O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi (20)

Mais de Aga Szajda (20)

Anúncio

Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi

  1. 1. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Założona na podstawie § 27 rozporządzenia. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) w dniu 15 października 2011 r. dla ucznia: KAROL ZIELIŃSKI Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Iksowie uczeń klasy Ic. Informacja wychowawcy klasy o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną ze względu na zaniedbanie środowiskowe, wynikające z trudnej sytuacji rodzinno-bytowej. Zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia: Indywidualizacja i dostosowanie wymagań edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów. Oddziaływania dydaktyczne celem wyrównania braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach z matematyki i języka polskiego oraz zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu się do kartkówek i sprawdzianów. Wsparcie ucznia oraz jego ojca w nawiązaniu prawidłowych relacji wychowawczych. Mocne strony ucznia: Rozwój sprawności intelektualnych w granicach norm wiekowych. Duża otwartość w kontaktach z innymi. Wrażliwość na krzywdę, chęć niesienia pomocy. Mimo napotykanych trudności dobra motywacja do nauki szkolnej. Zainteresowania sportowe, szczególnie grą w koszykówkę. Zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane: FORMA SPOSOBY OKRES WYMIAR GODZIN Zajęcia dydaktyczno- indywidualnie do końca pierwszego 4 godziny tygodniowo wyrównawcze semestru roku szkolnego 2011/12 Porady i konsultacje wspólnie z ojcem cały rok szkolny2011/12 2 godziny co dwa tygodnie Po ustaleniu przez dyrektora form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zespół opracuje dla niego Plan Działań Wspierających. Strona 1 z 2
  2. 2. Po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012 zespół dokona oceny efektywności realizowanych oddziaływań oraz ewentualnej ich modyfikacji w zakresie stosowanych metod, form i sposobów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Następne spotkanie zespołu odbędzie się pod koniec stycznia 2012 roku. Iksów 15.10.2011 r. Opracował Zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczyciel/specjalista Podpis Zbigniew Kwiatkowski matematyka, wychowawca, koordynator Zespołu Joanna Karcz historia, WOS Małgorzata Paś pedagog szkolny Paulina Kozołup język polski …………………………… ………………………….. ………………………… ……………………………….. …………………………… ……………………….. Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin ich realizacji: Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2011/12, w wymiarze 2 godzin tygodniowo (poniedziałek i czwartek na szóstej godzinie lekcyjnej), prowadzone przez Zbigniewa Kwiatkowskiego. Grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2011/12, w wymiarze 2 godzin tygodniowo (piątek na szóstej godzinie lekcyjnej), prowadzone przez Paulinę Kozołup. Konsultacje z Małgorzatą Paś – pedagogiem szkolnym, w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie, w terminach uzgodnionych z uczniem i jego ojcem. Pieczątka i podpis dyrektora szkoły: Waldemar Karasiński Strona 2 z 2

×