYANO AT DINASTIYA.docx
Jackeline Abinales24 visualizações
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo por Carl Gascon
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyoKaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Carl Gascon23.2K visualizações
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe por Christian Soligan
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebePanitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe
Christian Soligan18.8K visualizações
Kabihasnang hindu por Sophia Caramat
Kabihasnang hinduKabihasnang hindu
Kabihasnang hindu
Sophia Caramat21K visualizações
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx por RosemariePavia1
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptxQuarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx
RosemariePavia1113 visualizações
Modyul 11 sinaunang timog silangang asya por Evalyn Llanera
Modyul 11 sinaunang timog silangang asyaModyul 11 sinaunang timog silangang asya
Modyul 11 sinaunang timog silangang asya
Evalyn Llanera26.7K visualizações
Sinaunang pamumuhay timog asya por Olhen Rence Duque
Sinaunang pamumuhay timog asyaSinaunang pamumuhay timog asya
Sinaunang pamumuhay timog asya
Olhen Rence Duque25.5K visualizações
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan por kelvin kent giron
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
kelvin kent giron70.7K visualizações
Ang Asya - Hand-out por Mavict De Leon
Ang Asya - Hand-outAng Asya - Hand-out
Ang Asya - Hand-out
Mavict De Leon1K visualizações
Asian History - Hand-out # 1 por Mavict De Leon
Asian History - Hand-out # 1Asian History - Hand-out # 1
Asian History - Hand-out # 1
Mavict De Leon425 visualizações

Mais de Agnes Amaba

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx por
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxAgnes Amaba
168 visualizações16 slides
KABIHASNAN SA CHINA.pptx por
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptxAgnes Amaba
72 visualizações52 slides
Heograpiya ng Daigdig por
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng DaigdigAgnes Amaba
62 visualizações21 slides
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx por
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxAgnes Amaba
262 visualizações38 slides
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx por
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxAgnes Amaba
19 visualizações26 slides
ANG PAMILIHAN.pptx por
ANG PAMILIHAN.pptxANG PAMILIHAN.pptx
ANG PAMILIHAN.pptxAgnes Amaba
12 visualizações14 slides

Mais de Agnes Amaba(15)

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
Agnes Amaba168 visualizações
KABIHASNAN SA CHINA.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
Agnes Amaba72 visualizações
Heograpiya ng Daigdig por Agnes Amaba
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng Daigdig
Agnes Amaba62 visualizações
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
Agnes Amaba262 visualizações
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx por Agnes Amaba
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
Agnes Amaba19 visualizações
ANG PAMILIHAN.pptx por Agnes Amaba
ANG PAMILIHAN.pptxANG PAMILIHAN.pptx
ANG PAMILIHAN.pptx
Agnes Amaba12 visualizações
alokasyon.pptx por Agnes Amaba
alokasyon.pptxalokasyon.pptx
alokasyon.pptx
Agnes Amaba11 visualizações
PRODUKSIYON.pptx por Agnes Amaba
PRODUKSIYON.pptxPRODUKSIYON.pptx
PRODUKSIYON.pptx
Agnes Amaba30 visualizações
Pinagkukunang Yaman.pptx por Agnes Amaba
Pinagkukunang Yaman.pptxPinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Agnes Amaba70 visualizações
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx por Agnes Amaba
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptxPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
Agnes Amaba22 visualizações
Ekonomiks por Agnes Amaba
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
Agnes Amaba119.9K visualizações
Lesson 1 prehistoric art 9 por Agnes Amaba
Lesson 1 prehistoric art 9Lesson 1 prehistoric art 9
Lesson 1 prehistoric art 9
Agnes Amaba5.2K visualizações
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya por Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asyaYunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Agnes Amaba5.4K visualizações
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya por Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asyaYunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Agnes Amaba6.7K visualizações
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya por Agnes Amaba
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Agnes Amaba13.4K visualizações

ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

 • 4. HEOGRAPIYA • ang malawak na lambak-ilog sa bahagi ng India, Pakistan at Bangladesh sa kasalukuyan ang pinagmulan ng sinaunang kabihasnan sa Timog Asya. • Tinawag itong kabihasnang Indus na hango sa pangalan ng lambak-ilog na bumuhay sa komunidad doon. (INDUS RIVER) • isa pang ilog sa kabihasnang ito na tanyag ay ang GANGES • Tropikal ang klima sa lambak-ilog na may tatlong buwan ng pag- ulan na nagdudulot ng pagbaha na nagpapabuti sa pagiging sagana sa lupa.
 • 5. Pagsapit ng 2600 BCE • Nakapagpatayo na ang mga naninirahan doon ng mga lungsod sa pampang ng Indus. • ang pinakamalaking lungsod ng Harappa at Mohenjo- daro. • Sunod na naitatag ang mga lungsod ng Kalibangan, Kot Diji,Chanhu- daro,Amri, Rangpur, at Lothal. • Magkakatulad ang katangian ng mga lungsod na ito sa pamahalaan,relihiyon,lipunan, at kultura.
 • 7. Imbensiyon at Inobasyon • Ang mga lungsod ay nakaplano sa anyong north-south grid pattern na may malalapad na kalsada na humahati sa mga parihabang bloke ng lupain. • Ang mga lupaing ito ay kinatatayuan ng mga tahanan at ibang gusali. • Lahat ng mga tahanan ay may palikuran at drenahe(drainage).
 • 8. • Kinikilala ang mga taga- Indus bilang mga unang nakapaglikha ng mga tela mula sa bulak. • Ito ang pangunahing produktong ikinalakal nila sa pamamagitan ng rutang pantubig mula sa ilog Indus patungong Mesopotamia,Persiya, at India. • Kabilang sa kanilang ikinalakal ang mga produktong gawa sa ginto, mga hiyas, garing,carnelian beads at hardwood.
 • 9. • Sa lungsod ng Kalibangan natuklasan ang mga bakas ng dambana(fire altars) o lugar kung saan nagsasagawa ng ritwal na pag-aalay ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. • Sa lothal matatagpuan ang isang daungang gawa sa laryo na 129 ang metro ng haba, 8 metro ng lapad , 5 metro ng lalim.
 • 10. Paghina at Pagbagsak • Ang paghina ng kabihasnang Indus ay dulot ng maraming salik. • Hindi nagamit ng maayos ang mga likas na yaman ng kanilang kapaligiran kaya nagdudulot ito ng kahirapan at kamatayan. • pagbabago ng klima • Naniniwala naman ang iba na dulot ng paglindol at pagbaha,nabago ang landas ng ilog palayo sa mga lungsod kaya Hindi na ito kaaya-ayang tirahan.
 • 11. Mga Aryan • Unti- unting pumasok sa India ang mga migrante mula sa Iran at hilagang bahagi ng sabkontinenteng Indian. • Tinawag silang Aryan na pawang mga pastol. • Ang kanilang kasaysayan ay mahahalaw sa mga veda na nangangahulugang "mga aklat ng kaalaman" na pumapatungkol sa kanilang relihiyon,pilosopiya at mahika. • Ito ay binubuo ng mga tribu na ang mga kasapi ay pawang mga mandirigma,pari at karaniwang tao.
 • 12. • Pinamunuan ang bawat tribu ng isang awtokratikong lalaki na tinatawag nilang rajah. • Bihasa sila sa paggamit ng kabayo at chariot, pana at palaso, gayundin din ang palakol pandigma. • Patriyarkal ang estraktura ng mga pamilyang Aryan dahil ang ama ang nagpapasiya sa lahat.
 • 13. • POLITEISTA • Matutukoy rin doon ang 33 diyos tulad nina • Indra( diyos ng pag- ulan at pinakamakapangyarihan ng lahat) • Agni(diyos ng apoy) • Surya ( diyos ng araw) • Vayu ( diyos ng hangin). • Unti- until nilang tinanggap ang impluwensya ng mga Dravidian sa relihiyon , pagsasaka, sistemang panlipunan at pamamahala. • Sa huli nakabuo sila ng mga lungsod sa kahabaan ng hilagang india ang hanggang sa bengal sa silangan hanggang sa may hangganan ng kasalukuyang Afghanistan. • Nagpatuloy ang pagsasama ng Aryan at Dravidian na tinatawag na Indo- Aryan sintesis.
 • 14. Mga Relihiyon sa India HINDUISMO • pinakamatandang relihiyon Tatlong pangunahing Diyos • Brahma(tagapaglikha) • Vishnu(tagapangalaga) • Shiva( tagasira)
 • 15. BUDISMO - SIDDHARTA GAUTAMA - kinikilala nilang si Buddha o ang naliwanagan (the enlightened one ) - Apat na katutuhanan - Walong tungihin upang maranasan ang nirvana
 • 16. Four Noble Truths • 1. Ang buhay ay puno ng paghirap at pagdurusa. • 2. Ang dahilan ng pagdurusa ay ang paghahangad at pagnanasa sa materyal na bagay. • 3. Ang pagwaksi sa paghahangad ay ang paraan upang wakasan ang pagdurusa. • 4. Makakamit ang nirvana sa pamamagitan ng Eightfold Path o Atthangika-magga.
 • 17. Eightfold Path • Wastong pananaw • Wastong hangarin • Wastong pananalita • Wastong kaasalan • Wastong pamumuhay • Wastong pagsusumikap • Wastong pagiisip • Wastong pagmumuni- muni
 • 18. MGA ARAL NG BUDISMO 1. KARMA- ang kahinatnan ng tawo ay batay sa kanyang gawi 2. NIRVANA - ganap na kapayapaan 3. REINKARNASYON - may buhay pagkatapos ng kamatayan na nakadepende sa gawi 4. AHIMSA - pagpipigil sa paggamit ng dahas
 • 19. • VIDAS ang tawag sa panitikan ng mga Aryan na nahahati sa apat: rig veda, sama-veda, yajur veda at atharva vida
 • 20. VEDAS • Ang rig veda, ang pinakamatandang at pinakamahalagang panitikan ng mga aryan • Ang sama-veda, na naglalaman ng koleksiyon ng mga melodiya na ginagamit para sa panrilihiyong ritwal • Ang yajur veda, aklat sa pagsasagawa ng ritwal at mahika • Ang atharva-veda na naglalaman ng mga tradisyon na sinunod ng mga sinaunang Aryan
 • 21. SISTEMA NG PAG AANTAS NG LIPUNAN • Ang mga mamamayan ng malawak na lipunan ng mga Aryan ay inantas batay sa kanilang gawain o kabuhayan. • Ang sistema ng pag antas na ito ay tinatawag na VARNA na nangangahulugang " kulay ng balat".
 • 22. ANG ANTAS NG TAO SA LIPUNAN • Binubuo ng : • Mga kaparian o Brahman. • Kshatriya - binubuo ng raja, mga mandirigma at mga maharlika. • Vaishya-mga mangangalakal at artesano. • Sudra- hindi mula sa lahi ng Aryano kinabibilangan ng mga manggagawa at utosan • Pariah- ang mga hindi kabilang (untouchable)
 • 23. MGA IMPERYO SA INDIA - Kasaysayan ng pagkabuo ng imperyo sa India - Mga imperyo sa India - Imperyong Maurya - Imperyong Gupta - Imperyong Mughal
 • 24. IMPERYONG MAURYA - pinamumunuan ni Chandra Gupta Maurya - napag-isa niya ang India - SI KAUTILYA, ang tagapayo ni Chandragupta na sumulat ng aklat na Arthasastra, isang aklat tungkol sa pamamahalang politikal - humalili sa kanya ang kanyanag anak na si BINDUSARA - pinamumunuan niya ng mahusay ang imperyo hanggang siya ay pumanaw at humalili sa kanya anak na si ASHOKA
 • 25. ASHOKA - pinakadakilang pinuno ng imperyong Maurya - mas pinalawak niya ang nasasakopan ng imperyo sa India - tagapagtangkilik ng relihiyong Budismo - kapayapaan ang hangarin (AHIMSA)
 • 26. PAGBAGSAK - Pumanaw si Ashoka - namayani ang kaguluhan sa India dahil sa pag-aalsa ng ibang kaharian laban sa emperador na pumalit kay Ashoka - Sinod-sunod silang inataki ng mga Griyego at Persiyano
 • 27. IMPERYONG GUPTA - Nawala ang kagulahan sa India sa pagsibol ng dinastiyang Gupta. - Chandragupta I - Pinagpatuloy ng kanyang anak na si Sumadragupta at apong si Chandragupta
 • 28. CHANDRAGUPTA II - itinuturing na huling pinakadakilang pinuno - sumikat si KALIDASA, na pinakadakilang manunulat - sinulat niya ang SHAKUNTALA - kwento ng isang babaeng nakapag-asawa ng hari - mataas ang antas ng edukasyon ng imperyo sa pamumuno niya
 • 29. MGA KONTRIBUSYON - Sistemang decimal sa matematika - Hindu Arabic numeration system - surgery, ceasarean sa larangan ng medisina - skin grafting
 • 30. PAGBAGSAK - Lumusob ang mga Hun, isang nomadikong pangkat mula sa Gitnang Asya - Lumiit ang teritoryo hanggang maglaho
 • 31. - Nakapasok ang Muslim sa India sa pangunguna ni Mohammad Bin Qasim - nilusob ng Turkong si Sabuktagin mula si Gitnang Asya - Sultan Mahmud - Lumusob ang Muslim sa pamumuno ni Tamerlane
 • 32. IMPERYONG MUGHAL - Babur ang nagtatag - si Babur ay inapo ni Tamerlane - Humalili sa kanya ang kanyanag anak na si Humayun - hinalilihan ngkanyang anak na noon ay nasa labintatlong gulang na si Abu Akbar
 • 33. ABU AKBAR - tinuturing na pinakadakilang pinuno ng imperyong mughal - Humalili sa kanya ang kanyang anak na si Jahangir - Pumanaw si Jahangir at humalili sa kanya ang kanyanang anak na si Shah Jahan.
 • 34. SHAH JAHAN - Ang nagpagawa ng TAJ MAHAL sa India para sa kanyang asawang si MUMTAZ MAHAL - ipinapakulong si Shah Jahan ng kanyang anak na si AURANGZEB para maagaw niya ang kapangyarihan sa imperyo
 • 35. AURANGZEB - malupit na pinuno - ipinagbabawal niya ang patakaran sa paggalang sa ibang relihiyon maliban sa ISLAM lamang - Pinabuwag niya ang templo ng Hinduismo - pinakahuling emperador ng Imperyong Mughal
 • 36. PAGBAGSAK - Nag-aalsa ang mga tao sa tulong ng mga dayuhang Europeo - Lumaganap ang kahirapan sa India
 • 37. KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA INDIA - Mababa ang pagtingin sa kababaehan sa India noon - DHARMASASTRA, isang tekstong naglalaman ng limitadong kalagayan ng kababaihan sa India
 • 38. MGA TRADISYON SA INDIA NA NAGPAPAKITA NG PAGTRATO SA KABABAIHAN SA SINAUNANG PANAHON SA INDIA 1. SATI O SUTTEE - kapag namatay ang asawang lalaki sumama ang asawang babae sa kamatayan sa pamamagitan ng pag talon sa funeral pyre 1. JUHAR - samasamang magsakripisyo ang mga kaanak na babae ng isang lalaking natalo sa digmaan 1. PURDAH - tradisyunal na pagtakip ng mukha ng mga babaeng Muslim