PPEEDDAAGGOOXXÍÍAA SSIISSTTÉÉMMIICCAA
NNoonn vveenn aa ssuussttiittuuiirr nnaaddaa ddoo qquuee aattaa éésstteess 
iinnttrreess ssee ddiixxoo…… 
SSiinn eemmbba...
““CCAADDAA UUNN NNOO SSEEUU LLUUGGAARR PPAARRAA 
PPOODDEERR EEDDUUCCAARR”” 
AA ppeeddaaggooxxííaa ssiissttéémmiiccaa tto...
AA ooss ppaaiiss lllleess ccoorrrreessppoonnddee aa ttaarreeffaa ddaa 
eedduuccaacciióónn ddooss sseeuuss ffiillllooss,,é...
EExxiissttee ppooiiss,, uunnhhaa oorrddeenn nnaass rreellaacciióónnss qquuee 
ssee ddeebbee rreessppeeccttaarr ppaarraa q...
““TToommaarr eenn ccoonnttaa oo ccoonntteexxttoo”” 
IIssttoo tteenn qquuee vveerr ccooaa ddiivveerrssiiddaaddee,,ccooaass...
TTooddoo iissttoo ccoommppoorrttaa ccaammbbiiooss rraaddiiccaaiiss nnoo xxeeiittoo ddee 
aaffrroonnttaarr aa rreellaaccii...
OOuuttrroo aassppeeccttoo ffuunnddaammeennttaall ddaa ppeeddaaggooxxííaa 
ssiissttéémmiiccaa ee aa iinncclluussiióónn ,, ...
PPaarraa eedduuccaarr,,sseexxaa ddeennddee oo áámmbbiittoo qquuee 
sseexxaa,,úúnn ddeebbee mmiirraarr hhaacciiaa ooss sse...
SSUUXXEERREENNCCIIAASS PPAARRAA 
CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAARR AA PPRRÁÁCCTTIICCAA 
VVoollvveemmooss aa rreeppeettiirr qqu...
AAcceeppttaarr oo ccoonntteexxttoo nnoo qquuee nnooss mmoovveemmooss,,rreessppeeccttaannddoo 
qquuee éé aassíí,, eevviitt...
““NNooss cceennttrrooss ddoocceenntteess,, xxuunnttoo ccooss eeqquuiippooss 
pprrooffeessiioonnaaiiss,,aaoo llaaddoo ddaa...
OO eennffooqquuee ssiissttéémmiiccoo ––ffeennoommeennoollóóggiiccoo,, nnooss vvaaii 
sseerrvviirr ddee ggrraann aaxxuudda...
AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1144
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pedagoxía sistémica

177 visualizações

Publicada em

Innovación e tratamento coas familias.

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
177
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Pedagoxía sistémica

 1. 1. PPEEDDAAGGOOXXÍÍAA SSIISSTTÉÉMMIICCAA
 2. 2. NNoonn vveenn aa ssuussttiittuuiirr nnaaddaa ddoo qquuee aattaa éésstteess iinnttrreess ssee ddiixxoo…… SSiinn eemmbbaarrggoo,, eenn nniinnggúúnn ccaassoo ,,ééssttaa ppeeddaaggooxxííaa pprreetteennddee uunn aabboorrddaaxxee tteerraappééuuttiiccoo nnaa eedduuccaacciióónn. AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 22
 3. 3. ““CCAADDAA UUNN NNOO SSEEUU LLUUGGAARR PPAARRAA PPOODDEERR EEDDUUCCAARR”” AA ppeeddaaggooxxííaa ssiissttéémmiiccaa ttoommaa ccoommoo rreeffeerreenntteess ffuunnddaammeennttaaiiss ““ aa uubbiiccaacciióónn ee oo ccoonntteexxttoo”” AA uubbiiccaacciióónn nnoo sseennttiiddoo ddee qquuee aa ccaaddaa úúnn llllee ccoorrrreessppoonnddee ffaacceerr aaqquuiilloo ccoo qquuee eessttáá vviinnccuullaaddaa aa ssúúaa ttaarreeffaa AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 33
 4. 4. AA ooss ppaaiiss lllleess ccoorrrreessppoonnddee aa ttaarreeffaa ddaa eedduuccaacciióónn ddooss sseeuuss ffiillllooss,,ééssaa ee uunnhhaa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee iinnaannuuddiibbllee OOss ddoocceenntteess nnoonn ddeebbeemmooss ooccuuppaarr eessaa ppoossiicciióónn,,ddeebbeemmooss sseerr rreessppeettuuoossooss ttoommaannddoo eenn ccoonnttaa aa rreeaalliiddaaddee ddooss nnoossooss aalluummnnooss ee aass ssúúaass ffaammiilliiaass AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 44
 5. 5. EExxiissttee ppooiiss,, uunnhhaa oorrddeenn nnaass rreellaacciióónnss qquuee ssee ddeebbee rreessppeeccttaarr ppaarraa qquuee ooss ssiisstteemmaass ssee oorrggaanniicceenn ddeennddee uunn ““eeqquuiilliibbrriioo ddiinnáámmiiccoo”” AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 55
 6. 6. ““TToommaarr eenn ccoonnttaa oo ccoonntteexxttoo”” IIssttoo tteenn qquuee vveerr ccooaa ddiivveerrssiiddaaddee,,ccooaass ppeeccuulliiaarriiddaaddeess ddee ccaaddaa aalluummnnoo//aa,, ddee ccaaddaa ppeerrssoonnaa.. CCoonntteexxttoo eessppeeccííffiiccoo:: --eessppaacciioo ––tteerrrriittoorriioo --tteemmppoo-- hhiissttoorriiaa,, ee oo rreessuullttaaddoo ddaa ccoonnvviinnaacciióónn ddee ttooddoo iilloo;; ccooññeecceemmeennttooss pprreevviiooss,, ccrreeeenncciiaass,, ccuullttuurraa,,ccoonncciieenncciiaa.. CCaaddaa uunn ddooss ccoonntteexxttooss tteenn uunnhhaa rraazzóónn ddee sseerr,,nnoonn hhaaii uunnss mmeelllloorreess qquuee oouuttrrooss,, ttrrááttaassee ddee ttrraabbaallllaarr ccoonn eelleess ddeennddee aa aacceeppttaacciióónn ee oo rreessppeeccttoo AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 66
 7. 7. TTooddoo iissttoo ccoommppoorrttaa ccaammbbiiooss rraaddiiccaaiiss nnoo xxeeiittoo ddee aaffrroonnttaarr aa rreellaacciióónn eennttrree ooss cceennttrrooss ddoocceenntteess ee aa ffaammiilliiaa……ppoossttoo qquuee oo ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa ee mmiirraarr oonnddee eessttáá aa ffaammiilliiaa ee oo sseeuu ffiilllloo//aa,, mmiirraarr aa ttaarreeffaa qquuee tteemmooss eennccoommeennddaaddaa ,, éé ddeennddee aaíí,, ccoonnssttrruuiirr uunn eessppaazzoo ddee iinntteerraacccciióónn qquuee vvaaiiaa eenn bbeenneeffiicciioo ddoo ccrreecceemmeennttoo gglloobbaall ddooss nnoossooss aalluummnnooss ee qquuee,, aaoo mmeessmmoo tteemmppoo,, ppeerrmmiittaa oo rreeccooññeecceemmeennttoo ddooss rreeccuurrssooss qquuee ooss pprrooppiiooss ppaaiiss tteeññeenn ppaarraa rreessoollvveerr ddiiffiiccuullttaaddeess qquuee ppooiiddaann aappaarreecceerr nnaa aatteenncciióónn ddooss sseeuuss ffiillllooss.. AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 77
 8. 8. OOuuttrroo aassppeeccttoo ffuunnddaammeennttaall ddaa ppeeddaaggooxxííaa ssiissttéémmiiccaa ee aa iinncclluussiióónn ,, nnoo mmoommeennttoo eenn qquuee uunn mmeemmbbrroo oouu ppaarrttee dduunn ssiisstteemmaa,, sseexxaa ccaall sseexxaa,, ssee ssiinnttee eexxcclluuííddoo ,,nnoonn tteenn aa cceerrtteezzaa ddee ppeerrtteenncceerr aa eessee ssiisstteemmaa ee eennttrraa eenn ddeesseeqquuiilliibbrriioo ,, eemmeerrxxeenn ddiiffeerreenntteess aaccttiittuuddeess ddiissrruuppttiivvaass qquuee aa mmiiuuddoo iinntteerrpprreettaammooss ccoonnffuussaammeennttee.. NNeessttee sseennssoo oo mmaaiioorr eessffoorrzzoo ddaass iinnssttiittuucciióónnss ppúúbblliiccaass sseerráá ppootteenncciiaarr oo sseennttiimmeennttoo ddee ppeerrtteenneennzzaa AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 88
 9. 9. PPaarraa eedduuccaarr,,sseexxaa ddeennddee oo áámmbbiittoo qquuee sseexxaa,,úúnn ddeebbee mmiirraarr hhaacciiaa ooss sseeuuss oorrííxxeenneess ccoonn rreessppeettoo ee aaggrraaddeecceemmeennttoo.. AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 99
 10. 10. SSUUXXEERREENNCCIIAASS PPAARRAA CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAARR AA PPRRÁÁCCTTIICCAA VVoollvveemmooss aa rreeppeettiirr qquuee aa ppeeddaaggooxxííaa ssiissttéémmiiccaa nnoonn éé aa ppaannaacceeaa qquuee oo rreessoollvvee ttooddoo ee hhaaii qquuee iirr ppaassiiññoo aa ppaassiiññoo,, mmooddiiffiiccaannddoo aaccttiittuuddeess,, iinnttrroodduucciinnddoo nnoovviiddaaddeess,,ttoommaannddoo ccoonncciieenncciiaa ddooss eeffeeccttooss,, pprreevviinnddoo eessttaannccaammeennttooss,, rreessiisstteenncciiaass…… CCoonnccrreecciióónnss MMiirraarr hhaacciiaa aa ttaarreeffaa qquuee tteemmooss eennccoommeennddaaddaa NNoonn ccaaeerr llaa tteennttaacciióónn ddee qquueerreerr rreessoollvveerr ttooddoo ppeennssaannddoo qquuee nnóóss oo ppooddeemmooss ffaacceerr mmeelllloorr AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1100
 11. 11. AAcceeppttaarr oo ccoonntteexxttoo nnoo qquuee nnooss mmoovveemmooss,,rreessppeeccttaannddoo qquuee éé aassíí,, eevviittaannddoo xxuuiicciiooss ddee vvaalloorr ssii eennttrraammooss eenn ccoommppaarraacciióónn ccooaass eexxppeeccttaattiivvaass pprreevviiaass MMaanntteerr ccoommoo pprriinncciippiioo ddee iinntteerrvveenncciióónn aa ““iinncclluussiióónn””,, ffaavvoorreecceennddoo oo sseennttiimmeennttoo ddee ppeerrtteenneennzzaa ddee ttóóddaallaass ppeerrssoonnaass iimmpplliiccaaddaass nnooss ggrruuppooss ccooss qquuee iinntteerraaccttuuaammooss,, ddeennddee ooss pprrooppiiooss ccoommppaaññeeiirrooss ddee ttrraabbaalllloo,, ooss nnoossooss aalluummnnooss ee ooss sseeuuss ppaaiiss AAffiinnaarr aa nnoossaa sseennssiibbiilliiddaaddee ee iimmaaxxiinnaarrnnooss aa aauullaa ccoommoo uunn ssiisstteemmaa ddee iinntteerraacccciióónnss eennttrree ppeerrssoonnaass,,eexxppeerriieenncciiaass ee ccooññeecceemmeennttooss qquuee xxeenneerraa uunn ccaammppoo ddee aapprreennddiizzaaxxee AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1111
 12. 12. ““NNooss cceennttrrooss ddoocceenntteess,, xxuunnttoo ccooss eeqquuiippooss pprrooffeessiioonnaaiiss,,aaoo llaaddoo ddaass pprrooppiiaass ffaammiilliiaass ee ddee ttooddooss aaqquueelleess ccoolleeccttiivvooss ee iinnssttiittuucciióónnss qquuee ttoommaann ppaarrttee nnoo aaccoonntteecceerr eedduuccaattiivvoo,,tteemmooss ddeeppoossiittaaddaa uunnhhaa ggrraann rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee,, uunn rreettoo aappaaiissoonnaannttee.. AAggoorraa,, mmaaiiss qquuee nnuunnccaa,, tteemmooss nnaass nnoossaass mmáánnss uunnhhaa eexxppeerriieenncciiaa ee uunn ssaabbeerr qquuee nnuunnccaa aanntteess nnooss iimmaaxxiinnáárraammooss AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1122
 13. 13. OO eennffooqquuee ssiissttéémmiiccoo ––ffeennoommeennoollóóggiiccoo,, nnooss vvaaii sseerrvviirr ddee ggrraann aaxxuuddaa nneessttee pprroocceessoo,, qquuee hheerreeddaammooss ddooss qquuee nnooss aanntteecceeddeerroonn ee qquuee ttrraassppaassaammooss aass nnoovvaass xxeenneerraacciióónnss ppaarraa qquuee ppooiiddaann ccoonnttiinnuuaarr,, nnaass mmeelllloorreess ccoonnddiicciióónnss ppoossiibblleess,, oo lloonnggoo ccaammiiññoo ddaa hhuummaanniizzaacciióónn”” CCaarrlleess PPaarreellllaaddaa IICCEE..UUnniivveerrssiiddaaddee AAuuttóónnoommaa ddee BBaarrcceelloonnaa AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1133
 14. 14. AAnnaa GGoonnzzáálleezz VViiddaall 1144

×