Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
Etunimi Sukunimi
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
16.1.2019
Hanna Varis,
Hankepäällikkö, KelaVV-hanke
21.3.20191
HANKE
Sote-muutosten toimeenpanohankkeet
Valinnanvapauden
kokonaisarkkitehtuurin ja sote-
muutosten toimeenpanohanke
PROJEKTIT/
HANKKEET
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Kanta-palveluiden
muutokset Soteen
(SOUTU -
THL/Kela)
SOTERI - Valviran
organisaatiorekiste
ri (/tietopalvelu)
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Kokonaisarkkitehtuuri
- ylläpito / hallinta ja
täydennykset
Palveluluokitus ja
muut VV
tietosisällöt (THL)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Tuottajahallintapalvelu
• Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu
• Valinnanvapauden tietopalvelu
• Palvelutuotannon seurantapalvelu
• Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu
• Lisäksi vv-kokonaisuuteen kuuluvat:
• Korvausten laskenta ja maksatus palveluntuottajille
• Sote- ja maku-uudistuksen muutokset Kanta-palveluihin
• Neuvonta, käyttöönottojen tuki
• Tietovarastointiratkaisu, kansallinen sote-tietoallas
3
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Tuottajahallintapalvelu
• Ensimmäisessä vaiheessa suoran valinnan tuottajien hallinta
• Sote-keskusten ja suun hoidon yksiköiden hallinta
• Käyttöön 03/2019
• Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien tuottajien tiedot hallitaan
setelijärjestelmissä
• Palveluntuottajien ilmoittautuminen
• Palveluntuottajan verkkopalvelu Kanta.fi:ssä
• Sote-organisaatiorekisteri (THL) pohjarekisterinä (tavoitetilassa Soteri)
• Myös ilmoittautumisen liitteet toimitetaan sähköisesti
• Järjestäjällä ilmoittautumisten vastaanotto
• Palvelunjärjestäjän käyttöliittymä Kanta.fi:ssä
• Ilmoittautumisessa annetut tiedot pohjatietoina sopimustiedoille
• Sopimustiedot mahdollistavat tuottajavalinnat ja maksatuksen
• Varsinainen tuottajasopimus tallennetaan maakunnan omaan järjestelmään
• Järjestäjälle ja tuottajalle tehdään erilaisia raportointitoimintoja
• Tuottajatietojen välittäminen rajapintojen kautta
4
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
SOTERI - Valviran
organisaatiorekiste
ri (/tietopalvelu)
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu
• Mahdollistaa suoran valinnan palveluntuottajan valinnan
• Ensimmäinen versio 03/2019 pilottien käyttöön
• Maakunnan liikelaitoksen valinta toteutetaan 9/2020
• Kela tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat
• Asiakkaan itse tekemät valinnat Omakannassa
• Myös lapsen puolesta asiointi mahdollista
• Omakanta on yhteydessä VRK:n tarjoamaan Valinnanvapauden
tietopalveluun, jossa asiakas voi vertailla sote-keskuksia ja suun
terveydenhoidon yksiköitä
• Valinnan tallennus myös tuottajan tai järjestäjän käyttöliittymillä
Kanta.fi:ssä
• Järjestäjälle toiminnallisuudet myös poikkeustilanteisiin, esim. kun asiakas
haluaa vaihtaa valinnan ennen kuin 6 kk vaihtoväli on kulunut
• Valinta rajapintojen kautta järjestäjän ja tuottajan omissa
järjestelmissä
• Ensin vain valintatiedon välittäminen omiin APT-järjestelmiin
5
Valinnanvapauden
tiedonhallinta-
palvelut
(KelaVV-hanke)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen (SOUTU
- THL/Kela)
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Valinnanvapauden tietopalvelu
• Toteutetaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua ja sisältää tiedot sote-
valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja heidän tarjoamistaan
palveluista
• Hyödynnetään THL:n sote-palveluluokitusta, jolla palvelut kuvataan
palvelutietovarantoon PTV
• Asiakkaan maakunta ja sen mukainen rajaus Suomi.fi-kirjautumisessa
tapahtuvalla VTJ-tarkistuksella
• Kirjautumaton käyttäjä valitsee maakunnan valintalistasta
• Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan tuottajien Sote-keskusten vertailu,
integraatio Omakannan valintapalveluun ja toisaalta Tuottajahallintapalveluun
• Tietojen keruu prosessia kehitetään vaiheittain suuntaan, jossa päällekkäinen
tiedonsyöttäminen vähenee ja lopulta poistuu
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
SOTERI - Valviran
organisaatiorekiste
ri (/tietopalvelu)
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen (SOUTU
- THL/Kela)
Palveluluokitus ja
muut VV
tietosisällöt (THL)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Palvelutuotannon seurantapalvelu
• Mahdollistaa palvelunjärjestäjälle palvelutuotannon seuraamisen myös
yksityisten tuottajien osalta
• Seurantapalvelu hyödyntää kansalliseen sote-tietoaltaan ratkaisuja
• Parhaillaan selvitetään prosessia suoritetietojen saamiseksi Kanta-
palveluista (Potilastiedon arkisto) asiakasmaksujen perusteiksi ja
suoriteperusteisiin korvauksiin
• Pilotin ajan ratkaisut ovat Kelassa ja STM:ssä selvitettävänä
• Seurantapalvelun käyttö muihin tarpeisiin on vielä linjaamatta
• Seurantapalvelun avulla on mahdollista tuottaa tietoa myös tuottajille,
asiakkaille ja kansallisille toimijoille, esim.
• Asiakasmaksukertymän näyttäminen asiakkaalle Omakannassa
• Asiakasetelien ja henkilökohtaisten budjettien tietojen välittäminen
• Asiakaspalautteen pohjatietojen kerääminen käynneistä ja
palveluista
• Yhtenevät tiedot eri maakunnista kansalliseen vertailuun
• Lisäksi tuottajista voidaan välittää erilaista tietoa seurantapalvelun avulla
7
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen
(SOUTU -
THL/Kela)
Palveluluokitus ja
muut VV
tietosisällöt (THL)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu
• Yksityisillä tuottajilla on velvollisuus tuottaa tietoa toiminnastaan
• Tilinpäätöstiedot
• Verotustiedot
• Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
• Tutkimus- ja kehitystoiminta
• Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa
• Kela toteuttaa tietopalvelun, josta eri toimijat saavat esimerkiksi
vertailutietoa tuottajista
• Tietoja voidaan katsoa eri käyttöliittymiltä, esim. Omakanta, Suomi.fi
• Aikataulu ja tietopalvelun sisältö on vielä tarkemmin määrittelemättä
• STM tehnyt esiselvityksen, josta Kela jatkanut selvitystä
• Tuottajilla on velvollisuus antaa tietonsa tietopalveluun
• Osa tiedoista voi tulla ohjelmallisesti suoraan muilta viranomaisilta
• Maakunnat voivat sisällyttää velvollisuuden asettamiinsa tuottajaehtoihin
8
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
SOTERI - Valviran
organisaatiorekiste
ri (/tietopalvelu)
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Korvausten laskenta ja maksatus
• Suoran valinnan palveluiden korvaukset
• Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ns. kiinteän korvauksen laskenta
• Pilotointiin on tulossa myös suoriteperusteiset korvaukset, joiden prosessia parhaillaan
työstetään
• Kela laskee asiakaskohtaisen kiinteän korvauksen THL:n määrittämien
tarvetekijöiden perusteella
• Sote-keskuspilotissa aluksi tarvetekijöinä ikä, sukupuoli ja sairastavuus
• Myöhemmin mukaan esim. sosioekonomisia tekijöitä
• Asiakaskohtainen hinta tarkistetaan tietyin väliajoin (maakunta päättää syklin)
• Tuottajat ja järjestäjät eivät saa tietoonsa asiakaskohtaista korvausta, vaan heille
maksut menevät könttäsummina
• Maksujen välittäminen maakunnilta palveluntuottajille
• Kiinteä korvaus lasketaan Kelassa kuukausittain jälkikäteen päiväkohtaisesti
• Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu kertoo, mille tuottajalle kukin asiakas on
listautunut
• Korvaukset laskutetaan maakunnasta ja tilitetään sen jälkeen tuottajille
• Tarvittavat tiedot tuottajista saadaan tuottajahallintapalvelusta
9
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Palveluluokitus
ja muut VV
tietosisällöt
(THL)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen
(SOUTU -
THL/Kela)
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
• Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit
• Asiakkaille myönnetyt setelit ja henkilökohtaiset budjetit hallinnoidaan
maakuntien hankkimissa setelijärjestelmissä
• Tuottajien tietoja hallinnoidaan setelijärjestelmissä
• Tiedot hyväksytyistä tuottajista välitetään Kelan Tuottajahallintapalveluun
ja siitä edelleen esimerkiksi Suomi.fi Palvelutietovarantoon
• Non-sote-tuottajatkin mahdollista saada setelijärjestelmistä
• Potilastiedon arkistoon tallennetaan mahdollisesti tiedot
asiakasseteleistä ja henkilökohtaisista budjeteista setelijärjestelmistä
• Asiakas voi seurata omaa tilannettaan maakunnan setelijärjestelmässä tai
Omakannassa
• Kansalliset tietovaatimukset ovat vielä avoimia
• Tiedot voivat vaihdella maakunnittain, jos kansallista määrittelyä ei
ole
• Kantaan kirjatut palvelutapahtumatiedot välitetään maakuntaan, joka seuraa
setelien ja budjettien käyttöä ja palveluiden vaikuttavuutta
10
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen
(SOUTU -
THL/Kela)
Palveluluokitus ja
muut VV
tietosisällöt (THL)
Suomi.fi
palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Sote-rekisteri pohjana VV ja PTV tiedoille piloteissa
• Kelan Valinnanvapausjärjestelmä edellyttää, että sote-keskukset löytyvät
pilotissa THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä
• Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tulee huolehtia tietojensa
ajantasaisuudesta
• THL, Kela ja VRK laativat pilottialueille ohjeen, miten tietonsa voi tarkistaa ja
mahdolliset puuttuvat tiedot täydentää
• Julkiset organisaatiot ylläpitävät tietojaan SOTE-organisaatiorekisteriin
itsenäisesti
• Yksityiset organisaatiot ilmoittavat muutoksista ja puutoksista Valviraan tai
aluehallintavirastoon (AVI)
• Valviran Valveri-rekisteri konvertoidaan vuonna 2019 Soteriin ja siihen
tullaan myöhemmin lisäämään myös julkiset palveluntuottajat
• Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä rekisterissä
• Valinnanvapausjärjestelmä ja Kanta-palvelut hyödyntävät Soterissa olevia
tuottajatietoja
Etunimi Sukunimi21.3.201911
Palveluluokitus ja
muut VV
tietosisällöt (THL)
Kanta-
palveluiden
muutokset
Soteen
(SOUTU -
THL/Kela)
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvel
ut
(KelaVV-hanke)
Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen -
valinnanvapaus ja
palvelutietovaranto
(VRK)
Neuvonta- ja tukipalvelut
tiedonhallintapalveluiden ohessa
• Kansallisen tason yleisneuvonta Kanta-palveluista ja
valinnanvapaudesta
• Yleisneuvonta tarkoittaa neuvontaa, jossa asiakasta ei tyypillisesti tunnisteta
• Asiakaspalvelijalta ei vaadita syvää sote-substanssiosaamista
• Jos neuvonnalla ei pystyä vastaamaan asiakkaan kysymykseen, hänet ohjataan
oikeaan palvelukanavaan
• Palvelukanavat sote-yleisneuvonnassa
• Puhelinpalvelu ja sähköposti kansalaisille, organisaatioille ja
järjestelmäkehittäjille
• Kanta.fi-neuvonnan kanssa yhdessä
• Chat-robotti, ”Sobotti” julkaistu demoversiona sobottidemo.kanta.fi
• Tuotantojulkaisu suunniteltu vuoden vaihteeseen
• Neuvontamalli kehitetään pilottien aikana maakuntien ja valtakunnallisten
toimijoiden kanssa yhteistyössä
• Yhteistyö eri toimijoiden kesken olennaista viestinnässä ja neuvonnassa
12
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KelaVV-hanke)
Tilannekatsaus Kelan VV-palvelut
• MVP-ratkaisu suoran valinnan pilotointiin valmistuu 3/2019
• Sekä sote-keskukset että suun hoidon yksiköt
• Tuottajien ilmoittautumiset ja sopimukset
• Asiakkaan valintatoiminnot
• Kiinteät korvaukset
• Käyttöönottojen tuki
• Sobotti-chatrobotti
• Raportointitoiminnot
• Seuraavat uudet toiminnot kaavailtu syksylle 2019
• Suoriteperusteinen korvaaminen
• Asiakasmaksuperusteiden välitys pilottialueille
• Plan B
• Ei hukata mitään toteutuksia
Etunimi Sukunimi21.3.201913
Muutokset Kanta-
palveluihin (Soutu-hanke)
16.1.2019
16.1.201814
Soutu-hankkeen tilanne
Kanta-palveluun arkistoitujen asiakirjojen siirto maakunnille
• ajoaikataulut suunnittelussa
• Kanta.fi:hin tulossa ohjeita asiakirjojen siirron valmisteluun organisaatioissa
• siirtoajot toteutettu, ajojen käynnistäminen odottaa lainsäädännön valmistumista
Asiakirjojen käyttö maakunnan lukuun
• Toiminnallisuudet, jotka vaaditaan asiakirjojen hakuun ja arkistointiin suoran
valinnan pilotointeihin on valmiina (ostopalvelun valtuuttaminen)
• Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen kehittämistyö on työn alla
• Valinnanvapauden suoran valinnan maksuihin ja korvaukseen liittyvät
palvelutapahtumien muutostyöt on aloitettu
16.1.201815
Soutu-hankkeen tilanne
Omakanta – asiakkaan valinnan toteuttava palvelu
• Sote-keskuksen valinnan pilotointiin liittyvät toiminnallisuudet on tehty ja yhteys
Suomi.fi palveluun rakennettu (1. vaiheen ratkaisu)
• Suun terveydenhuollon pilottivaiheen valintaan liittyvä työ käynnistetään tänä
vuonna
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen yhteiskäyttö ja yhteiset
asiakirjat
• Tehty selvitystä siitä miten tietoja voidaan jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon
välillä huomioiden voimassaolevat lait
• Ohjetta sosiaalihuollon palveluyksikössä syntyvistä potilastiedoista on tehty
THL:ssä ja ohje on suunniteltu julkaistavaksi syksyllä 2019.
16.1.201816
Soutu-hankkeen tilanne
Sote-käytönhallinta
• Asiakastietolakiin liittyvät muutokset luovutusten hallintaan
(informoinnit, kiellot ja suostumukset) – THL:n ja Kelan yhteistyönä
laadittu ratkaisukuvaukset ja arkkitehtuuriratkaisuja
• THL:ssä määräysvalmistelu sote-käyttövaltuuksien muodostamisen
perusteista työn alla
Kanta-palveluiden uudet sote-testiympäristöt
• rakennettu Potilastiedon arkiston kehittämiselle omalla Kanta-
kehittämistyölle omat kehitys- ja testiympäristöt.
• Myös järjestelmätoimittajien käyttöön tulossa oma
asiakastestiympäristö.
16.1.201817
Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota
rakentamassa
26.9.201818
Lisätietoja
Soteri-projekti:
• katja.turunen@valvira.fi
Soutu-hanke:
• erja.vornanen@kela.fi
• marika.pentikainen@thl.fi
Kanta-käyttöönotot:
• taina.jokinen@thl.fi
Palveluluokitus-projekti
• niina.peranen@thl.fi
VV-hanke:
• hanna.varis@kela.fi
• www.kanta.fi/sote
Suomi.fi
• matti.hiltunen@vrk.fi
Pilottien koordinointi
• kirsi.paasovaara@stm.fi
VV-KA
• jari.porrasmaa@stm.fi
Etunimi Sukunimi
1 de 19

Recomendados

Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut por
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutKelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
57 visualizações19 slides
Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet, KelaVV ja Soutu por
Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet,KelaVV ja SoutuValinnanvapauden toimeenpanohankkeet,KelaVV ja Soutu
Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet, KelaVV ja SoutuAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
90 visualizações15 slides
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela por
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKela
463 visualizações17 slides
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa por
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
64 visualizações11 slides
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018 por
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Kela
87 visualizações30 slides
Sote ICT -ajankohtaiset por
Sote ICT -ajankohtaisetSote ICT -ajankohtaiset
Sote ICT -ajankohtaisetAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
147 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisille por
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisilleValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisille
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisilleAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
115 visualizações11 slides
Kanta-Häme - Oma Häme por
Kanta-Häme - Oma HämeKanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma HämeAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
215 visualizações14 slides
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule... por
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Karri Vainio
779 visualizações28 slides
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa por
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaKarri Vainio
630 visualizações35 slides
Valtion yhteinen integraatiopalvelu – keskeinen osa valtionhallinnon kokonais... por
Valtion yhteinen integraatiopalvelu – keskeinen osa valtionhallinnon kokonais...Valtion yhteinen integraatiopalvelu – keskeinen osa valtionhallinnon kokonais...
Valtion yhteinen integraatiopalvelu – keskeinen osa valtionhallinnon kokonais...Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
883 visualizações14 slides
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke por
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeKarri Vainio
1.8K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule... por Karri Vainio
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Karri Vainio779 visualizações
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa por Karri Vainio
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Karri Vainio630 visualizações
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke por Karri Vainio
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Karri Vainio1.8K visualizações
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus por Kela
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kela2.2K visualizações
Sinikka Salo: Sote uudistus por THL
Sinikka Salo: Sote uudistusSinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistus
THL435 visualizações
KanTa hanke ja eResepti, FCG-seminaari 19.1.2011 por Palveluseteli-hanke
KanTa hanke ja eResepti, FCG-seminaari 19.1.2011KanTa hanke ja eResepti, FCG-seminaari 19.1.2011
KanTa hanke ja eResepti, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-hanke456 visualizações
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK... por Karri Vainio
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Karri Vainio604 visualizações
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar... por Palveluseteli-hanke
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Palveluseteli-hanke593 visualizações
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011 por Palveluseteli-hanke
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli-hanke389 visualizações
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta por THL
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
THL121 visualizações
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa por THL
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessaSosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa
THL195 visualizações
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli por Karri Vainio
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
Karri Vainio738 visualizações
Maakuntien kuulumiset: HUS por Sitra / Hyvinvointi
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
Sitra / Hyvinvointi502 visualizações
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis... por Karri Vainio
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Karri Vainio560 visualizações

Similar a Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018 por
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Kela
905 visualizações30 slides
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13 por
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-131 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
92 visualizações27 slides
Tyopaja3 tuottajahallintapalvelu por
Tyopaja3 tuottajahallintapalveluTyopaja3 tuottajahallintapalvelu
Tyopaja3 tuottajahallintapalveluSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
90 visualizações18 slides
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys por
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitysPalveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitysSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
48 visualizações17 slides
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori por
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
25 visualizações21 slides
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori por
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriTilastokeskus
183 visualizações21 slides

Similar a Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut(20)

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018 por Kela
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Kela905 visualizações
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori por Leila Kaunisharju
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Leila Kaunisharju25 visualizações
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori por Tilastokeskus
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Tilastokeskus183 visualizações
Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti por Palveluseteli-hanke
Vanhuspalvelujen palveluseteliprojektiVanhuspalvelujen palveluseteliprojekti
Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti
Palveluseteli-hanke589 visualizações
Kela ja sote 5.6.2018 por Kela
Kela ja sote 5.6.2018Kela ja sote 5.6.2018
Kela ja sote 5.6.2018
Kela702 visualizações
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016 por Kela
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Kela835 visualizações
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi por THL
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointiSote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
THL614 visualizações
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori por Tilastokeskus
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Tilastokeskus233 visualizações
Kelan sotetietojärjestelmä por Kela
Kelan sotetietojärjestelmäKelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmä
Kela325 visualizações
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011 por Palveluseteli-hanke
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-hanke510 visualizações
Palveluseteliklinikka por AssiAssari
PalveluseteliklinikkaPalveluseteliklinikka
Palveluseteliklinikka
AssiAssari223 visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat por
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
348 visualizações35 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

 • 2. HANKE Sote-muutosten toimeenpanohankkeet Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ja sote- muutosten toimeenpanohanke PROJEKTIT/ HANKKEET Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) Kokonaisarkkitehtuuri - ylläpito / hallinta ja täydennykset Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 • 3. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Tuottajahallintapalvelu • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Valinnanvapauden tietopalvelu • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Lisäksi vv-kokonaisuuteen kuuluvat: • Korvausten laskenta ja maksatus palveluntuottajille • Sote- ja maku-uudistuksen muutokset Kanta-palveluihin • Neuvonta, käyttöönottojen tuki • Tietovarastointiratkaisu, kansallinen sote-tietoallas 3
 • 4. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Tuottajahallintapalvelu • Ensimmäisessä vaiheessa suoran valinnan tuottajien hallinta • Sote-keskusten ja suun hoidon yksiköiden hallinta • Käyttöön 03/2019 • Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien tuottajien tiedot hallitaan setelijärjestelmissä • Palveluntuottajien ilmoittautuminen • Palveluntuottajan verkkopalvelu Kanta.fi:ssä • Sote-organisaatiorekisteri (THL) pohjarekisterinä (tavoitetilassa Soteri) • Myös ilmoittautumisen liitteet toimitetaan sähköisesti • Järjestäjällä ilmoittautumisten vastaanotto • Palvelunjärjestäjän käyttöliittymä Kanta.fi:ssä • Ilmoittautumisessa annetut tiedot pohjatietoina sopimustiedoille • Sopimustiedot mahdollistavat tuottajavalinnat ja maksatuksen • Varsinainen tuottajasopimus tallennetaan maakunnan omaan järjestelmään • Järjestäjälle ja tuottajalle tehdään erilaisia raportointitoimintoja • Tuottajatietojen välittäminen rajapintojen kautta 4 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 • 5. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Mahdollistaa suoran valinnan palveluntuottajan valinnan • Ensimmäinen versio 03/2019 pilottien käyttöön • Maakunnan liikelaitoksen valinta toteutetaan 9/2020 • Kela tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat • Asiakkaan itse tekemät valinnat Omakannassa • Myös lapsen puolesta asiointi mahdollista • Omakanta on yhteydessä VRK:n tarjoamaan Valinnanvapauden tietopalveluun, jossa asiakas voi vertailla sote-keskuksia ja suun terveydenhoidon yksiköitä • Valinnan tallennus myös tuottajan tai järjestäjän käyttöliittymillä Kanta.fi:ssä • Järjestäjälle toiminnallisuudet myös poikkeustilanteisiin, esim. kun asiakas haluaa vaihtaa valinnan ennen kuin 6 kk vaihtoväli on kulunut • Valinta rajapintojen kautta järjestäjän ja tuottajan omissa järjestelmissä • Ensin vain valintatiedon välittäminen omiin APT-järjestelmiin 5 Valinnanvapauden tiedonhallinta- palvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 • 6. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Valinnanvapauden tietopalvelu • Toteutetaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua ja sisältää tiedot sote- valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista • Hyödynnetään THL:n sote-palveluluokitusta, jolla palvelut kuvataan palvelutietovarantoon PTV • Asiakkaan maakunta ja sen mukainen rajaus Suomi.fi-kirjautumisessa tapahtuvalla VTJ-tarkistuksella • Kirjautumaton käyttäjä valitsee maakunnan valintalistasta • Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan tuottajien Sote-keskusten vertailu, integraatio Omakannan valintapalveluun ja toisaalta Tuottajahallintapalveluun • Tietojen keruu prosessia kehitetään vaiheittain suuntaan, jossa päällekkäinen tiedonsyöttäminen vähenee ja lopulta poistuu Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 • 7. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Mahdollistaa palvelunjärjestäjälle palvelutuotannon seuraamisen myös yksityisten tuottajien osalta • Seurantapalvelu hyödyntää kansalliseen sote-tietoaltaan ratkaisuja • Parhaillaan selvitetään prosessia suoritetietojen saamiseksi Kanta- palveluista (Potilastiedon arkisto) asiakasmaksujen perusteiksi ja suoriteperusteisiin korvauksiin • Pilotin ajan ratkaisut ovat Kelassa ja STM:ssä selvitettävänä • Seurantapalvelun käyttö muihin tarpeisiin on vielä linjaamatta • Seurantapalvelun avulla on mahdollista tuottaa tietoa myös tuottajille, asiakkaille ja kansallisille toimijoille, esim. • Asiakasmaksukertymän näyttäminen asiakkaalle Omakannassa • Asiakasetelien ja henkilökohtaisten budjettien tietojen välittäminen • Asiakaspalautteen pohjatietojen kerääminen käynneistä ja palveluista • Yhtenevät tiedot eri maakunnista kansalliseen vertailuun • Lisäksi tuottajista voidaan välittää erilaista tietoa seurantapalvelun avulla 7 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 • 8. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Yksityisillä tuottajilla on velvollisuus tuottaa tietoa toiminnastaan • Tilinpäätöstiedot • Verotustiedot • Hallinto- ja ohjausjärjestelmä • Tutkimus- ja kehitystoiminta • Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa • Kela toteuttaa tietopalvelun, josta eri toimijat saavat esimerkiksi vertailutietoa tuottajista • Tietoja voidaan katsoa eri käyttöliittymiltä, esim. Omakanta, Suomi.fi • Aikataulu ja tietopalvelun sisältö on vielä tarkemmin määrittelemättä • STM tehnyt esiselvityksen, josta Kela jatkanut selvitystä • Tuottajilla on velvollisuus antaa tietonsa tietopalveluun • Osa tiedoista voi tulla ohjelmallisesti suoraan muilta viranomaisilta • Maakunnat voivat sisällyttää velvollisuuden asettamiinsa tuottajaehtoihin 8 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 • 9. Korvausten laskenta ja maksatus • Suoran valinnan palveluiden korvaukset • Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ns. kiinteän korvauksen laskenta • Pilotointiin on tulossa myös suoriteperusteiset korvaukset, joiden prosessia parhaillaan työstetään • Kela laskee asiakaskohtaisen kiinteän korvauksen THL:n määrittämien tarvetekijöiden perusteella • Sote-keskuspilotissa aluksi tarvetekijöinä ikä, sukupuoli ja sairastavuus • Myöhemmin mukaan esim. sosioekonomisia tekijöitä • Asiakaskohtainen hinta tarkistetaan tietyin väliajoin (maakunta päättää syklin) • Tuottajat ja järjestäjät eivät saa tietoonsa asiakaskohtaista korvausta, vaan heille maksut menevät könttäsummina • Maksujen välittäminen maakunnilta palveluntuottajille • Kiinteä korvaus lasketaan Kelassa kuukausittain jälkikäteen päiväkohtaisesti • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu kertoo, mille tuottajalle kukin asiakas on listautunut • Korvaukset laskutetaan maakunnasta ja tilitetään sen jälkeen tuottajille • Tarvittavat tiedot tuottajista saadaan tuottajahallintapalvelusta 9 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 • 10. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit • Asiakkaille myönnetyt setelit ja henkilökohtaiset budjetit hallinnoidaan maakuntien hankkimissa setelijärjestelmissä • Tuottajien tietoja hallinnoidaan setelijärjestelmissä • Tiedot hyväksytyistä tuottajista välitetään Kelan Tuottajahallintapalveluun ja siitä edelleen esimerkiksi Suomi.fi Palvelutietovarantoon • Non-sote-tuottajatkin mahdollista saada setelijärjestelmistä • Potilastiedon arkistoon tallennetaan mahdollisesti tiedot asiakasseteleistä ja henkilökohtaisista budjeteista setelijärjestelmistä • Asiakas voi seurata omaa tilannettaan maakunnan setelijärjestelmässä tai Omakannassa • Kansalliset tietovaatimukset ovat vielä avoimia • Tiedot voivat vaihdella maakunnittain, jos kansallista määrittelyä ei ole • Kantaan kirjatut palvelutapahtumatiedot välitetään maakuntaan, joka seuraa setelien ja budjettien käyttöä ja palveluiden vaikuttavuutta 10 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 • 11. Sote-rekisteri pohjana VV ja PTV tiedoille piloteissa • Kelan Valinnanvapausjärjestelmä edellyttää, että sote-keskukset löytyvät pilotissa THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä • Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tulee huolehtia tietojensa ajantasaisuudesta • THL, Kela ja VRK laativat pilottialueille ohjeen, miten tietonsa voi tarkistaa ja mahdolliset puuttuvat tiedot täydentää • Julkiset organisaatiot ylläpitävät tietojaan SOTE-organisaatiorekisteriin itsenäisesti • Yksityiset organisaatiot ilmoittavat muutoksista ja puutoksista Valviraan tai aluehallintavirastoon (AVI) • Valviran Valveri-rekisteri konvertoidaan vuonna 2019 Soteriin ja siihen tullaan myöhemmin lisäämään myös julkiset palveluntuottajat • Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä rekisterissä • Valinnanvapausjärjestelmä ja Kanta-palvelut hyödyntävät Soterissa olevia tuottajatietoja Etunimi Sukunimi21.3.201911 Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvel ut (KelaVV-hanke) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 • 12. Neuvonta- ja tukipalvelut tiedonhallintapalveluiden ohessa • Kansallisen tason yleisneuvonta Kanta-palveluista ja valinnanvapaudesta • Yleisneuvonta tarkoittaa neuvontaa, jossa asiakasta ei tyypillisesti tunnisteta • Asiakaspalvelijalta ei vaadita syvää sote-substanssiosaamista • Jos neuvonnalla ei pystyä vastaamaan asiakkaan kysymykseen, hänet ohjataan oikeaan palvelukanavaan • Palvelukanavat sote-yleisneuvonnassa • Puhelinpalvelu ja sähköposti kansalaisille, organisaatioille ja järjestelmäkehittäjille • Kanta.fi-neuvonnan kanssa yhdessä • Chat-robotti, ”Sobotti” julkaistu demoversiona sobottidemo.kanta.fi • Tuotantojulkaisu suunniteltu vuoden vaihteeseen • Neuvontamalli kehitetään pilottien aikana maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä • Yhteistyö eri toimijoiden kesken olennaista viestinnässä ja neuvonnassa 12 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 • 13. Tilannekatsaus Kelan VV-palvelut • MVP-ratkaisu suoran valinnan pilotointiin valmistuu 3/2019 • Sekä sote-keskukset että suun hoidon yksiköt • Tuottajien ilmoittautumiset ja sopimukset • Asiakkaan valintatoiminnot • Kiinteät korvaukset • Käyttöönottojen tuki • Sobotti-chatrobotti • Raportointitoiminnot • Seuraavat uudet toiminnot kaavailtu syksylle 2019 • Suoriteperusteinen korvaaminen • Asiakasmaksuperusteiden välitys pilottialueille • Plan B • Ei hukata mitään toteutuksia Etunimi Sukunimi21.3.201913
 • 15. Soutu-hankkeen tilanne Kanta-palveluun arkistoitujen asiakirjojen siirto maakunnille • ajoaikataulut suunnittelussa • Kanta.fi:hin tulossa ohjeita asiakirjojen siirron valmisteluun organisaatioissa • siirtoajot toteutettu, ajojen käynnistäminen odottaa lainsäädännön valmistumista Asiakirjojen käyttö maakunnan lukuun • Toiminnallisuudet, jotka vaaditaan asiakirjojen hakuun ja arkistointiin suoran valinnan pilotointeihin on valmiina (ostopalvelun valtuuttaminen) • Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen kehittämistyö on työn alla • Valinnanvapauden suoran valinnan maksuihin ja korvaukseen liittyvät palvelutapahtumien muutostyöt on aloitettu 16.1.201815
 • 16. Soutu-hankkeen tilanne Omakanta – asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Sote-keskuksen valinnan pilotointiin liittyvät toiminnallisuudet on tehty ja yhteys Suomi.fi palveluun rakennettu (1. vaiheen ratkaisu) • Suun terveydenhuollon pilottivaiheen valintaan liittyvä työ käynnistetään tänä vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen yhteiskäyttö ja yhteiset asiakirjat • Tehty selvitystä siitä miten tietoja voidaan jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä huomioiden voimassaolevat lait • Ohjetta sosiaalihuollon palveluyksikössä syntyvistä potilastiedoista on tehty THL:ssä ja ohje on suunniteltu julkaistavaksi syksyllä 2019. 16.1.201816
 • 17. Soutu-hankkeen tilanne Sote-käytönhallinta • Asiakastietolakiin liittyvät muutokset luovutusten hallintaan (informoinnit, kiellot ja suostumukset) – THL:n ja Kelan yhteistyönä laadittu ratkaisukuvaukset ja arkkitehtuuriratkaisuja • THL:ssä määräysvalmistelu sote-käyttövaltuuksien muodostamisen perusteista työn alla Kanta-palveluiden uudet sote-testiympäristöt • rakennettu Potilastiedon arkiston kehittämiselle omalla Kanta- kehittämistyölle omat kehitys- ja testiympäristöt. • Myös järjestelmätoimittajien käyttöön tulossa oma asiakastestiympäristö. 16.1.201817
 • 18. Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota rakentamassa 26.9.201818
 • 19. Lisätietoja Soteri-projekti: • katja.turunen@valvira.fi Soutu-hanke: • erja.vornanen@kela.fi • marika.pentikainen@thl.fi Kanta-käyttöönotot: • taina.jokinen@thl.fi Palveluluokitus-projekti • niina.peranen@thl.fi VV-hanke: • hanna.varis@kela.fi • www.kanta.fi/sote Suomi.fi • matti.hiltunen@vrk.fi Pilottien koordinointi • kirsi.paasovaara@stm.fi VV-KA • jari.porrasmaa@stm.fi Etunimi Sukunimi