Biology and biotech

Жаңа басылымдар.
Биология және биотехнология
факультеті
Әл-Фараби атындағы
кітапхана
Кітапхана қорының
топтамасы
Гидроботаника пәніне арналған оқу құралының
мақсаты – су өсімдіктерінің алуантүрлілігін, олардың
әртүрлі экожүйелерде алатын орнын, қоршаған орта
жағдайларымен байланысын, қазіргі кездегі
өсімдіктердің систематикасы, морфологиясы
жайындағы ұғымдардың деңгейін көрсету.
Гидроботаника [Мәтін] : оқу құралы / [А. С.
Нурмаханова және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 225, [1] б.
Оқу құралында медицинада пайдаланылатын
заттардың құрылымы, қасиеттері, қызметі, иммундық
жүйенің құрылысы, оның негізгі элементтері туралы
жалпы түсініктер берілген.
Медициналық биотехнология [Мәтін] : оқу
құралы / Р. У. Бейсембаева [және т.б.] ; Әл-Фараби
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 342, [2] б.
Оқу құралы 6-сынып оқушылары мен жоғары оқу
орындарына түсуші – ҰБТ және ТКТ
тапсырушыларға, сонымен қатар 9-сынып
оқушыларының ОЖСБ тапсыруларына көмек береді.
Кестелі биология [Мәтін] : оқу құралы / құраст.
А. Е. Үсенбекова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - ISBN
978-601-04-3601-5. 1-бөлім : Өсімдіктану. - 74 б.
Кестелі биология [Мәтін] : оқу құралы / құраст.
А. Е. Үсенбекова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 100
(таралым) экз. - ISBN 978-601-04-3744-9. 2-бөлім :
Жануартану. - 84 б. - ). - : 1565.17 тг.
Биология пәні бойынша өтілген тақырыптарды
пысықтап, алған білімін нығайтатын көмекші құрал.
Сонымен қатар биология пәні мұғалімінің жұмысын
жеңілдетуге және оқушының білім деңгейін бақылау
мақсатында да аса маңызды орны бар оқу құралы.
Оқу құралында жаратылыстану ғылымдарының
қоғам өміріндегі орны, биологиялық білімдердің
қалыптасу тарихы, тірі материяға және Жердегі
тіршілікке қатысты көзқарастар баяндалады.
Қазіргі жаратылыстану концепциялары
(биология) [Мәтін] : оқу құралы / К. Кошкимбаев
[және т.б.] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 251, [1] б.
Оқу құралында ет және ет өнімдері түрлері, еттің
құнарлығы мен сапалық құрамы, жануарлар, құс,
балық еттерін өңдеу, сақтау технологиялары, шұжық
дайындау, субөнімдерді өңдеу жөнінде материалдар
берілген.
Аубакиров, Х. А. Ет және ет өнімдері
технологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Х. А. Аубакиров,
М. Д. Кенжеходжаев, М. Ш. Гаражаев ; ҚР Білім және
ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз :
Тараз ун-ті, 2018. - 124, [1] б.
Оқу құралының басты мақсаты – бакалавр
студенттердің Адам және жануарлар физиологиясы
пәнінен алған теориялық білімдерін одан әрі
шыңдауға, жүрек-қантамырлар жүйесінің қыр-
сырларын тереңірек зерттеп, кең ауқымды түрде
білімін практика жүзінде пайдалан отырып,
магистрлік, докторлық бағытта ғылыми зерттеу
жұмыстарына пайдалануға көмектеседі.
Торманов, Нұртай Торманұлы. Жүрек-
қантамырлар жүйесінің физиологиясы [Мәтін] : оқу
құралы / Н. Торманов, С. Төлеуханов, Б. Уршеева ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018.
- 173 б.
Монографияда жергілікті селекцияның гендік
қорынан алынған жұмсақ бидай сорттары мен
Казахстанская 126 сортының моносомды линиялары
қолданылып моносомалық талдау әдісінің негізінде
қоңыр және сары татқа төзімділікті бақылайтын генді
хромосомада орналастыру жұмыстары келтірілген.
Жунусбаева, Жазира Кабуловна. Жұмсақ
бидайдың (Triticum aestivum L.) қоңыр, сары тат
аурулары мен тұзға төзімділігіне генетикалық және
моносомалық талдау [Мәтін] : монография / Ж. К.
Жунусбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 119 б.
Глоссарий описывает основные термины по
биохимии и их определения с точки зрения
современной биологической науки.
Ниязова, Райгуль Есенгельдиевна. Краткий англо-
русско-казахский глоссарий по биохиии [Текст] =
Short English-Russian-Kazakh Glossary of Biochemistry
= Биохимиядан қысқа ағылшын-орысша-қазақша
глоссарий : глоссарий / Р. Е. Ниязова ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 136, [1] с.
Оқу құралында кәсіптік мақсатта ауланатын
балықтардың мінез-құлық ерекшеліктері, өндірістік
балық аулауда пайдаланылатын аулау құралдарының
жіктелуі, олардың түрлері және сипаттамасы
қарастырылады.
Кегенова, Гүлнар Болатқызы. Өнеркәсіптік балық
аулау негіздері [Мәтін] : оқу-әдістемелік құрал / Г. Б.
Кегенова, Н. С. Сапарғалиева, Е. Б. Кегенов ; Әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
193 б.
Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік
нұсқаулықта әр түрлі сүт өнімдерінің, ет өнімдерінің,
балық өнімдерінің, нан өнімдерінің, консервіленген
өнімдердің микрофлорасы туралы мәліметтер және
оларды зерттеу тәсілдері келтірілген.
Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік
нұсқаулық [Мәтін] : практикум / [Р. Ж. Бержанова, Т.
Д. Мукашева, Р. К. Сыдыкбекова және т. б.] ; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
87 б.
Оқу құралы фототрофты микроорганизмдердің
биологиялық ерекшеліктерін және олардың биосфера
деңгейіндегі орны мен фотобиотехнологиядағы
маңызы жайлы сұрақтарды қарастырады.
Заядан, Болатхан Казыханулы. Фототрофты
микроорганизмдердің биотехнологиясы бойынша
зертханалық практикум [Мәтін] : оқу құралы / Б. К.
Заядан, Н. Р. Акмуханова, А. К. Садвакасова ; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
262 б.
Оқу құралы қан жүйесінің қызметіндегі механизм
ерекшеліктерінің, ағзаның біртұтастығын сақтауда
олардың маңызы және оның сыртқы орта жағдайына
бейімделуінде реактивтілікті қасиетін студенттер
түсініп, іс жүзінде білімдерін қолдана алуына негізгі
теориялық мәлімдемелер қалыптастырады.
Асқарова, Зифа Асанбаевна. Қан физиологиясы
[Мәтін] : оқу құралы / З. А. Асқарова, Г. Т. Срайлова ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018.
- 125 б.
Экосистемы дельты реки Иле [Текст] :
современное состояние и тенденции изменений :
монография / Р. Салмурзаулы [и др.] ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 177 с.
В монографии приведены результаты
современного и ретроспективного состояния
основных биоцензов дельты реки Иле.
Аскарова, Маулкен Акишовна. Биогеография
Казахстана [Текст] : учеб. пособие / М. А. Аскарова,
А. А. Науменко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 191 с.
В учебном пособии с позиций современного
экологического состояния, климатических условий
и природных зон описаны ботанико-
географические и зоогеографические сообщества
Казахстана, приведены карты ботанического и
зоогеографического районирования.
В монографии обобщены современные
представления о физиологических процессах,
имеющих место при стрессе, в хронобиологическом
аспекте.
Жунусбаева, Жазира Кабуловна. Жұмсақ
бидайдың (Triticum aestivum L.) қоңыр, сары тат
аурулары мен тұзға төзімділігіне генетикалық және
моносомалық талдау [Мәтін] : монография / Ж. К.
Жунусбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 119 б.
В монографии представлен материал,
касающийся физиологии питания
сельскохозяйственных животных: по физиологии
преджелудков, секреторная функция слюнных и
поджелудочной желез, а также желчеотделения.
Ташенов, Казис Ташенович. Физиология
пищеварения продуктивных животных [Текст] :
монография / К. Т. Ташенов, Е. К. Макашев ; М-во
образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т
физиологии человека и животных. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 237, [2] с.
Bigaliyev, Aitkazha Bigalievich. Ecological Genetics
[Text] : monograph / A. B. Bigaliyev ; Al-Farabi Kazakh
National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. -
243 p.
The monograph discussed the bases of general and
private genetics as fundamental biological science.
1 de 19

Recomendados

ТАБИҒАТТАНУ М.ҚҰРСАБАЕВ-02 por
ТАБИҒАТТАНУ М.ҚҰРСАБАЕВ-02ТАБИҒАТТАНУ М.ҚҰРСАБАЕВ-02
ТАБИҒАТТАНУ М.ҚҰРСАБАЕВ-02Muhamedrahim Kursabaev61
2K visualizações100 slides
ТАБИҒАТТАНУ-1, 5 сынып (М.Құрсабаев) por
ТАБИҒАТТАНУ-1, 5 сынып (М.Құрсабаев)ТАБИҒАТТАНУ-1, 5 сынып (М.Құрсабаев)
ТАБИҒАТТАНУ-1, 5 сынып (М.Құрсабаев)University of Turan Astana
4.7K visualizações200 slides
Новые поступления. Медицинский факультет por
Новые поступления. Медицинский факультетНовые поступления. Медицинский факультет
Новые поступления. Медицинский факультетAbilkair Zhakupov
555 visualizações42 slides
Geog por
GeogGeog
GeogAbilkair Zhakupov
102 visualizações23 slides
Noviepost por
NoviepostNoviepost
NoviepostAbilkair Zhakupov
111 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Abilkair Zhakupov

Law por
LawLaw
LawAbilkair Zhakupov
188 visualizações20 slides
History por
HistoryHistory
HistoryAbilkair Zhakupov
119 visualizações11 slides
Mechmat por
MechmatMechmat
MechmatAbilkair Zhakupov
318 visualizações17 slides
Jour por
JourJour
JourAbilkair Zhakupov
82 visualizações18 slides
It por
ItIt
ItAbilkair Zhakupov
120 visualizações10 slides
Phistech por
PhistechPhistech
PhistechAbilkair Zhakupov
137 visualizações26 slides

Mais de Abilkair Zhakupov(15)

Magzhan zhumabaev por Abilkair Zhakupov
Magzhan zhumabaevMagzhan zhumabaev
Magzhan zhumabaev
Abilkair Zhakupov651 visualizações
Sovetkhan gabbasov por Abilkair Zhakupov
Sovetkhan gabbasovSovetkhan gabbasov
Sovetkhan gabbasov
Abilkair Zhakupov261 visualizações
Akhmet baitursinov por Abilkair Zhakupov
Akhmet baitursinovAkhmet baitursinov
Akhmet baitursinov
Abilkair Zhakupov746 visualizações
Qasym qaysenov por Abilkair Zhakupov
Qasym qaysenovQasym qaysenov
Qasym qaysenov
Abilkair Zhakupov402 visualizações
Пузиков м por Abilkair Zhakupov
Пузиков мПузиков м
Пузиков м
Abilkair Zhakupov128 visualizações
Пузиков М.Ф. por Abilkair Zhakupov
Пузиков М.Ф.Пузиков М.Ф.
Пузиков М.Ф.
Abilkair Zhakupov114 visualizações
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай por Abilkair Zhakupov
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орайФилософ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Abilkair Zhakupov657 visualizações
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por Abilkair Zhakupov
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Abilkair Zhakupov2.4K visualizações

Biology and biotech

 • 1. Жаңа басылымдар. Биология және биотехнология факультеті Әл-Фараби атындағы кітапхана Кітапхана қорының топтамасы
 • 2. Гидроботаника пәніне арналған оқу құралының мақсаты – су өсімдіктерінің алуантүрлілігін, олардың әртүрлі экожүйелерде алатын орнын, қоршаған орта жағдайларымен байланысын, қазіргі кездегі өсімдіктердің систематикасы, морфологиясы жайындағы ұғымдардың деңгейін көрсету. Гидроботаника [Мәтін] : оқу құралы / [А. С. Нурмаханова және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 225, [1] б.
 • 3. Оқу құралында медицинада пайдаланылатын заттардың құрылымы, қасиеттері, қызметі, иммундық жүйенің құрылысы, оның негізгі элементтері туралы жалпы түсініктер берілген. Медициналық биотехнология [Мәтін] : оқу құралы / Р. У. Бейсембаева [және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 342, [2] б.
 • 4. Оқу құралы 6-сынып оқушылары мен жоғары оқу орындарына түсуші – ҰБТ және ТКТ тапсырушыларға, сонымен қатар 9-сынып оқушыларының ОЖСБ тапсыруларына көмек береді. Кестелі биология [Мәтін] : оқу құралы / құраст. А. Е. Үсенбекова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - ISBN 978-601-04-3601-5. 1-бөлім : Өсімдіктану. - 74 б.
 • 5. Кестелі биология [Мәтін] : оқу құралы / құраст. А. Е. Үсенбекова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 100 (таралым) экз. - ISBN 978-601-04-3744-9. 2-бөлім : Жануартану. - 84 б. - ). - : 1565.17 тг. Биология пәні бойынша өтілген тақырыптарды пысықтап, алған білімін нығайтатын көмекші құрал. Сонымен қатар биология пәні мұғалімінің жұмысын жеңілдетуге және оқушының білім деңгейін бақылау мақсатында да аса маңызды орны бар оқу құралы.
 • 6. Оқу құралында жаратылыстану ғылымдарының қоғам өміріндегі орны, биологиялық білімдердің қалыптасу тарихы, тірі материяға және Жердегі тіршілікке қатысты көзқарастар баяндалады. Қазіргі жаратылыстану концепциялары (биология) [Мәтін] : оқу құралы / К. Кошкимбаев [және т.б.] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 251, [1] б.
 • 7. Оқу құралында ет және ет өнімдері түрлері, еттің құнарлығы мен сапалық құрамы, жануарлар, құс, балық еттерін өңдеу, сақтау технологиялары, шұжық дайындау, субөнімдерді өңдеу жөнінде материалдар берілген. Аубакиров, Х. А. Ет және ет өнімдері технологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Х. А. Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев, М. Ш. Гаражаев ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз : Тараз ун-ті, 2018. - 124, [1] б.
 • 8. Оқу құралының басты мақсаты – бакалавр студенттердің Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен алған теориялық білімдерін одан әрі шыңдауға, жүрек-қантамырлар жүйесінің қыр- сырларын тереңірек зерттеп, кең ауқымды түрде білімін практика жүзінде пайдалан отырып, магистрлік, докторлық бағытта ғылыми зерттеу жұмыстарына пайдалануға көмектеседі. Торманов, Нұртай Торманұлы. Жүрек- қантамырлар жүйесінің физиологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Н. Торманов, С. Төлеуханов, Б. Уршеева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 173 б.
 • 9. Монографияда жергілікті селекцияның гендік қорынан алынған жұмсақ бидай сорттары мен Казахстанская 126 сортының моносомды линиялары қолданылып моносомалық талдау әдісінің негізінде қоңыр және сары татқа төзімділікті бақылайтын генді хромосомада орналастыру жұмыстары келтірілген. Жунусбаева, Жазира Кабуловна. Жұмсақ бидайдың (Triticum aestivum L.) қоңыр, сары тат аурулары мен тұзға төзімділігіне генетикалық және моносомалық талдау [Мәтін] : монография / Ж. К. Жунусбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 119 б.
 • 10. Глоссарий описывает основные термины по биохимии и их определения с точки зрения современной биологической науки. Ниязова, Райгуль Есенгельдиевна. Краткий англо- русско-казахский глоссарий по биохиии [Текст] = Short English-Russian-Kazakh Glossary of Biochemistry = Биохимиядан қысқа ағылшын-орысша-қазақша глоссарий : глоссарий / Р. Е. Ниязова ; КазНУ им. аль- Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 136, [1] с.
 • 11. Оқу құралында кәсіптік мақсатта ауланатын балықтардың мінез-құлық ерекшеліктері, өндірістік балық аулауда пайдаланылатын аулау құралдарының жіктелуі, олардың түрлері және сипаттамасы қарастырылады. Кегенова, Гүлнар Болатқызы. Өнеркәсіптік балық аулау негіздері [Мәтін] : оқу-әдістемелік құрал / Г. Б. Кегенова, Н. С. Сапарғалиева, Е. Б. Кегенов ; Әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 193 б.
 • 12. Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік нұсқаулықта әр түрлі сүт өнімдерінің, ет өнімдерінің, балық өнімдерінің, нан өнімдерінің, консервіленген өнімдердің микрофлорасы туралы мәліметтер және оларды зерттеу тәсілдері келтірілген. Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік нұсқаулық [Мәтін] : практикум / [Р. Ж. Бержанова, Т. Д. Мукашева, Р. К. Сыдыкбекова және т. б.] ; әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 87 б.
 • 13. Оқу құралы фототрофты микроорганизмдердің биологиялық ерекшеліктерін және олардың биосфера деңгейіндегі орны мен фотобиотехнологиядағы маңызы жайлы сұрақтарды қарастырады. Заядан, Болатхан Казыханулы. Фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы бойынша зертханалық практикум [Мәтін] : оқу құралы / Б. К. Заядан, Н. Р. Акмуханова, А. К. Садвакасова ; әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 262 б.
 • 14. Оқу құралы қан жүйесінің қызметіндегі механизм ерекшеліктерінің, ағзаның біртұтастығын сақтауда олардың маңызы және оның сыртқы орта жағдайына бейімделуінде реактивтілікті қасиетін студенттер түсініп, іс жүзінде білімдерін қолдана алуына негізгі теориялық мәлімдемелер қалыптастырады. Асқарова, Зифа Асанбаевна. Қан физиологиясы [Мәтін] : оқу құралы / З. А. Асқарова, Г. Т. Срайлова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 125 б.
 • 15. Экосистемы дельты реки Иле [Текст] : современное состояние и тенденции изменений : монография / Р. Салмурзаулы [и др.] ; КазНУ им. аль- Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 177 с. В монографии приведены результаты современного и ретроспективного состояния основных биоцензов дельты реки Иле.
 • 16. Аскарова, Маулкен Акишовна. Биогеография Казахстана [Текст] : учеб. пособие / М. А. Аскарова, А. А. Науменко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 191 с. В учебном пособии с позиций современного экологического состояния, климатических условий и природных зон описаны ботанико- географические и зоогеографические сообщества Казахстана, приведены карты ботанического и зоогеографического районирования.
 • 17. В монографии обобщены современные представления о физиологических процессах, имеющих место при стрессе, в хронобиологическом аспекте. Жунусбаева, Жазира Кабуловна. Жұмсақ бидайдың (Triticum aestivum L.) қоңыр, сары тат аурулары мен тұзға төзімділігіне генетикалық және моносомалық талдау [Мәтін] : монография / Ж. К. Жунусбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 119 б.
 • 18. В монографии представлен материал, касающийся физиологии питания сельскохозяйственных животных: по физиологии преджелудков, секреторная функция слюнных и поджелудочной желез, а также желчеотделения. Ташенов, Казис Ташенович. Физиология пищеварения продуктивных животных [Текст] : монография / К. Т. Ташенов, Е. К. Макашев ; М-во образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т физиологии человека и животных. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 237, [2] с.
 • 19. Bigaliyev, Aitkazha Bigalievich. Ecological Genetics [Text] : monograph / A. B. Bigaliyev ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 243 p. The monograph discussed the bases of general and private genetics as fundamental biological science.