O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Zdrowy styl
Zdrowy styl
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag (20)

Mais de Aga Szajda (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag

 1. 1. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Lublinie
 2. 2.  Działania wskazane w SPP skierowane są do uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły  Szkoła współpracuje z innymi instytucjami przy opracowaniu diagnozy i realizacji działań  Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną Szkolny Program Profilaktyki
 3. 3.  Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.  Działalność edukacyjna polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  Działalność informacyjna polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki.  Działalność profilaktyczna polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Szkolny Program Profilaktyki
 4. 4. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I. Profilaktyka uniwersalna skierowana będzie do wszystkich uczniów. Jej celem jest wspieranie w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji. W zależności od potrzeby wsparcia ze względu na sytuację środowiskową, rodzinną oraz uwarunkowania biologiczne ucznia, stosowane są również działania z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej. II. Profilaktyka selektywna ma na celu rozpoznanie i wsparcie uczniów, którzy w stopniu wyższym niż przeciętny są narażeni na rozwój zachowań ryzykownych ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne. III. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy uczniów, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lub występują inne zachowania ryzykowne, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 5. 5. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  W działaniach mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Policji, pracodawców, podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty.
 6. 6. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych wynika, że uczniowie przejawiają w nasilonym stopniu następujące zachowania ryzykowne oraz problemowe: brak zainteresowania nauką, wysoka i często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych, zachowania agresywne, w tym cyberprzemoc zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem narkotyków i dopalaczy
 7. 7. CELE PROGRAMU Cel główny Cele szczegółowe Ograniczenie przemocy rówieśniczej − Wzmacnianie prawidłowych relacji międzyludzkich − Wzmacnianie wartości prospołecznych − Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z agresją − Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych − Zwiększenie wiedzy dotyczących konsekwencji stosowania środków psychoaktywnych − Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem − Wzmacnianie właściwych nawyków dbania o zdrowie i prowadzenia zdrowego stylu życia − Wspieranie wychowawczych i profilaktycznych działań rodziców − Wzmacnianie norm przeciwnych stosowaniu środków psychoaktywnych Wzrost motywacji uczniów do nauki − Wzmacnianie poczucia sensu uczenia się − Wzrost uczestnictwa uczniów w zajęciach lekcyjnych − Zmniejszanie trudności w nauce
 8. 8. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  Szkoła wspiera w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji.  Szkoła podejmuje wobec uczniów działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych.
 9. 9. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  Szkoła pomaga rodzicom w kontakcie z instytucjami oraz monitoruje przebieg leczenia.  W klasie planowane są działania w integrujące zespół klasowy, zapobiegające rozszerzaniu się stereotypów  Nauczyciele oraz pracownicy szkoły zapoznani są z aktualną wiedzą dotyczącą postępowania w przypadku zachowań ryzykownych. Korzystają oni z procedur, adekwatnych do danej sytuacji.  Swoje działania konsultują z psychologiem, pedagogiem oraz dyrekcją.  Uczestniczą w szkoleniach pogłębiających ich wiedzę oraz umiejętności  Działania skierowane są zarówno w stosunku do ucznia jak i jego najbliższego środowiska
 10. 10. EWALUACJA  Ocena realizowanych zadań będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 w II semestrze wśród uczniów klas III, ich rodziców oraz nauczycieli. Analiza wskaźników realizacji działań umożliwi ewaluację Szkolnego Programu Profilaktyki.  Do zbierania danych posłużą:  dokumentacja szkoły  badania ankietowe  obserwacja zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły  uwagi rodziców pod adresem szkoły zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady Rodziców
 11. 11. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Oprac. Pedagog/psycholog K. Maks-Wołoszkiewicz, pedagog A. Szajda

×