Phistech

Жаңа басылымдар.
Физика-техникалық факультет
Әл-Фараби атындағы
кітапхана
Кітапхана қорының
топтамасы
Куйкабаева, Айжан Амангалиевна. Ғылыми мақала
жазу және журнал таңдау жолдары [Мәтін] : оқу
құралы / А. А. Куйкабаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 121 б.
Оқу құралы техникалық физика, жылуэнергетика,
стандарттау және сертификаттау, метрология
мамандығы бойынша білім алатын магистранттар үшін
университет бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқу
құралы магистратурада білім алушыларға семинар
сабақтарға бағыт-бағдар бере отырып, пәнді жоғары
дәрежеде сапалы құзыреттілік нәтижесіне қол жеткізу
мақсатында жүргізілетін дәріс материалдарымен,
сұрақтармен қамтылған.
Теориялық астрофизика I. Инфляциялық
космология [Мәтін] : оқу құралы / Әл-Фараби
атын. ҚазҰУ ; құраст.: Ш. Р. Мырзақұл, Т. Р.
Мырзақұл, А. С. Таукенова. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2018. - 117 б.
Оқу құралы теориялық астрофизиканың негізгі
мәселесінің бірі Әлем қалай пайда болды және
эволюциясының алғашқы сәттерінде қалай
дамығаны туралы негізгі мағлұматтарды
сипаттайды.
Абишев, Медеу Ержанұлы. Теориялық
физиканың таңдаулы тараулары [Мәтін] : оқу құралы
/ М. Е. Абишев, Н. Ә. Бейсен ; Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 227 б.
Оқу құралында теориялық физиканың таңдаулы
тараулары қысқаша баяндалады. Объектілеріне
байланысты физиканың келесі салалары:
классикалық механика, классикалық өрістер
теориясы, кванттық механика, термодинамика және
статистикалық физика, өрістердің кванттық
теориясы қарастырылған.
Досболаев, Мерлан Қылышұлы. Плазманы
зерттеу әдістері [Мәтін] : практикум / М. Қ.
Досболаев, Ә. Б. Тәжен ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 73 б.
Кітапта плазмалық ортаны зерттеудің негізгі
әдістері бойынша таңдамалы тақырыптардан тұратын
сегіз лабораториялық жұмысты эксперименттік түрде
орындауға нұсқау берілген.
Асембаева, Мансия Кабыловна. Диффузиялық
араласудағы механикалық тепе-теңдіктің
орнықсыздығын балласты газдар әдісімен зерттеу
[Мәтін] : монография / М. К. Асембаева, М. С.
Молдабекова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 197, [1] б.
Монографияда диффузия мәселелері және балласты
газ жүйесінде изотермдік бинарлық газ
қоспаларындағы механикалық тепе-теңдіктің
орнықсыздығы әртүрлі қысым мен диффузиялық
процестің ұзақтығына қатысты теориялық және
тәжірибелік зерттеулері қарастырылады.
Бектібай, Біржан Жапсарбекұлы.
Жылуэнергетика саласындағы өндірісті
метрологиялық қаматамасыздандыру [Мәтін] : оқу
құралы / Б. Ж. Бектібай, Р. К. Манатбаев ; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
305 б. - Библиогр.: 302-303 б. - 90 (таралым) экз.
Оқу құралы жылуэнергетика саласындағы
өндірісті метрологиялық қамтамассыздандырудың
негізін түсіндіруге арналған.
Ландау, Лев Давидович. Баршаға арналған физика
[Мәтін] : физикалық дене : оқу құралы / Л. Д. Ландау,
А. И. Китайгородский ; орыс тілінен ауд. А. К.
Саймбетов [және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 197 б.
Бұл кітаптың негізгі мақсаты – оқырмандар үшін
заманауи физиканың жетістіктері және негізгі
идеяларын нақты түрде түсіндіру. Бақылаушыға
байланысты физикалық дене екі жағдайда
қарастырылады: инерциалды және инерциалды емес
координаттық жүйелерде.
Физикалық практикум [Мәтін] : оқу-
әдістемелік құралы / Б. Т. Досаева [және т.б.] ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-
ті, 2018. - 217 б.
Құралда механика, молекулалық физика,
электр және магнетизм, оптика, атомдық және
ядролық физика тарауларына қатысты
зертханалық жұмыстар қамтылған.
Жукешов, Ануар Муратович. Вакуумдық
техника және технология негіздері [Мәтін] : оқу
құралы / А. М. Жукешов, А. У. Амренова, А. Т.
Габдуллина ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 135, [1] б.
Оқу құралында вакуум техникасының
теориясымен бірге заманауи вакуумдық
технологиялар негіздерінің сипаттамасы берілген.
Нәлібаев, Еркебұлан Дүйсенбекұлы. Сымсыз
байланыс технологиялары [Мәтін] : оқу құралы / Е. Д.
Нәлібаев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 189 б
Оқу-әдістемелік құралында заманауи сымсыз
байаныс желісінің технологиялары және желінің
топологиясы қарастырылады.
Саймбетов, Ахмет Қуанышбаевич. Талшықты
оптикалық байланыс желісі [Мәтін] : оқу құралы / А.
Қ. Саймбетов, А. А. Толегенова, Н. Б. Құттыбай ; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
193 б.
Ұсынылып отырған оқу құралында талшықты
оптика элементтері және құрылғыларының жұмыс
істеу принциптері, негізгі сипаттамалары, ақпаратты
жіберу жолдары қарастырылады.
Сандық қондырғылар схемотехникасы бойынша
практикум [Мәтін] : практикум / Б. Ж. Медетов [және
т.б.] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2018. - 73 б.
Практикум 10 зертханалық жұмыстың
сипаттамасынан тұрады. Сандық қондырғылардың
санау жүйесінен бастап, комбинациялық
құрылғылары, сонымен қатар есте сақтау
құрылғылары толық қамтылған.
Қазандық қондырғылар мен буөндіргіштер
[Мәтін] : тест жинағы / [С. Ә. Бөлегенова және т.б.] ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018.
- 98 б.
Берілген тест жинағында құралда электр
станцияларының бу қазандықтары құрылымдарының
жалпы мәселелері қарастырылып, энергеткалық
отындардың сипаттамалары мен оларды
қазандықтардың жану камераларында жағу әдістері
келтірілген.
Электрэнергетикада математикалық
есептерді шешу мен компьютерлік модельдеу
[Мәтін] : лабораториялық жұмыстарға
әдістемелік нұсқаулар / [Қ. Е. Нұрғалиева және
т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 65 б.
Ұсынылып отырған нұсқаулық
Электроэнергетикада математикалық есептерді
шешу мен компьютерлік модельдеу пәні
бойынша жасалатын лабораториялық
жұмыстарға әдістемелік құрал ретінде
пайдалануға арналған.
Бекбаев, Амангелді. Электртехника
ғұламалары [Мәтін] : өмірі мен шығармашылығы
туралы очеректер / А. Бекбаев ; Қ. И. Сәтбаев атын.
ҚазҰТУ, ҚР Білім және ғылым м-гі, Қ. И. Сәтбаев
атын. ҚазҰТЗУ. - Алматы : ҚазҰТЗУ, 2018. - 279 б.
Электр және магнетизм саласындағы алғашқы
ашылған жаңалықтар мен өнертабыстар туралы да
кітапта қызықты мәліметтер келтірілген.
Асембаева, Мәнсия Қабылқызы. Квалиметрия [Мәтін]
: оқу құралы / М. Қ. Асембаева ; әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Өңд. толықт., 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2018. - 123 б.
Квалиметрия курсы стандарттау және
сертификаттау, метрология мамандығы бойынша
әртүрлі процестерге сапа жағынан түсініктермен
студенттерді таныстыру, өнім сапасының жіктелуі,
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы; өндірісте
өнімнің сапасын басқару әдістерін қолдануды
меңгеру; бәсекеге қабілетті өнімді шығаруға
дағдылану сияқты негізгі түсініктерді беруге
көмектеседі.
Сборник тестов для подготовки внешней оценки
учебных достижений (ВОУД) "Котельные установки
и парогенераторы" [Текст] : учеб.-метод. пособие /
КазНУ им. аль-Фараби ; [С. А. Болегенова, Ж. К.
Шортанбаева, С. А. Болегенова и др.]. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 95 с.
В пособии приведены тестовые задания по
общим вопросам классификации промышленной
продукции, номенклатуры показателей качества,
оценки уровня качества продукции.
Элементы космографии и космогонии [Текст]
: учеб. пособие / В. А. Захожай [и др.] ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 103 с.
Учебное пособие содержит основные
положения об устройстве Вселенной и эволюции
ее основных состовляющих: космических тел и
звездных систем. Проблемы рассмотрены в
контексте развития современной астрофизики,
звездной астрономии и космогонии.
Руськин, Валерий Иванович. Основные
принципы современной физики [Текст] : учеб.
пособие / В. И. Руськин, М. Е. Абишев, Т. Р.
Мырзақұл ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 123 с. : ил. - 80 (тираж) экз.
Учебное пособие интегрирует и дополняет
знания по общим физико-математическим и
специальным дисциплинам и направлено на
формирование постнеклассической естественно-
научной картины мира и приобретение студентами и
магистрантами глубоких и систематизированных
знаний в области физики рубежа –XX-XXI веков.
Мигунова, Анастасия Анатольевна. Физика
конденсированного состояния [Текст] : учеб. пособие
/ А. А. Мигунова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 278 с.
В учебном пособии рассматриваются принципы
построения фазовых диаграмм двухкомпонентных
систем, механические, тепловые, электрические,
магнитные, оптические свойства материалов.
Сборник тестов для подготовки внешней оценки
учебных достижений (ВОУД) "Котельные установки и
парогенераторы" [Текст] : учеб.-метод. пособие / КазНУ
им. аль-Фараби ; [С. А. Болегенова, Ж. К. Шортанбаева,
С. А. Болегенова и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
95 с.
В учебно-методическом пособии рассматриваются
общие вопросы конструкции паровых котлов
электростанции, приведены характеристики
энергетических топлив и методы их сжигания в
топочных камерах котлов, приведены конструкции
горелок.
Иванов, В. Н. Применение компьютерных
технологий при проектировании электрических схем
[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Иванов. - М. : СОЛОН-
Пресс, 2018. - 225, [1] с.
В книге в компактной и доступной форме
описано применение компьютерных программ для
всех стадий проектирования электрических схем.
Ilyin, Arkady Mikhailovich. Physics of
Nanomaterials [Text] : educational-methodical man. / A.
M. Ilyin ; Al-Farabi Kazakh National University. -
Almaty : Qazaq University, 2018. - 185 p.
This educational-methodological manual is written in
English and aimed at undergraduate and Ph.D students,
studying in programs involving Nanophysics topics.
Yar-Mukhamedova, Gulmira Shariphovna.
Mechanics [Text] : educational man. / G. Sh. Yar-
Mukhamedova, K. Sh. Shunkeyev, N. N. Zhanturina ; Al-
Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq
University, 2018. - 131 p.
The content of the workbook corresponds to the
curriculum and the teaching and methodological complex
of the discipline Mechanics, which is part of the
compulsory component of the preparation of bachelors of
the Physics and Technics Faculty.
Zhukeshov, Anuar Muratovich. Research and
Application of Pulsed Plasma Accelerators [Text] :
monograph / A. M. Zhukeshov ; Al-Farabi Kazakh
National University. - Almaty : Kazakh University, 2018.
- 129 p.
The monographs is devoted to experimental
investigation of physical process of formation and
acceleration of the plasma flow in high-power pulsed
discharge occurring in the powerful coaxial accelerator,
the study of the interactions of the accelerated plasma
fluxes with material surfaces, as well as the theoretical
substantiation of the observed physical phenomena.
1 de 26

Recomendados

Zhana basilimdar por
Zhana basilimdarZhana basilimdar
Zhana basilimdarAbilkair Zhakupov
192 visualizações36 slides
Mechmat por
MechmatMechmat
MechmatAbilkair Zhakupov
318 visualizações17 slides
Geog por
GeogGeog
GeogAbilkair Zhakupov
102 visualizações23 slides
Economics por
EconomicsEconomics
EconomicsЖандос Мукашев
73 visualizações20 slides
It por
ItIt
ItAbilkair Zhakupov
120 visualizações10 slides
ea52dc9c1137a8f1cb6e3c2d3738c199.pdf por
ea52dc9c1137a8f1cb6e3c2d3738c199.pdfea52dc9c1137a8f1cb6e3c2d3738c199.pdf
ea52dc9c1137a8f1cb6e3c2d3738c199.pdfssusera0bde6
21 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Abilkair Zhakupov

Jour por
JourJour
JourAbilkair Zhakupov
82 visualizações18 slides
Biology and biotech por
Biology and biotechBiology and biotech
Biology and biotechAbilkair Zhakupov
139 visualizações19 slides
Magzhan zhumabaev por
Magzhan zhumabaevMagzhan zhumabaev
Magzhan zhumabaevAbilkair Zhakupov
650 visualizações37 slides
Sovetkhan gabbasov por
Sovetkhan gabbasovSovetkhan gabbasov
Sovetkhan gabbasovAbilkair Zhakupov
261 visualizações16 slides
Akhmet baitursinov por
Akhmet baitursinovAkhmet baitursinov
Akhmet baitursinovAbilkair Zhakupov
745 visualizações34 slides
Noviepost por
NoviepostNoviepost
NoviepostAbilkair Zhakupov
111 visualizações36 slides

Mais de Abilkair Zhakupov(13)

Biology and biotech por Abilkair Zhakupov
Biology and biotechBiology and biotech
Biology and biotech
Abilkair Zhakupov139 visualizações
Magzhan zhumabaev por Abilkair Zhakupov
Magzhan zhumabaevMagzhan zhumabaev
Magzhan zhumabaev
Abilkair Zhakupov650 visualizações
Sovetkhan gabbasov por Abilkair Zhakupov
Sovetkhan gabbasovSovetkhan gabbasov
Sovetkhan gabbasov
Abilkair Zhakupov261 visualizações
Akhmet baitursinov por Abilkair Zhakupov
Akhmet baitursinovAkhmet baitursinov
Akhmet baitursinov
Abilkair Zhakupov745 visualizações
Qasym qaysenov por Abilkair Zhakupov
Qasym qaysenovQasym qaysenov
Qasym qaysenov
Abilkair Zhakupov402 visualizações
Новые поступления. Медицинский факультет por Abilkair Zhakupov
Новые поступления. Медицинский факультетНовые поступления. Медицинский факультет
Новые поступления. Медицинский факультет
Abilkair Zhakupov555 visualizações
Пузиков м por Abilkair Zhakupov
Пузиков мПузиков м
Пузиков м
Abilkair Zhakupov128 visualizações
Пузиков М.Ф. por Abilkair Zhakupov
Пузиков М.Ф.Пузиков М.Ф.
Пузиков М.Ф.
Abilkair Zhakupov114 visualizações
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай por Abilkair Zhakupov
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орайФилософ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Abilkair Zhakupov650 visualizações
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por Abilkair Zhakupov
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Abilkair Zhakupov2.4K visualizações

Último

4 - сабақ.pptx por
4 - сабақ.pptx4 - сабақ.pptx
4 - сабақ.pptxgulnur060588
11 visualizações8 slides
6-сабақ (1).pptx por
6-сабақ (1).pptx6-сабақ (1).pptx
6-сабақ (1).pptxgulnur060588
6 visualizações7 slides
5 - сабақ.pptx por
5 - сабақ.pptx5 - сабақ.pptx
5 - сабақ.pptxgulnur060588
11 visualizações5 slides
1 - сабақ.pptx por
1 - сабақ.pptx1 - сабақ.pptx
1 - сабақ.pptxgulnur060588
21 visualizações8 slides
2 - сабақ.pptx por
2 - сабақ.pptx2 - сабақ.pptx
2 - сабақ.pptxgulnur060588
12 visualizações8 slides
3 - сабақ.pptx por
3 - сабақ.pptx3 - сабақ.pptx
3 - сабақ.pptxgulnur060588
5 visualizações6 slides

Último(6)

4 - сабақ.pptx por gulnur060588
4 - сабақ.pptx4 - сабақ.pptx
4 - сабақ.pptx
gulnur06058811 visualizações
6-сабақ (1).pptx por gulnur060588
6-сабақ (1).pptx6-сабақ (1).pptx
6-сабақ (1).pptx
gulnur0605886 visualizações
5 - сабақ.pptx por gulnur060588
5 - сабақ.pptx5 - сабақ.pptx
5 - сабақ.pptx
gulnur06058811 visualizações
1 - сабақ.pptx por gulnur060588
1 - сабақ.pptx1 - сабақ.pptx
1 - сабақ.pptx
gulnur06058821 visualizações
2 - сабақ.pptx por gulnur060588
2 - сабақ.pptx2 - сабақ.pptx
2 - сабақ.pptx
gulnur06058812 visualizações
3 - сабақ.pptx por gulnur060588
3 - сабақ.pptx3 - сабақ.pptx
3 - сабақ.pptx
gulnur0605885 visualizações

Phistech

 • 1. Жаңа басылымдар. Физика-техникалық факультет Әл-Фараби атындағы кітапхана Кітапхана қорының топтамасы
 • 2. Куйкабаева, Айжан Амангалиевна. Ғылыми мақала жазу және журнал таңдау жолдары [Мәтін] : оқу құралы / А. А. Куйкабаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 121 б. Оқу құралы техникалық физика, жылуэнергетика, стандарттау және сертификаттау, метрология мамандығы бойынша білім алатын магистранттар үшін университет бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқу құралы магистратурада білім алушыларға семинар сабақтарға бағыт-бағдар бере отырып, пәнді жоғары дәрежеде сапалы құзыреттілік нәтижесіне қол жеткізу мақсатында жүргізілетін дәріс материалдарымен, сұрақтармен қамтылған.
 • 3. Теориялық астрофизика I. Инфляциялық космология [Мәтін] : оқу құралы / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст.: Ш. Р. Мырзақұл, Т. Р. Мырзақұл, А. С. Таукенова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 117 б. Оқу құралы теориялық астрофизиканың негізгі мәселесінің бірі Әлем қалай пайда болды және эволюциясының алғашқы сәттерінде қалай дамығаны туралы негізгі мағлұматтарды сипаттайды.
 • 4. Абишев, Медеу Ержанұлы. Теориялық физиканың таңдаулы тараулары [Мәтін] : оқу құралы / М. Е. Абишев, Н. Ә. Бейсен ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 227 б. Оқу құралында теориялық физиканың таңдаулы тараулары қысқаша баяндалады. Объектілеріне байланысты физиканың келесі салалары: классикалық механика, классикалық өрістер теориясы, кванттық механика, термодинамика және статистикалық физика, өрістердің кванттық теориясы қарастырылған.
 • 5. Досболаев, Мерлан Қылышұлы. Плазманы зерттеу әдістері [Мәтін] : практикум / М. Қ. Досболаев, Ә. Б. Тәжен ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 73 б. Кітапта плазмалық ортаны зерттеудің негізгі әдістері бойынша таңдамалы тақырыптардан тұратын сегіз лабораториялық жұмысты эксперименттік түрде орындауға нұсқау берілген.
 • 6. Асембаева, Мансия Кабыловна. Диффузиялық араласудағы механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығын балласты газдар әдісімен зерттеу [Мәтін] : монография / М. К. Асембаева, М. С. Молдабекова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 197, [1] б. Монографияда диффузия мәселелері және балласты газ жүйесінде изотермдік бинарлық газ қоспаларындағы механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығы әртүрлі қысым мен диффузиялық процестің ұзақтығына қатысты теориялық және тәжірибелік зерттеулері қарастырылады.
 • 7. Бектібай, Біржан Жапсарбекұлы. Жылуэнергетика саласындағы өндірісті метрологиялық қаматамасыздандыру [Мәтін] : оқу құралы / Б. Ж. Бектібай, Р. К. Манатбаев ; әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 305 б. - Библиогр.: 302-303 б. - 90 (таралым) экз. Оқу құралы жылуэнергетика саласындағы өндірісті метрологиялық қамтамассыздандырудың негізін түсіндіруге арналған.
 • 8. Ландау, Лев Давидович. Баршаға арналған физика [Мәтін] : физикалық дене : оқу құралы / Л. Д. Ландау, А. И. Китайгородский ; орыс тілінен ауд. А. К. Саймбетов [және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 197 б. Бұл кітаптың негізгі мақсаты – оқырмандар үшін заманауи физиканың жетістіктері және негізгі идеяларын нақты түрде түсіндіру. Бақылаушыға байланысты физикалық дене екі жағдайда қарастырылады: инерциалды және инерциалды емес координаттық жүйелерде.
 • 9. Физикалық практикум [Мәтін] : оқу- әдістемелік құралы / Б. Т. Досаева [және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун- ті, 2018. - 217 б. Құралда механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика тарауларына қатысты зертханалық жұмыстар қамтылған.
 • 10. Жукешов, Ануар Муратович. Вакуумдық техника және технология негіздері [Мәтін] : оқу құралы / А. М. Жукешов, А. У. Амренова, А. Т. Габдуллина ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 135, [1] б. Оқу құралында вакуум техникасының теориясымен бірге заманауи вакуумдық технологиялар негіздерінің сипаттамасы берілген.
 • 11. Нәлібаев, Еркебұлан Дүйсенбекұлы. Сымсыз байланыс технологиялары [Мәтін] : оқу құралы / Е. Д. Нәлібаев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 189 б Оқу-әдістемелік құралында заманауи сымсыз байаныс желісінің технологиялары және желінің топологиясы қарастырылады.
 • 12. Саймбетов, Ахмет Қуанышбаевич. Талшықты оптикалық байланыс желісі [Мәтін] : оқу құралы / А. Қ. Саймбетов, А. А. Толегенова, Н. Б. Құттыбай ; әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 193 б. Ұсынылып отырған оқу құралында талшықты оптика элементтері және құрылғыларының жұмыс істеу принциптері, негізгі сипаттамалары, ақпаратты жіберу жолдары қарастырылады.
 • 13. Сандық қондырғылар схемотехникасы бойынша практикум [Мәтін] : практикум / Б. Ж. Медетов [және т.б.] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 73 б. Практикум 10 зертханалық жұмыстың сипаттамасынан тұрады. Сандық қондырғылардың санау жүйесінен бастап, комбинациялық құрылғылары, сонымен қатар есте сақтау құрылғылары толық қамтылған.
 • 14. Қазандық қондырғылар мен буөндіргіштер [Мәтін] : тест жинағы / [С. Ә. Бөлегенова және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 98 б. Берілген тест жинағында құралда электр станцияларының бу қазандықтары құрылымдарының жалпы мәселелері қарастырылып, энергеткалық отындардың сипаттамалары мен оларды қазандықтардың жану камераларында жағу әдістері келтірілген.
 • 15. Электрэнергетикада математикалық есептерді шешу мен компьютерлік модельдеу [Мәтін] : лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар / [Қ. Е. Нұрғалиева және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 65 б. Ұсынылып отырған нұсқаулық Электроэнергетикада математикалық есептерді шешу мен компьютерлік модельдеу пәні бойынша жасалатын лабораториялық жұмыстарға әдістемелік құрал ретінде пайдалануға арналған.
 • 16. Бекбаев, Амангелді. Электртехника ғұламалары [Мәтін] : өмірі мен шығармашылығы туралы очеректер / А. Бекбаев ; Қ. И. Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, ҚР Білім және ғылым м-гі, Қ. И. Сәтбаев атын. ҚазҰТЗУ. - Алматы : ҚазҰТЗУ, 2018. - 279 б. Электр және магнетизм саласындағы алғашқы ашылған жаңалықтар мен өнертабыстар туралы да кітапта қызықты мәліметтер келтірілген.
 • 17. Асембаева, Мәнсия Қабылқызы. Квалиметрия [Мәтін] : оқу құралы / М. Қ. Асембаева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Өңд. толықт., 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 123 б. Квалиметрия курсы стандарттау және сертификаттау, метрология мамандығы бойынша әртүрлі процестерге сапа жағынан түсініктермен студенттерді таныстыру, өнім сапасының жіктелуі, сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы; өндірісте өнімнің сапасын басқару әдістерін қолдануды меңгеру; бәсекеге қабілетті өнімді шығаруға дағдылану сияқты негізгі түсініктерді беруге көмектеседі.
 • 18. Сборник тестов для подготовки внешней оценки учебных достижений (ВОУД) "Котельные установки и парогенераторы" [Текст] : учеб.-метод. пособие / КазНУ им. аль-Фараби ; [С. А. Болегенова, Ж. К. Шортанбаева, С. А. Болегенова и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 95 с. В пособии приведены тестовые задания по общим вопросам классификации промышленной продукции, номенклатуры показателей качества, оценки уровня качества продукции.
 • 19. Элементы космографии и космогонии [Текст] : учеб. пособие / В. А. Захожай [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 103 с. Учебное пособие содержит основные положения об устройстве Вселенной и эволюции ее основных состовляющих: космических тел и звездных систем. Проблемы рассмотрены в контексте развития современной астрофизики, звездной астрономии и космогонии.
 • 20. Руськин, Валерий Иванович. Основные принципы современной физики [Текст] : учеб. пособие / В. И. Руськин, М. Е. Абишев, Т. Р. Мырзақұл ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 123 с. : ил. - 80 (тираж) экз. Учебное пособие интегрирует и дополняет знания по общим физико-математическим и специальным дисциплинам и направлено на формирование постнеклассической естественно- научной картины мира и приобретение студентами и магистрантами глубоких и систематизированных знаний в области физики рубежа –XX-XXI веков.
 • 21. Мигунова, Анастасия Анатольевна. Физика конденсированного состояния [Текст] : учеб. пособие / А. А. Мигунова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 278 с. В учебном пособии рассматриваются принципы построения фазовых диаграмм двухкомпонентных систем, механические, тепловые, электрические, магнитные, оптические свойства материалов.
 • 22. Сборник тестов для подготовки внешней оценки учебных достижений (ВОУД) "Котельные установки и парогенераторы" [Текст] : учеб.-метод. пособие / КазНУ им. аль-Фараби ; [С. А. Болегенова, Ж. К. Шортанбаева, С. А. Болегенова и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 95 с. В учебно-методическом пособии рассматриваются общие вопросы конструкции паровых котлов электростанции, приведены характеристики энергетических топлив и методы их сжигания в топочных камерах котлов, приведены конструкции горелок.
 • 23. Иванов, В. Н. Применение компьютерных технологий при проектировании электрических схем [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Иванов. - М. : СОЛОН- Пресс, 2018. - 225, [1] с. В книге в компактной и доступной форме описано применение компьютерных программ для всех стадий проектирования электрических схем.
 • 24. Ilyin, Arkady Mikhailovich. Physics of Nanomaterials [Text] : educational-methodical man. / A. M. Ilyin ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 185 p. This educational-methodological manual is written in English and aimed at undergraduate and Ph.D students, studying in programs involving Nanophysics topics.
 • 25. Yar-Mukhamedova, Gulmira Shariphovna. Mechanics [Text] : educational man. / G. Sh. Yar- Mukhamedova, K. Sh. Shunkeyev, N. N. Zhanturina ; Al- Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 131 p. The content of the workbook corresponds to the curriculum and the teaching and methodological complex of the discipline Mechanics, which is part of the compulsory component of the preparation of bachelors of the Physics and Technics Faculty.
 • 26. Zhukeshov, Anuar Muratovich. Research and Application of Pulsed Plasma Accelerators [Text] : monograph / A. M. Zhukeshov ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Kazakh University, 2018. - 129 p. The monographs is devoted to experimental investigation of physical process of formation and acceleration of the plasma flow in high-power pulsed discharge occurring in the powerful coaxial accelerator, the study of the interactions of the accelerated plasma fluxes with material surfaces, as well as the theoretical substantiation of the observed physical phenomena.