O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 luty 2002_załą. 6a

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Dz.U.02.15.142
2002-09-01 zm. Dz.U.2002.137.1155 § 1
2003-03-22 zm. Dz.U.2003.39.337 § 1
2003-09-01 zm. Dz.U.2003.116.1093...
do rozporządzenia,
c) trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego,
stanowiący z...
5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust.
9, mogą być przeznaczo...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Quem viu também gostou (17)

Anúncio

Semelhante a Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 luty 2002_załą. 6a (13)

Mais de Aga Szajda (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 luty 2002_załą. 6a

 1. 1. Dz.U.02.15.142 2002-09-01 zm. Dz.U.2002.137.1155 § 1 2003-03-22 zm. Dz.U.2003.39.337 § 1 2003-09-01 zm. Dz.U.2003.116.1093 § 1 2004-09-01 zm. Dz.U.2004.43.393 § 1 2005-09-01 zm. Dz.U.2004.43.393 § 1 zm. Dz.U.2005.30.252 § 1 2008-09-01 zm. Dz.U.2008.72.420 § 1 2009-09-01 zm. Dz.U.2009.54.442 § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 25 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół: 1) podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży: a) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, b) szkoły podstawowej specjalnej, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia, c) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, d) gimnazjum specjalnego, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia, 1a) (1) podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, określona odpowiednio w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17): a) klas I-III szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia, b) gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 6a do rozporządzenia, c) oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6b do rozporządzenia, 2) podstawowej i gimnazjum dla dorosłych: a) klasy VI szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, b) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia, 2a) (2) gimnazjum dla dorosłych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1a, stanowiący załącznik nr 8a do rozporządzenia, 3) ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych: a) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia, b) trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 10
 2. 2. do rozporządzenia, c) trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia, d) czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia, e) (3) zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia, f) (4) dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia, g) (5) trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym trzyletniego technikum uzupełniającego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia, h) (6) szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku: – na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia, – na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia, i) (7) trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia, 4) (8) (uchylony). § 2. 1. (9) Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, a także w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, oraz zajęć w profilu, 2) zajęć z religii/etyki, 3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły: a) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5, b) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a, 4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 2. Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym. 3. (10) Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - o 6 do 12 godzin. 4. (11) (skreślony).
 3. 3. 5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na: 1) (12) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 2) (13) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć, 3) (14) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 1) , 4) (15) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, 5) (16) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym. 5a. (17) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację: 1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). 6. (18) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. 7. (19) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie: 1) w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin, 1a) (20) w klasach I-III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 24 godzin, 2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin, 3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin, 3a) (21) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 33 godzin, 4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin, 4a) (22) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 35 godzin, 5) (23) w każdej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 35 godzin, 6) (24) w każdej klasie czteroletniego technikum, trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - 36 godzin. 7a. (25) Do tygodniowych wymiarów godzin, o których mowa w ust. 7, nie wlicza się: 1) godzin zajęć, o których mowa w § 4 ust. 1, 2) godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego,
 4. 4. z wyjątkiem godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowanych w ramach zajęć sportowych. 8. (26) Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 9. (27) Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. § 3. 1. (28) Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 2) zajęć religii/etyki, 3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone. 2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy, 3) orientacji przestrzennej i poruszania się, 4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 5) inne, wynikające z programów rewalidacji. 3. Zajęć wymienionych w ust. 2 nie organizuje się w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a także w szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania. 4. W szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem - zajęcia rewalidacyjne nie obejmują nauki alternatywnych metod komunikacji. 5. W szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania w szkolnym planie nauczania należy uwzględnić zajęcia socjoterapeutyczne. 6. (29) (uchylony). 7. (30) Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną. 8. (31) (uchylony). 9. (32) W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, odpowiednio zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnozawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych profili, albo zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów. 10. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwany dalej "blokiem
 5. 5. przedmiotowym", pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania. 11. (33) (uchylony). 12. Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania. § 4. (34) 1. W szkolnych planach nauczania w szkołach (oddziałach) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, z zastrzeżeniem ust. 3, należy dodatkowo uwzględnić godziny na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego tygodniowo w wymiarze: 1) w szkole (oddziale) z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym: a) w klasach I-III szkoły podstawowej - 14 godzin łącznie, b) w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum - 12 godzin łącznie, c) w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - 12 godzin łącznie, d) (35) w zasadniczych szkołach zawodowych - równym wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym, 2) w szkole (oddziale), w której zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania - równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego odpowiednio we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, 3) w szkole (oddziale) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego: a) w szkole podstawowej, gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - 3 godzin, b) (36) w zasadniczych szkołach zawodowych, w tym w szkołach specjalnych - równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym. 2. Zgłoszenie ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami, na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. § 5. 1. W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki organizowania oddziałów dwujęzycznych określają odrębne przepisy. 2. (37) Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski oraz drugi język obcy. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia spłeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego. 3. W trzyletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi dopuszcza się kształcenie w klasie wstępnej.
 6. 6. § 6. 1. (38) W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, z zastrzeżeniem ust. 4, 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, 6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu, 7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 2. (39) W gimnazjum, w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. (40) W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 5. (41) Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 5a. (42) W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 6. Zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. 7. (43) (uchylony).
 7. 7. § 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych. § 8. Wymiar godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy. § 9. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego określony w załącznikach nr 1-6, 15, 16, 19-23, 27-29, 32-34 i 37 do rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia. § 9a. (44) Na rok szkolny 2002/2003 w szkolnym planie nauczania należy określić: 1) dla klasy VI szkoły podstawowej taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej: a) z języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki i plastyki - 23 godziny łącznie, b) z techniki - 1 godzinę, c) z informatyki - 1 godzinę, 2) dla klasy III gimnazjum taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej: a) z języka polskiego - 13 godzin, b) z techniki - 1 godzinę. § 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626). § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. ______ 1) Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest zgodnie z § 4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 (45) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Kształcenie zintegrowane 60 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 6 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) II ETAP EDUKACYJNYa) (klasy IV-VI)
 8. 8. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski 16 2. Historia i społeczeństwo 4 3. Język obcy nowożytny 8 4. Matematyka 12 5. Przyroda 9 6. Muzyka 2 7. Plastyka 2 8. Technika 2 9. Informatyka 2 10. Wychowanie fizyczne 9 + 3b) 11. Godziny z wychowawcą 3 Razem 72 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia c) 9 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) a) dotyczy także szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego określają odrębne przepisy, c) w szkole specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania - co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne, d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 2 (46) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ: 1) DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ, 2) DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, 3) DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, Z AUTYZMEM I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem
 9. 9. 1 2 3 4 5 1. Kształcenie zintegrowane 63 59 57 2. Alternatywne metody komunikacji - - 9 Razem 63 59 66 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust.5 rozporządzenia 4 7 4 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust.5a rozporządzenia X b) X b) X b) Zajęcia rewalidacyjne 30 30 30 II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski 18 15 15 2. Historia i społeczeństwo 4 4 4 3. Język obcy nowożytny 8 8 6 4. Matematyka 12 12 9 5. Przyroda 9 9 9 6. Muzyka 2 2 2 7. Plastyka 2 2 2 8. Technika 3 2 4 9. Informatyka 3 2 4 10. Wychowanie fizyczne 9 + 3a) 9 + 3a) 10 + 3a) 11. Godziny z wychowawcą 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji - - 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust.5 12 13 10
 10. 10. rozporządzenia 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust.5a rozporządzenia X b) X b) X b) Zajęcia rewalidacyjne 30 30 30 a) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego określają odrębne przepisy, b) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 3 (47) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM a) I ETAP EDUKACYJNY (klasy I- III) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Kształcenie zintegrowane 50 Religia / Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 10 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X c) Zajęcia rewalidacyjne 30 II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV - VI) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Funkcjonowanie w środowisku 19 2. Muzyka z rytmiką 12 3. Plastyka 15 4. Technika 15 5. Wychowanie fizyczne 9+3b) Razem 73 Religia / Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X c) Zajęcia rewalidacyjne 30 a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z
 11. 11. autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej w klasie IV od dnia 1 września 2003 r., a w klasach V i VI od dnia 1 września 2004 r., określają odrębne przepisy, c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 3a (48) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ a) , Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Edukacja wczesnoszkolna b) 60 2. Alternatywne metody komunikacji c) 6 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 3 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) Zajęcia rewalidacyjne e) 30 a) dotyczy szkół podstawowych, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), b) podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania następujące zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: - język obcy nowożytny - 190 godzin, - edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i zajęcia komputerowe - po 95 godzin, - wychowanie fizyczne - 290 godzin, c) dotyczy szkół specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, e) dotyczy szkół specjalnych dla uczniów: niepełnosprawnych w normie intelektualnej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem. ZAŁĄCZNIK Nr 4 (49) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM a) Klasy I - III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w
 12. 12. trzyletnim okresie nauczania 1 Język polski 14 2 Historia 6 3 Wiedza o społeczeństwie 3 4 Język obcy nowożytny 9 + (od 6 do 9) b) 5 Matematyka 12 6 Fizyka i astronomia 4 7 Chemia 4 8 Biologia 4 9 Geografia 4 10 Plastyka c) 3 11 Muzyka c) 12 Technika 2 13 Informatyka 2 14 Wychowanie fizyczne 9+3 d) 15 Godziny z wychowawcą 3 Razem 82 + (od 6 do 9) Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e) 6 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f) a) dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, b) dotyczy oddziałów dwujęzycznych, c) (uchylony), d) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy, e) w gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne, f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 4a (50) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM a)
 13. 13. Klasy I - III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1 Język polski 14 2 Historia 6 3 Wiedza o społeczeństwie 2 4 Język obcy nowożytny 6 5 Matematyka 12 6 Fizyka i astronomia 3 7 Chemia 3 8 Biologia 3 9 Geografia 3 10 Informatyka 2 11 Wychowanie fizyczne 9 + 3 b) 12 Godziny z wychowawcą 3 13 Godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie 14 c) Razem 83 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia d) 5 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X e) Razem godzin zajęć edukacyjnych 94 a) dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy, c) w oddziale zorganizowanym dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz w oddziale zorganizowanym w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich godziny te przeznacza się na realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, d) w gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne, e) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 14. 14. ZAŁĄCZNIK Nr 5 (51) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO: 1) DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ, 2) DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, 3) DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, Z AUTYZMEM Klasy I - III Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem 1 Język polski 14 17 14 2 Historia 6 3 6 3 Wiedza o społeczeństwie 3 3 3 4 Język obcy nowożytny 9 6 a) 9 a) 5 Matematyka 14 14 14 6 Fizyka i astronomia 4 4 4 7 Chemia 4 4 4 8 Biologia 4 4 4 9 Geografia 4 4 4 10 Plastyka b), c) 4 4 4 11 Muzyka b), c) 12 Technika c) 2 4 2 13 Informatyka c) 2 2 2 14 Wychowanie fizyczne 9 + 3 d) 9 + 3 d) 9 + 3 d) 15 Godziny z wychowawcą 3 3 3 16 Alternatywne metody komunikacji - - 6 Razem 85 84 91 Religia /Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia c) 8 6 8 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X e) X e) X e)
 15. 15. Zajęcia rewalidacyjne 30 30 30 a) (uchylony). b) (uchylony). c) W oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. d) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy, e) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 6 (52) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM a) Klasy I- III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Funkcjonowanie w środowisku 15 2. Plastyka b) 25 3. Technika b) 26 4. Muzyka z rytmiką 6 5. Wychowanie fizyczne 9 + 3c) Razem 84 Religia / Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) Zajęcia rewalidacyjne 30 a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, b) w oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy, d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 6a (53) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM SPECJALNEGO a) , Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
 16. 16. Klasy I-III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski ) 2. Język obcy nowożytny ) 3. Drugi język obcy nowożytny b) ) 4. Muzyka ) 5. Plastyka ) 6. Historia ) 7. Wiedza o społeczeństwie ) 8. Geografia 88 c) + 6 d) 9. Biologia ) 83 e) 10. Chemia ) 11. Fizyka ) 12. Matematyka ) 13. Informatyka ) 14. Wychowanie fizyczne ) 15. Edukacja dla bezpieczeństwa ) 16. Zajęcia artystyczne ) 17. Zajęcia techniczne ) 18. Godziny z wychowawcą ) 19. Alternatywne metody komunikacji f) 6 Pozostałe zajęcia Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 3 + 5 e) 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X g) Zajęcia rewalidacyjne h) 30 a) dotyczy gimnazjów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), b) nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, c) w trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: - język polski - 450 godzin,
 17. 17. - dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), - muzyka - 30 godzin, - plastyka - 30 godzin, - historia - 190 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 65 godzin, - geografia - 130 godzin, - biologia - 130 godzin, - chemia - 130 godzin, - fizyka - 130 godzin, - matematyka - 385 godzin, - informatyka - 65 godzin, - wychowanie fizyczne - 385 godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, - zajęcia artystyczne - 60 godzin, - zajęcia techniczne - 60 godzin, - zajęcia z wychowawcą - 95 godzin, d) dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, e) dotyczy gimnazjów specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; w gimnazjach tych w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne z języka obcego nowożytnego należy zrealizować co najmniej w wymiarze 290 godzin, f) dotyczy gimnazjów specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, g) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, h) dotyczy gimnazjów specjalnych dla uczniów: niepełnosprawnych w normie intelektualnej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem. ZAŁĄCZNIK Nr 6b (54) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM a) b) Klasy I-III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski ) 2. Język obcy nowożytny ) 3. Historia ) 4. Wiedza o społeczeństwie ) 5. Geografia ) 6. Biologia ) 7. Chemia 88 c) 8. Fizyka ) 9. Matematyka ) 10. Informatyka ) 11. Wychowanie fizyczne )
 18. 18. 12. Edukacja dla bezpieczeństwa ) 13. Godziny z wychowawcą ) 14. Godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie ) Pozostałe zajęcia Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 3 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) a) dotyczy gimnazjów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), b) dotyczy także gimnazjów specjalnych dla uczniów: niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, c) w trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: - język polski - 450 godzin, - język obcy nowożytny - 190 godzin, - historia - 190 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 60 godzin, - geografia - 95 godzin, - biologia - 95 godzin, - chemia - 95 godzin, - fizyka - 95 godzin, - matematyka - 385 godzin, - informatyka - 65 godzin, - wychowanie fizyczne - 385 godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, - zajęcia z wychowawcą - 95 godzin, - zajęcia przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie - 570 godzin. W przypadku oddziału zorganizowanego dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz oddziału zorganizowanego w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich godziny te przeznacza się na realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 7 (55) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH a) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I - II
 19. 19. Forma stacjonarna Forma zaoczna 1. Język polski 2. Historia i społeczeństwo 5 90 3. Język obcy nowożytny 2 36 4. Matematyka 4 72 5. Przyroda 2 36 6. Informatyka 1 18 Razem 14 252 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 3 54 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X b) X b) a) w szkole podstawowej dla dorosłych przewiduje się tylko klasę VI, b) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 8 (56) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Semestry I - VI Forma stacjonarna Forma zaoczna 1. Język polski 12 216 2. Historia 6 108 3. Wiedza o społeczeństwie 3 54 4. Język obcy nowożytny 6 108 5. Matematyka 9 162 6. Fizyka i astronomia 2 36 7. Chemia 2 36 8. Biologia 2 36 9. Geografia 2 36 10. Informatyka 2 36 Razem 46 828
 20. 20. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 5 90 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X a) X a) a) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 8a (57) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH a) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Semestry I-VI Forma stacjonarna Forma zaoczna 1. Język polski ) 216 2. Język obcy nowożytny ) 108 3. Historia ) 108 4. Wiedza o społeczeństwie ) 54 5. Geografia 46 b) 36 6. Biologia ) 36 7. Chemia ) 36 8. Fizyka ) 36 9. Matematyka ) 162 10. Informatyka ) 36 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 5 90 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X c) X c) a) dotyczy gimnazjów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), b) w trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w
 21. 21. wymiarze: - język polski - 385 godzin, - język obcy nowożytny - 190 godzin, - historia - 190 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 95 godzin, - geografia - 65 godzin, - biologia - 65 godzin, - chemia - 65 godzin, - fizyka - 65 godzin, - matematyka - 290 godzin, - informatyka - 65 godzin, c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 9 (58) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania nauczania Semestry I -VI Klasy I - III Forma stacjonarna Forma zaoczna 1 Język polski 14 11 198 2 Pierwszy język obcy b) 15 6 108 3 Drugi język obcy b), c) - - 4 Historia 5 3 54 5 Wiedza o społeczeństwie 2 1 18 6 Wiedza o kulturze 1 - - 7 Matematyka 9 7 126 8 Fizyka i astronomia 3 2 36 9 Chemia 3 + 2 2 + 1 36 + 18 10 Biologia 3 2 36 11 Geografia 3 2 36 12 Podstawy przedsiębiorczości 2 1 18 13 Technologia informacyjna d) 2 2 36 14 Wychowanie fizyczne 9 - -
 22. 22. 15 Przysposobienie obronne 2 - - 16 Godziny z wychowawcą 3 - - 17 Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 10 6 104 Razem 88 46 824 Religia /Etyka 6 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e) 4 2 40 2. godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f) X f) X f) Zajęcia rewalidacyjne 30 - - a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym. b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum. c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora. d) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka. e) W liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania co najmniej 1 godzinę tygodniowo należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne, f) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 10 (59) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa wstępna Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1 Język polski 2 14 2 Język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania 18 24 3 Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński - 4 Historia 1 5 5 Wiedza o społeczeństwie - 2 6 Wiedza o kulturze - 1 7 Matematyka 2 9
 23. 23. 8 Fizyka i astronomia - 3 9 Chemia - 3 + 2 10 Biologia - 3 11 Geografia - 3 12 Podstawy przedsiębiorczości - 2 13 Technologia informacyjna a) 1 2 14 Wychowanie fizyczne 3 9 15 Przysposobienie obronne - 2 16 Godziny z wychowawcą 1 3 17 Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym - 10 b) Razem 28 97 Religia/Etyka 2 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 1 4 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X c) X c) Zajęcia rewalidacyjne 30 a) dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka, b) w oddziałach dwujęzycznych objętych umową dwustronną o nauczaniu dwujęzycznym, zawartą między ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania i odpowiednim ministrem innego państwa, godziny te mogą być przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tej umowie, w zakresie historii, geografii i kultury danego państwa, c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 11 (60) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania
 24. 24. nauczania Klasy I - III Semestry I - VI Forma stacjonarna Forma zaoczna 1 Język polski 14 11 198 2 Pierwszy język obcy b) 15 6 108 3 Drugi język obcy b), c) - - 4 Historia 5 3 54 5 Wiedza o społeczeństwie 2 1 18 6 Wiedza o kulturze 1 - - 7 Matematyka 9 7 126 8 Fizyka i astronomia 3 2 36 9 Chemia 3 + 2 2 + 1 36 + 18 10 Biologia 3 2 36 11 Geografia 3 2 36 12 Podstawy przedsiębiorczości 2 1 18 13 Technologia informacyjna d) 2 2 36 14 Wychowanie fizyczne 9 - - 15 Przysposobienie obronne 2 - - 16 Godziny z wychowawcą 3 - - 17 Zajęcia w profilu 13 8 144 Razem 91 48 864 Religia / Etyka 6 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e) 5 3 54 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f) X f) X f) Zajęcia rewalidacyjne 30 - - a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym. b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum. c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora. d) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.
 25. 25. e) Część godzin przeznacza się na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym w klasie III wymiar godzin wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo; w liceum profilowanym specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania - co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne, f) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 12 (61) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM, W TYM CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Klasy I - IV Semestry I - VIII Forma stacjonarna Forma zaoczna 1 Język polski 14 11 198 2 Pierwszy język obcy b) 15 6 108 3 Drugi język obcy b), c) - - 4 Historia 5 3 54 5 Wiedza o społeczeństwie 2 1 18 6 Wiedza o kulturze 1 - - 7 Matematyka 9 7 126 8 Fizyka i astronomia 3 2 36 9 Chemia 3 + 1 2 + 1 36 + 18 10 Biologia 3 2 36 11 Geografia 3 2 36 12 Podstawy przedsiębiorczości d) 2 1 18 13 Technologia informacyjna e) 2 2 36 14 Wychowanie fizyczne 12 - - 15 Przysposobienie obronne 2 - - 16 Godziny z wychowawcą 2 - - 17 Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu 50 35 630 Razem 129 75 1.350
 26. 26. Religia / Etyka 8 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia f) 5 3 54 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X h) X h) X h) Praktyka zawodowa: ........... tygodni w klasie / semestrzeg) Zajęcia rewalidacyjne 30 - - a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym. b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum. c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora. d) W grupach zawodów ekonomicznych, handlowych i pokrewnych wymiar godzin może być zmniejszony o 1 godzinę; godzina ta pozostaje do dyspozycji dyrektora. e) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka. f) Część godzin przeznacza się na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym w klasie IV wymiar godzin wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo; w technikum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania - co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne. g) Dyrektor szkoły ustala klasy / semestry, w których będzie realizowana praktyka zawodowa w wymiarze określonym w programie nauczania, h) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 13 (62) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Klasy I - II Semestr I - IV Forma stacjonarna Forma zaoczna 1 Język polski 5 4 72 2 Język obcy a) 3 2 36 3 Historia i wiedza o społeczeństwie 2 1 18
 27. 27. 4 Matematyka 4 3 54 5 Fizyka i astronomia 2 1 18 6 Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2 1 18 7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 18 8 Technologia informacyjna 1 - - 9 Wychowanie fizyczne b) 6 - - 10 Przysposobienie obronne 2 - - 11 Godziny z wychowawcą 2 - - 12 Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu c) 34 26 468 Razem 64 39 702 Religia/Etyka b) 4 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 2 1 18 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X f X f X f Zajęcia rewalidacyjne 20 - - Zajęcia socjoterapeutyczne e) 4 - - a) w szkole specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem - zajęcia z języka obcego prowadzone są w przypadku kontynuacji nauki języka obcego realizowanego w gimnazjum, b) w przypadku okresu nauczania dłuższego niż dwuletni zajęcia edukacyjne realizuje się w każdej klasie, zgodnie z odrębnymi przepisami, c) podziału godzin przeznaczonych na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej nie może wynosić mniej niż 60 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów - młodocianych pracowników dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy; w oddziałach wielozawodowych dla uczniów - młodocianych pracowników nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo, d) w przypadku ustalenia dla danego zawodu okresu nauczania dłuższego niż dwuletni wymiar godzin z zakresu kształcenia zawodowego zwiększa się proporcjonalnie, natomiast w przypadku przedmiotów ogólnokształcących, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne oraz religia/etyka, zachowuje się wymiar godzin ustalony dla dwuletniego okresu nauczania, z tym że dopuszcza się realizowanie przedmiotów ogólnokształcących w całym okresie nauczania. W szkołach dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, zorganizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych kształcących w zawodach, dla których ustalono trzyletni okres nauczania, można skrócić okres nauczania do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin ustalonego dla trzyletniego okresu nauczania,
 28. 28. e) dotyczy uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIKI Nr 14-17 (63) (uchylone). ZAŁĄCZNIK Nr 18 (64) (uchylony). ZAŁĄCZNIKI Nr 19-22 (65) (uchylone). ZAŁĄCZNIK Nr 23 (66) (uchylony). ZAŁĄCZNIK Nr 24 (67) (uchylony). ZAŁĄCZNIKI Nr 25-27 (68) (uchylone). ZAŁĄCZNIK Nr 28 (69) (uchylony). ZAŁĄCZNIKI Nr 29-34 (70) (uchylone). ZAŁĄCZNIK Nr 35 (71) (uchylony). ZAŁĄCZNIK Nr 36 (72) (uchylony). ZAŁĄCZNIK Nr 37 (73) (uchylony). ZAŁĄCZNIK Nr 38 (74) (uchylony). ZAŁĄCZNIK Nr 39 (75) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA DWULETNIEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM DWULETNIEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA dla młodzieży dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania semestry I-IV klasy I-II forma stacjonarna forma zaoczna 1 Język polski 9 7 126 2 Pierwszy język obcy 11 5 72 3 Drugi język obcy - - 4 Historia 3 2 36
 29. 29. 5 Wiedza o społeczeństwie 2 1 18 6 Wiedza o kulturze 1 - - 7 Matematyka 6 4 72 8 Fizyka i astronomia 2 1 18 9 Chemia 3 +1 1 +2 36 +18 10 Biologia 3 1 36 11 Geografia 2 1 18 12 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 18 13 Technologia informacyjna 1 1 18 14 Wychowanie fizyczne 6 - - 15 Godziny z wychowawcą 1 - - 16 Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 10 7 118 Razem 62 34 604 Religia/Etyka 4 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 2 2 36 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X b) X b) X b) Zajęcia rewalidacyjne 30 - - a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 40 (76) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM TRZYLETNIEGO TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA dla młodzieży dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania semestry I-VI
 30. 30. klasy I-III forma stacjonarna forma zaoczna 1 Język polski 9 7 126 2 Pierwszy język obcy 11 5 72 3 Drugi język obcy - - 4 Historia 3 2 36 5 Wiedza o społeczeństwie 2 1 18 6 Wiedza o kulturze 1 - - 7 Matematyka 6 4 72 8 Fizyka i astronomia 2 1 18 9 Chemia 2 +1 1 +2 18 +18 10 Biologia 2 1 18 11 Geografia 2 1 18 12 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 18 13 Technologia informacyjna 1 1 18 14 Wychowanie fizyczne 9 - - 15 Godziny z wychowawcą 2 - - 16 Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu 31 24 414 Razem 85 51 864 Religia/Etyka 6 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia b) 5 3 36 2 godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d X d X d Praktyka zawodowa: ... tygodnic) Zajęcia rewalidacyjne 30 - - a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym. b) Część godzin przeznacza się na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym w klasie trzeciej wymiar godzin wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo. c) Dyrektor szkoły ustala klasy/semestry, w których będzie realizowana praktyka zawodowa w wymiarze określonym w programie nauczania dla zawodu. d) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 41 (77)
 31. 31. RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM PROFILOWANEGO O PROFILU ODPOWIADAJĄCYM TEJ SAMEJ CO ZAWÓD a) DZIEDZINIE GOSPODARKI, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ dla młodzieży dla dorosłych Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania liczba godzin w rocznym okresie nauczania semestry I-II semestry I-II forma stacjonarna forma zaoczna 1 Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu 32 24 432 2 Wychowanie fizyczne 3 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X b) X b) X b) Praktyka zawodowa: .... tygodni a) Kształcenie w jednorocznej szkole policealnej dotyczy zawodów na poziomie kwalifikacji technika, b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 42 (78) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKÓŁ DAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ dla młodzieżya) dla dorosłycha) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania semestry I-IV semestry I-IV forma stacjonarna forma zaoczna 1 Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu 50 37 682 2 Podstawy przedsiębiorczościb) - 1 18 3 Wychowanie fizyczne 6 - - Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X d) X d) X d)
 32. 32. Praktyka zawodowa: .... tygodni a) w przypadku 1-rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania ogólny wymiar godzin określony dla 2-letniego okresu nauczania zmniejsza się lub zwiększa proporcjonalnie, b) zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości powinny być prowadzone tylko dla uczniów, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć. W przypadku 1-rocznego lub 1,5-rocznego okresu nauczania w szkole dla dorosłych, wymiar godzin zajęć edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości pozostaje niezmieniony, c) podziału godzin przeznaczonych na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły. W przypadku 1-rocznej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie, w którym kształci zasadnicza szkoła zawodowa, wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne nie może wynosić mniej niż 60 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe, d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ZAŁĄCZNIK Nr 43 (79) RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI a) Liczba godzin tygodniowo Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne klasa I klasa II klasa III 1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 7 7 7 2 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 Przysposobienie do pracy 17 20 22 Razem 27 30 32 Religia/Etyka 2 2 2 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X b) X b) X b) Zajęcia rewalidacyjne 10 10 10 Zajęcia sportowe 2 2 2 Zajęcia kształtujące kreatywność 2 2 2 a) Dotyczy także uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, autystycznych, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Przypisy: 1) § 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 2) § 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 3) § 1 pkt 3 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
 33. 33. kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 4) § 1 pkt 3 lit. f) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 5) § 1 pkt 3 lit. g) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 6) § 1 pkt 3 lit. h) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 7) § 1 pkt 3 lit. i) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 8) § 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 9) § 2 ust. 1: - zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 10) § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 11) § 2 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. 12) § 2 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. 13) § 2 ust. 5 pkt 2: - zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 14) § 2 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 15) § 2 ust. 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 16) § 2 ust. 5 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret drugie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 17) § 2 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 18) § 2 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 19) § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. 20) § 2 ust. 7 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 21) § 2 ust. 7 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret drugie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 22) § 2 ust. 7 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 23) § 2 ust. 7 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 24) § 2 ust. 7 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 25) § 2 ust. 7a: - dodany przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r.
 34. 34. 26) § 2 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 27) § 2 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 28) § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. 29) § 3 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 30) § 3 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 31) § 3 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 32) § 3 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. 33) § 3 ust. 11 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 34) § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 35) § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 36) § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 37) § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 38) § 6 ust. 1: - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby uczniów w grupie na tych zajęciach, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego. 39) § 6 ust. 2: - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 40) § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 41) § 6 ust. 5: - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 42) § 6 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 43) § 6 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 44) § 9a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. 45) Załącznik nr 1: - zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r.
 35. 35. - zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach szkół podstawowych z wyjątkiem klas I szkół podstawowych, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 46) Załącznik nr 2: - zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach szkół podstawowych z wyjątkiem klas I szkół podstawowych, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 47) Załącznik nr 3: - zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 48) Załącznik nr 3a dodany przez § 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I szkół podstawowych, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego. 49) Załącznik nr 4: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach gimnazjów z wyjątkiem klas I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 50) Załącznik nr 4a: - dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach gimnazjów z wyjątkiem klas I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 51) Załącznik nr 5: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r.
 36. 36. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach gimnazjów z wyjątkiem klas I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 52) Załącznik nr 6: - zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 53) Załącznik nr 6a dodany przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego. 54) Załącznik nr 6b dodany przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego. 55) Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 56) Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich klasach gimnazjów z wyjątkiem klas I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. 57) Załącznik nr 8a dodany przez § 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r., z tym że ramowy plan nauczania określony w nin. załączniku stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I gimnazjów, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego. 58) Załącznik nr 9: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 59) Załącznik nr 10: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 60) Załącznik nr 11: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 61) Załącznik nr 12: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 62) Załącznik nr 13: - zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. - zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.116.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r. - zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin.
 37. 37. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 63) Załączniki nr 14-17 uchylone przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 64) Załącznik nr 18 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 65) Załączniki nr 19-22 uchylone przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 66) Załącznik nr 23 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 67) Załącznik nr 24 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 68) Załączniki nr 25-27 uchylone przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 69) Załącznik nr 28 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 70) Załączniki nr 29-34 uchylone przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 71) Załącznik nr 35 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 72) Załącznik nr 36 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 73) Załącznik nr 37 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. 74) Załącznik nr 38 uchylony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 75) Załącznik nr 39: - dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2005 r. (Dz.U.05.30.252) zmieniającego nin. rozporzadzenie z dniem 1 września 2005 r. - zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 76) Załącznik nr 40: - dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r. - zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 77) Załącznik nr 41: - dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2005 r. - zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 78) Załącznik nr 42: - dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2005 r. - zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.72.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2008 r. - zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r. 79) Załącznik nr 43: - dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2004 r.
 38. 38. - zmieniony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.09.54.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2009 r.

×