STM:n ajankohtaiskatsaus

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
STM
ajankohtaiset
13.12.2018
Digiverkosto, Kuntatalo
Tanja Rantanen
13.12.20181
Hankesalkkukatsaus SOTE-tilanne 11.12.2018
13.12.20182
Hankesalkku 11.12.2018 tilanne / Maakunnat
13.12.20183
HANKE/PROJEKTI RaportointipvmEdistyminenAikatauluKustannuksetT laatuT laajuusHenkilöstöRiskit Hyödyt
LAPPI SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 20 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 30 %
ETELÄ-POHJANMAA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 30 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 30 %
PIRKANMAA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 20 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 20 %
SATAKUNTA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen9.11. 20 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys9.11. 20 %
ETELÄ-SAVO SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen5.10. 20 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys6.11. 20 %
KANTA-HÄME SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen6.11. 30 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys10.12. 30 %
PÄIJÄT-HÄME SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen12.11. 30 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys12.11. 20 %
KYMENLAAKSO SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 50 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 60 %
VARSINAIS-SUOMI SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen8.10. 10 %
SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys8.10. 10 %
13.12.20184
13.12.20185
SOTE tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan
toimeenpano-ohjelma TOIVO 2018-2022
Lisätietoja Mikko Huovila STM DITI
13.12.20186
TOIVO-ohjelmaorganisoituminen ja tavoitteet
13.12.20187
Ohjelmatason koordinaatio (STM)
• Eri hankkeiden ja toimijoiden yhteensovitus
• Hankkeita yhdistävät selvitykset ja asiantuntijaryhmät
Maakuntien tiedolla johtamisen
välineet
(SoteDigi, maakunnat, Vimana)
• Järjestäjän tietomalli
• Raportointi- ja analytiikka
• Tekninen toteutus
Valtakunnallisten viranomaisten
tiedontuotannon uudistaminen
(THL, Kela, Luova)
• Yhteinen raportointi
• Tiedontuotannon uudistetut
prosessit
• Harmonisoitu tietoarkkitehtuuri
• Datapohjainen valvonta
• Tekninen toteutus (data-alusta)
Jäsenet
Puheenjohtaja Kirsi Varhila, Ylijohtaja, STM OHO
Varapuheenjohtaja Minna Saario, johtaja STM OHO/DITI
Jäsenet
Johtaja Kari Ilmonen, STM / HPO
Johtaja Pasi Pohjola, STM OHO / OHJA
finanssineuvos Tanja Rantanen, VM (varalla
budjettineuvos Annika Klimenko)
Ylijohtaja Marina Erhola, THL
ICT-palvelujen yksikön päällikkö Marina Lindgren, KELA
Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira (varalla Jussi
Holmalahti)
Johtaja Sari Kujala, Fimea
Johtaja Päivi Husman, TTL
Muutosjohtaja Jaakko Herrala, TAYS YTA
Erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen, TYKS YTA
Johtava hoitaja, Eija Peltonen, Keski-Suomen YTA
Kehittämisjohtaja Merja Tepponen, Etelä-Suomen YTA
SOTE muutosjohtaja Miia Palo, Pohjois-Suomen YTA
Asiantuntijajäsenet
Toimitusjohtaja Harri Hyvönen, SoteDigi Oy
Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy
Sihteeri
Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM
8 13.12.2018
Seuraavat askeleet
• Tiedote ja usein kysytyt kysymykset vk 50
• Aloitusseminaari 2/2019
• Ohjelman henkilöstön rekrytointi
• Hankesuunnitelmien laadinta 3/2019 mennessä
• Ohjelmataso
• Maakunnat, SoteDigi, Vimana
• Valtakunnalliset viranomaiset
• Tietohallintolain mukaisen kustannushyötyanalyysin tekeminen
• Johtoryhmän ensimmäiset kokoukset alkuvuoteen 2019
• Hankesuunnitelmien hyväksyntä johtoryhmässä sekä digimuutoksen
johtoryhmässä 3/2019 mennessä
-> Projektien käynnistyminen 4/2019
13.12.20189
Syksyn 2018 maakuntaneuvottelut
Lisätietoja Antti Kuopila STM OHJA
13.12.201810
Syksyn maakuntaneuvottelut
• Neuvottelut toteutettiin 9.10. – 23.11. välisenä aikana
• Neuvotteluista rakentuu useamman vuoden teemoittainen jatkumo
• Rakenne ja käytännön toimet
• Kaikille maakunnille yhteinen osio –maakuntavalmistelun tilanne ja keskeiset kysymykset
• Maakuntakohtaiset erityispiirteet
• Maakunnan keskeiset kehittämistavoitteet tuleville vuosille - suunnitellut rakenteelliset ja
toiminnalliset uudistukset, esim. työnjako, rahoitus, kustannusten hallinta, jne…
• Raportit, materiaalit ja muu valmistelu yhteistyössä ministeriön yksiköiden kanssa, ml.
THL
• Oleellista oli yhteinen näkemys neuvoteltavista aiheista ja tavoitteista
• Osallistujat
• Lähtökohtana oli 6 henkilöä ministeriöstä + kirjaaja sekä tekninen tuki
• Maakunnista n. 6 henkilöä
• Lisäksi VM ja teemojen mukaan TEM
Etunimi Sukunimi19.12.201811
STM:n osuus maakuntien ohjauksessa
• Järjestämislain (25§-35§) mukaisesti STM:n ohjaa maakuntien
järjestämisvastuulle siirtyviä sosiaali- ja terveyspalveluja
• Ohjausmallin suunnittelu ja ohjausprosessin hallinta ovat STM:n
ohjausosaston vastuulla. (Sote-neuvottelukunnan rooli on vielä avoin)
• Osana STM:n ohjauksen kokonaisuutta (29§) ja vuosittaista selvitystä (30§)
varten:
1. kukin maakunta laatii vuosittain raportin alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden
tilasta;
2. valvontaviranomainen laatii vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yhteydessä
saatujen tietojen perusteella raportin alueensa maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta
saatavuudesta;
3. THL antaa vuosittain STM:lle valtakunnallisen sekä maakuntakohtaisen asiantuntija-arvion
palveluiden saatavuudesta ja kustannusvaikuttavasta toteutumisesta
13.12.201812
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus – neuvottelut, 29 §
• STM ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maakunnan välistä
yhteistyötä.
• Neuvotteluissa käsitellään
• maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita,
• palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä
• omavalvonnan toteutumista.
• yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista,
• maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita,
• toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia sekä
• lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä.
• maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä toimenpiteitä ja mahdollisia muita
toimenpiteitä.
• Neuvotteluissa voidaan käsitellä myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä
asioita.
• STM laatii maakunnan kanssa asiakirjan käydyistä neuvotteluista. Asiakirjaan kirjataan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaisuuden toteutuminen. Lisäksi asiakirjassa todetaan
neuvotteluissa sovitut seuraavan vuoden keskeiset tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet.
• STM ja maakunta seuraavat ja arvioivat yhdessä neuvotteluissa sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumista.
13.12.201813
Havaintoja neuvotteluista
• Neuvottelut on koettu tarpeellisina, niin maakuntien kuin ministeriönkin
näkökulmasta – vuorovaikutusta ja yhteistä keskustelua tarvitaan
• Tilannekuva sote-valmistelun ja maakunnan yleisestä tilanteesta on yhteneväinen
– vaikkakin tietopohjan sisältö ja tietojen esitysmuoto vaatinut/vaatii työstämistä
ja viimeistelyä, samoin kuin maakunnan näkemysten vahvempi
ennakkohuomioiminen
• Neuvottelut ovat joka tapauksessa olleet johdonmukaisempia ja analyyttisempiä
kuin keväällä 2018
• Tavoitteena käydä keskustelua järjestämisen näkökulmasta - välillä ”lipsahtaa”
tuotantonäkökulmaan
• Maakunnan ja kuntien välinen yhdyspinta ja sen merkitys nousi esiin lähes
kaikkien maakuntien kohdalla, esim. ehkäisevissä palveluissa – ratkaisuihin
tarvitaan useita toimijoita
• Maakunnat ovat toimintakulttuureiltaan erilaisia – erilaiset haasteet sekä erilaiset
ratkaisumallit ja tarpeet
13.12.201814
Havaintoja neuvotteluista – esillä olleita teemoja
• Järjestäminen
• Palvelurakenteen ja –verkon muutostarpeet
• Integraation turvaaminen
• Laitospainotteisuus vs. avopalvelut
• Peruspalvelut vs. erityispalvelut
• Päivystys vs. ei kiireelliset lääkäripalvelut (ikäihmiset)
• Yhdyspinta
• Maakunta – Kunta - järjestöyhteistyö
• Ehkäisevät vs. raskaat palvelut
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (neuvotteluiden yleisin teema)
• Talous
• Kustannustehokkuuden/kustannusvaikuttavuus ja sopeuttamistarve
• Rahoituksen riittävyys ja toimivuus
13.12.201815
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 - strategian
väliarviointi valmistui 11/2018
Lisätietoja Tanja Rantanen STM DITI
13.12.201816
TAUSTAA
• Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia on laajasti eri
sidosryhmiä osallistamalla luotu keskeisin sote-tiedonhallinnan
ja sähköisten palvelujen kehittämistä ohjaava strategia
• Tavoitteena on edistää sote-tiedon
• Hyötykäyttöä
• Käsittelyä
• Jakamista
• Jalostamista
… jotka tukevat niin palvelujärjestelmää, ammattilaisia kuin
yksittäisiä kansalaisiakin
13.12.201817
STRATEGIAN TEEMAT, YHTEENVETO
• Kori 1. Kansalainen – pystyn itse
• Kori 2. Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät
• Kori 2. Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön
• Kori 3. Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen – tiedä ensin,
johda sitten
• Kori 4. Ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen
• Kori 5. Infostruktuuri – pohja kuntoon
13.12.201818
ARVIOINNIN TAVOITTEET
Toteutuminen
• Toimenpiteet
• Toimeenpano
• Ohjausvaikutus
• Tulokset
• Vaikuttavuus
Tarkoituksen-
mukaisuus
• Ajankohtaisuus
• Tavoitteiden
päivitystarpeet
• Muutostrendit
• Väliarviointi toteutettiin syksyllä
2018
• Arvioinnissa tarkasteltiin strategiaa
laajasti kahdesta näkökulmasta
• Toteutuminen
• Tarkoituksenmukaisuus
• Tuloksissa painotettiin suosituksia
ja havaintoja jatkokehitystä varten
13.12.201819
ARVIOINNIN TULOKSET: YHTEENVETO
TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA
TAVOITTEET
STRATEGIA-
PROSESSI
Strategian sisältö ja tavoitteet ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja suurimmat haasteet liittyvät
toimeenpanoon.
Huolimatta toimeenpanoon liittyvistä haasteista kehitys on ollut varsin hyvää. Strategia itsessään
on jo vahvistanut tiedonhallinnan merkitystä laajalti sote-toimijoiden parissa.
13.12.201820
SUOSITUKSET, YHTEENVETO
TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA
TAVOITTEET
STRATEGIA-
PROSESSI
- Uudelleenorganisointi
- Rahoituksen
koordinointi
- Priorisointi ja
vaiheistus
- Sidosryhmien
osallistaminen
- Mittarit
- Yksityisyyden suoja ja
eettiset kysymykset
- Muutostrendien
huomioiminen
- Mahdollistajista
mahdollisuuksien
realisointiin
- Kytkeminen
palvelujärjestelmän
uudistamiseen
- Koulutusyhteistyö
- Strategian asemointi
- Sote-tieto osaksi
yhteiskuntaa
- Prosessin
kehittäminen
13.12.201821
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020
- strategian väliarvioinnin
loppuraportti
julkaistaan lähiaikoina
1 de 22

Recomendados

Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa por
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
406 visualizações12 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm... por
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
302 visualizações11 slides
Digi-palvelukeskuksen valmistelu por
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
196 visualizações23 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa por
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
234 visualizações11 slides
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute por
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
176 visualizações42 slides
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu por
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
315 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne por
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
291 visualizações11 slides
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
117 visualizações15 slides
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta por
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
565 visualizações30 slides
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen por
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
226 visualizações13 slides
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät por
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
354 visualizações15 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus por
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
141 visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por Karri Vainio
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Karri Vainio117 visualizações
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... por THL
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
THL691 visualizações
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto por THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL942 visualizações
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... por THL
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
THL1.4K visualizações
sote-palveluhakemistoPTV_info por THL
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
THL2.5K visualizações
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset por THL
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
THL973 visualizações
Maakuntien kuulumiset: HUS por Sitra / Hyvinvointi
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
Sitra / Hyvinvointi502 visualizações

Similar a STM:n ajankohtaiskatsaus

STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
40 visualizações9 slides
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut por
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
143 visualizações18 slides
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö por
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöTHL
280 visualizações33 slides
Aikataulumuutoksen vaikutukset por
Aikataulumuutoksen vaikutuksetAikataulumuutoksen vaikutukset
Aikataulumuutoksen vaikutuksetAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
33 visualizações9 slides
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla por
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaPalveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaKarri Vainio
531 visualizações19 slides
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma por
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
27 visualizações10 slides

Similar a STM:n ajankohtaiskatsaus(20)

Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö por THL
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
THL280 visualizações
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla por Karri Vainio
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaPalveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Karri Vainio531 visualizações
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM por THL
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
THL455 visualizações
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu... por THL
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL57 visualizações
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet por Karri Vainio
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetSote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Karri Vainio434 visualizações
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus por Kela
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kela2.2K visualizações
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ... por Karri Vainio
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Karri Vainio521 visualizações
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen por THL
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
THL174 visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

STM:n ajankohtaiskatsaus

 • 3. Hankesalkku 11.12.2018 tilanne / Maakunnat 13.12.20183 HANKE/PROJEKTI RaportointipvmEdistyminenAikatauluKustannuksetT laatuT laajuusHenkilöstöRiskit Hyödyt LAPPI SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 20 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 30 % ETELÄ-POHJANMAA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 30 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 30 % PIRKANMAA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 20 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 20 % SATAKUNTA SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen9.11. 20 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys9.11. 20 % ETELÄ-SAVO SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen5.10. 20 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys6.11. 20 % KANTA-HÄME SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen6.11. 30 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys10.12. 30 % PÄIJÄT-HÄME SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen12.11. 30 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys12.11. 20 % KYMENLAAKSO SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen7.11. 50 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys7.11. 60 % VARSINAIS-SUOMI SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen8.10. 10 % SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys8.10. 10 %
 • 6. SOTE tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma TOIVO 2018-2022 Lisätietoja Mikko Huovila STM DITI 13.12.20186
 • 7. TOIVO-ohjelmaorganisoituminen ja tavoitteet 13.12.20187 Ohjelmatason koordinaatio (STM) • Eri hankkeiden ja toimijoiden yhteensovitus • Hankkeita yhdistävät selvitykset ja asiantuntijaryhmät Maakuntien tiedolla johtamisen välineet (SoteDigi, maakunnat, Vimana) • Järjestäjän tietomalli • Raportointi- ja analytiikka • Tekninen toteutus Valtakunnallisten viranomaisten tiedontuotannon uudistaminen (THL, Kela, Luova) • Yhteinen raportointi • Tiedontuotannon uudistetut prosessit • Harmonisoitu tietoarkkitehtuuri • Datapohjainen valvonta • Tekninen toteutus (data-alusta)
 • 8. Jäsenet Puheenjohtaja Kirsi Varhila, Ylijohtaja, STM OHO Varapuheenjohtaja Minna Saario, johtaja STM OHO/DITI Jäsenet Johtaja Kari Ilmonen, STM / HPO Johtaja Pasi Pohjola, STM OHO / OHJA finanssineuvos Tanja Rantanen, VM (varalla budjettineuvos Annika Klimenko) Ylijohtaja Marina Erhola, THL ICT-palvelujen yksikön päällikkö Marina Lindgren, KELA Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira (varalla Jussi Holmalahti) Johtaja Sari Kujala, Fimea Johtaja Päivi Husman, TTL Muutosjohtaja Jaakko Herrala, TAYS YTA Erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen, TYKS YTA Johtava hoitaja, Eija Peltonen, Keski-Suomen YTA Kehittämisjohtaja Merja Tepponen, Etelä-Suomen YTA SOTE muutosjohtaja Miia Palo, Pohjois-Suomen YTA Asiantuntijajäsenet Toimitusjohtaja Harri Hyvönen, SoteDigi Oy Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy Sihteeri Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM 8 13.12.2018
 • 9. Seuraavat askeleet • Tiedote ja usein kysytyt kysymykset vk 50 • Aloitusseminaari 2/2019 • Ohjelman henkilöstön rekrytointi • Hankesuunnitelmien laadinta 3/2019 mennessä • Ohjelmataso • Maakunnat, SoteDigi, Vimana • Valtakunnalliset viranomaiset • Tietohallintolain mukaisen kustannushyötyanalyysin tekeminen • Johtoryhmän ensimmäiset kokoukset alkuvuoteen 2019 • Hankesuunnitelmien hyväksyntä johtoryhmässä sekä digimuutoksen johtoryhmässä 3/2019 mennessä -> Projektien käynnistyminen 4/2019 13.12.20189
 • 10. Syksyn 2018 maakuntaneuvottelut Lisätietoja Antti Kuopila STM OHJA 13.12.201810
 • 11. Syksyn maakuntaneuvottelut • Neuvottelut toteutettiin 9.10. – 23.11. välisenä aikana • Neuvotteluista rakentuu useamman vuoden teemoittainen jatkumo • Rakenne ja käytännön toimet • Kaikille maakunnille yhteinen osio –maakuntavalmistelun tilanne ja keskeiset kysymykset • Maakuntakohtaiset erityispiirteet • Maakunnan keskeiset kehittämistavoitteet tuleville vuosille - suunnitellut rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset, esim. työnjako, rahoitus, kustannusten hallinta, jne… • Raportit, materiaalit ja muu valmistelu yhteistyössä ministeriön yksiköiden kanssa, ml. THL • Oleellista oli yhteinen näkemys neuvoteltavista aiheista ja tavoitteista • Osallistujat • Lähtökohtana oli 6 henkilöä ministeriöstä + kirjaaja sekä tekninen tuki • Maakunnista n. 6 henkilöä • Lisäksi VM ja teemojen mukaan TEM Etunimi Sukunimi19.12.201811
 • 12. STM:n osuus maakuntien ohjauksessa • Järjestämislain (25§-35§) mukaisesti STM:n ohjaa maakuntien järjestämisvastuulle siirtyviä sosiaali- ja terveyspalveluja • Ohjausmallin suunnittelu ja ohjausprosessin hallinta ovat STM:n ohjausosaston vastuulla. (Sote-neuvottelukunnan rooli on vielä avoin) • Osana STM:n ohjauksen kokonaisuutta (29§) ja vuosittaista selvitystä (30§) varten: 1. kukin maakunta laatii vuosittain raportin alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta; 2. valvontaviranomainen laatii vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yhteydessä saatujen tietojen perusteella raportin alueensa maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta; 3. THL antaa vuosittain STM:lle valtakunnallisen sekä maakuntakohtaisen asiantuntija-arvion palveluiden saatavuudesta ja kustannusvaikuttavasta toteutumisesta 13.12.201812
 • 13. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus – neuvottelut, 29 § • STM ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä. • Neuvotteluissa käsitellään • maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita, • palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä • omavalvonnan toteutumista. • yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, • maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita, • toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia sekä • lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä. • maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä toimenpiteitä ja mahdollisia muita toimenpiteitä. • Neuvotteluissa voidaan käsitellä myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä asioita. • STM laatii maakunnan kanssa asiakirjan käydyistä neuvotteluista. Asiakirjaan kirjataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaisuuden toteutuminen. Lisäksi asiakirjassa todetaan neuvotteluissa sovitut seuraavan vuoden keskeiset tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. • STM ja maakunta seuraavat ja arvioivat yhdessä neuvotteluissa sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. 13.12.201813
 • 14. Havaintoja neuvotteluista • Neuvottelut on koettu tarpeellisina, niin maakuntien kuin ministeriönkin näkökulmasta – vuorovaikutusta ja yhteistä keskustelua tarvitaan • Tilannekuva sote-valmistelun ja maakunnan yleisestä tilanteesta on yhteneväinen – vaikkakin tietopohjan sisältö ja tietojen esitysmuoto vaatinut/vaatii työstämistä ja viimeistelyä, samoin kuin maakunnan näkemysten vahvempi ennakkohuomioiminen • Neuvottelut ovat joka tapauksessa olleet johdonmukaisempia ja analyyttisempiä kuin keväällä 2018 • Tavoitteena käydä keskustelua järjestämisen näkökulmasta - välillä ”lipsahtaa” tuotantonäkökulmaan • Maakunnan ja kuntien välinen yhdyspinta ja sen merkitys nousi esiin lähes kaikkien maakuntien kohdalla, esim. ehkäisevissä palveluissa – ratkaisuihin tarvitaan useita toimijoita • Maakunnat ovat toimintakulttuureiltaan erilaisia – erilaiset haasteet sekä erilaiset ratkaisumallit ja tarpeet 13.12.201814
 • 15. Havaintoja neuvotteluista – esillä olleita teemoja • Järjestäminen • Palvelurakenteen ja –verkon muutostarpeet • Integraation turvaaminen • Laitospainotteisuus vs. avopalvelut • Peruspalvelut vs. erityispalvelut • Päivystys vs. ei kiireelliset lääkäripalvelut (ikäihmiset) • Yhdyspinta • Maakunta – Kunta - järjestöyhteistyö • Ehkäisevät vs. raskaat palvelut • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (neuvotteluiden yleisin teema) • Talous • Kustannustehokkuuden/kustannusvaikuttavuus ja sopeuttamistarve • Rahoituksen riittävyys ja toimivuus 13.12.201815
 • 16. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 - strategian väliarviointi valmistui 11/2018 Lisätietoja Tanja Rantanen STM DITI 13.12.201816
 • 17. TAUSTAA • Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia on laajasti eri sidosryhmiä osallistamalla luotu keskeisin sote-tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämistä ohjaava strategia • Tavoitteena on edistää sote-tiedon • Hyötykäyttöä • Käsittelyä • Jakamista • Jalostamista … jotka tukevat niin palvelujärjestelmää, ammattilaisia kuin yksittäisiä kansalaisiakin 13.12.201817
 • 18. STRATEGIAN TEEMAT, YHTEENVETO • Kori 1. Kansalainen – pystyn itse • Kori 2. Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät • Kori 2. Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön • Kori 3. Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen – tiedä ensin, johda sitten • Kori 4. Ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen • Kori 5. Infostruktuuri – pohja kuntoon 13.12.201818
 • 19. ARVIOINNIN TAVOITTEET Toteutuminen • Toimenpiteet • Toimeenpano • Ohjausvaikutus • Tulokset • Vaikuttavuus Tarkoituksen- mukaisuus • Ajankohtaisuus • Tavoitteiden päivitystarpeet • Muutostrendit • Väliarviointi toteutettiin syksyllä 2018 • Arvioinnissa tarkasteltiin strategiaa laajasti kahdesta näkökulmasta • Toteutuminen • Tarkoituksenmukaisuus • Tuloksissa painotettiin suosituksia ja havaintoja jatkokehitystä varten 13.12.201819
 • 20. ARVIOINNIN TULOKSET: YHTEENVETO TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA TAVOITTEET STRATEGIA- PROSESSI Strategian sisältö ja tavoitteet ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja suurimmat haasteet liittyvät toimeenpanoon. Huolimatta toimeenpanoon liittyvistä haasteista kehitys on ollut varsin hyvää. Strategia itsessään on jo vahvistanut tiedonhallinnan merkitystä laajalti sote-toimijoiden parissa. 13.12.201820
 • 21. SUOSITUKSET, YHTEENVETO TOIMEENPANO TOIMENPITEET SISÄLTÖ JA TAVOITTEET STRATEGIA- PROSESSI - Uudelleenorganisointi - Rahoituksen koordinointi - Priorisointi ja vaiheistus - Sidosryhmien osallistaminen - Mittarit - Yksityisyyden suoja ja eettiset kysymykset - Muutostrendien huomioiminen - Mahdollistajista mahdollisuuksien realisointiin - Kytkeminen palvelujärjestelmän uudistamiseen - Koulutusyhteistyö - Strategian asemointi - Sote-tieto osaksi yhteiskuntaa - Prosessin kehittäminen 13.12.201821
 • 22. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 - strategian väliarvioinnin loppuraportti julkaistaan lähiaikoina