Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
Asiakas- ja toimintalähtöisen
digikehittämisen toimintamalli
Havaintoja ja suosituksia
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Tavoite ja sisällöllinen fokus
Kehittämisaloite / toimintamalliehdotus asiakas- ja
toimintalähtöiseen digipalveluiden kehittämiseen,
levittämiseen ja hallintaan maakuntarakenteen
tullessa voimaan
Tarkasteltuja näkökulmia:
» Kehittämisen toimijat ja roolit
» Kehittämisen toimintamalli – periaatteet
» Suosituksia maakunnan kehittämismalliin
• Kehittämisen periaatteita
• Kehittämisen verkostot ja tilannekuva
• Asiakaslähtöisyys
• Mm. kansallisten palveluiden käyttöönotto
3
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Asiakas/palveluiden
käyttäjä (ml.
ammattilainen)
Palveluntuottaja Palvelunjärjestäjä
Digiratkaisun
toimittaja
Kansallinen
ohjaaja
Kehittämisen toimijat – systeeminen taso
4
Toiminnan
muutos
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Työskentelystä
• Tuotokset pohjautuvat AKUSTI-verkostossa olevaan
osaamiseen ja kokemukseen sekä aiemman kehittämistyön
perusteella syntyneisiin näkemyksiin, miten asiakas- ja
toimintalähtöisyyden periaatteiden mukaista kehittämistä
voitaisiin edistää.
» Työskentelytapana olivat Skype-haastattelut sekä työpajat AKUSTI-
verkoston nimeämien ja muualta kutsuttujen edustajien kanssa.
Työssä on ollut mukana hankkeiden (UNA, ODA, Virtuaalisairaala),
SoteDigin, maakuntavalmistelun, sosiaalialan osaamiskeskusten,
kuntien ja kärkihankkeiden edustajia. Lisäksi on tehty yhteistyötä
maakuntien sote-TKI-järjestäytymismallivalmistelun kanssa (4Front
Oy).
• Tuotoksia voidaan hyödyntää erilaisissa hallintorakenteissa
5
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Rajaukset
• Selvityksessä on pitäydytty asiakas- ja
toimintalähtöisen kehittämismallin ylätasolla,
jotta tulosten hyödyntäminen olisi laajasti
mahdollista riippumatta erilaisten
digiratkaisujen toteuttamisen ja
ohjauksen/hallinnoinnin rakenteista.
• Tästä syystä näitä rakenteita ja niihin liittyviä
toimintamalleja ei ole tarkasteltu
yksityiskohtaisesti.
6
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
HAVAINTOJA JA
SUOSITUKSIA
7
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: Ei erikseen palvelujen ja toiminnan kehittämistä
ja digikehittämistä vaan palvelujen ja toiminnan
kehittämistä, jonka yhtenä ulottuvuutena on digiratkaisujen
kehittäminen ja hyödyntäminen.
8
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Asiakas/palveluiden
käyttäjä (ml.
ammattilainen)
Palveluntuottaja Palvelunjärjestäjä
Digiratkaisun
toimittaja
Kansallinen
ohjaaja
Vastuu asiakkaan (palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan)
tarpeen mukaisten ratkaisujen toimittamisesta
(integraattorit, yksittäisten ratkaisujen toimittajat)
Palvelujärjestelmän
kansallinen ohjaus
Kehittämisen toimijat ja roolit
Palvelu- ja
käyttäjäkokemuksen
omistajuus
Palvelun ja palvelun
tuottamisen omistajuus
Kehittämisen omistajuus
Vastuu järjestämisestä
Palvelujärjestelmän
kehittämisen omistajuus
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Tehtäviä eri roolien toimijoille kehittämistyössä
Toimija Mikä organisaatio? Rooli Tehtäviä
asiakas/palveluide
n käyttäjä (ml.
ammattilainen)
palvelu- ja
käyttäjäkokemuksen
omistajuus
Tuo kehittämiseen käytännön asiantuntemusta
Hyötyy kehittämistoiminnan tuotoksista
kansallinen
ohjaaja
STM
VM
vastuu
palvelujärjestelmän
kansallisesta ohjauksesta
Kansallinen kehittämisstrategia:
Visio tavoitetilasta + painopisteiden ja kaikkia koskevien
kehittämistarpeiden määrittely (ml. kentän toimijoiden tarpeiden
huomiointi).
Pitäisi tehdä kansallisen ohjaan ja järjestäjien yhteistyönä. Järjestäjä
käy vuoropuhelun palveluntuottajaverkoston kanssa.
palvelunjärjestäjä maakunta vastuu palvelujen
järjestämisestä sekä
palvelujärjestelmän
kehittämisen omistajuus
Vastaa maakunnan kehittämistoiminnan organisoinnista ja
koordinoinnista
Vastaa digiratkaisujen määrittelystä ja tilaamisesta (esim. järjestäjän
työkalut; mm. tiedolla johtaminen ja asiakkuuden kokonaishallinta)
palveluntuottaja maakunnan liikelaitos
maakunnan sote-keskus
maakunnan suun th yksikkö
palvelun ja palvelun
tuottamisen omistajuus
kehittämisen omistajuus
omalla palvelualueella
Vastaa uusien mahdollisuuksien tunnistamisesta, kehittämistarpeiden
määrittelystä ja digiratkaisujen tilaamisesta
Vastaa hyötyjen saavuttamisesta
Organisoi oman kehittämistoiminnan
digiratkaisun
toimittaja
paikallinen/alueellinen/kansallin
en inhouse- tai muu yhtiö,
integraattori tai yksittäisen
ratkaisun toimittaja
vastuu asiakkaan
(palvelunjärjestäjän ja
palveluntuottajan)
tarpeen mukaisten
ratkaisujen
toimittamisesta
Tukee palvelunjärjestäjiä ja palveluntuottajia uusien mahdollisuuksien
tunnistamisessa ja tarvittavien ratkaisujen määrittelyssä. Vastaa
asiakas- ja toimintalähtöisyyden toteutumisen mahdollistamisesta
uusien ratkaisujen kehittämisprojekteissa.
11
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Asiakkaan
palvelupolku
Asiakkaan palvelupolun arvoketju ja kehittämisen
sidosorganisaatiot
12
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Kehittämisen toimintamalli – systeeminen taso
13
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: Maakuntien toiminnan kehittäjille pysyvät yhteistyön rakenteet ja toimintamallit
1. Maakuntien kehittämisyksiköitä valmistelevat muodostavat kehittämisen koordinaatioryhmän
2. Ryhmä luo yhteydet seuraaviin verkostoihin (alla alustava listaus):
• perusterveydenhuollon yhteistyöryhmä
• maakuntien perusterveydenhuoltoa valmistelevat muodostavat keskinäisen verkoston ( tapa tavoittaa kaikki
maakunnat perusterveydenhuollon osalta)
• sosiaalialan osaamiskeskukset (löytyy joka maakunnan alueelta ja näissä on yhteydet tuleviin maakuntiin
/maakuntavalmisteluun so-asioissa)
• palveluohjauksen verkosto (KL:n organisoima työ, jonka kautta voidaan tavoittaa non-sote-toiminnan substanssi
(tukipalvelut, ts. non-sote)
• palveluketjujen ja -kokonaisuuksien verkosto (STM:n toimeksiannosta, kaikki maakunnat edustettuina,
asiakasnäkökulmaan substanssia)
• Digituen verkosto (5 maakuntaa mukana, VM:n hanke, verkosto osaamisen kehittämisen kysymyksissä)
• UNA-konsortio
• SoteDigi/Omaolo-konsortio
• Virtuaalisairaala-konsortio
3. Ryhmä laatii yhteistyössä em. verkostojen kanssa kehittämistoimintaa koskevan maakuntien
järjestämissuunnitelman, jossa kuvataan yhteisen kehittämisen mallit siirtymävaiheen jälkeen (mm. mitä
pysyviä yhteistyörakenteita tarvitaan, miten budjetoinnissa varaudutaan yhteisen kehittämiseen tarpeisiin,
jne.)
14
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
SUOSITUKSIA MAAKUNNAN
KEHITTÄMISMALLIIN
15
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
SoteDigin ensimmäiset palvelut
käyttöön
• Mitä maakunnassa tarvitaan (muuta kuin perinteistä ICT-
tekemistä) palvelujen tehokkaaseen käyttöönottoon ja hyötyjen
realisoimiseen?
16
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: Hyödynnä Omaolon käsikirjaa
Omaolo-palvelun levittämisen käsikirjassa jaetaan asiaan liittyviä
oppeja ja hyviä käytäntöjä. Siinä on myös määritelty ja kuvattu
mm. tarvittavia rooleja. Kuvaukset ovat geneerisiä ja siten
soveltuvat Omaolon käyttöönottoa ja hyödyntämistä laajemminkin
sovellettaviksi.
Suositus: Tunnista oman organisaation hybriditoimijat
Hybriditoimijoista lisätietoa: VNK selvitys- ja tutkimustoimikunnan
raportti Tekemällä oppii – kokeilukulttuurista vauhtia sosiaali- ja
terveyspalveluiden uudistamiseen, luku 2.4
Suositus: Resursoi kerrankin kunnolla
Toiminnan edustus on yleensä liian vähäinen digiä kehitettäessä.
Toiminnan edustajilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus käyttää
kehittämiseen sen vaatima aika. Tee kehittämistaktiikan valinnassa
ero pienten ja isojen asioiden välillä ja varmista, että isot asiat
resursoidaan kunnolla, esim. palkkaamalla toimintaan sijaisia ja
budjetoimalla niiden kustannukset kehittämishankkeelle.
17
Asiakkaan tarve ja prosessi
Maakunnan liikelaitos Maakunnan sote-keskus / suun th. Kunta Yksityinen tuottaja
Toiminnan
tavoitteet ja tarpeet
Toiminnan kehittäminen
Digiulottuvuus
(kansallinen
ratkaisu)
Digiulottuvuus
(oma ratkaisu)
Digiulottuvuus
(YTA-ratkaisu)
Toiminnan
tavoitteet ja tarpeet
Toiminnan kehittäminen
Digiulottuvuus
(oma ratkaisu)
Digiulottuvuus
(oma ratkaisu)
Toiminnan
kehittäminen
Toiminnan
kehittäminen
projekti
projekti projekti
projekti
projekti projekti
Digiulottuvuus (kaikille
yhteiskäyttöinen)
projekti
Maakunnan strategia ja yhteiset tavoitteet
18
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: kaikki digikehittäminen pitää pystyä yhdistämään johonkin
asiakkaan ja/tai toiminnan tavoitteeseen/tarpeeseen
Suositus: järjestäjän tulee omistaa asukasasiakkaan asia ja olla tietoinen
kehittämistoiminnan asiakasvaikutuksista yli projekti- ja
organisaatiorajojen
19
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: tarkistuspisteet
Kehittämiseen tarvitaan toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa:
1. kehitettäville / käyttöönotettaville digiratkaisuille löytyy kiinnekohta ja tarve asiakkaan
ja/tai toiminnan prosesseista
2. kehittämiseen sisältyy asiakaslähtöisyyden ”interventio” (kehittämistä ei tehdä
kokonaan ammattilaisten tarpeen määrityksen pohjalta)
3. on määritelty vähintään yksi vaikuttavuustavoite ja mittari, jota seurataan koko ajan
4. relevantin kehittämistaktiikan valinta (ongelman ”juurisyyn” tunnistaminen,
ratkaisukeinojen tunnistaminen, valitun keinon käyttämisen realistisuus ajan,
teknologiaympäristön ja resurssien suhteen)
Suositus: proaktiivisuuden toimintamalli
Tulee määrittää proaktiivisuuden toimintamalli –> kehittämistoimintaan ennakoiva
työtapa nykyisen reaktiivisuuden rinnalle (mistä heikot signaalit, mihin maailma on
menossa  kehittämistarpeiden ennakointi). TKI:n tulee näkyä johtajan työpöydällä
käytännössä. 20
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Asiakkaan tarve ja prosessi
verkosto
Maakuntakonsernin toiminta
Kehittämisen verkostot ja tilannekuva
21
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: tilannekuva ja verkostojen kytkentätaulu
• tulee muodostaa ajantasainen TKI-tilannekuva
K:n osalta tulee tietää
• missä sisäisissä, alueellisissa, kansallisissa verkostoissa/rakenteissa
maakuntakonsernin henkilöitä- ja muita resursseja on kiinni
• mitä ongelmaa näissä verkostoissa/rakenteissa ratkaistaan ja miten se liittyy
maakuntakonsernin tavoitteisiin
INPUT: miten asiakas- ja toimintalähtöisyyden tarve kanavoituu
yhteistyöverkostoon, jota ei itse koordinoida
OUTPUT: miten koordinoidaan ja varmistetaan tulosten tehokas
hyödyntäminen
• tarvitaan tapa seurata ja koordinoida eri verkostoissa tapahtuvaa
kehittämistoimintaa (soveltuvat rakenteet ja toimintamallit riippuvat esim.
maakunnan koosta).
tarvitaan maakunnan tapa muodostaa verkostojen ”synteesi”: mikä arvoketju eri
verkostoissa tehtävästä työstä muodostuu
22
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Asiakaslähtöisyys
Nykytilan huomioita asiakaslähtöisyydestä:
• Asiakaslähtöisyys toteutuu hankekohtaisesti vaihtelevin
käytännöin
• Asiakaslähtöisyys yksittäisen projektin/hankkeen tasolla voi
lopputuloksena pirstoa asiakkaan kokonaisuutta
• Kehittämisen eri vaiheissa mietitään hanke/asiakohtaisesti
asiakkaan ja toiminnan osallistamisen malleja
• Asiakkaan palvelupolun kokonaisuuden tarkastelu ei ole
helppoa – ammattilaisille ei ole kovin luontaista asiakkaan
ongelman identifiointi
• Tarvitaan lisää panostuksia ammattilaisten osaamistason
nostamiseen.
23
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: Maakunnan asiakaslähtöisyyden periaatteet
Tulee olla maakuntakohtaisesti dokumentoidut asiakas- ja
toimintalähtöisyyden periaatteet sekä suosituksia menetelmistä ja
työkaluista
Referenssejä:
 Virtuaalisairaalan eTerveyspalvelujen kehittämisen oppaassa on asioita,
joita voisi hyödyntää yleisen kehittämisoppaan laatimisessa
 Valtiovarainministeriön digikuntakokeilussa tuotettu ”Opas tulevaisuuden
kuntien digitalisaatioon”
24
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Ideavaiheen tehtäviä
25
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suositus: Panosta ideavaiheeseen
Tee kehittämisprojektit vaiheistettuina kokonaisuuksina ja toimi vaiheiden
sisällä ketterästi. Idean nopea ja osallistava kehittely antaa hyvän pohjan
päättää kehittämisprojektin seuraavista vaiheista ja niitä koskevasta
kehittämistaktiikasta.
Jos idea on mullistava ja toimii loppukäyttäjien palautteen perusteella myös
käytännössä niin toimi nopeasti, jotta hyötyjen realisoituminen alkaa
mahdollisimman pian. Selvitä omaa organisaatiota laajemmin idean
hyväksyttävyys ja hyödynnettävyys.
26
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Suosituksia jatkotyöskentelyyn
Kytkeytyminen kansallisiin prosesseihin
» Tulisi selvittää mikä osuus kehittämistoiminnan kokonaisuudessa
kytkeytyy julkisen talouden suunnitteluun ja seurannan
vuosikellomenettelyyn (JTS).
Siirtymävaiheen periaatteet ja selvitettäviä kysymyksiä
» Suosituksien hyödyntämistä tulisi viedä käytännössä eteenpäin
nykyisten organisaatioiden (kunnat, kuntayhtymät) kautta
vastuunsiirtoon asti, kuitenkin yhteistyössä maakuntakonsernin
valmistelijoiden kanssa.
» Huomioita koskien siirtymävaihetta 2019-2020 (kunnat,
sairaanhoitopiirit ja maakunnat rinnakkaisina sote-toimijoina):
a) Miten varmistetaan käynnissä olevan kehittämistyön ja yhteistyön jatkuvuus?
b) Miten käyttöönotettavissa olevien digipalveluiden hyödyntämistä ja niihin liittyvien
toimintamallimuutosten käyttöönottoa voidaan tukea?
c) Miten kehittämistyössä voidaan varautua myös tilanteeseen jossa hallintouudistus
ei toteudu nyt esitetyssä aikataulussa (1.1.2021)
27
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Edellytyksiä joista pitäisi huolehtia
epävarmuustekijöistä huolimatta
• Yhteinen käsitys tavoitetilasta ja etenemispolusta
• Riittävä, oikeudenmukainen ja kannustava rahoitus
• Maakunnan ja kuntien yhteistyön ja yhteisen
päätöksenteon edellytykset
• Selkeä työnjako ja sovittu alusta-
/organisaatiorakenne muutosten toteutuksille
19.12.2018
28
Digitalisoinnin & tietojärjestelmien yhtenäistämisen hyödyt eivät suoraan riippuvaisia hallintorakenteista - monet valmistelluista
toimenpiteistä tarpeellisia ja mahdollista toteuttaa myös eri skenaarioissa
Asiakas/palveluiden
käyttäjä (ml. ammattilainen)
Kunnat ja
kuntayhtymät
Sotedigi
Kehittämisen toimijat ja roolit –1.1.2021
Maakunta
Digiratkaisun
toteuttajat
Digiratkaisun
toteuttajat
Toiminnan
muutos
Yksinkertaistettu kuvaus (esim. kansallisen ohjauksen ja yksityinen ja 3. sektorin näkökulmat rajattu ulos)
Maakunnan ja sen
palveluverkon suunnittelu,
järjestämis- ja
tuotantovastuiden siirron
suunnittelu
Julkisten sote-palveluiden
järjestäminen ja tuottaminen
Olemassaolevien kansallisten
digipalveluiden/
kehittämishankkeiden
”haltuunotto”
Uusien tarpeiden toteuttaminen
toteuttaminen
Asiakas/palveluiden
käyttäjä (ml. ammattilainen)
Kunnat ja
kuntayhtymät
Vimana
/ sotedigi
Kehittämisen toimijat ja roolit –1.1.2021
(case alueelliset ratkaisut / muutokset)
Maakunta
Digiratkaisun
toteuttajat
Keskitetyt hankinnat
Alueellinen suunnittelu,
koordinaatio ja
päätöksenteko Toiminnan ja
ICT-muutosten tuki
Toiminnan
muutos Tarpeet
Yksinkertaistettu kuvaus (esim. kansallisen ohjauksen ja yksityinen ja 3. sektorin näkökulmat rajattu ulos)
Kunta/KY-
kohtaisten
digiratkaisun
toteuttajat
Maakunnallisten
digiratkaisujen
toteuttajatMuutos-
rahoitus
(organisaatio-
kohtaiset
muutokset)
Inhouse, markkinayhtiö, sairaanhoitopiiri ?
Keskitetyt hankinnat
ja muutokset
Alueellisten ratkaisujen käyttökustannukset
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
1 de 29

Recomendados

Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja por
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitalHelsinki
559 visualizações33 slides
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute por
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitalHelsinki
131 visualizações15 slides
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok por
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
832 visualizações35 slides
20.9.2010 Viestintätapaaminen - Bolder: Verkkosivu-uudistus por
20.9.2010 Viestintätapaaminen - Bolder: Verkkosivu-uudistus20.9.2010 Viestintätapaaminen - Bolder: Verkkosivu-uudistus
20.9.2010 Viestintätapaaminen - Bolder: Verkkosivu-uudistusSYL
211 visualizações23 slides
Avoimuus 10.12.aalto por
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoTuija Aalto
1.5K visualizações31 slides
Pilkahdus toimintamalli 2015 por
Pilkahdus toimintamalli 2015Pilkahdus toimintamalli 2015
Pilkahdus toimintamalli 2015heinikangas
596 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli

Kansallinen hyvinvointiverkosto por
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKehittämiskeskus Oy Häme
275 visualizações8 slides
Lean 2015 10-21 por
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Paivi Sutinen
1.2K visualizações32 slides
Digitaalisen palvelun kehittäminen por
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenMikko Eerola
484 visualizações42 slides
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
165 visualizações16 slides
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
105 visualizações16 slides
Taltionikeskustelutilaisuus III por
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltioni
797 visualizações64 slides

Similar a Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli(20)

Lean 2015 10-21 por Paivi Sutinen
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
Paivi Sutinen1.2K visualizações
Digitaalisen palvelun kehittäminen por Mikko Eerola
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Mikko Eerola484 visualizações
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por Maa- ja metsätalousministeriö
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö165 visualizações
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1... por Maa- ja metsätalousministeriö
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö105 visualizações
Taltionikeskustelutilaisuus III por Taltioni
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus III
Taltioni797 visualizações
Toimialaseminaari 180515 kunteko por Tyoelama2020
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Tyoelama2020335 visualizações
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet por Sitra / Hyvinvointi
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Sitra / Hyvinvointi2.7K visualizações
tujula_esitys_PP16 por Juha Tujula
tujula_esitys_PP16tujula_esitys_PP16
tujula_esitys_PP16
Juha Tujula141 visualizações
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori por Sitra / Hyvinvointi
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriMunpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Sitra / Hyvinvointi1K visualizações
Soteuttamo starttipaketti por Sitra
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
Sitra1.5K visualizações
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen por Jani Ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanenKetterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
Jani Ruuskanen1.1K visualizações
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? por Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy793 visualizações
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja por Business Arena Oy
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Business Arena Oy329 visualizações
Ely timo ollila por KirsiVartiainen
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila
KirsiVartiainen624 visualizações
Kokemukset nopeista kokeiluista Kalasatamassa -esitys 16.11.2016 por DigitalHelsinki
Kokemukset nopeista kokeiluista Kalasatamassa -esitys 16.11.2016Kokemukset nopeista kokeiluista Kalasatamassa -esitys 16.11.2016
Kokemukset nopeista kokeiluista Kalasatamassa -esitys 16.11.2016
DigitalHelsinki382 visualizações
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016 por DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
DigitalHelsinki1.1K visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli

 • 1. Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli Havaintoja ja suosituksia
 • 2. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Tavoite ja sisällöllinen fokus Kehittämisaloite / toimintamalliehdotus asiakas- ja toimintalähtöiseen digipalveluiden kehittämiseen, levittämiseen ja hallintaan maakuntarakenteen tullessa voimaan Tarkasteltuja näkökulmia: » Kehittämisen toimijat ja roolit » Kehittämisen toimintamalli – periaatteet » Suosituksia maakunnan kehittämismalliin • Kehittämisen periaatteita • Kehittämisen verkostot ja tilannekuva • Asiakaslähtöisyys • Mm. kansallisten palveluiden käyttöönotto 3
 • 3. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Asiakas/palveluiden käyttäjä (ml. ammattilainen) Palveluntuottaja Palvelunjärjestäjä Digiratkaisun toimittaja Kansallinen ohjaaja Kehittämisen toimijat – systeeminen taso 4 Toiminnan muutos
 • 4. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Työskentelystä • Tuotokset pohjautuvat AKUSTI-verkostossa olevaan osaamiseen ja kokemukseen sekä aiemman kehittämistyön perusteella syntyneisiin näkemyksiin, miten asiakas- ja toimintalähtöisyyden periaatteiden mukaista kehittämistä voitaisiin edistää. » Työskentelytapana olivat Skype-haastattelut sekä työpajat AKUSTI- verkoston nimeämien ja muualta kutsuttujen edustajien kanssa. Työssä on ollut mukana hankkeiden (UNA, ODA, Virtuaalisairaala), SoteDigin, maakuntavalmistelun, sosiaalialan osaamiskeskusten, kuntien ja kärkihankkeiden edustajia. Lisäksi on tehty yhteistyötä maakuntien sote-TKI-järjestäytymismallivalmistelun kanssa (4Front Oy). • Tuotoksia voidaan hyödyntää erilaisissa hallintorakenteissa 5
 • 5. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Rajaukset • Selvityksessä on pitäydytty asiakas- ja toimintalähtöisen kehittämismallin ylätasolla, jotta tulosten hyödyntäminen olisi laajasti mahdollista riippumatta erilaisten digiratkaisujen toteuttamisen ja ohjauksen/hallinnoinnin rakenteista. • Tästä syystä näitä rakenteita ja niihin liittyviä toimintamalleja ei ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti. 6
 • 6. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt HAVAINTOJA JA SUOSITUKSIA 7
 • 7. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: Ei erikseen palvelujen ja toiminnan kehittämistä ja digikehittämistä vaan palvelujen ja toiminnan kehittämistä, jonka yhtenä ulottuvuutena on digiratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen. 8
 • 8. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Asiakas/palveluiden käyttäjä (ml. ammattilainen) Palveluntuottaja Palvelunjärjestäjä Digiratkaisun toimittaja Kansallinen ohjaaja Vastuu asiakkaan (palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan) tarpeen mukaisten ratkaisujen toimittamisesta (integraattorit, yksittäisten ratkaisujen toimittajat) Palvelujärjestelmän kansallinen ohjaus Kehittämisen toimijat ja roolit Palvelu- ja käyttäjäkokemuksen omistajuus Palvelun ja palvelun tuottamisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Vastuu järjestämisestä Palvelujärjestelmän kehittämisen omistajuus
 • 9. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Tehtäviä eri roolien toimijoille kehittämistyössä Toimija Mikä organisaatio? Rooli Tehtäviä asiakas/palveluide n käyttäjä (ml. ammattilainen) palvelu- ja käyttäjäkokemuksen omistajuus Tuo kehittämiseen käytännön asiantuntemusta Hyötyy kehittämistoiminnan tuotoksista kansallinen ohjaaja STM VM vastuu palvelujärjestelmän kansallisesta ohjauksesta Kansallinen kehittämisstrategia: Visio tavoitetilasta + painopisteiden ja kaikkia koskevien kehittämistarpeiden määrittely (ml. kentän toimijoiden tarpeiden huomiointi). Pitäisi tehdä kansallisen ohjaan ja järjestäjien yhteistyönä. Järjestäjä käy vuoropuhelun palveluntuottajaverkoston kanssa. palvelunjärjestäjä maakunta vastuu palvelujen järjestämisestä sekä palvelujärjestelmän kehittämisen omistajuus Vastaa maakunnan kehittämistoiminnan organisoinnista ja koordinoinnista Vastaa digiratkaisujen määrittelystä ja tilaamisesta (esim. järjestäjän työkalut; mm. tiedolla johtaminen ja asiakkuuden kokonaishallinta) palveluntuottaja maakunnan liikelaitos maakunnan sote-keskus maakunnan suun th yksikkö palvelun ja palvelun tuottamisen omistajuus kehittämisen omistajuus omalla palvelualueella Vastaa uusien mahdollisuuksien tunnistamisesta, kehittämistarpeiden määrittelystä ja digiratkaisujen tilaamisesta Vastaa hyötyjen saavuttamisesta Organisoi oman kehittämistoiminnan digiratkaisun toimittaja paikallinen/alueellinen/kansallin en inhouse- tai muu yhtiö, integraattori tai yksittäisen ratkaisun toimittaja vastuu asiakkaan (palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan) tarpeen mukaisten ratkaisujen toimittamisesta Tukee palvelunjärjestäjiä ja palveluntuottajia uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa ja tarvittavien ratkaisujen määrittelyssä. Vastaa asiakas- ja toimintalähtöisyyden toteutumisen mahdollistamisesta uusien ratkaisujen kehittämisprojekteissa. 11
 • 10. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Asiakkaan palvelupolku Asiakkaan palvelupolun arvoketju ja kehittämisen sidosorganisaatiot 12
 • 11. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kehittämisen toimintamalli – systeeminen taso 13
 • 12. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: Maakuntien toiminnan kehittäjille pysyvät yhteistyön rakenteet ja toimintamallit 1. Maakuntien kehittämisyksiköitä valmistelevat muodostavat kehittämisen koordinaatioryhmän 2. Ryhmä luo yhteydet seuraaviin verkostoihin (alla alustava listaus): • perusterveydenhuollon yhteistyöryhmä • maakuntien perusterveydenhuoltoa valmistelevat muodostavat keskinäisen verkoston ( tapa tavoittaa kaikki maakunnat perusterveydenhuollon osalta) • sosiaalialan osaamiskeskukset (löytyy joka maakunnan alueelta ja näissä on yhteydet tuleviin maakuntiin /maakuntavalmisteluun so-asioissa) • palveluohjauksen verkosto (KL:n organisoima työ, jonka kautta voidaan tavoittaa non-sote-toiminnan substanssi (tukipalvelut, ts. non-sote) • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien verkosto (STM:n toimeksiannosta, kaikki maakunnat edustettuina, asiakasnäkökulmaan substanssia) • Digituen verkosto (5 maakuntaa mukana, VM:n hanke, verkosto osaamisen kehittämisen kysymyksissä) • UNA-konsortio • SoteDigi/Omaolo-konsortio • Virtuaalisairaala-konsortio 3. Ryhmä laatii yhteistyössä em. verkostojen kanssa kehittämistoimintaa koskevan maakuntien järjestämissuunnitelman, jossa kuvataan yhteisen kehittämisen mallit siirtymävaiheen jälkeen (mm. mitä pysyviä yhteistyörakenteita tarvitaan, miten budjetoinnissa varaudutaan yhteisen kehittämiseen tarpeisiin, jne.) 14
 • 13. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt SUOSITUKSIA MAAKUNNAN KEHITTÄMISMALLIIN 15
 • 14. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt SoteDigin ensimmäiset palvelut käyttöön • Mitä maakunnassa tarvitaan (muuta kuin perinteistä ICT- tekemistä) palvelujen tehokkaaseen käyttöönottoon ja hyötyjen realisoimiseen? 16
 • 15. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: Hyödynnä Omaolon käsikirjaa Omaolo-palvelun levittämisen käsikirjassa jaetaan asiaan liittyviä oppeja ja hyviä käytäntöjä. Siinä on myös määritelty ja kuvattu mm. tarvittavia rooleja. Kuvaukset ovat geneerisiä ja siten soveltuvat Omaolon käyttöönottoa ja hyödyntämistä laajemminkin sovellettaviksi. Suositus: Tunnista oman organisaation hybriditoimijat Hybriditoimijoista lisätietoa: VNK selvitys- ja tutkimustoimikunnan raportti Tekemällä oppii – kokeilukulttuurista vauhtia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen, luku 2.4 Suositus: Resursoi kerrankin kunnolla Toiminnan edustus on yleensä liian vähäinen digiä kehitettäessä. Toiminnan edustajilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus käyttää kehittämiseen sen vaatima aika. Tee kehittämistaktiikan valinnassa ero pienten ja isojen asioiden välillä ja varmista, että isot asiat resursoidaan kunnolla, esim. palkkaamalla toimintaan sijaisia ja budjetoimalla niiden kustannukset kehittämishankkeelle. 17
 • 16. Asiakkaan tarve ja prosessi Maakunnan liikelaitos Maakunnan sote-keskus / suun th. Kunta Yksityinen tuottaja Toiminnan tavoitteet ja tarpeet Toiminnan kehittäminen Digiulottuvuus (kansallinen ratkaisu) Digiulottuvuus (oma ratkaisu) Digiulottuvuus (YTA-ratkaisu) Toiminnan tavoitteet ja tarpeet Toiminnan kehittäminen Digiulottuvuus (oma ratkaisu) Digiulottuvuus (oma ratkaisu) Toiminnan kehittäminen Toiminnan kehittäminen projekti projekti projekti projekti projekti projekti Digiulottuvuus (kaikille yhteiskäyttöinen) projekti Maakunnan strategia ja yhteiset tavoitteet 18
 • 17. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: kaikki digikehittäminen pitää pystyä yhdistämään johonkin asiakkaan ja/tai toiminnan tavoitteeseen/tarpeeseen Suositus: järjestäjän tulee omistaa asukasasiakkaan asia ja olla tietoinen kehittämistoiminnan asiakasvaikutuksista yli projekti- ja organisaatiorajojen 19
 • 18. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: tarkistuspisteet Kehittämiseen tarvitaan toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa: 1. kehitettäville / käyttöönotettaville digiratkaisuille löytyy kiinnekohta ja tarve asiakkaan ja/tai toiminnan prosesseista 2. kehittämiseen sisältyy asiakaslähtöisyyden ”interventio” (kehittämistä ei tehdä kokonaan ammattilaisten tarpeen määrityksen pohjalta) 3. on määritelty vähintään yksi vaikuttavuustavoite ja mittari, jota seurataan koko ajan 4. relevantin kehittämistaktiikan valinta (ongelman ”juurisyyn” tunnistaminen, ratkaisukeinojen tunnistaminen, valitun keinon käyttämisen realistisuus ajan, teknologiaympäristön ja resurssien suhteen) Suositus: proaktiivisuuden toimintamalli Tulee määrittää proaktiivisuuden toimintamalli –> kehittämistoimintaan ennakoiva työtapa nykyisen reaktiivisuuden rinnalle (mistä heikot signaalit, mihin maailma on menossa  kehittämistarpeiden ennakointi). TKI:n tulee näkyä johtajan työpöydällä käytännössä. 20
 • 19. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Asiakkaan tarve ja prosessi verkosto Maakuntakonsernin toiminta Kehittämisen verkostot ja tilannekuva 21
 • 20. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: tilannekuva ja verkostojen kytkentätaulu • tulee muodostaa ajantasainen TKI-tilannekuva K:n osalta tulee tietää • missä sisäisissä, alueellisissa, kansallisissa verkostoissa/rakenteissa maakuntakonsernin henkilöitä- ja muita resursseja on kiinni • mitä ongelmaa näissä verkostoissa/rakenteissa ratkaistaan ja miten se liittyy maakuntakonsernin tavoitteisiin INPUT: miten asiakas- ja toimintalähtöisyyden tarve kanavoituu yhteistyöverkostoon, jota ei itse koordinoida OUTPUT: miten koordinoidaan ja varmistetaan tulosten tehokas hyödyntäminen • tarvitaan tapa seurata ja koordinoida eri verkostoissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa (soveltuvat rakenteet ja toimintamallit riippuvat esim. maakunnan koosta). tarvitaan maakunnan tapa muodostaa verkostojen ”synteesi”: mikä arvoketju eri verkostoissa tehtävästä työstä muodostuu 22
 • 21. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Asiakaslähtöisyys Nykytilan huomioita asiakaslähtöisyydestä: • Asiakaslähtöisyys toteutuu hankekohtaisesti vaihtelevin käytännöin • Asiakaslähtöisyys yksittäisen projektin/hankkeen tasolla voi lopputuloksena pirstoa asiakkaan kokonaisuutta • Kehittämisen eri vaiheissa mietitään hanke/asiakohtaisesti asiakkaan ja toiminnan osallistamisen malleja • Asiakkaan palvelupolun kokonaisuuden tarkastelu ei ole helppoa – ammattilaisille ei ole kovin luontaista asiakkaan ongelman identifiointi • Tarvitaan lisää panostuksia ammattilaisten osaamistason nostamiseen. 23
 • 22. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: Maakunnan asiakaslähtöisyyden periaatteet Tulee olla maakuntakohtaisesti dokumentoidut asiakas- ja toimintalähtöisyyden periaatteet sekä suosituksia menetelmistä ja työkaluista Referenssejä:  Virtuaalisairaalan eTerveyspalvelujen kehittämisen oppaassa on asioita, joita voisi hyödyntää yleisen kehittämisoppaan laatimisessa  Valtiovarainministeriön digikuntakokeilussa tuotettu ”Opas tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon” 24
 • 23. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Ideavaiheen tehtäviä 25
 • 24. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suositus: Panosta ideavaiheeseen Tee kehittämisprojektit vaiheistettuina kokonaisuuksina ja toimi vaiheiden sisällä ketterästi. Idean nopea ja osallistava kehittely antaa hyvän pohjan päättää kehittämisprojektin seuraavista vaiheista ja niitä koskevasta kehittämistaktiikasta. Jos idea on mullistava ja toimii loppukäyttäjien palautteen perusteella myös käytännössä niin toimi nopeasti, jotta hyötyjen realisoituminen alkaa mahdollisimman pian. Selvitä omaa organisaatiota laajemmin idean hyväksyttävyys ja hyödynnettävyys. 26
 • 25. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Suosituksia jatkotyöskentelyyn Kytkeytyminen kansallisiin prosesseihin » Tulisi selvittää mikä osuus kehittämistoiminnan kokonaisuudessa kytkeytyy julkisen talouden suunnitteluun ja seurannan vuosikellomenettelyyn (JTS). Siirtymävaiheen periaatteet ja selvitettäviä kysymyksiä » Suosituksien hyödyntämistä tulisi viedä käytännössä eteenpäin nykyisten organisaatioiden (kunnat, kuntayhtymät) kautta vastuunsiirtoon asti, kuitenkin yhteistyössä maakuntakonsernin valmistelijoiden kanssa. » Huomioita koskien siirtymävaihetta 2019-2020 (kunnat, sairaanhoitopiirit ja maakunnat rinnakkaisina sote-toimijoina): a) Miten varmistetaan käynnissä olevan kehittämistyön ja yhteistyön jatkuvuus? b) Miten käyttöönotettavissa olevien digipalveluiden hyödyntämistä ja niihin liittyvien toimintamallimuutosten käyttöönottoa voidaan tukea? c) Miten kehittämistyössä voidaan varautua myös tilanteeseen jossa hallintouudistus ei toteudu nyt esitetyssä aikataulussa (1.1.2021) 27
 • 26. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Edellytyksiä joista pitäisi huolehtia epävarmuustekijöistä huolimatta • Yhteinen käsitys tavoitetilasta ja etenemispolusta • Riittävä, oikeudenmukainen ja kannustava rahoitus • Maakunnan ja kuntien yhteistyön ja yhteisen päätöksenteon edellytykset • Selkeä työnjako ja sovittu alusta- /organisaatiorakenne muutosten toteutuksille 19.12.2018 28 Digitalisoinnin & tietojärjestelmien yhtenäistämisen hyödyt eivät suoraan riippuvaisia hallintorakenteista - monet valmistelluista toimenpiteistä tarpeellisia ja mahdollista toteuttaa myös eri skenaarioissa
 • 27. Asiakas/palveluiden käyttäjä (ml. ammattilainen) Kunnat ja kuntayhtymät Sotedigi Kehittämisen toimijat ja roolit –1.1.2021 Maakunta Digiratkaisun toteuttajat Digiratkaisun toteuttajat Toiminnan muutos Yksinkertaistettu kuvaus (esim. kansallisen ohjauksen ja yksityinen ja 3. sektorin näkökulmat rajattu ulos) Maakunnan ja sen palveluverkon suunnittelu, järjestämis- ja tuotantovastuiden siirron suunnittelu Julkisten sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Olemassaolevien kansallisten digipalveluiden/ kehittämishankkeiden ”haltuunotto” Uusien tarpeiden toteuttaminen toteuttaminen
 • 28. Asiakas/palveluiden käyttäjä (ml. ammattilainen) Kunnat ja kuntayhtymät Vimana / sotedigi Kehittämisen toimijat ja roolit –1.1.2021 (case alueelliset ratkaisut / muutokset) Maakunta Digiratkaisun toteuttajat Keskitetyt hankinnat Alueellinen suunnittelu, koordinaatio ja päätöksenteko Toiminnan ja ICT-muutosten tuki Toiminnan muutos Tarpeet Yksinkertaistettu kuvaus (esim. kansallisen ohjauksen ja yksityinen ja 3. sektorin näkökulmat rajattu ulos) Kunta/KY- kohtaisten digiratkaisun toteuttajat Maakunnallisten digiratkaisujen toteuttajatMuutos- rahoitus (organisaatio- kohtaiset muutokset) Inhouse, markkinayhtiö, sairaanhoitopiiri ? Keskitetyt hankinnat ja muutokset Alueellisten ratkaisujen käyttökustannukset
 • 29. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt