O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Program wychowawczy new (1) -_ag

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Program wychowawczy new (1) -_ag (20)

Mais de Aga Szajda (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag

 1. 1. Gimnazjum Nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie
 2. 2. Oczekiwaniem uczniów, rodziców i nauczycieli jest szkoła bezpieczna, z zasadami, z profesjonalną kadrą pedagogiczna, w której to oddziaływania wychowawcze koncentrują się na relacji: uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Priorytetem naszego działania jest spójne realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stwarzanie uczniom przestrzeni i właściwych warunków do harmonijnego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności adekwatnie do ich możliwości. Zależy nam tym, aby Gimnazjum nr 11 było miejscem otwartym na spotkania młodzieży o różnym stopniu rozwoju, różnych zainteresowaniach, potrzebach i możliwościach. Misja Gimnazjum nr 11 w Lublinie
 3. 3. W naszej szkole chcemy: 1. Kształtować takie wartości jak: prawda, miłość, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, zaufanie, konsekwencja, szczerość, otwartość, samodzielność, patriotyzm. 2. Wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które umożliwią uczniom podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym. 3. Wspierać we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb. 4.Ukierunkować na konstruktywne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 4. 4. 5. Kształtować postawę szacunku do dziedzictwa kulturowego ojczyzny. 6. Kształtować umiejętności myślenia i poszukiwania, wyrażania własnego zdania i opinii. 7. Wyposażyć w umiejętności takie jak: współpraca i komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie z niepewnością oraz brakiem wiary we własne siły. 8. Nauczać relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym poszanowaniu. 9. Rozwijać umiejętność organizowania wolnego czasu i różnych form aktywnego wypoczynku ukierunkowanego na zdrowy styl życia.
 5. 5. 10. Rozwijać i wspierać działalności wolontarystyczną. 11. Wspierać edukację rówieśniczą i programy rówieśnicze mające na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 12. Współpracować z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 13. Wzmacniać wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną. 14. Kształtować przyjazny klimat w szkole 15. Wzmacniać kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów w tym doskonalić umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji.
 6. 6. Chcemy, aby uczniowie: 1.Czuli się bezpiecznie 2.Byli traktowani z szacunkiem i godnością. 3.Znaleźli wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. 4.Czynnie uczestniczyli w działalności szkoły, w tym angażowali się zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne. 5.Identyfikowali się z patronem szkoły.
 7. 7. 6. W relacjach z nauczycielem znaleźli zrozumienie i pomoc. 7. Szanowali się wzajemne pomagali sobie i podejmowali współdziałanie, potrafili pracować w zespole. 8. Przestrzegali zasad kulturalnego zachowania a w szkole i poza nią. 9. Potrafili dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów życiu.
 8. 8. Chcemy, aby rodzice: 1. Angażowali się i współdziałali ze społecznością szkolną uczestnicząc w procesie wychowania dzieci. 2. Aktywnie uczestniczyli w oddziaływaniach wychowawczych 3. Współpracowali z nauczycielami i wychowawcami. 4. Współorganizowali działania szkoły 5. Dzielili się swoją wiedzą. umiejętnościami i doświadczeniem życiowym w rozwiązywaniu różnorodnych problemów szkoły.
 9. 9. Chcemy, aby nauczyciele: 1. Poszerzali swoje kwalifikacje zawodowe. 2. Prezentowali kulturę osobistą sumienność i otwartość na potrzeby uczniów. 3. Byli dla uczniów autorytetem opartym na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. 4. Dostosowywali swoje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. 5. Byli wrażliwi na uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 6. Współpracowali z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów. 7. Wspierali uczniów w rozwiązywaniu ich trudności.
 10. 10. Ponadto: 8. Wdrażali uczniów do punktualności i obecności na lekcjach, odnotowywali obecności/nieobecności w dzienniku. 9. Punktualnie rozpoczynali i kończyli zajęcia oraz rzetelnie przygotowywali się do lekcji. 10. Oddzielali ocenę z zachowania od oceny z przedmiotu. 11. Stawiali wymagania adekwatne do możliwości ucznia. 12. Dbali o bezpieczeństwo oraz kulturalne zachowanie uczniów podczas przerw.
 11. 11. Wizja absolwenta Gimnazjum nr 11 1. Potrafi znaleźć cel i sens życia. 2. Ma konstruktywny i stabilny system wartości. 3. Ma umiejętność krytycznego myślenia oraz samodzielnie analizował wzory i normy społeczne 4. Potrafi odróżniać dobro od zła. 5. Szanuje godność drugiego człowieka. 6. Odrzuca przemoc i agresję. 7. Nie ulega nałogom i uzależnieniom. 8. Prowadzi zdrowy styl życia i podejmuje zachowania prozdrowotne
 12. 12. Wizja absolwenta Gimnazjum nr 11 9. Radzi sobie ze stresem, rozpoznawał i wyrażał własne emocje. 10. Samodzielnie kreuje swoją przyszłość. 11. Wykazuje postawę do systematycznego uczenia się i ustawicznego doskonalenia. 12. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 13. Jest w stanie sprostać wyzwaniom dorosłego życia. 14. Docenia znaczenie rodziny. 15. Jest prawdziwym patriotą.
 13. 13. Tematy godzin wychowawczych /propozycja/ Klasa I Cel: Integracja klasy, proces grupowy. Klasa II Cel: Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości, stawiania sobie celów życiowych oraz kształtowania postaw społeczno – moralnych. Klasa III Cel: Kształtowanie u uczniów trafnego rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji, planowanie ścieżki zawodowej.
 14. 14. Klasa I Cel: Integracja klasy, proces grupowy.
 15. 15. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zajęcia integracyjne zespołu klasowego. 2. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 3. Kontrakt klasowy. 4. Wybór samorządu klasowego. Październik 1. Dzień chłopaka. 2. Jesteśmy kulturalni - zasady savoir – vivre. 3. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole i ze szkoły. 4. Moje miejsce w szkole – zapoznanie z działalnością kół i organizacji szkolnych. Listopad 1. Święto Niepodległości. 2. Poznajemy siebie - zajęcia integracyjne. 3. Moje miejsce w grupie. 4. Uczymy się siebie słuchać – komunikacja interpersonalna (mini warsztat).
 16. 16. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Szanujemy siebie wzajemnie – tolerancja. 3. Święta w mojej rodzinie - Wigilia klasowa, spotkanie integracyjne. Styczeń 1. Zarządzanie czasem. 2. Jak sobie radzić ze stresem? 3. Samoocena zachowania. 4. Jak zdrowo i aktywnie spędzić czas ferii zimowych. Luty 1. Służymy sobie wsparciem i pomocą w trudnościach szkolnych. 2. Autoportret – moje zainteresowania i pasje. 3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Jak rozwiązywać konflikty w domu i szkole. 4. Moje sposoby radzenia sobie ze stresem.
 17. 17. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Odpowiedzialność za słowa. 2. Czy jesteśmy zgranym zespołem? (ankieta sondażowa). 3. Asertywność – wyrażanie swojego zdania. 4. Uczymy się przekazywać informacje zwrotną. Kwiecień 1. Tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy. 2. Koleżeństwo i przyjaźń – podobieństwa i różnice. 3. Zgrana klasa to… - hierarchia wartości. 4. Moje mocne i słabe strony. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Sztuka podejmowania decyzji. 3. Jestem odpowiedzialny za siebie i innych. 4. Co to znaczy być patriotą. Czerwiec 1. Moje wymarzone wakacje. 2. Bezpieczne wakacje. 3. Samoocena z zachowania. Podsumowanie roku. 4. Informacja zwrotna nt. zintegrowania zespołu.
 18. 18. Klasa II Cel: Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości, stawiania sobie celów życiowych oraz kształtowania postaw społeczno – moralnych.
 19. 19. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zajęcia integracyjne zespołu klasowego. 2. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 3. Kontrakt klasowy. 4. Wybór samorządu klasowego. Październik 1. Moje priorytety na nowy rok szkolny. 2. Jak się uczyć by osiągnąć sukces szkolny? 3. Tworzymy przyjazny klimat w klasie. 4. Co umacnia wzmacnia a co utrudnia nasze relacje w klasie. Listopad 1. Święto Niepodległości 2. Co jest dla mnie ważne? Mój system wartości. 3. Mój autorytet. Co cenimy w innych ludziach? 4. Jak pracować nad sobą – kształtowanie swojego charakteru.
 20. 20. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Wolontariat jako forma pomocy drugiemu człowiekowi. 3. Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie. Styczeń 1. Wpływ komunikatorów na osobowość młodego człowieka (Facebook, Skype, portale społecznościowe, Tweeter). 2. Wpływ korzystania z Internetu na postawy i zachowanie młodego człowieka. 3. Zarządzanie czasem wolnym. 4. Samoocena z zachowania. Luty 1. Moje osiągnięcia w pierwszym semestrze – ocena, wnioski na drugi semestr. 2. Jak się fajnie i z głową bawić się na imprezie? 3. Chuligaństwo, wandalizm, nieprzestrzeganie prawa – konsekwencje. 4. Stop wagarom.
 21. 21. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Lublin – miasto kultury. 2. Aktywnie poznajemy nasz region (przewodnik po regionie). 3. Wartości poznawcze, estetyczne różnych form sztuki (muzyka współczesna, literatura, prasa). 4. Moje zaangażowanie w kreowanie kultury mojego miasta. Kwiecień 1. Wielkanoc w moim domu. 2. Co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych ludzi? 3. Rodzina dla mnie to… - hierarchia wartości. 4. Umiem pomóc innym w sytuacjach trudnych. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Ojczyzna, naród, patriotyzm, tradycja – pojęcia aktualne w dobie globalizacji. 3. Moje obowiązki wobec Ojczyzny. 4. Tradycje i zwyczaje związane nadejściem wiosny. Czerwiec 1. Poznajemy kulturę i zwyczaje innych narodów. 2. Bezpieczne wakacje. 3. Sukcesy i porażki klasowe w kończącym roku szkolnym. 4. Samoocena zachowania. Podsumowanie roku.
 22. 22. Klasa III Cel: Kształtowanie u uczniów trafnego rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji, planowanie ścieżki zawodowej.  
 23. 23. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 2. Kontrakt klasowy. 3. Wybór samorządu klasowego. 4. Dzień Chłopaka. Październik 1. Zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego. 2. Zasady savoir – vivre. 3. Jak widzę siebie, jak widzą mnie inni? 4. Ulubione aktywności (doradztwo zawodowe) Na podstawie książki J. Minta. Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. W-wa 2012 Listopad 1. Święto Niepodległości. 2. Nauka – umiejętności – praca równa się sukces. 3. Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia życiowe? 4. W mojej rodzinie panuje przekonanie, że… (doradztwo zawodowe)
 24. 24. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Inspirujące kariery (doradztwo zawodowe) 3. Wigilia klasowa. Styczeń 1. Czym jest praca dla człowieka. 2. Prawo – przywilej czy obowiązek? 3. Jeśli ktoś chce zostać florystą…(doradztwo zawodowe) 4. Samoocena zachowania Luty 1. Dlaczego należy unikać nudy? 2. Zawody wykonywane z pasją (programy TV, blogi eksperckie, znane osoby wykonujące określony zawód). 3. Co to znaczy być kulturalnym (zachowanie w urzędzie, teatrze, na plaży)? 4. Jaki jestem? – moje predyspozycje zawodowe. (doradztwo zawodowe)
 25. 25. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Gdyby nie moi rodzice – rodzina jako wartość. 2. Co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym? 3. Jaki jestem? – moje predyspozycje zawodowe. 4. Most do celu (doradztwo zawodowe). Kwiecień 1. Tradycje wielkanocne w moim domu i regionie. 2. Targi edukacyjne (doradztwo zawodowe). 3. Zapoznanie i omówienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych (doradztwo zawodowe). 4. Konsekwencje moich decyzji. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Rodzina w kryzysie – gdzie szukać pomocy? 3. Zagrożenia płynące z grupy rówieśniczej (grupy podwyższonego ryzyka). 4. Tworzenie mapy przestrzeni życia (doradztwo zawodowe). Czerwiec 1. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym. 2. Moje potencjalne drogi życiowe (doradztwo zawodowe). 3. Samoocena zachowania. 4. Podsumowanie edukacji w gimnazjum.

×