Anúncio

Session 76 Annelie Frick

8 de Jan de 2013
Session 76 Annelie Frick
Próximos SlideShares
Session 46 Karin EdeniusSession 46 Karin Edenius
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Session 76 Annelie Frick

  1. Annelie Frick (Landstinget i Östergötland): Ett år med Grön resplan Beskrivning: Parkeringssituationen vid Universitetssjukhuset i Linköping är ansträngd. Både patienter och personal har tidvis svårt att hitta parkering. Den stora ombyggnationen som pågår innebär dessutom att ca 25 % av parkeringsplatserna försvinner eller behöver användas för andra ändamål under byggskedet. Samtidigt ligger det i landstingets intresse att arbeta för att få till stånd en mer hållbar arbetspendling, både för att säkra verksamheten (att personalen kan ta sig till arbetet) och för att värna om personalens arbetsmiljö och hälsa. Landstinget vill också bidra till att minska den miljö- och trängselpåverkan som trafikarbetet medför. Här krävs kreativa lösningar för att locka medarbetarna att ändra sitt resebeteende i fråga om resor till och från arbetet. Våren 2011 genomfördes en resvaneundersökning av de anställda på Universitetssjukhuset. Resultatet analyserades och man tog fram förslag på åtgärder för att öka andelen resor med andra färdsätt än bilen i en ”Grön resplan för Universitetssjukhuset i Linköping”. Under våren 2012 tillsattes en mobilitetssamordnare och arbetet med att genomföra åtgärdsförslagen startades. De första åtgärderna som genomfördes var olika aktiviteter för att få fler medarbetare att välja cykel. En ”Vårfixa din cykel – kampanj” inledde arbetet, i samarbete med lokala cykelhandlare servadesca 500 av personalens cyklar.En ”Cykla och gå till jobbet – kampanj”arrangerades tillsammans med Korpen, kampanjenlockade ca 800 deltagare. Dessutom lånade Landstinget 5 styckenelcyklar av Linköpings kommun som de anställda kunde lånaoch prova både för tjänsteresor och för resor till och från arbetet. Under hösten inriktades åtgärdernafrämst till att försöka locka fler medarbetare att åka kollektivt till jobbet. Som ett led i detta arbete har vi delat ut ”Prova på-kort” som gällde 14- dagars kollektivtrafik i hela länet i en kampanj kallad ”Byt p-platsen till hållplatsen!”. Vi delade ut korten på parkeringen vid sjukhuset till personer som parkerat sin bil på parkeringen. Totalt delades ca 300 kollektivtrafikkort, och tillhörande informationsmaterial, ut under kampanjdagen. Projektet kommer att utvärderas genom en enkät i början av 2013. Kampanjen var ett samarbete mellan Landstinget, Östgötatrafiken, Linköpings kommun och Trafikverket. För att marknadsföra kollektivtrafiken och underlätta både för besökare och medarbetare har Landstinget, i samarbete med Linköpings kommun och Östgötatrafiken, dessutom installerat en monitor med realtidsinformationi anslutning till Södra entrén på sjukhuset. Parkeringsstyrning/avgifter pekades i rapporten ”Grön resplan” ut som det mest kraftfulla verktyget för att minska antalet parkerade bilar. Under januari 2013påbörjas arbetet med att införa ett bomsystem där medarbetarnas e-legitimation ger tillträde till parkeringen. Arbetet med medarbetarnas transporter går nu vidare då Landstinget inom ramen för Energieffektiviseringsstödet under hösten 2012 beställt en Grön resplan för övriga Landstinget.Rapporten i sin helhet skall vara färdig senast mars 2013.
Anúncio