Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
VALTION JÄRJESTELMÄT (VJ)-HANKE
Maakuntadigiverkosto 12.2.2019
Milla Ekdahl
SISÄLTÖ
Valtion järjestelmät –hanke pähkinänkuoressa ja tilannekatsaus
Toteutussuunnitelmaluonnos 2019 ja 2020
Järjestelmälistaus ja testaukset
Seuraavat askeleet
VJ-HANKE PÄHKINÄNKUORESSA
MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN?
21.3.2019 VIMANA 4
VJ-hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että
maakuntiin siirtyvien tehtävien osalta tarvittavat
yhteiset valtion järjestelmät ovat
käyttöönotettavissa maakunnissa 1.1.2021.
Nykyisistä
ympäristöistään
Sellaisina kuin
nyt ovat (as-is)
Liitettyinä
maakuntien
kytkentäytimeen
Maku
verkko XMaku
verkko X
Järjestelmä
VJ-X
Järjestelmä
VJ-X
Järjestelmä
VJ-X
MIKÄ MUUTTUU JA MITEN?
Käyttäjän kannalta
• Käyttäjän organisaatio
• Käyttöoikeus
• Työasema
• Työasema-ohjelmistot
• Käytön tuki (1.taso)
VJ-järjestelmä
• Uudet/Vanhat käyttäjäorganisaatiot
• Historia/kesken olevat (miten jakautuu
uudet/vanhat)
• Liittyvät järjestelmät
Järjestelmäomistaja
• Omistajuus ?
• Uusia käyttäjäorganisaatioita 18? = asiakkaat
• Tukimalli?
• Sopijaosapuolet-sopimukset
Tietoverkkoyhteydet
• Maakunnan verkko
• Vimanan verkko
21.3.2019 5
Organisaatio A (n kpl) Maakunta A (18 kpl)
Maku
verkko X
Vimanan
Kytkentäydin-
verkko
Käyttö-
oikeus
VJ-X Käyttö-
oikeus
Järjestelmäomistaja
2018-2020 2021 ->
Muuttuu
sopimus
sopimus
sopimus
sopimus
sopimus
?
Ei muutu
Käyttäjä
VJ- järjestelmän tuotantoympäristö
Julkishallinnon asiakkaat
VJ-X
Järjestelmä
VJ-X
VIITEARKKITEHTUURI
Keltaisella ympyröity ELYiltä ja
TE-toimistoilta (”valtiolta”)
siirtyviä tehtäviä.
Valtiolta siirtyvät järjestelmät
ovat vain osa kokonaisuutta
(esim. alueiden kehittämisen
palvelut koostuvat muistakin
kuin ELYjen ja TE-toimistojen
järjestelmistä ja palveluista)
SOTE-palvelut eivät kuulu VJ-
hankkeen scopeen
5.4.2017 6
TILANNEKATSAUS
Järjestelmäluettelo julkaistaan lähipäivinä
• Listaus käyty läpi ja tietoja tarkennettu tammikuussa
• PELA:n järjestelmät lisätty listaukseen
• Järjestelmien testaus käynnistynyt
Maakuntien testiympäristöjen tilanne
• TEAMS- kyselyn mukaan Etelä-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaa ovat saaneet testiympäristöt
toteutettua
• Kanta-Hämeellä tavoitteena helmikuussa ja Ruoholahdessa Vimanalla on yksi työasema, jota voidaan käyttää testaukseen
Kytkentäydin tilaukset valtaosin tehty kaikissa maakunnissa – toimitukset valmiina Q1/2019
Toteutussuunnitelma 2019 tarkennuksessa
• Järjestelmien priorisointi tärkeyden mukaan
• Testiympäristöjen valmistuminen vaikuttaa testauksiin
• Syksylle suunniteltujen järjestelmien taustojen selvitys käynnissä, jotta testauksille ei ole estettä
21.3.2019 7VIMANA
TOTEUTUSSUUNNITELMALUONNOS
2019-2020
VJ-HANKKEEN AIKATAULU KARKEALLA TASOLLA
21.3.2019 VIMANA 9
2018-2021
20192018
Q1 Q2 Q3 Q4Q3 Q4
2020
Valmisteluvaihe
Suunnitteluvaihe
Toteutusvaihe
Päättäminen
Q1
Pioriteetti 1:
Toteutus,käynnisty
s
käyttöönottovalmi
uteen
Pioriteetti 2:
Toteutus,
käynnistys
käyttöönottovalm
iuteen
Käyttöönottoerä I
Käyttöönottoerä II
Laajuus
&
priorisointi
Käyttöönottovaihe
Q1 Q2 Q3 Q4
Käyttöönottoerä II
Käyttöönottoerä n
2021
Q2Q1
Käytt.ott.suunnite
lma
VJ-HANKKEEN AIKATAULU 2019 - 2020
21.3.2019 VIMANA 10
2019
Q1 Q2 Q3 Q4
2020
Testaus
Q1
Pioriteetti 1 ja 2: Toteutus, käynnistys
käyttöönottovalmiuteen
Toteutus
Testaus
Toteutus
Testaus
Toteutus
Käyttöönottosuunnitelma
Käyttöönoton
pilotti
Käyttöönottoerä I
Käyttöönottoerä II
Käyttöönottovaihe
Käyttöönottoerä N
Toteutusvaihe
Q1 Q2 Q3 Q4
Testaus
Toteutus
2021
Q2
Päättäminen
Käyttöönottoerä III
TOTEUTUSSUUNNITELMA H1/2019
11
Alustava luonnos – päähuomio testauksissa
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
Alueiden käyttö
14 kpl
Liikenne
17 kpl
Luonnonsuojelu
10 kpl
Yhteinen
11 kpl
Kasvupalvelut
11 kpl
Maatalous
15 kpl
Vesi- ja kalatalous
27 kpl
Vesien-ja meren
20 kpl
Ympäristöterveys
15 kpl
Pelastus- ja turv.
2 kpl
Testiympäristöt
Testimenettelyt
Testausresurssit
MSDO-ohjaus
Tietoliikenne-avaukset
 Helpot toteutettu
käyttöönottovalmiu
teen
 Liittymiä ja
integraatioita
edellyttävien osalta
”AS-IS”-
toteutussuunnitel
ma
 Tavoiteratkaisujen
toteutus
käynnistetty
 Linjausesitykset
omaisuuden,
sopimusten ja
kustannusten
osalta
HelpotRatkaisut
”AS-IS”-Integraatiosuunnitelma
Ohjaus
MSDO-ohjaus
Tavoiteratkaisujen järjestäminen & hankinta
Assets
Omaisuus, Sopimukset, Kustannukset
Tulostavoite
Maakuntien valmiudet ja kyvykkyys – varmistaminen (maakuntien vastuulla)
Integraatiopalveluiden sopimukset: KEHA & Valtori
Väliaikaisratkaisun toteutus
MAKU Schema: Yhtenäisen ja yhteiskäyttöisen tietomallin laatiminen
VJ- hanke seuraa
TOTEUTUSSUUNNITELMA H2/2019
12
Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Liittymät & Integraatiot - ”AS-IS”- toteutus
Lomakausi
Tietoliikenne-avaukset
VaikeatRatkaisutOhjaus
Tavoiteratkaisujen (integraatio & tietovarastot) toteutus ja siirto jatkuvaan palveluun
K.otto
Käyttöönottosuunnitelma
Asianhallinta
Talous
 Liittymiä ja
integraatioita
edellyttävien osalta
”AS-IS”- toteutus
käyttöönottovalmiu
teen
 Tavoiteratkaisut
toteutettu ja
jatkuva palvelu
käynnistetty
 Maakuntakohtaiset
käyttöönottosuunn
itelmat laadittu
Tulostavoite
”AS-IS”-Toteutukset
Maakuntien valmiudet ja kyvykkyys – varmistaminen (maakuntien vastuulla)
Käyttövaltuushallinnan selvitykset ja toteutukset
VJ- hanke seuraa
Alustava luonnos
JÄRJESTELMÄLISTAUS JA TESTAUKSET
JÄRJESTELMÄLISTAUS
Järjestelmäkartoituksen lähtökohdan muodosti KEHA- esiselvityksen materiaali
Listausta on katselmoitu usean viraston ja organisaation kesken ja suuri määrä
järjestelmiä on käyty läpi ja yhdessä päädytty lopulliseen määrään
VJ- hankkeen ”Liikenne & Ympäristö” sekä ”Elinkeino” pienryhmät käyneet
luetteloa läpi kolmessa työpajassa
LUOVA- viraston valmistelijoiden kanssa käyty erikseen ”yhteiset osuudet”
Lisäksi Liikenneviraston katselmoinnin tuloksena lisättiin järjestelmiä luetteloon
Lopputulemana on saatu 173 järjestelmää sisältävä järjestelmäluettelo, joka
löytyy VJ-hankkeen Teams työtilasta
21.3.2019 VIMANA 14
JÄRJESTELMÄLISTAUS - LAAJUUS
Laajuus kattaa 173 järjestelmää,
jotka ovat testausten lähtökohta
Yksittäinen järjestelmä voi liittyä
useaan palvelualueeseen
• Huomioitu vain kerran
21.3.2019 VIMANA 15
Alueiden käytön
palvelut; 12
Kasvupalvelut;
20
Liikennepalvelut;
17
Luonnonsuojelun
palvelut; 10
Maatalous- ja
elintarviketuota
nnon sekä
maaseudun
kehittämisen
palvelut; 14
Pelastus- ja
turvallisuuspalvelut;
20
Vesi- ja
kalatalouden
palvelut; 27
Vesien ja
merenhoidon
palvelut; 18
Yhteinen tai
yleinen, liittyy
moniin
palvelualueisiin;
22
Ympäristöterveyden
huollon palvelut; 13
HANKKEEN LAAJUUS 173 JÄRJESTELMÄÄ
TESTAUS
Testaukset on jaettu karkeasti helppoihin ja vaikeisiin
Helppoja ovat
• Selainkäyttöinen
• Julkisen verkon palveluita
• Käyttövaltuus itse palvelussa tai verkkopankkitunnukset / Suomi.fi kirjautuminen
Vaikeita ovat
• Asianhallinta ja sähköinen asiointi
• Liittymiä maakunnan omaan ympäristöön esim. talous
• Yhteiset tietovarastot (verkkolevyt, asiakirjapohjat, etc.)
• Palveluntuottajan mahdollisiin vaihdoksiin liittyvät järjestelmät
• Käyttövaltuus perustuu työasemakirjautumiseen (AD)
21.3.2019 VIMANA 16
”Helppoja”
n. 130 kpl
”Vaikeita”
n. 40 kpl
TESTAUS
Testaus tapahtuu maakuntien omissa testiympäristöissä Vimanan
koordinoimana
• Vimanalla on myös yksi testityöasema Ruoholahdessa, jota voidaan käyttää
testauksissa, mikäli maakuntien testiympäristöt eivät ole käytettävissä
Testaussuunnitelman mukaan ensiksi pyritään testaamaan ns. helpot
järjestelmät ja sen jälkeen keskitytään vaikeampiin
Järjestelmälistauksen pohjalta on kerätty testaajia, jotka testaavat,
että järjestelmiin on pääsy maakuntien verkosta.
• Jokainen testiympäristö sisältää tulevien maakuntien mukaiset ympäristöt,
jotta järjestelmien toimivuus voidaan selvittää
• Itse järjestelmätestausta ei VJ-hankkeen laajuudessa toteuteta
21.3.2019 VIMANA 17
SEURAAVAT ASKELEET
MITÄ SEURAAVAKSI?
Testaukset käynnissä kesäkuuhun asti
Syksyn ”vaikeiden” järjestelmien osalta aletaan valmistautua testauksiin jo
hyvissä ajoin
• Suunnittelu, testaajien löytäminen, yhteistyöpalaverit etc.
Vuoden 2020 käyttöönottosuunnitelma otetaan työn alle
Järjestelmien tukimallin (käyttäjätuki) selvittämisen koordinointi
Käyttövaltuushallintaan liittyvä selvittämisen koordinointi
Resursoinnin suunnittelu
Projektisuunnitelman ja aikataulujen täsmennys
Ohjausryhmä, ydinryhmä ja muiden yhteistyöryhmien käynnistys
21.3.2019 VIMANA 19
Seuraa uutisiamme
Tilaa uutiskirjeemme: uutiskirje.vimana.fi
Uutiskirjeemme tarjoaa maakuntavalmistelijoille
kuukausittaisen katsauksen Vimanan ajankohtaisiin
uutisiin ja hankkeidemme etenemiseen.
Lue Viva-extranetiä: maakunnat.sharepoint.com
Viva-extranetistä löydät Vimanan ja SoteDigin uutiset,
tilaisuudet, hankkeiden esittelyt ja asiakasneuvottelukuntien
kuulumiset helposti saman sivustokokonaisuuden kautta.
Maakuntavalmistelijoiden käyttöoikeuspyynnöt:
sd.vimana@fi.fujitsu.com tai p. 029 302 2224 (ark. klo 7–17)
Seuraa meitä somessa: @VimanaOy
KIITOS!
Milla Ekdahl
etunimi.sukunimi@vimana.fi
1 de 21

Recomendados

Hameenkyron tieillan materiaali por
Hameenkyron tieillan materiaaliHameenkyron tieillan materiaali
Hameenkyron tieillan materiaaliSuomen metsäkeskus
205 visualizações105 slides
Valve 2014 -suurhäiriöharjoitus: Huoltovarmuusorganisaatio 25.11.2014. por
Valve 2014 -suurhäiriöharjoitus: Huoltovarmuusorganisaatio 25.11.2014.Valve 2014 -suurhäiriöharjoitus: Huoltovarmuusorganisaatio 25.11.2014.
Valve 2014 -suurhäiriöharjoitus: Huoltovarmuusorganisaatio 25.11.2014.Fingrid Oyj
1.1K visualizações31 slides
ICT-alan ilmastostrategian seurantafoorumi 23.11.2021 por
ICT-alan ilmastostrategian seurantafoorumi 23.11.2021ICT-alan ilmastostrategian seurantafoorumi 23.11.2021
ICT-alan ilmastostrategian seurantafoorumi 23.11.2021Liikenne- ja viestintäministeriö
640 visualizações67 slides
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK... por
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Karri Vainio
604 visualizações21 slides
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu... por
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Karri Vainio
590 visualizações20 slides
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS... por
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...Karri Vainio
599 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana

Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen por
Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseenKemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen
Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseenkemitorniofi
194 visualizações14 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta por
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmastaSote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmastaKarri Vainio
140 visualizações32 slides
Mission impossible por
Mission impossible Mission impossible
Mission impossible Jyrki Kasvi
546 visualizações16 slides
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden... por
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...Työ- ja elinkeinoministeriö
457 visualizações37 slides
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk por
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramkMartti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramkMirva Tapaninen
357 visualizações24 slides

Similar a Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana(6)

Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen por kemitorniofi
Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseenKemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen
Kemi-Tornio alueen valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen
kemitorniofi194 visualizações
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta por Karri Vainio
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmastaSote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta
Karri Vainio140 visualizações
Mission impossible por Jyrki Kasvi
Mission impossible Mission impossible
Mission impossible
Jyrki Kasvi546 visualizações
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden... por Työ- ja elinkeinoministeriö
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...
Työ- ja elinkeinoministeriö457 visualizações
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk por Mirva Tapaninen
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramkMartti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk
Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk
Mirva Tapaninen357 visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat por
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
348 visualizações35 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana

 • 2. SISÄLTÖ Valtion järjestelmät –hanke pähkinänkuoressa ja tilannekatsaus Toteutussuunnitelmaluonnos 2019 ja 2020 Järjestelmälistaus ja testaukset Seuraavat askeleet
 • 4. MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN? 21.3.2019 VIMANA 4 VJ-hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että maakuntiin siirtyvien tehtävien osalta tarvittavat yhteiset valtion järjestelmät ovat käyttöönotettavissa maakunnissa 1.1.2021. Nykyisistä ympäristöistään Sellaisina kuin nyt ovat (as-is) Liitettyinä maakuntien kytkentäytimeen
 • 5. Maku verkko XMaku verkko X Järjestelmä VJ-X Järjestelmä VJ-X Järjestelmä VJ-X MIKÄ MUUTTUU JA MITEN? Käyttäjän kannalta • Käyttäjän organisaatio • Käyttöoikeus • Työasema • Työasema-ohjelmistot • Käytön tuki (1.taso) VJ-järjestelmä • Uudet/Vanhat käyttäjäorganisaatiot • Historia/kesken olevat (miten jakautuu uudet/vanhat) • Liittyvät järjestelmät Järjestelmäomistaja • Omistajuus ? • Uusia käyttäjäorganisaatioita 18? = asiakkaat • Tukimalli? • Sopijaosapuolet-sopimukset Tietoverkkoyhteydet • Maakunnan verkko • Vimanan verkko 21.3.2019 5 Organisaatio A (n kpl) Maakunta A (18 kpl) Maku verkko X Vimanan Kytkentäydin- verkko Käyttö- oikeus VJ-X Käyttö- oikeus Järjestelmäomistaja 2018-2020 2021 -> Muuttuu sopimus sopimus sopimus sopimus sopimus ? Ei muutu Käyttäjä VJ- järjestelmän tuotantoympäristö Julkishallinnon asiakkaat VJ-X Järjestelmä VJ-X
 • 6. VIITEARKKITEHTUURI Keltaisella ympyröity ELYiltä ja TE-toimistoilta (”valtiolta”) siirtyviä tehtäviä. Valtiolta siirtyvät järjestelmät ovat vain osa kokonaisuutta (esim. alueiden kehittämisen palvelut koostuvat muistakin kuin ELYjen ja TE-toimistojen järjestelmistä ja palveluista) SOTE-palvelut eivät kuulu VJ- hankkeen scopeen 5.4.2017 6
 • 7. TILANNEKATSAUS Järjestelmäluettelo julkaistaan lähipäivinä • Listaus käyty läpi ja tietoja tarkennettu tammikuussa • PELA:n järjestelmät lisätty listaukseen • Järjestelmien testaus käynnistynyt Maakuntien testiympäristöjen tilanne • TEAMS- kyselyn mukaan Etelä-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaa ovat saaneet testiympäristöt toteutettua • Kanta-Hämeellä tavoitteena helmikuussa ja Ruoholahdessa Vimanalla on yksi työasema, jota voidaan käyttää testaukseen Kytkentäydin tilaukset valtaosin tehty kaikissa maakunnissa – toimitukset valmiina Q1/2019 Toteutussuunnitelma 2019 tarkennuksessa • Järjestelmien priorisointi tärkeyden mukaan • Testiympäristöjen valmistuminen vaikuttaa testauksiin • Syksylle suunniteltujen järjestelmien taustojen selvitys käynnissä, jotta testauksille ei ole estettä 21.3.2019 7VIMANA
 • 9. VJ-HANKKEEN AIKATAULU KARKEALLA TASOLLA 21.3.2019 VIMANA 9 2018-2021 20192018 Q1 Q2 Q3 Q4Q3 Q4 2020 Valmisteluvaihe Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe Päättäminen Q1 Pioriteetti 1: Toteutus,käynnisty s käyttöönottovalmi uteen Pioriteetti 2: Toteutus, käynnistys käyttöönottovalm iuteen Käyttöönottoerä I Käyttöönottoerä II Laajuus & priorisointi Käyttöönottovaihe Q1 Q2 Q3 Q4 Käyttöönottoerä II Käyttöönottoerä n 2021 Q2Q1 Käytt.ott.suunnite lma
 • 10. VJ-HANKKEEN AIKATAULU 2019 - 2020 21.3.2019 VIMANA 10 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Testaus Q1 Pioriteetti 1 ja 2: Toteutus, käynnistys käyttöönottovalmiuteen Toteutus Testaus Toteutus Testaus Toteutus Käyttöönottosuunnitelma Käyttöönoton pilotti Käyttöönottoerä I Käyttöönottoerä II Käyttöönottovaihe Käyttöönottoerä N Toteutusvaihe Q1 Q2 Q3 Q4 Testaus Toteutus 2021 Q2 Päättäminen Käyttöönottoerä III
 • 11. TOTEUTUSSUUNNITELMA H1/2019 11 Alustava luonnos – päähuomio testauksissa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Alueiden käyttö 14 kpl Liikenne 17 kpl Luonnonsuojelu 10 kpl Yhteinen 11 kpl Kasvupalvelut 11 kpl Maatalous 15 kpl Vesi- ja kalatalous 27 kpl Vesien-ja meren 20 kpl Ympäristöterveys 15 kpl Pelastus- ja turv. 2 kpl Testiympäristöt Testimenettelyt Testausresurssit MSDO-ohjaus Tietoliikenne-avaukset  Helpot toteutettu käyttöönottovalmiu teen  Liittymiä ja integraatioita edellyttävien osalta ”AS-IS”- toteutussuunnitel ma  Tavoiteratkaisujen toteutus käynnistetty  Linjausesitykset omaisuuden, sopimusten ja kustannusten osalta HelpotRatkaisut ”AS-IS”-Integraatiosuunnitelma Ohjaus MSDO-ohjaus Tavoiteratkaisujen järjestäminen & hankinta Assets Omaisuus, Sopimukset, Kustannukset Tulostavoite Maakuntien valmiudet ja kyvykkyys – varmistaminen (maakuntien vastuulla) Integraatiopalveluiden sopimukset: KEHA & Valtori Väliaikaisratkaisun toteutus MAKU Schema: Yhtenäisen ja yhteiskäyttöisen tietomallin laatiminen VJ- hanke seuraa
 • 12. TOTEUTUSSUUNNITELMA H2/2019 12 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Liittymät & Integraatiot - ”AS-IS”- toteutus Lomakausi Tietoliikenne-avaukset VaikeatRatkaisutOhjaus Tavoiteratkaisujen (integraatio & tietovarastot) toteutus ja siirto jatkuvaan palveluun K.otto Käyttöönottosuunnitelma Asianhallinta Talous  Liittymiä ja integraatioita edellyttävien osalta ”AS-IS”- toteutus käyttöönottovalmiu teen  Tavoiteratkaisut toteutettu ja jatkuva palvelu käynnistetty  Maakuntakohtaiset käyttöönottosuunn itelmat laadittu Tulostavoite ”AS-IS”-Toteutukset Maakuntien valmiudet ja kyvykkyys – varmistaminen (maakuntien vastuulla) Käyttövaltuushallinnan selvitykset ja toteutukset VJ- hanke seuraa Alustava luonnos
 • 14. JÄRJESTELMÄLISTAUS Järjestelmäkartoituksen lähtökohdan muodosti KEHA- esiselvityksen materiaali Listausta on katselmoitu usean viraston ja organisaation kesken ja suuri määrä järjestelmiä on käyty läpi ja yhdessä päädytty lopulliseen määrään VJ- hankkeen ”Liikenne & Ympäristö” sekä ”Elinkeino” pienryhmät käyneet luetteloa läpi kolmessa työpajassa LUOVA- viraston valmistelijoiden kanssa käyty erikseen ”yhteiset osuudet” Lisäksi Liikenneviraston katselmoinnin tuloksena lisättiin järjestelmiä luetteloon Lopputulemana on saatu 173 järjestelmää sisältävä järjestelmäluettelo, joka löytyy VJ-hankkeen Teams työtilasta 21.3.2019 VIMANA 14
 • 15. JÄRJESTELMÄLISTAUS - LAAJUUS Laajuus kattaa 173 järjestelmää, jotka ovat testausten lähtökohta Yksittäinen järjestelmä voi liittyä useaan palvelualueeseen • Huomioitu vain kerran 21.3.2019 VIMANA 15 Alueiden käytön palvelut; 12 Kasvupalvelut; 20 Liikennepalvelut; 17 Luonnonsuojelun palvelut; 10 Maatalous- ja elintarviketuota nnon sekä maaseudun kehittämisen palvelut; 14 Pelastus- ja turvallisuuspalvelut; 20 Vesi- ja kalatalouden palvelut; 27 Vesien ja merenhoidon palvelut; 18 Yhteinen tai yleinen, liittyy moniin palvelualueisiin; 22 Ympäristöterveyden huollon palvelut; 13 HANKKEEN LAAJUUS 173 JÄRJESTELMÄÄ
 • 16. TESTAUS Testaukset on jaettu karkeasti helppoihin ja vaikeisiin Helppoja ovat • Selainkäyttöinen • Julkisen verkon palveluita • Käyttövaltuus itse palvelussa tai verkkopankkitunnukset / Suomi.fi kirjautuminen Vaikeita ovat • Asianhallinta ja sähköinen asiointi • Liittymiä maakunnan omaan ympäristöön esim. talous • Yhteiset tietovarastot (verkkolevyt, asiakirjapohjat, etc.) • Palveluntuottajan mahdollisiin vaihdoksiin liittyvät järjestelmät • Käyttövaltuus perustuu työasemakirjautumiseen (AD) 21.3.2019 VIMANA 16 ”Helppoja” n. 130 kpl ”Vaikeita” n. 40 kpl
 • 17. TESTAUS Testaus tapahtuu maakuntien omissa testiympäristöissä Vimanan koordinoimana • Vimanalla on myös yksi testityöasema Ruoholahdessa, jota voidaan käyttää testauksissa, mikäli maakuntien testiympäristöt eivät ole käytettävissä Testaussuunnitelman mukaan ensiksi pyritään testaamaan ns. helpot järjestelmät ja sen jälkeen keskitytään vaikeampiin Järjestelmälistauksen pohjalta on kerätty testaajia, jotka testaavat, että järjestelmiin on pääsy maakuntien verkosta. • Jokainen testiympäristö sisältää tulevien maakuntien mukaiset ympäristöt, jotta järjestelmien toimivuus voidaan selvittää • Itse järjestelmätestausta ei VJ-hankkeen laajuudessa toteuteta 21.3.2019 VIMANA 17
 • 19. MITÄ SEURAAVAKSI? Testaukset käynnissä kesäkuuhun asti Syksyn ”vaikeiden” järjestelmien osalta aletaan valmistautua testauksiin jo hyvissä ajoin • Suunnittelu, testaajien löytäminen, yhteistyöpalaverit etc. Vuoden 2020 käyttöönottosuunnitelma otetaan työn alle Järjestelmien tukimallin (käyttäjätuki) selvittämisen koordinointi Käyttövaltuushallintaan liittyvä selvittämisen koordinointi Resursoinnin suunnittelu Projektisuunnitelman ja aikataulujen täsmennys Ohjausryhmä, ydinryhmä ja muiden yhteistyöryhmien käynnistys 21.3.2019 VIMANA 19
 • 20. Seuraa uutisiamme Tilaa uutiskirjeemme: uutiskirje.vimana.fi Uutiskirjeemme tarjoaa maakuntavalmistelijoille kuukausittaisen katsauksen Vimanan ajankohtaisiin uutisiin ja hankkeidemme etenemiseen. Lue Viva-extranetiä: maakunnat.sharepoint.com Viva-extranetistä löydät Vimanan ja SoteDigin uutiset, tilaisuudet, hankkeiden esittelyt ja asiakasneuvottelukuntien kuulumiset helposti saman sivustokokonaisuuden kautta. Maakuntavalmistelijoiden käyttöoikeuspyynnöt: sd.vimana@fi.fujitsu.com tai p. 029 302 2224 (ark. klo 7–17) Seuraa meitä somessa: @VimanaOy