O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bilans, Rzis, Cv

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Plany Finansowe
Plany Finansowe
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 63 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Bilans, Rzis, Cv (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Bilans, Rzis, Cv

 1. 1. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>BILANS to dwustronne zestawienie wartości zasobów majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich finansowania, czyli pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej formie. </li></ul><ul><li>Bilanse zestawia się wg znormalizowanego wzoru opublikowanego w załączniku do ustawy o rachunkowości </li></ul>
 2. 2. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>Prawidłowo sporządzony bilans powinien spełniać określone wymogi formalne: </li></ul><ul><li>Dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego jest sporządzony </li></ul><ul><li>Oznaczenie dnia bilansowego, czyli daty na jaką jest sporządzony </li></ul><ul><li>Określenie jednostek, w których wyrażone są dane liczbowe </li></ul><ul><li>Wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów </li></ul>
 3. 3. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>Prawidłowo sporządzony bilans powinien spełniać określone wymogi formalne: </li></ul><ul><li>Wartości muszą być wyrażone w złotówkach, a bilans sporządzony w języku polskim </li></ul><ul><li>Sumy ogólne aktywów i pasywów muszą być sobie równe zgodnie z zasadą równowagi bilansowej </li></ul><ul><li>Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki </li></ul><ul><li>Datę sporządzenia bilansu </li></ul>
 4. 4. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>Bilans zestawia się na koniec roku obrotowego, którym jest: </li></ul><ul><li>Rok kalendarzowy </li></ul><ul><li>Inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych stosowany również dla celów podatkowych, określony w statucie lub umowie, na podstawie której funkcjonuje podmiot </li></ul><ul><li>W niektórych przypadkach może zajść potrzeba sporządzenia bilansu na inny dzień (Np. na dzień postawienia podmiotu w stan likwidacji) </li></ul>
 5. 5. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>Bilans może być sporządzony ze szczegółowością większą niż to wynika z określonej w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki </li></ul><ul><li>W określonych przypadkach podmiot może sporządzać bilans w formie uproszczonej, wykazując co najmniej grupy oznaczone literami i cyframi rzymskimi </li></ul>
 6. 6. Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu <ul><li>Warunki, które musi spełnić podmiot, aby móc sporządzać bilans w uproszczonej formie: </li></ul><ul><li>Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób </li></ul><ul><li>Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość nie więcej niż 2 000 000 € </li></ul><ul><li>Przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych – nie więcej niż 4 000 000 € </li></ul>
 7. 7. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>Bilans stanowiący część sprawozdania finansowego jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej jednostki </li></ul><ul><li>Sytuacja finansowa uzależniona jest od kontrolowanych przez jednostkę zasobów ekonomicznych, jej struktury finansowej, płynności i wypłacalności oraz zdolności dostosowania się do zmian w środowisku, w którym prowadzi działalność </li></ul>
 8. 8. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>Informacje o zasobach są pomocne przy przewidywaniu zdolności jednostki do wypracowywania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w przyszłości </li></ul><ul><li>Informacje o strukturze finansowej wykorzystywane są przy przewidywaniu przyszłych potrzeb kredytowych, a także zdolności jednostki do dalszego pozyskiwania źródeł finansowania </li></ul><ul><li>Informacje dotyczące płynności i wymagalności są pomocne przy przewidywaniu zdolności jednostki do terminowego regulowania zobowiązań </li></ul>
 9. 9. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>Informacje zawarte w bilansie wykorzystywane są przez szeroki krąg użytkowników: </li></ul><ul><li>Kierownictwo jednostki </li></ul><ul><li>Obecnie i potencjalni inwestorzy </li></ul><ul><li>Obecnych i potencjalnych kredytobiorców </li></ul><ul><li>Kontrahentów </li></ul><ul><li>Pracowników </li></ul>
 10. 10. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>Sprawozdania finansowe, aby były wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji muszą być sporządzone w oparciu o następujące zasady : </li></ul><ul><li>Zasadę memoriału </li></ul><ul><li>Zasadę kontynuacji działania </li></ul><ul><li>Zasadę ciągłości </li></ul><ul><li>Zasadę wyceny według kosztu historycznego </li></ul><ul><li>Zasadę ostrożności wyceny </li></ul>
 11. 11. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>ZASADA MEMORIAŁU </li></ul><ul><li>Zgodnie z zasadą memoriału skutki zdarzeń ujmuje się z chwilą ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych </li></ul><ul><li>Skutki zdarzeń ujmuje się w sprawozdaniu okresu, którego dotyczą </li></ul><ul><li>Zakres informacji obejmuje przeszłe zdarzenia, które pociągnęły za sobą wpływ lub wypływ środków pieniężnych, oraz o zdarzeniach które spowodowały obowiązek zapłaty w przyszłości i o zasobach odpowiadających środkom pieniężnym, które jednostka otrzyma w przyszłości </li></ul>
 12. 12. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA </li></ul><ul><li>Wprowadza założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przyszłości (min. 12 miesięcy) działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie </li></ul><ul><li>Jeżeli jednostka zamierza (lub musi) zaprzestać działalności lub ją istotnie ograniczyć, to sprawozdanie finansowe (w tym bilans) podlega sporządzeniu według odrębnych zasad </li></ul>
 13. 13. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>ZASADA CIĄGŁOŚCI </li></ul><ul><li>Bilans zamykający jeden rok obrotowy jest jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego </li></ul><ul><li>Zasada ta ma zapewnić porównywalność bilansów z różnych okresów </li></ul><ul><li>Bilanse z kolejnych okresów powinny zachować ciągłość formalną (ten sam układ i sposób grupowania) oraz ciągłość merytoryczną (te same metody wyceny aktywów i pasywów) </li></ul>
 14. 14. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>ZASADA KOSZTU HISTORYCZNEGO </li></ul><ul><li>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według: </li></ul><ul><li>- ceny poniesionej na ich nabycie </li></ul><ul><li>- kosztów poniesionych na ich nabycie </li></ul><ul><li>Wyceny dokonuje się z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny </li></ul>
 15. 15. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU <ul><li>ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY </li></ul><ul><li>Nakazuje uwzględnienie zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej poszczególnych składników aktywów </li></ul><ul><li>Zasada ta wskazuje sposób podejścia do wyceny zasobów tak, aby nie zawyżać ich wyceny </li></ul>
 16. 16. Charakterystyka AKTYWÓW <ul><li>Aktywa jednostki to kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych </li></ul><ul><li>Zasoby, które nie przysporzą jednostce żadnych korzyści ekonomicznych nie spełniają definicji aktywów </li></ul>
 17. 17. Charakterystyka AKTYWÓW <ul><li>Korzyści ekonomiczne mogą być uzyskane na wiele sposobów, np. poprzez: </li></ul><ul><li>Wytwarzania produktów i usług przeznaczonych do sprzedaży </li></ul><ul><li>Zamianę na inne aktywa </li></ul><ul><li>Uregulowanie zobowiązań </li></ul><ul><li>Podział pomiędzy właścicieli jednostki </li></ul>
 18. 18. Charakterystyka AKTYWÓW <ul><li>Aktywa powstają w wyniku przeszłych zdarzeń: </li></ul><ul><li>Zakupu </li></ul><ul><li>Wytworzenia </li></ul><ul><li>Przejęcia nieodpłatnego (Np. darowizny) </li></ul>
 19. 19. Charakterystyka AKTYWÓW <ul><li>Aktywa to zasoby kontrolowane przez jednostkę </li></ul><ul><li>Jednostka kontroluje dany składnik aktywów, jeżeli jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych powstających w wyniku jego użytkowania oraz jest w stanie ograniczyć dostęp do niego osobom trzecim </li></ul><ul><li>Zdolność jednostki do sprawowania kontroli jest zazwyczaj wynikiem posiadania tytułu prawnego, </li></ul><ul><li>w tym prawa własności </li></ul>
 20. 20. Charakterystyka AKTYWÓW <ul><li>Zasoby wykazywane w bilansie podzielone na dwie grupy oznaczone literami: </li></ul><ul><li>A. Aktywa trwałe </li></ul><ul><li>B. Aktywa obrotowe </li></ul><ul><li>Aktywa trwałe stanowią część aktywów jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych i będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul><ul><li>Aktywa obrotowe stanowią tę część aktywów jednostki, które w przypadku: </li></ul><ul><li>Aktywów rzeczowych przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danego podmiotu </li></ul><ul><li>Aktywów finansowych są płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia </li></ul>
 21. 21. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Na aktywa trwałe składają się: </li></ul><ul><li>I. Wartości niematerialne i prawne. </li></ul><ul><li>II. Rzeczowe aktywa trwałe. </li></ul><ul><li>III. Należności długoterminowe. </li></ul><ul><li>IV. Inwestycje długoterminowe. </li></ul><ul><li>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe </li></ul>
 22. 22. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Wartości niematerialne i prawne. Zalicza się do nich: </li></ul><ul><li>Prawa nabyte przez jednostkę (nie wytworzone !) o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, które przeznaczone są do wykorzystania na własne potrzeby </li></ul><ul><li>Wartość firmy (goodwill) stanowiącą nadwyżkę ceny nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, nad wartością godziwą przejętych aktywów netto </li></ul><ul><li>Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę we własnym zakresie, poniesionych przed rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów lub stosowaniem nowej technologii </li></ul>
 23. 23. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Rzeczowe aktywa trwałe </li></ul><ul><li>Zasoby mające postać rzeczy, zaliczone do aktywów trwałych, którymi są: </li></ul><ul><li>1) środki trwałe </li></ul><ul><li>2) środki trwałe w budowie </li></ul>
 24. 24. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi spełniające następujące warunki: </li></ul><ul><li>- są kompletne i zdatne do użytku </li></ul><ul><li>- przewidywane okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok </li></ul><ul><li>- przeznaczone są na potrzeby jednostki </li></ul>
 25. 25. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Do środków trwałych zaliczamy: </li></ul><ul><li>- nieruchomości, w tym grunty, budynki, budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej </li></ul><ul><li>- maszyny i urządzenia </li></ul><ul><li>- środki transportu </li></ul><ul><li>- inne przedmioty, w tym ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy </li></ul><ul><li>Środki trwałe w budowie to zaliczone do aktywów trwałych: </li></ul><ul><li>- przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy oraz montażu </li></ul><ul><li>- ulepszenia już istniejących środków trwałych w trakcie modernizacji czy przebudowy </li></ul>
 26. 26. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Należności długoterminowe to ta cześć należności jednostki, które staną się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul><ul><li>Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z: </li></ul><ul><li>- przyrostu wartości nabytych aktywów </li></ul><ul><li>- uzyskania z nabytych aktywów przychodów w formie odsetek, dywidend, lub innych pożytków </li></ul><ul><li>Do inwestycji długoterminowych zalicza się: </li></ul><ul><li>- nieruchomości </li></ul><ul><li>- wartości niematerialne i prawne </li></ul><ul><li>- długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, lokaty bankowe, metale szlachetne, działa sztuki i inne) </li></ul>
 27. 27. Charakterystyka aktywów obrotowych <ul><li>Na aktywa obrotowe składają się: </li></ul><ul><li>I. Zapasy. </li></ul><ul><li>II. Należności krótkoterminowe. </li></ul><ul><li>III. Inwestycje krótkoterminowe. </li></ul><ul><li>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe </li></ul>
 28. 28. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>ZAPASY </li></ul><ul><li>Zapasy to aktywa rzeczowe: </li></ul><ul><li>- przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>- będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż, </li></ul><ul><li>- mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług </li></ul><ul><li>Na zapasy składają się: </li></ul><ul><li>- materiały, </li></ul><ul><li>- półprodukty i produkty w toku, </li></ul><ul><li>- produkty gotowe, </li></ul><ul><li>- towary, </li></ul><ul><li>- zaliczki na dostawy. </li></ul>
 29. 29. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Należności krótkoterminowe </li></ul><ul><li>Jest to ogół należności z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych należności, których termin zapadalności przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul><ul><li>W zależności od tytułu, z jakiego wynika należność wyróżnia się: </li></ul><ul><li>- należności z tytułu dostaw i usług, </li></ul><ul><li>- należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń lub należnej dotacji, </li></ul><ul><li>- inne należności, </li></ul><ul><li>- należności dochodzone na drodze sądowej. </li></ul>
 30. 30. Charakterystyka aktywów trwałych <ul><li>Inwestycje krótkoterminowe </li></ul><ul><li>Na inwestycje krótkoterminowe składają się: </li></ul><ul><li>1) Krótkoterminowe aktywa finansowe , czyli przeznaczone do obrotu udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki z okresem spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego, inne krótkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce, lokaty bankowe i inne) oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, a także środki pieniężne w drodze i papiery wartościowe z terminem zapadalności krótszym niż 3 (czeki, weksle obce, bony skarbowe, itp.) </li></ul><ul><li>2) Inne inwestycje krótkoterminowe to przykładowo, nie zaliczane do długoterminowych inwestycji, inwestycje w metale szlachetne. </li></ul>
 31. 31. Charakterystyka pasywów <ul><li>Składnikami pasywów są: </li></ul><ul><li>A. Kapitał (fundusz) własny. </li></ul><ul><li>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania </li></ul>
 32. 32. Charakterystyka pasywów – kapitały własne <ul><li>Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych </li></ul><ul><li>Kapitał własny stanowi różnicę pomiędzy wartością aktywów jednostki, a jej zobowiązaniami </li></ul><ul><li>Sposób tworzenia kapitału zależy od zasad gospodarki finansowej danej jednostki, którą określają przepisy prawa regulujące jej działalność </li></ul>
 33. 33. Charakterystyka pasywów – kapitały własne <ul><li>Na kapitały własne składają się: </li></ul><ul><li>I. Kapitał (fundusz) podstawowy, którym jest: </li></ul><ul><li>- w spółce akcyjnej kapitał zakładowy </li></ul><ul><li>- w spółce z o.o. kapitał udziałowy </li></ul><ul><li>- w spółdzielniach fundusz udziałowy </li></ul><ul><li>- w przedsiębiorstwach państwowych fundusz założycielski </li></ul><ul><li>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) </li></ul><ul><li>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) </li></ul>
 34. 34. Charakterystyka pasywów – kapitały własne <ul><li>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony ustawowo lub zgodnie ze statutem / umową spółki, ze sprzedaży akcji / udziałów powyżej wartości nominalnej </li></ul><ul><li>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tworzony ustawowo w momencie przeszacowania środków trwałych, a także inwestycji długoterminowych </li></ul><ul><li>VI. Pozostałe (fundusze) rezerwowe </li></ul><ul><li>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych </li></ul><ul><li>VIII. Zysk (strata) netto </li></ul><ul><li>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) </li></ul>
 35. 35. Charakterystyka pasywów - zobowiązania <ul><li>ZOBOWIĄZANIA to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki </li></ul><ul><li>Zobowiązania dzielą się na: </li></ul><ul><li>- długoterminowe z terminem wymagalności po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul><ul><li>- krótkoterminowe z terminem wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul><ul><li>Do zobowiązań długoterminowych nie zalicza się zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań wobec pracowników i innych które wiążą się z normalnym cyklem operacyjnym. Zaliczane są one w całości do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeżeli są wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego </li></ul>
 36. 36. Charakterystyka pasywów - zobowiązania <ul><li>Podział zobowiązań długoterminowych na grupy: </li></ul><ul><li>Kredyty i pożyczki </li></ul><ul><li>Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów (obligacji, bonów, weksli własnych itp.) </li></ul><ul><li>Inne zobowiązania finansowe (np. z tytułu opcji) </li></ul><ul><li>Inne zobowiązania długoterminowe (np. z tytułu umów leasingu finansowego) </li></ul>
 37. 37. Charakterystyka pasywów - zobowiązania <ul><li>Podział zobowiązań krótkoterminowych na grupy: </li></ul><ul><li>Kredyty i pożyczki </li></ul><ul><li>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych </li></ul><ul><li>Inne zobowiązania finansowe </li></ul><ul><li>Z tytułu dostaw i usług </li></ul><ul><li>Zaliczki otrzymane na dostawy </li></ul><ul><li>Zobowiązania wekslowe </li></ul><ul><li>Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (publiczno-prawne) </li></ul><ul><li>Z tytułu wynagrodzeń </li></ul><ul><li>Inne zobowiązania </li></ul>
 38. 38. Charakterystyka pasywów - zobowiązania <ul><li>Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również fundusze specjalne </li></ul><ul><li>Fundusze specjalne tworzone są poprzez zaliczenie ich równowartości do kosztów działalności lub z zysku pozostającego do dyspozycji jednostki, z przeznaczeniem ich na określone cele: </li></ul><ul><li>- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych </li></ul><ul><li>- inne fundusze specjalne (np. fundusz nagród i premii przyznawanych pracownikom) </li></ul>
 39. 39. Rachunek zysków i strat <ul><li>Rachunek zysków i strat jest kolejnym po bilansie sprawozdaniem obrazującym sytuację finansową jednostki </li></ul><ul><li>Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie przedstawia różne pozycje, które pozwalają odpowiadać na pytania: </li></ul><ul><li>- Jaki jest ostateczny rezultat finansowy działalności w danym okresie? </li></ul><ul><li>- Jakie czynniki ten rezultat ukształtowały? </li></ul>
 40. 40. Rachunek zysków i strat <ul><li>Podstawowe zasady konstrukcji rachunku zysków i strat obejmują: </li></ul><ul><li>Wyodrębnienie jednorodnych strumieni wynikowych o charakterze przychodów i ich zmniejszeń </li></ul><ul><li>Przyporządkowanie wyżej wymienionych strumieni do odpowiadającym im charakterem segmentów wynikowych </li></ul><ul><li>Wyliczenie pośrednich kategorii wynikowych </li></ul><ul><li>Prezentacja danych w wybranej formie sprawozdawczej </li></ul>
 41. 41. Segmentowa budowa rachunku zysków i strat Koszty działalności Przychody z działalności operacyjnej zasadniczej operacyjnej zasadniczej Koszty pozostałej Przychody z pozostałej działalności operacyjnej działalności operacyjnej Koszty finansowe Przychody finansowe Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Podatek dochodowy (i pozostałe obciążenia) Zysk / strata ze sprzedaży Zysk / strata z dz. operacyjnej Zysk / strata z dz. gospodarczej Segment operacyjny Segment losowy Segment finansowy Segment Innych obciążeń Zysk / strata brutto Zysk / strata netto
 42. 42. Rachunek zysków i strat - przychody <ul><li>Przychody zgodnie z prawem bilansowym powinny być rozumiane jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli </li></ul><ul><li>Przychody to należne lub już uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży różnych składników majątkowych i świadczenia usług oraz z innych tytułów związanych z normalną działalnością podmiotu </li></ul>
 43. 43. Rachunek zysków i strat - przychody <ul><li>Do przychodów zaliczymy m.in.: </li></ul><ul><li>Sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, materiałów, środków trwałych, papierów wartościowych i innych składników aktywów </li></ul><ul><li>Otrzymane opłaty za różnego rodzaju usługi </li></ul><ul><li>Dotacje przedmiotowe </li></ul><ul><li>Otrzymane od innych podmiotów kary i odszkodowania </li></ul><ul><li>Uzyskane odsetki i dywidendy </li></ul><ul><li>Otrzymane darowizny </li></ul>
 44. 44. Rachunek zysków i strat - koszty <ul><li>Koszty są to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli </li></ul><ul><li>Koszty obejmują te operacje gospodarcze, które wyrażają w pieniądzu celowe zużycie lub wydanie składników majątkowych </li></ul><ul><li>Koszty utożsamiają wszystkie nakłady jakie ponosi podmiot z własnej woli i w związku z prowadzoną działalnością </li></ul>
 45. 45. Rachunek zysków i strat - koszty <ul><li>Koszty obejmują m.in. : </li></ul><ul><li>Nakłady poniesione w związku z produkcją wyrobów / świadczeniem usług </li></ul><ul><li>Wartość wydanych odbiorcy sprzedanych towarów, materiałów, środków trwałych, papierów wartościowych </li></ul><ul><li>Wartość należności nieściągalnych </li></ul><ul><li>Zapłacone odsetki </li></ul><ul><li>Przekazane darowizny </li></ul>
 46. 46. Rachunek zysków i strat <ul><li>Straty i zyski nadzwyczajne obejmują skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, np. : </li></ul><ul><li>- wartość netto składników majątkowych utraconych w wyniku zdarzeń losowych (np. w wyniku powodzi) </li></ul><ul><li>- odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych (np. w wyniku powodzi) </li></ul><ul><li>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego wynikają z ingerencji Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w rentowność działalności gospodarczej – podatek dochodowy, dywidenda płacona przez przedsiębiorstwa państwowe </li></ul>
 47. 47. Rachunek zysków i strat <ul><li>Merytoryczne podstawy konstrukcji rachunku zysków i strat określone są przez naczelne zasady rachunkowości: </li></ul><ul><li>Zasada kontynuacji działania </li></ul><ul><li>Zasada memoriałowa </li></ul><ul><li>Zasada współmierności kosztów i przychodów </li></ul><ul><li>Zasada ostrożności wyceny </li></ul>
 48. 48. Rachunek zysków i strat <ul><li>Zasada współmierności kosztów i przychodów </li></ul><ul><li>Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego (prawidłowe ustalenia wyniku danego okresu) należy prowadzić rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, wyrażające się zaliczeniem odpowiednio do aktywów lub pasywów tych kosztów lub przychodów, które dotyczą okresów przyszłych oraz przypadających na dany okres sprawozdawczy kosztów, które jeszcze nie zostały poniesione </li></ul>
 49. 49. Rachunek zysków i strat <ul><li>Wersje sprawozdawcze rachunku </li></ul><ul><li>zysków i start </li></ul><ul><li>Wersje określają alternatywne sposoby prezentacji kosztów i przychodów zasadniczej działalności operacyjnej </li></ul><ul><li>Według standardów polskich wyróżniamy: </li></ul><ul><li>- wersję porównawczą, </li></ul><ul><li>- wersję kalkulacyjną. </li></ul>
 50. 50. Rachunek zysków i strat <ul><li>Przychody z zasadniczej działalności operacyjnej: </li></ul><ul><li>Sprzedaż produktów, tj. wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz wykonanych robót i usług </li></ul><ul><li>Sprzedaż towarów, tj. nabytych od innych jednostek produktów w celu ich dalszej odsprzedaży </li></ul><ul><li>Sprzedaż materiałów, tj. nabytych produktów przeznaczonych na własny użytek, ale z różnych przyczyn odsprzedanych innym podmiotom </li></ul>
 51. 51. Rachunek zysków i strat <ul><li>Koszty działalności operacyjnej: </li></ul><ul><li>Grupy rodzajowe kosztów obejmują koszty proste, to znaczy takie, z których nie można wyróżnić dalszych grup o odmiennym rodzajowo charakterze </li></ul><ul><li>W układ rodzajowym kosztów występują pozycje: </li></ul><ul><li>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów </li></ul><ul><li>II. Amortyzacja </li></ul><ul><li>III. Zużycie materiałów i energii </li></ul><ul><li>IV. Podatki o opłaty </li></ul><ul><li>V. Wynagrodzenia </li></ul><ul><li>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia </li></ul><ul><li>VII. Pozostałe koszty rodzajowe </li></ul>
 52. 52. Rachunek zysków i strat <ul><li>A m o r t y z a c j a </li></ul><ul><li>Koszty amortyzacji obejmują odpisy amortyzacyjne obciążające zasadniczą działalność operacyjną, ustalone w oparciu o roczny plan amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych </li></ul><ul><li>Amortyzacja jest kosztem, który nie stanowi wydatku </li></ul>
 53. 53. Rachunek zysków i strat <ul><li>Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną: </li></ul><ul><li>Działalność socjalna </li></ul><ul><li>Zbycie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych </li></ul><ul><li>Odpisanie należności i zobowiązań przedawnionych, nieściągalnych, umorzonych </li></ul><ul><li>Utworzenie i rozwiązanie rezerw </li></ul><ul><li>Odpisy i ich korekty aktualizujące wartość aktywów </li></ul><ul><li>Odszkodowania, kary, grzywny </li></ul><ul><li>Przekazanie lub otrzymanie nieodpłatne, w tym w drodze darowizny aktywów na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych </li></ul>
 54. 54. Rachunek zysków i strat <ul><li>Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością finansową: </li></ul><ul><li>Przychody finansowe: </li></ul><ul><li>- dywidendy i udziały w zyskach </li></ul><ul><li>- uzyskane odsetki </li></ul><ul><li>- zysk ze zbycia inwestycji </li></ul><ul><li>- z aktualizacji wartości inwestycji </li></ul><ul><li>- dodatnie różnice kursowe </li></ul><ul><li>Koszty finansowe: </li></ul><ul><li>- zapłacone odsetki </li></ul><ul><li>- prowizje od pożyczek i kredytów </li></ul><ul><li>- zapłacone dyskonto </li></ul><ul><li>- strata ze zbycia inwestycji </li></ul><ul><li>- ujemne różnice kursowe </li></ul>
 55. 55. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Istota rachunku przepływów pieniężnych </li></ul><ul><li>Istota sprawozdania z przepływów środków pieniężnych sprowadza się do prezentacji w umownych przyjętych ramach klasyfikacyjnych wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych, jakie miały miejsce w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie </li></ul><ul><li>Analiza wpływów i wydatków powinna być traktowana jako integralna część analizy finansowej podmiotu, gdyż uzupełnia tradycyjne mierniki jego kondycji oparte o bilans i rachunek zysków i strat </li></ul><ul><li>Rachunek przepływów pieniężnych jest niezwykłym ważnym narzędziem analitycznym pozwalającym ocenić w jaki sposób podmiot utrzymuje dyscyplinę finansową </li></ul>
 56. 56. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Sprawozdanie to umożliwia znalezienie odpowiedzi na szereg pytań: </li></ul><ul><li>- Jakie obszary działalności podmiotu generują najwięcej gotówki, a które ją wchłaniają? </li></ul><ul><li>- Jeśli wygospodarowany został zysk, to dlaczego występują kłopoty z gotówką? </li></ul><ul><li>- Dlaczego pomimo straty podmiot generuje ciągle wpływy pieniężne? </li></ul><ul><li>- Czy przeprowadzano inwestycje i jak to wpłynęło na zasoby pieniężne? </li></ul><ul><li>- Jakie kapitały własne i obce wpłynęły w danym okresie? </li></ul><ul><li>- Czy dokonywano spłat kapitału kredytów i pożyczek? </li></ul><ul><li>- Czy były wypłaty na rzecz właścicieli? </li></ul>
 57. 57. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Rachunek przepływów jest zdecydowanie innym zestawem informacji niż bilans i rachunek zysków i strat z uwagi na przedstawianie sytuacji finansowej podmiotu w kontekście jego zdolności płatniczej </li></ul><ul><li>Rachunek przepływów przekształca memoriałowe ujęcie informacji zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat, tak aby można było poznać kierunek i rozmiar ruchu środków pieniężnych </li></ul>
 58. 58. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>UKŁAD RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH </li></ul><ul><li>Działalność operacyjna </li></ul><ul><li>Wpływy - Wydatki </li></ul>B. Działalność inwestycyjna Wpływy - Wydatki C. Działalność finansowa Wpływy - Wydatki D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E)
 59. 59. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Wersje sprawozdawcze rachunku </li></ul><ul><li>przepływów pieniężnych </li></ul><ul><li>Metoda pośrednia </li></ul><ul><li>Metoda bezpośrednia </li></ul>
 60. 60. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej </li></ul><ul><li>Wpływy i wydatki dotyczą podstawowej działalności, do której jednostka została powołana </li></ul><ul><li>Punktem wyjścia w tym dziale jest wynik finansowy netto (zysk lub strata) ustalony metodą memoriałową, który doprowadzany do wyniku „kasowego” jest za pomocą korekt </li></ul><ul><li>Korekty wynikają z faktu istnienia przychodów i kosztów, które wpłynęły na wysokość wyniku finansowego w danym okresie, a nie stanowiły odpowiednio wpływów i wypływów </li></ul><ul><li>Konieczność dokonania korekt wynika z tego, że na wynik finansowy miały wpływ zdarzenia gospodarcze nie zaliczane do podstawowej działalności gospodarczej, ale odpowiednio do pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych lub przychodów / kosztów finansowych </li></ul>
 61. 61. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Podstawowe pozycje korekt: </li></ul><ul><li>- amortyzacja </li></ul><ul><li>- zmiana stanu zapasów </li></ul><ul><li>- zmiana stanu należności </li></ul><ul><li>- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych </li></ul>
 62. 62. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: </li></ul><ul><li>Rzeczywiste wydatki pieniężne i wpływy związane z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną </li></ul><ul><li>Przez działalność inwestycyjną należy rozumieć: : </li></ul><ul><li>- nabycie / sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych </li></ul><ul><li>- nabycie / sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego </li></ul><ul><li>- nabycie / sprzedaż akcji i udziałów </li></ul><ul><li>- udzielone / zwrócone pożyczki </li></ul><ul><li>- otrzymane / zwrócone odsetki i dywidendy </li></ul><ul><li>- pozostałe pozycje dotyczące działalności inwestycyjnej. </li></ul>
 63. 63. Rachunek przepływów pieniężnych <ul><li>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: </li></ul><ul><li>Zaciągnięcie / spłatę długoterminowych kredytów bankowych </li></ul><ul><li>Zaciągnięcie / spłatę długoterminowych pożyczek </li></ul><ul><li>Emisje / wykup obligacji lub innych papierów wartościowych </li></ul><ul><li>Zaciągnięcie / spłatę krótkoterminowych kredytów bankowych </li></ul><ul><li>Zaciągnięcie / spłatę krótkoterminowych pożyczek </li></ul><ul><li>Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli </li></ul><ul><li>Płatności z tytułu umów leasingu finansowego </li></ul><ul><li>Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału </li></ul><ul><li>Zapłacone / zwrócone odsetki </li></ul><ul><li>Pozostałe pozycje </li></ul>

×