Vimana ICT-hankkijana ja yhteishankintayksikkönä

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
VIMANA ICT-HANKKIJANA JA
YHTEISHANKINTAYKSIKKÖNÄ
VIMANA ON YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ
Vimanan yhtiöjärjestyksessä on määräys siitä, että se toimii
yhteishankintayksikkönä
Yhteishankintayksikön asiakkaat määräytyvät joko lainsäädännön
tai inhouse-aseman perusteella. Vimanan osalta inhouse asema
suhteessa maakuntiin tulee 2020, tästä johtuen
yhteishankintayksikön asiakkaat tulevat asetukseen, jotta jo
ennemmin voidaan maakunnille tehdä yhteishankintoja ilman
hankintarengas-rakenteita, tällä on merkitystä sellaisten
hankintojen osalta, joita maakunnat voivat käyttää ilman että
Vimanalla on toimittajaroolia
11.5.2018 VIMANA 2
VIMANA
HANKINNAT OSANA VIMANAN LIIKETOIMINTAA
Kokoamme maakuntien tarvitsemaa ICT-toimialan sekä ICT-hankintojen ja -juridiikan
osaamista
Tarjoamme asiakkaille volyymietuja
Pienen henkilöstömäärän takia oma tuotanto ei ole mahdollista vaan palvelut on järjestettävä
muulla tavoin yhteistyössä toimittajien ja verkostojen kanssa
Yhteishankintayksikkö, jolla maakuntalain mukaiset asiakkaat – markkinoilla toimivat tai
valinnanvapauden piiriin siirtyvät organisaatiot eivät kuulu asiakkaisiin.
Vimana tuottaa käyttöpalvelut SoteDigi kehitysyhtiön ratkaisuille ja myös tarjoaa yhteisiä
järjestelmäalusta ratkaisuja kehitysyhtiölle. Hankinta- ja kilpailutussuunnitelmissa huomioidaan
myös Sotedigin tarpeet
Asiantuntijakilpailutuksissa valmiit kilpailutukset mahdollisia
Järjestelmä- ja sovelluskilpailutuksissa levittäminen ja käyttöönotot mahdollisia Vimanan
kautta
• yhtenäiset ja tehokkaat prosessit ja palvelurakenteet
Vimana hankkii kilpailutuksilla tuotannon tekijöitä ja palveluita osina tai kokonaisuuksina
Lisäksi Vimana voi tehdä muita kilpailutuksia, jotka asiakkaat ja omistajat näkevät tarpeellisena
Vimana ei kilpaile Hanselin tai Kuntahankintojen kanssa
Vimanan omassa toiminnassa hyödynnetään laajasti Hanselin kilpailutuksia, puitejärjestelyjä ja
minikilpailutuksia menossa jatkuvasti
Valtoria käytetään toimittajana joissain palveluissa vuoteen 2020 saakka, mahdollisuus
hyödyntää myös muita valtion in house-toimijoita
ANA
HANKINNAT OSANA VIMANAN LIIKETOIMINTAA
HANKINTA- JA KILPAILUTUSKALENTERI
11.5.2018 VIMANA 5
www.vimana.fi
Tilanne 4/2018, päivittyy
VIMANAN PALVELUT MAAKUNNILLE
ICT-HANKINTOIHIN JA SOPIMUKSIIN
LIITTYEN
toukokuu 2018
PALVELUT ICT-HANKINTOIHIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYEN
Keskitetyt kilpailutukset ja osaamispooli
• Kilpailutuksia maakuntien tarpeen
mukaan, tässä vaiheessa kaksi
kokonaisuutta; IT-asiantuntija ja
päätelaitteet
• Mahdollisuus hyödyntää keskitettyä
osaamista minikilpailutuksissa ja
sopimuksissa; ”avaimet käteen”
Yhteisten käytäntöjen levittäminen ja
toimittajanhallinnan tukeminen
• Vimana selvittää prosesseja ja
neuvottelee tarvittaessa keskitetysti
muutoksia esim. case microsoft-lisenssit
siirrot
Sopimusten siirtoihin liittyen mahdollisuus
hyödyntää keskitettyä hankinta- ja sopimus
osaamista arvioimaan maakunnan ICT-
sopimuksia ja tekemään/ valmistelemaan
myös tarvittavia muutoksia; ”kädet savessa”
Keskitetty ICT-hankinta ja sopimusneuvonta,
sekä tietosuoja ja GDPR-neuvonta;
malliasiakirjoja, ohjeistusta ja koulutusta
saatavilla
11.5.2018 VIMANA 7
IT-ASIANTUNTIJA JA PÄÄTELAITE
KILPAILUTUSJÄRJESTELYT JA NÄIHIN
LIITTYVÄT KOKONAISPALVELUT
IT-ASIANTUNTIJAKILPAILUTUS DYNAAMISENA
HANKINTAJÄRJESTELMÄ KOKONAISUUTENA
Vimana kilpailuttaa maakuntien ja palvelukeskusten käyttöön IT-
asiantuntijakokonaisuuden joka koostuu kuudesta dynaamisesta
hankintajärjestelmästä
Matala kynnys toimittajille, tavoitteena saada myös pienempiä ja
erikoistuneempia toimittajia mukaan
Käytettävissä syksy 2018 (riippuu lainsäädännön
voimaantulosta)
11.5.2018 VIMANA 9
Hankintajärjestelmien jaottelu osa-alueisiin
Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin
liittyvät asiantuntijapalvelut
Tietoturvakonsultointi ja auditointi
Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut Tietovarastointi ja tiedolla
johtamisen asiantuntijapalvelut
PÄÄTELAITTEET DYNAAMISENA
HANKINTAJÄRJESTELMÄ KOKONAISUUTENA
Vimana kilpailuttaa päätelaitteita koskien kaksi dynaamista
hankintajärjestelmää, toinen kattaa iOS –laitteet ja toinen muut
päätelaitteet.
Vimana voi kerätä maakuntien tarpeita, tehdä ja valmistella
esim. volyymietujen saamiseksi yhteisiä sähköisiä huutokauppoja
päätelaitteista
Käytettävissä syksy 2018 (riippuu lainsäädännön voimaantulosta)
11.5.2018 VIMANA 10
MITEN KILPAILUTUKSET TOIMIVAT JA MITEN NIITÄ
VOI KÄYTTÄÄ
Vimana tekee maakunnille järjestelyjen vaatimat minikilpailutukset
• määrittelyt tehdään yhdessä maakunnan kanssa tarvetta vastaavasti
• Vimana vastaa prosessista, hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet ovat
keskitettynä osaamisresurssina
Palvelu kattaa myös toimittajasopimukset ja myös esim. GDPR-
liitteet; Vimana voi tehdä tarvittavat toimittajasopimukset
maakunnille
Maakunnat voivat tehdä minikilpailutuksia myös itse
• kilpailutusten käyttö on sinänsä Vimanasta riippumatonta
• käytännössä oltava Cloudia käytössä, voidaan käyttää Vimanan Cloudiaa
11.5.2018 VIMANA 11
NEUVONTAPALVELUT JA JURIDISET
ASIANTUNTIJAPALVELUT
VIMANAN ICT-SOPIMUKSET JA HANKINNAT -NEUVONTAPALVELU
Auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä
hankintalakia, sopimusjuridiikkaa ja ICT-sektoria sekä Vimanaa koskevissa kysymyksissä
Maakunta- ja soteuudistukseen liittyvää lakipakettia koskeva neuvonta perustuu sen hyväksymiseen
asti hallituksen esitykseen
• lakeja käsitellään eduskunnassa keväällä 2018, ja niiden hyväksyminen on aikataulutettu kesäkuulle 2018
• eduskuntakäsittelyn aikana tulevia muutoksia seurataan aktiivisesti.
Vimanan ICT-sopimukset ja hankinnat -neuvontapalvelu on tavoitettavissa
• sähköpostitse: hankintajasopimus.neuvonta(at)vimana.fi
• puhelimitse: 029 4321 000
Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä
valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa
työskentelevien henkilöiden käyttöön
13
VIMANAN GDPR-NEUVONTAPALVELU
Auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä
tietosuoja- ja GDPR asioissa.
Vimanan tietosuoja- ja GDPR-neuvontapalvelu on tavoitettavissa;
• sähköpostitse: hankintajasopimus.neuvonta(at)vimana.fi
• puhelimitse: 029 4321 000
Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä
valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa
työskentelevien henkilöiden käyttöön
Käytettävissä 28.5.2018
14
JURIDISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
Mahdollisuus hyödyntää Vimanan keskitettyä osaamis- ja resurssipoolia ICT-hankintoihin
ja -sopimuksiin, Vimassa osaamista myös esim. IPR, NDA, lisenssi, kilpailuoikeuteen
liittyen
Sopimusten siirtoihin liittyen mahdollisuus hyödyntää keskitettyä hankinta- ja sopimus
osaamista arvioimaan maakunnan ICT-sopimuksia ja tekemään/ valmistelemaan myös
tarvittavia muutoksia; ”kädet savessa”
Malliasiakirjoja, yhteisiä koulutuksia
Hyvien käytäntöjen levittäminen maakuntien välillä ICT-hankintoihin ja sopimuksiin
liittyen
Vimana ei laskuta työstään ennen vuotta 2020. Vimanaa rahoitetaan muutoksentukeen
tarkoitetulla VM:n rahoituksella, jos Vimanan työstä tehdään kuitenkin erillinen
toimeksianto, Vimanalla ja sen henkilöstöllä on kattava vastuuvakuutus, Vimanalaisia
koskee salassapitovelvollisuus, tarvittaessa voidaan tehdä erillinen NDA, Vimana
kuitenkin varaa mahdollisuuden hyödyntää hyviä käytäntöjä kaikkien maakuntien kanssa
ja esim. maakunnalle laadittuja dokumentteja voidaan hyödyntää soveltuvin osin
muutoin VIMANA 15
TOIMITTAJANHALLINNAN TUKEMINEN
Osana muutoksen tukemista ja esim. sopimussiirtoja Vimana selvittää prosesseja
toimittajien kanssa ja neuvottelee tarvittaessa keskitetysti muutoksia esim. case
microsoft-lisenssit siirrot
Vimana voi tehdä suosituksen prosessista ja tarvittavia dokumenttipohjia
Kyseessä suositus, ei velvoita.
Maakunnan kanssa erikseen sovittaessa voidaan hoitaa myös varsinainen neuvottelu,
maakuntakohtaisista asioista
VIMANA 16
VIMANAN HANKINTA- JA LAKIASIAT ”HALAKI”
Anssi Virtanen, hankintalakimies
• Kilpailutukset ja menettelyt, hallinnollinen
tietoturva, maakuntien neuvonta ja
toimeksiannot
Suvi Nevalainen, hankintalakimies
• Kilpailutukset ja menettelyt,
hallintomenettelyt, kilpailuoikeus,
maakuntien neuvonta ja toimeksiannot,
työkielenä myös ruotsi, englanti
Miikka Timonen, lakimies
• IT-Sopimukset, IPR, lisenssit, tietosuoja ja
GDPR, maakuntien neuvonta ja
toimeksiannot, työkielenä myös englanti
Sven Forsell, hankinta-asiantuntija
• hankinnat, kilpailutukset,
minikilpailutukset maakuntien
toimeksiannoista, määrittelyjen
tukeminen, työkielenä myös ruotsi
Olli Suotunen, hankinta-asiantuntija
• Hankinnat, kilpailutukset,
minikilpailutukset maakuntien
toimeksiannoista, määrittelyjen
tukeminen
Teemu Pitkäniemi, harjoittelija
• Kilpailutusten ja sopimusten ylläpitoon
ja valmisteluun liittyviä tehtäviä11.5.2018 VIMANA 17
Satu Ylisiurua-Hemminki
Satu Ylisiurua-Hemminki
Satu.ylisiurua-hemminki@vimana.fi
050 390 2417
1 de 18

Recomendados

Vimanan hankinnat ja kilpailutukset – esitys IT-toimittajille 4.4.2018 por
Vimanan hankinnat ja kilpailutukset – esitys IT-toimittajille 4.4.2018Vimanan hankinnat ja kilpailutukset – esitys IT-toimittajille 4.4.2018
Vimanan hankinnat ja kilpailutukset – esitys IT-toimittajille 4.4.2018Vimana Oy
101 visualizações20 slides
Vimanan esittely 3.1.2019 por
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimana Oy
355 visualizações9 slides
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus por
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKela
2.2K visualizações49 slides
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme por
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Mindtrek
88 visualizações12 slides
Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murros por
Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murrosOlli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murros
Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murrosVerkkoteollisuus | Ecommerce Finland
309 visualizações14 slides
Jouko Junttila ja Tapani Lehtinen: Kertakirjautumisratkaisu Virtu –tekniikka ... por
Jouko Junttila ja Tapani Lehtinen: Kertakirjautumisratkaisu Virtu –tekniikka ...Jouko Junttila ja Tapani Lehtinen: Kertakirjautumisratkaisu Virtu –tekniikka ...
Jouko Junttila ja Tapani Lehtinen: Kertakirjautumisratkaisu Virtu –tekniikka ...Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
914 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Vimana ICT-hankkijana ja yhteishankintayksikkönä

STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
40 visualizações9 slides
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p... por
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
75 visualizações18 slides
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte... por
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
397 visualizações17 slides
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnille por
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnilleVimana: Käyttövaltuushallinta maakunnille
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnilleAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
85 visualizações25 slides
Vimana Oy:n tilannekatsaus por
Vimana Oy:n tilannekatsausVimana Oy:n tilannekatsaus
Vimana Oy:n tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
50 visualizações4 slides
Sähköinen hankehallinta por
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
240 visualizações12 slides

Similar a Vimana ICT-hankkijana ja yhteishankintayksikkönä(20)

Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por Karri Vainio
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Karri Vainio117 visualizações
Valtioexpo 2015: Miten ketterä kehitys vastaa julkishallinnon haasteisiin – e... por CybercomFinland
Valtioexpo 2015: Miten ketterä kehitys vastaa julkishallinnon haasteisiin – e...Valtioexpo 2015: Miten ketterä kehitys vastaa julkishallinnon haasteisiin – e...
Valtioexpo 2015: Miten ketterä kehitys vastaa julkishallinnon haasteisiin – e...
CybercomFinland303 visualizações
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S... por Accountor Enterprise Solutions Oy
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Accountor Enterprise Solutions Oy134 visualizações
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely por Tekes Programmes and Campaigns
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittelyTeollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
Tekes Programmes and Campaigns3.1K visualizações
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit por Tommi Rissanen
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen1.6K visualizações
Koneoppimisen hyödyntäminen julkishallinnossa: miten löytää ja tutkia mahdoll... por Solita Oy
Koneoppimisen hyödyntäminen julkishallinnossa: miten löytää ja tutkia mahdoll...Koneoppimisen hyödyntäminen julkishallinnossa: miten löytää ja tutkia mahdoll...
Koneoppimisen hyödyntäminen julkishallinnossa: miten löytää ja tutkia mahdoll...
Solita Oy421 visualizações
Automaatiovayla_1_2016_28_29 por Marko Elo
Automaatiovayla_1_2016_28_29Automaatiovayla_1_2016_28_29
Automaatiovayla_1_2016_28_29
Marko Elo146 visualizações
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma por Sitran Kuntaohjelma
KPK ICT Oy - LiiketoimintasuunnitelmaKPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
Sitran Kuntaohjelma1.7K visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

Vimana ICT-hankkijana ja yhteishankintayksikkönä

 • 2. VIMANA ON YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ Vimanan yhtiöjärjestyksessä on määräys siitä, että se toimii yhteishankintayksikkönä Yhteishankintayksikön asiakkaat määräytyvät joko lainsäädännön tai inhouse-aseman perusteella. Vimanan osalta inhouse asema suhteessa maakuntiin tulee 2020, tästä johtuen yhteishankintayksikön asiakkaat tulevat asetukseen, jotta jo ennemmin voidaan maakunnille tehdä yhteishankintoja ilman hankintarengas-rakenteita, tällä on merkitystä sellaisten hankintojen osalta, joita maakunnat voivat käyttää ilman että Vimanalla on toimittajaroolia 11.5.2018 VIMANA 2
 • 3. VIMANA HANKINNAT OSANA VIMANAN LIIKETOIMINTAA Kokoamme maakuntien tarvitsemaa ICT-toimialan sekä ICT-hankintojen ja -juridiikan osaamista Tarjoamme asiakkaille volyymietuja Pienen henkilöstömäärän takia oma tuotanto ei ole mahdollista vaan palvelut on järjestettävä muulla tavoin yhteistyössä toimittajien ja verkostojen kanssa Yhteishankintayksikkö, jolla maakuntalain mukaiset asiakkaat – markkinoilla toimivat tai valinnanvapauden piiriin siirtyvät organisaatiot eivät kuulu asiakkaisiin. Vimana tuottaa käyttöpalvelut SoteDigi kehitysyhtiön ratkaisuille ja myös tarjoaa yhteisiä järjestelmäalusta ratkaisuja kehitysyhtiölle. Hankinta- ja kilpailutussuunnitelmissa huomioidaan myös Sotedigin tarpeet
 • 4. Asiantuntijakilpailutuksissa valmiit kilpailutukset mahdollisia Järjestelmä- ja sovelluskilpailutuksissa levittäminen ja käyttöönotot mahdollisia Vimanan kautta • yhtenäiset ja tehokkaat prosessit ja palvelurakenteet Vimana hankkii kilpailutuksilla tuotannon tekijöitä ja palveluita osina tai kokonaisuuksina Lisäksi Vimana voi tehdä muita kilpailutuksia, jotka asiakkaat ja omistajat näkevät tarpeellisena Vimana ei kilpaile Hanselin tai Kuntahankintojen kanssa Vimanan omassa toiminnassa hyödynnetään laajasti Hanselin kilpailutuksia, puitejärjestelyjä ja minikilpailutuksia menossa jatkuvasti Valtoria käytetään toimittajana joissain palveluissa vuoteen 2020 saakka, mahdollisuus hyödyntää myös muita valtion in house-toimijoita ANA HANKINNAT OSANA VIMANAN LIIKETOIMINTAA
 • 5. HANKINTA- JA KILPAILUTUSKALENTERI 11.5.2018 VIMANA 5 www.vimana.fi Tilanne 4/2018, päivittyy
 • 6. VIMANAN PALVELUT MAAKUNNILLE ICT-HANKINTOIHIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYEN toukokuu 2018
 • 7. PALVELUT ICT-HANKINTOIHIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYEN Keskitetyt kilpailutukset ja osaamispooli • Kilpailutuksia maakuntien tarpeen mukaan, tässä vaiheessa kaksi kokonaisuutta; IT-asiantuntija ja päätelaitteet • Mahdollisuus hyödyntää keskitettyä osaamista minikilpailutuksissa ja sopimuksissa; ”avaimet käteen” Yhteisten käytäntöjen levittäminen ja toimittajanhallinnan tukeminen • Vimana selvittää prosesseja ja neuvottelee tarvittaessa keskitetysti muutoksia esim. case microsoft-lisenssit siirrot Sopimusten siirtoihin liittyen mahdollisuus hyödyntää keskitettyä hankinta- ja sopimus osaamista arvioimaan maakunnan ICT- sopimuksia ja tekemään/ valmistelemaan myös tarvittavia muutoksia; ”kädet savessa” Keskitetty ICT-hankinta ja sopimusneuvonta, sekä tietosuoja ja GDPR-neuvonta; malliasiakirjoja, ohjeistusta ja koulutusta saatavilla 11.5.2018 VIMANA 7
 • 8. IT-ASIANTUNTIJA JA PÄÄTELAITE KILPAILUTUSJÄRJESTELYT JA NÄIHIN LIITTYVÄT KOKONAISPALVELUT
 • 9. IT-ASIANTUNTIJAKILPAILUTUS DYNAAMISENA HANKINTAJÄRJESTELMÄ KOKONAISUUTENA Vimana kilpailuttaa maakuntien ja palvelukeskusten käyttöön IT- asiantuntijakokonaisuuden joka koostuu kuudesta dynaamisesta hankintajärjestelmästä Matala kynnys toimittajille, tavoitteena saada myös pienempiä ja erikoistuneempia toimittajia mukaan Käytettävissä syksy 2018 (riippuu lainsäädännön voimaantulosta) 11.5.2018 VIMANA 9 Hankintajärjestelmien jaottelu osa-alueisiin Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Tietoturvakonsultointi ja auditointi Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen Suunnittelu- ja määrittelypalvelut Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut
 • 10. PÄÄTELAITTEET DYNAAMISENA HANKINTAJÄRJESTELMÄ KOKONAISUUTENA Vimana kilpailuttaa päätelaitteita koskien kaksi dynaamista hankintajärjestelmää, toinen kattaa iOS –laitteet ja toinen muut päätelaitteet. Vimana voi kerätä maakuntien tarpeita, tehdä ja valmistella esim. volyymietujen saamiseksi yhteisiä sähköisiä huutokauppoja päätelaitteista Käytettävissä syksy 2018 (riippuu lainsäädännön voimaantulosta) 11.5.2018 VIMANA 10
 • 11. MITEN KILPAILUTUKSET TOIMIVAT JA MITEN NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ Vimana tekee maakunnille järjestelyjen vaatimat minikilpailutukset • määrittelyt tehdään yhdessä maakunnan kanssa tarvetta vastaavasti • Vimana vastaa prosessista, hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet ovat keskitettynä osaamisresurssina Palvelu kattaa myös toimittajasopimukset ja myös esim. GDPR- liitteet; Vimana voi tehdä tarvittavat toimittajasopimukset maakunnille Maakunnat voivat tehdä minikilpailutuksia myös itse • kilpailutusten käyttö on sinänsä Vimanasta riippumatonta • käytännössä oltava Cloudia käytössä, voidaan käyttää Vimanan Cloudiaa 11.5.2018 VIMANA 11
 • 13. VIMANAN ICT-SOPIMUKSET JA HANKINNAT -NEUVONTAPALVELU Auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä hankintalakia, sopimusjuridiikkaa ja ICT-sektoria sekä Vimanaa koskevissa kysymyksissä Maakunta- ja soteuudistukseen liittyvää lakipakettia koskeva neuvonta perustuu sen hyväksymiseen asti hallituksen esitykseen • lakeja käsitellään eduskunnassa keväällä 2018, ja niiden hyväksyminen on aikataulutettu kesäkuulle 2018 • eduskuntakäsittelyn aikana tulevia muutoksia seurataan aktiivisesti. Vimanan ICT-sopimukset ja hankinnat -neuvontapalvelu on tavoitettavissa • sähköpostitse: hankintajasopimus.neuvonta(at)vimana.fi • puhelimitse: 029 4321 000 Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa työskentelevien henkilöiden käyttöön 13
 • 14. VIMANAN GDPR-NEUVONTAPALVELU Auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä tietosuoja- ja GDPR asioissa. Vimanan tietosuoja- ja GDPR-neuvontapalvelu on tavoitettavissa; • sähköpostitse: hankintajasopimus.neuvonta(at)vimana.fi • puhelimitse: 029 4321 000 Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa työskentelevien henkilöiden käyttöön Käytettävissä 28.5.2018 14
 • 15. JURIDISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Mahdollisuus hyödyntää Vimanan keskitettyä osaamis- ja resurssipoolia ICT-hankintoihin ja -sopimuksiin, Vimassa osaamista myös esim. IPR, NDA, lisenssi, kilpailuoikeuteen liittyen Sopimusten siirtoihin liittyen mahdollisuus hyödyntää keskitettyä hankinta- ja sopimus osaamista arvioimaan maakunnan ICT-sopimuksia ja tekemään/ valmistelemaan myös tarvittavia muutoksia; ”kädet savessa” Malliasiakirjoja, yhteisiä koulutuksia Hyvien käytäntöjen levittäminen maakuntien välillä ICT-hankintoihin ja sopimuksiin liittyen Vimana ei laskuta työstään ennen vuotta 2020. Vimanaa rahoitetaan muutoksentukeen tarkoitetulla VM:n rahoituksella, jos Vimanan työstä tehdään kuitenkin erillinen toimeksianto, Vimanalla ja sen henkilöstöllä on kattava vastuuvakuutus, Vimanalaisia koskee salassapitovelvollisuus, tarvittaessa voidaan tehdä erillinen NDA, Vimana kuitenkin varaa mahdollisuuden hyödyntää hyviä käytäntöjä kaikkien maakuntien kanssa ja esim. maakunnalle laadittuja dokumentteja voidaan hyödyntää soveltuvin osin muutoin VIMANA 15
 • 16. TOIMITTAJANHALLINNAN TUKEMINEN Osana muutoksen tukemista ja esim. sopimussiirtoja Vimana selvittää prosesseja toimittajien kanssa ja neuvottelee tarvittaessa keskitetysti muutoksia esim. case microsoft-lisenssit siirrot Vimana voi tehdä suosituksen prosessista ja tarvittavia dokumenttipohjia Kyseessä suositus, ei velvoita. Maakunnan kanssa erikseen sovittaessa voidaan hoitaa myös varsinainen neuvottelu, maakuntakohtaisista asioista VIMANA 16
 • 17. VIMANAN HANKINTA- JA LAKIASIAT ”HALAKI” Anssi Virtanen, hankintalakimies • Kilpailutukset ja menettelyt, hallinnollinen tietoturva, maakuntien neuvonta ja toimeksiannot Suvi Nevalainen, hankintalakimies • Kilpailutukset ja menettelyt, hallintomenettelyt, kilpailuoikeus, maakuntien neuvonta ja toimeksiannot, työkielenä myös ruotsi, englanti Miikka Timonen, lakimies • IT-Sopimukset, IPR, lisenssit, tietosuoja ja GDPR, maakuntien neuvonta ja toimeksiannot, työkielenä myös englanti Sven Forsell, hankinta-asiantuntija • hankinnat, kilpailutukset, minikilpailutukset maakuntien toimeksiannoista, määrittelyjen tukeminen, työkielenä myös ruotsi Olli Suotunen, hankinta-asiantuntija • Hankinnat, kilpailutukset, minikilpailutukset maakuntien toimeksiannoista, määrittelyjen tukeminen Teemu Pitkäniemi, harjoittelija • Kilpailutusten ja sopimusten ylläpitoon ja valmisteluun liittyviä tehtäviä11.5.2018 VIMANA 17 Satu Ylisiurua-Hemminki