Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
Sote-ICT-valmistelu
Varsinais-Suomen tilanne 15.12.2016
• ICT ja sähköisten palvelujen
työryhmä kokoontui ensimmäisen
kerran 7.12.2016
Yleiskuva
”Työryhmä mm. kartoittaa julkisesti järjestettyjen
sote-palvelujen nykyisin käytössä olevat ohjelmistot,
huomioi valtakunnalliset linjaukset omassa sote-
valmistelussaan, laatii pitkän aikavälin suunnitelman
ja toimenpide-ehdotukset tulevien tietojärjestelmien
osalta. Lisäksi työryhmän vastuulla on esittää
tietohallintoon ja tietojärjestelmiin tehtävät
toimenpiteet sote-uudistuksen yhteydessä
sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä, joilla sote-
palveluiden sähköistä asiointia ja palveluja voidaan
lisätä.”
https://kimpassa-allihopa.fi/sote/
1. Tehdään ensisijaisesti ne
tehtävät, jotka ovat
välttämättömiä lakisääteisen
sote- ja
maakuntauudistuksen
toteuttamiselle
2. Tehtävien suunnittelussa
lähtökohtana on
palvelutuotannon
jatkuvuuden turvaaminen
3. Muita tavoitteita edistetään
käytettävissä olevien
resurssien puitteissa
Työtä ohjaavat perusperiaatteet
Siirtymän toteutusmalli
Lähtevät palvelut
Kunnat
Jäävät palvelut
Nykyiset palvelut
Sairaanhoitopiiri
…Muu sote-ICT-kehittäminen
Jatkuva palvelutuotanto
Jatkuva palvelutuotanto
Jatkuva palvelutuotanto
xx.xx.2017
Maakuntaorganisaatio perustettu
Tuotantoonsiirron valmistelu ja toteutus
alkaa
1.1.2019
Uusi sote-malli toiminnassa
Tuotantoonsiirto toteutettu
xx.xx.202x
tavoitearkkitehtuuri
toteutettu
Muut prosessimuutokset,
datasiirrot ja tietojärjestelmien
konsolidointi
Tavoitearkkitehtuurin suunnittelu ja
toteutus
Siirtymän valmistelu
Siirtymän valmistelu
Priorisointi
Pakolliset
tukiprosessien
muutokset
Maakunnan
tavoitearkkitehtuuri*
1.1.2017
Suunnittelu alkaa
Organisoituminen
Jäljelle jäävän kaupungin toimintojen
kehittäminen
Datasiirrot
Maakunta
Jatkuva palvelutuotanto
Tavoitearkkitehtuurin suunnittelu ja
toteutus
Siirtymän valmistelu
Arkkitehtuuri-
suunnittelu
Siirtymäsuunnittelu
Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot
•Lähtökohtana palvelujen jatkuvuuden turvaaminen ja riittävän
kehittämiskyvyn säilyttäminen
•Kuntien ICT-toimintojen nykytilan kuvaaminen
•Kuntiin jäljelle jäävien toimintojen edellyttämän ICT-tuen ja –
palvelujen laajuuden ja tavoitteiden määrittäminen
•Kuntakohtaiset vaihtoehdot ICT-palvelujen järjestämiseen
Tietojen ja tietojärjestelmien siirtäminen
maakunnalle
•Maakunnalle siirtyvien tietojen, tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen
määrittäminen
•Kohdearkkitehtuurin määrittäminen
•Siirtymän suunnittelu ja toteuttaminen
Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen
järjestäminen
•Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus sisältäen
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen
•ICT-toimintojen järjestämismallin määrittely ja toteutus
•Linjaukset koskien alueellisten ICT-palvelujen tuottamista kunnille ja
maakunnalle.
Keskeiset työkokonaisuudet
Hankkeen päätuotokset
Tulevaisuuden kunnan ICT-
toiminnot
• Kunnan ICT-toimintojen nykytilan
kuvaus, käyttäjätyytyväisyyskysely
ja näistä johdetut
kehittämiskohteet
• ICT-kustannusten kartoitus
• Kunnan johdon tahtotilan kuvaus
ja linjaukset koskien ICT-
toimintojen kehittämistä
• Vaihtoehdot kunnan ICT-
toimintojen hoitamiseksi
Tietojärjestelmäsiirrot ja
datamigraatio
• Listaus kustakin kunnasta
maakunnalle mahdollisesti
siirtyvistä tietojärjestelmistä ja
sopimuksista
• Kuvaus kuntiin jäävistä
tietojärjestelmistä, sopimuksista ja
kustannuksista
• Listaus toiminnan jatkuvuuden
turvaamisen kannalta olennaisista
tietoryhmistä, jotka on siirrettävä
maakunnan järjestelmiin
• Kohdearkkitehtuurin kuvaus
• Suunnitelma tietojen siirrosta
lähdejärjestelmistä
kohdejärjestelmiin
• Siirretyt tietojärjestelmät ja
sopimukset
• Toteutetut datamigraatiot
Maakunnan ja kuntien ICT-
toimintojen järjestäminen
• Tavoitteena olevan maakunnan
kokonaisarkkitehtuurin kuvaus
soveltuvin osin sisältäen
tuottamis- ja järjestämistoiminnot
• Kokonaisarkkitehtuurin
toteutussuunnitelma
• Linjaukset yhteisten ICT-
palvelujen tuottamisesta kunnille
ja maakunnalle
Projekti 2:
Tietojärjestelmäsiirrot ja
datamigraatio
Projekti 3:
Maakunnan ja kuntien
ICT-toimintojen järjestäminen
Projekti 1:
Tulevaisuuden kunnan
ICT-toiminnot
Hankesuunnitelman rakenne
P1
Alustavan
siirtymäsuunnitelman
hyväksyminen
P3
Lupa toteutusvaiheen
aloittamiselle
P2
Tarkennetun
siirtymäsuunnitelman
hyväksyminen
P5
Hankkeen
päättäminen
P4
Toteutuksen
hyväksyminen
HUOM: Toteutusvaiheeseen etenemisestä ja tähän liittyvästä rahoituksesta, resursoinnista
ja organisoinnista sovitaan valmisteluvaiheen aikana.
Hankkeen valmistelu
• Toteutettavien
työkokonaisuuksien
suunnittelu
• Hankesuunnitelman
laatiminen
• Keskeiset ICT-
palvelujen
järjestämistä ja
tuottamista koskevat
linjaukset
• Palvelutuotannon
jatkuvuuden
turvaaminen
Hankkeen toteutus
• Projektisuunnitelmien laatiminen
• Projektisalkun hallinta
• Hanke- ja projektinhallinta
Tuotantovaihe ja jatkuva
kehittäminen
Maakunnan
tavoitearkkitehtuurin
toteuttaminen
Jatkuva toiminnan
tehostaminen,
asiakasprosessien
parantaminen
Kuntien ja maakunnan ICT-
palvelujen tuottaminen
järjestämis- ja
tuottamislinjausten mukaisesti
Projektien toteuttaminen
hallittavina osakokonaisuuksina
Projekti
P1-P5: Päätöspisteet
Hankkeen organisoituminen ja ohjaus
- Johtoryhmä hyväksyy hankesuunnitelman
päätöspisteiden mukaiset asiat
- Hankkeen ohjausryhmä vastaa hankkeen
operatiivisestajohtamisesta
- Hankepäällikkö valmisteleeesitykset
johtoryhmälleyhdessä ohjausryhmän kanssa
- Projektipäällikötvalmistelevatesitykset
hankkeen ohjausryhmälleyhdessä
hankepäällikön kanssa
- Jokaisella projektillaon hankkeen
johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, joka
vastaa työn sisällöllisestälaadusta
- Lisäksi jokaisellaaliprojektillaon nimetty
vastuuhenkilö, joka huolehtii oman
vastuualueensa edellyttämästä resurssien ja
osaamisen saatavuudesta
Hankkeen johtoryhmä
• ICT ja sähköisten palvelujen työryhmä
Hankkeen ohjausryhmä
• Johtoryhmän pj, projektien vastuuhenkilöt,
hankepäällikkö ja projektipäälliköt
Tulevaisuuden kunnan
ICT-toiminnot
• Projektipäällikkö, aliprojektien
projektipäälliköt
Tietojärjestelmäsiirrot ja
datamigraatio
• Projektipäällikkö, vastuuhenkilöt
Sairaanhoitopiiri
• Vastuuhenkilö
Kunta 1
• Vastuuhenkilö
Kunta 27
• Vastuuhenkilö
…
V-S sote-uudistuksen ohjausryhmä
Maakunnan ja kuntien
ICT-toimintojen järjestäminen
• Projektipäällikkö, aliprojektien
projektipäälliköt
Kuntien (1-27)
sisäinen
keskustelu ja
päätöksenteko
• Vastuuhenkilöt
Kokonais-
arkkitehtuuri
• Vastuuhenkilö
ICT-palvelujen
järjestäminen
• Vastuuhenkilö
Riippuvuudet muihin työryhmiin
• Mitä tietoa tarvitaan muista
työryhmistä, jotta tuotokset
saadaan aikaan?
• Tietojärjestelmäsiirtojen ja
dataintegraatioiden
suunnittelua pystytään
edistämään melko
itsenäisesti
• Muissa projekteissa
riippuvuuksia on enemmän
Tulevaisuuden kunnan
ICT-toiminnot
Tietojärjestelmäsiirrot ja
datamigraatio
Maakunnan ja kuntien
ICT-toimintojen järjestäminen
Palvelujen
järjestäjän
toimintojen ja
tietotarpeiden
kuvaus
Valtakunnallinen ohjaus
Tukipalvelujen
järjestämistä
koskevat linjaukset
Sote-ICT-siirtymähanke
Palvelutuotantoakoskevat linjaukset
ja aikataulut
Tukipalvelujen järjestämistä
koskevat linjaukset
KansallisetICT- ja
palvelukeskus-
linjaukset
Laskentaoletuksia
• Suunnitteluvaiheen kesto 6 kk
• Toteutusvaiheen kesto 15 kk
• Suunnitteluvaihe 30% kokonaistyömäärästä
• Toteutusvaihe 70% kokonaistyömäärästä
• Hankehallinto 20% kokonaiskustannuksista
• Konsultoinnin päivähinta 1000€
• Hankehallinnon päivähinta 1100€
Resurssi- ja kustannusarvio
• Arvio sisältää projektiin palkatut täysiaikaisesti työskentelevät henkilöt
• Arvio ei sisällä kuntien ja sairaanhoitopiirin omaa asiantuntijatyötä
• Arvio ei myöskään sisällä mahdollisia investointeja tai muita hankintoja kuin konsultointityötä
• Kustannusarvio ei sisällä maakunnan ICT-toimintojen toteuttamista pidemmän aikavälin tavoitearkkitehtuurin
mukaisesti
HTP Kustannus (€)
Hanke- ja projektijohtaminen 550 605 165
Valmistelu 165 181 550
Toteutus 385 423 616
Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot 265 264 600
Valmistelu 265 264 600
Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio 1180 1 180 000
Valmistelu 360 360 000
Toteutus 820 820 000
Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen
järjestäminen 756 756 000
Valmistelu 756 756 000
Kokonaismäärä 2751 2 805 765
Kysymysmerkkejä
• Valtakunnalliset ja alueelliset
sisältölinjaukset
• Muutoksen aikataulu
• Resurssien ja rahoituksen saatavuus
• ICT-toimittajien kyky tukea muutosta
• Sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittämisen jatkuminen
halutaan tavalla tai toisella turvata.
• Lakisääteisen organisaatiomuutokseen liittyvän työn laajuus
ymmärretään, mutta sitä ei haluttaisi priorisoida toiminnan
kehittämisen kustannuksella.
• Käytännössä suunnittelu- ja toteutusvastuu on Turun kaupungilla
ja sairaanhoitopiirillä, mutta niidenkin resurssit ovat rajalliset.
• Koska vain kolmasosa alueen kunnista on valmistelussa mukana,
on mietittävä, miten alueellinen näkökulma saadaan varmistettua
tästä huolimatta.
Yleisiä huomiota tähänastisista
keskusteluista
1 de 12

Recomendados

Digi-palvelukeskuksen valmistelu por
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
196 visualizações23 slides
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute por
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
176 visualizações42 slides
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
117 visualizações15 slides
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta por
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
565 visualizações30 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus por
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
141 visualizações16 slides
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät por
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
354 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm... por
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
302 visualizações11 slides
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu por
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
315 visualizações15 slides
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli... por
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
349 visualizações12 slides
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus por
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
245 visualizações12 slides
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla por
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
205 visualizações12 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa por
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
234 visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Maakuntien kuulumiset: HUS por Sitra / Hyvinvointi
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
Sitra / Hyvinvointi502 visualizações
Vimanan esittely 3.1.2019 por Vimana Oy
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimana Oy355 visualizações
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano por Sitra / Hyvinvointi
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Sitra / Hyvinvointi496 visualizações

Destaque

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta por
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
339 visualizações15 slides
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen por
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
588 visualizações21 slides
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset por
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
973 visualizações26 slides
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... por
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...THL
691 visualizações21 slides
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus por
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusTHL
710 visualizações13 slides
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi por
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi THL
1.1K visualizações17 slides

Destaque(10)

KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen por THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 visualizações
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset por THL
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
THL973 visualizações
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... por THL
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
THL691 visualizações
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus por THL
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
THL710 visualizações
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi por THL
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
THL1.1K visualizações
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto por THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL942 visualizações
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli por Karri Vainio
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
Karri Vainio738 visualizações
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri por Gofore Ltd.
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Gofore Ltd.828 visualizações

Similar a Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa

SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018 por
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
49 visualizações11 slides
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma por
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
104 visualizações9 slides
Kuntien ICT muutostuen tutkimus por
Kuntien ICT muutostuen tutkimusKuntien ICT muutostuen tutkimus
Kuntien ICT muutostuen tutkimusMikael Vakkari
667 visualizações27 slides
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen por
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenLyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenTHL
237 visualizações12 slides
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy por
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
1.1K visualizações9 slides

Similar a Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa(20)

Kuntien ICT muutostuen tutkimus por Mikael Vakkari
Kuntien ICT muutostuen tutkimusKuntien ICT muutostuen tutkimus
Kuntien ICT muutostuen tutkimus
Mikael Vakkari667 visualizações
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen por THL
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenLyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
THL237 visualizações
Vimanan esittely por Vimana Oy
Vimanan esittelyVimanan esittely
Vimanan esittely
Vimana Oy555 visualizações
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por Maa- ja metsätalousministeriö
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö165 visualizações
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por Maa- ja metsätalousministeriö
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö105 visualizações
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK... por Karri Vainio
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Karri Vainio604 visualizações
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma por Sitran Kuntaohjelma
KPK ICT Oy - LiiketoimintasuunnitelmaKPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
Sitran Kuntaohjelma1.7K visualizações
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut por Tilastokeskus
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tilastokeskus243 visualizações
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016 por DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
DigitalHelsinki1.1K visualizações
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok por DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
DigitalHelsinki832 visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa

 • 2. • ICT ja sähköisten palvelujen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 7.12.2016 Yleiskuva ”Työryhmä mm. kartoittaa julkisesti järjestettyjen sote-palvelujen nykyisin käytössä olevat ohjelmistot, huomioi valtakunnalliset linjaukset omassa sote- valmistelussaan, laatii pitkän aikavälin suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset tulevien tietojärjestelmien osalta. Lisäksi työryhmän vastuulla on esittää tietohallintoon ja tietojärjestelmiin tehtävät toimenpiteet sote-uudistuksen yhteydessä sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä, joilla sote- palveluiden sähköistä asiointia ja palveluja voidaan lisätä.” https://kimpassa-allihopa.fi/sote/
 • 3. 1. Tehdään ensisijaisesti ne tehtävät, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiselle 2. Tehtävien suunnittelussa lähtökohtana on palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen 3. Muita tavoitteita edistetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa Työtä ohjaavat perusperiaatteet
 • 4. Siirtymän toteutusmalli Lähtevät palvelut Kunnat Jäävät palvelut Nykyiset palvelut Sairaanhoitopiiri …Muu sote-ICT-kehittäminen Jatkuva palvelutuotanto Jatkuva palvelutuotanto Jatkuva palvelutuotanto xx.xx.2017 Maakuntaorganisaatio perustettu Tuotantoonsiirron valmistelu ja toteutus alkaa 1.1.2019 Uusi sote-malli toiminnassa Tuotantoonsiirto toteutettu xx.xx.202x tavoitearkkitehtuuri toteutettu Muut prosessimuutokset, datasiirrot ja tietojärjestelmien konsolidointi Tavoitearkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus Siirtymän valmistelu Siirtymän valmistelu Priorisointi Pakolliset tukiprosessien muutokset Maakunnan tavoitearkkitehtuuri* 1.1.2017 Suunnittelu alkaa Organisoituminen Jäljelle jäävän kaupungin toimintojen kehittäminen Datasiirrot Maakunta Jatkuva palvelutuotanto Tavoitearkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus Siirtymän valmistelu Arkkitehtuuri- suunnittelu Siirtymäsuunnittelu
 • 5. Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot •Lähtökohtana palvelujen jatkuvuuden turvaaminen ja riittävän kehittämiskyvyn säilyttäminen •Kuntien ICT-toimintojen nykytilan kuvaaminen •Kuntiin jäljelle jäävien toimintojen edellyttämän ICT-tuen ja – palvelujen laajuuden ja tavoitteiden määrittäminen •Kuntakohtaiset vaihtoehdot ICT-palvelujen järjestämiseen Tietojen ja tietojärjestelmien siirtäminen maakunnalle •Maakunnalle siirtyvien tietojen, tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen määrittäminen •Kohdearkkitehtuurin määrittäminen •Siirtymän suunnittelu ja toteuttaminen Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen järjestäminen •Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus sisältäen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen •ICT-toimintojen järjestämismallin määrittely ja toteutus •Linjaukset koskien alueellisten ICT-palvelujen tuottamista kunnille ja maakunnalle. Keskeiset työkokonaisuudet
 • 6. Hankkeen päätuotokset Tulevaisuuden kunnan ICT- toiminnot • Kunnan ICT-toimintojen nykytilan kuvaus, käyttäjätyytyväisyyskysely ja näistä johdetut kehittämiskohteet • ICT-kustannusten kartoitus • Kunnan johdon tahtotilan kuvaus ja linjaukset koskien ICT- toimintojen kehittämistä • Vaihtoehdot kunnan ICT- toimintojen hoitamiseksi Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio • Listaus kustakin kunnasta maakunnalle mahdollisesti siirtyvistä tietojärjestelmistä ja sopimuksista • Kuvaus kuntiin jäävistä tietojärjestelmistä, sopimuksista ja kustannuksista • Listaus toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta olennaisista tietoryhmistä, jotka on siirrettävä maakunnan järjestelmiin • Kohdearkkitehtuurin kuvaus • Suunnitelma tietojen siirrosta lähdejärjestelmistä kohdejärjestelmiin • Siirretyt tietojärjestelmät ja sopimukset • Toteutetut datamigraatiot Maakunnan ja kuntien ICT- toimintojen järjestäminen • Tavoitteena olevan maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaus soveltuvin osin sisältäen tuottamis- ja järjestämistoiminnot • Kokonaisarkkitehtuurin toteutussuunnitelma • Linjaukset yhteisten ICT- palvelujen tuottamisesta kunnille ja maakunnalle
 • 7. Projekti 2: Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio Projekti 3: Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen järjestäminen Projekti 1: Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot Hankesuunnitelman rakenne P1 Alustavan siirtymäsuunnitelman hyväksyminen P3 Lupa toteutusvaiheen aloittamiselle P2 Tarkennetun siirtymäsuunnitelman hyväksyminen P5 Hankkeen päättäminen P4 Toteutuksen hyväksyminen HUOM: Toteutusvaiheeseen etenemisestä ja tähän liittyvästä rahoituksesta, resursoinnista ja organisoinnista sovitaan valmisteluvaiheen aikana. Hankkeen valmistelu • Toteutettavien työkokonaisuuksien suunnittelu • Hankesuunnitelman laatiminen • Keskeiset ICT- palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat linjaukset • Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen Hankkeen toteutus • Projektisuunnitelmien laatiminen • Projektisalkun hallinta • Hanke- ja projektinhallinta Tuotantovaihe ja jatkuva kehittäminen Maakunnan tavoitearkkitehtuurin toteuttaminen Jatkuva toiminnan tehostaminen, asiakasprosessien parantaminen Kuntien ja maakunnan ICT- palvelujen tuottaminen järjestämis- ja tuottamislinjausten mukaisesti Projektien toteuttaminen hallittavina osakokonaisuuksina Projekti P1-P5: Päätöspisteet
 • 8. Hankkeen organisoituminen ja ohjaus - Johtoryhmä hyväksyy hankesuunnitelman päätöspisteiden mukaiset asiat - Hankkeen ohjausryhmä vastaa hankkeen operatiivisestajohtamisesta - Hankepäällikkö valmisteleeesitykset johtoryhmälleyhdessä ohjausryhmän kanssa - Projektipäällikötvalmistelevatesitykset hankkeen ohjausryhmälleyhdessä hankepäällikön kanssa - Jokaisella projektillaon hankkeen johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, joka vastaa työn sisällöllisestälaadusta - Lisäksi jokaisellaaliprojektillaon nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii oman vastuualueensa edellyttämästä resurssien ja osaamisen saatavuudesta Hankkeen johtoryhmä • ICT ja sähköisten palvelujen työryhmä Hankkeen ohjausryhmä • Johtoryhmän pj, projektien vastuuhenkilöt, hankepäällikkö ja projektipäälliköt Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot • Projektipäällikkö, aliprojektien projektipäälliköt Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio • Projektipäällikkö, vastuuhenkilöt Sairaanhoitopiiri • Vastuuhenkilö Kunta 1 • Vastuuhenkilö Kunta 27 • Vastuuhenkilö … V-S sote-uudistuksen ohjausryhmä Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen järjestäminen • Projektipäällikkö, aliprojektien projektipäälliköt Kuntien (1-27) sisäinen keskustelu ja päätöksenteko • Vastuuhenkilöt Kokonais- arkkitehtuuri • Vastuuhenkilö ICT-palvelujen järjestäminen • Vastuuhenkilö
 • 9. Riippuvuudet muihin työryhmiin • Mitä tietoa tarvitaan muista työryhmistä, jotta tuotokset saadaan aikaan? • Tietojärjestelmäsiirtojen ja dataintegraatioiden suunnittelua pystytään edistämään melko itsenäisesti • Muissa projekteissa riippuvuuksia on enemmän Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen järjestäminen Palvelujen järjestäjän toimintojen ja tietotarpeiden kuvaus Valtakunnallinen ohjaus Tukipalvelujen järjestämistä koskevat linjaukset Sote-ICT-siirtymähanke Palvelutuotantoakoskevat linjaukset ja aikataulut Tukipalvelujen järjestämistä koskevat linjaukset KansallisetICT- ja palvelukeskus- linjaukset
 • 10. Laskentaoletuksia • Suunnitteluvaiheen kesto 6 kk • Toteutusvaiheen kesto 15 kk • Suunnitteluvaihe 30% kokonaistyömäärästä • Toteutusvaihe 70% kokonaistyömäärästä • Hankehallinto 20% kokonaiskustannuksista • Konsultoinnin päivähinta 1000€ • Hankehallinnon päivähinta 1100€ Resurssi- ja kustannusarvio • Arvio sisältää projektiin palkatut täysiaikaisesti työskentelevät henkilöt • Arvio ei sisällä kuntien ja sairaanhoitopiirin omaa asiantuntijatyötä • Arvio ei myöskään sisällä mahdollisia investointeja tai muita hankintoja kuin konsultointityötä • Kustannusarvio ei sisällä maakunnan ICT-toimintojen toteuttamista pidemmän aikavälin tavoitearkkitehtuurin mukaisesti HTP Kustannus (€) Hanke- ja projektijohtaminen 550 605 165 Valmistelu 165 181 550 Toteutus 385 423 616 Tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot 265 264 600 Valmistelu 265 264 600 Tietojärjestelmäsiirrot ja datamigraatio 1180 1 180 000 Valmistelu 360 360 000 Toteutus 820 820 000 Maakunnan ja kuntien ICT-toimintojen järjestäminen 756 756 000 Valmistelu 756 756 000 Kokonaismäärä 2751 2 805 765
 • 11. Kysymysmerkkejä • Valtakunnalliset ja alueelliset sisältölinjaukset • Muutoksen aikataulu • Resurssien ja rahoituksen saatavuus • ICT-toimittajien kyky tukea muutosta
 • 12. • Sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittämisen jatkuminen halutaan tavalla tai toisella turvata. • Lakisääteisen organisaatiomuutokseen liittyvän työn laajuus ymmärretään, mutta sitä ei haluttaisi priorisoida toiminnan kehittämisen kustannuksella. • Käytännössä suunnittelu- ja toteutusvastuu on Turun kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä, mutta niidenkin resurssit ovat rajalliset. • Koska vain kolmasosa alueen kunnista on valmistelussa mukana, on mietittävä, miten alueellinen näkökulma saadaan varmistettua tästä huolimatta. Yleisiä huomiota tähänastisista keskusteluista