O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Semelhante a مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن

  1. 1. www.fatehi-ie.blogfa.com 1 ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫کارت‬‫نقشه‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫استراتژیها‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬‫ی‬ ‫ش‬ ‫مشخص‬ ‫استراتژی‬‫همواره‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ده‬.‫شود‬ ‫پایش‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ،‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫مراحل‬ ‫میتوان‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬1:‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬:‫میباشد‬ ‫سازمان‬ ‫اندازهای‬ ‫چشم‬ ‫تعیین‬ ،‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫زمانی‬ ‫افق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫موقعیت‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬5‫یا‬10.‫نمود‬ ‫تدوین‬ ‫ساله‬ ‫مرحله‬2:‫ی‬ ‫تهیه‬‫ماتریس‬SWOT ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرآیند‬ ‫بایستی‬ ،‫سازمان‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫پس‬‫در‬ ‫سازمان‬ ‫قوت‬ ‫و‬6.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫زیر‬ ‫بعد‬
  2. 2. www.fatehi-ie.blogfa.com 2 ‫مالی‬ ‫دیدگاه‬ ‫دیدگاه‬‫سازمان‬ ‫فرآیندهای‬ ‫دیدگاه‬‫بازار‬ ‫دیدگاه‬‫مشتری‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسولیتهای‬ ‫دیدگاه‬ ‫کارکنان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫طوفان‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬6.‫میپذیرد‬ ‫انجام‬ ‫فوق‬ ‫فاز‬‫مرحله‬ ‫این‬ ‫خروجی‬ ‫ماتریس‬ ‫تدوین‬SWOT.‫میباشد‬ ‫ماتریس‬SWOT‫چیست؟‬ ‫ر‬‫دسته‬ ‫برای‬ ‫تحلیلی‬ ‫وشی‬‫آینده‬ ‫و‬ ‫راهبردها‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫اثرگذار‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫بندی‬‫توانایی‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫های‬‫کاستی‬ ،‫ها‬،‫ها‬ ‫فرصت‬‫است‬ ‫تهدیدها‬ ‫و‬ ‫ها‬. ‫برنامه‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫استراتژیک‬ ‫ریزی‬‫است‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫وضعیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬‫انگلیسی‬ ‫در‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫قوت‬ ‫کلمات‬ ‫اول‬ ‫حروف‬(Strength)‫ضعف‬ ،(Weakness)‫فرصت‬ ،(Opportunity)‫تهدید‬ ‫و‬(Threat)‫را‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫درونی‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫ابزاری‬ ‫باید‬.‫بدانیم‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫تقریبا‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫سازمان‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫ابتدا‬ ‫بایستی‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬30.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫وقت‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ .‫نشوند‬ ‫تفاهم‬ ‫سوء‬ ‫دچار‬ ‫و‬ ‫نپندارند‬ ‫شخصی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫بایستی‬ ،‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫برسی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫البته‬‫واقع‬ .‫میکند‬ ‫منحرف‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫اصلی‬ ‫مسیر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بیافتد‬ ‫اتفاق‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫تسهیلگر‬ ‫تهدیدات‬‫فرصتها‬ ‫راهبرد‬ST‫راهبرد‬SO‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫راهبرد‬WT‫راهبرد‬WO‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫راهبرد‬SO‫میتواند‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫راهبردهایی‬ :.‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫فرصتها‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫راهبرد‬WO.‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫فرصتها‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫راهبردهایی‬ : ‫راهبرد‬ST‫خود‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫راهبردهایی‬ :‫تهدیدات‬ ‫تاثیر‬ ‫کاهش‬‫استفاد‬.‫کند‬ ‫ه‬ ‫راهبرد‬WT:‫می‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ورشکستگی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ .‫است‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تهدیدها‬ ‫کاهش‬ ،‫راهبرد‬ ‫این‬ ‫هدف‬‫برگزاری‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫دوره‬‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫بقا‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫ادغام‬ ،‫انحالل‬ ‫مانند‬ ‫گوناگونی‬ ‫راهبردهای‬ ‫از‬ ... ‫و‬. ‫فرصتها‬ ،‫تهدیدات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬‫سازمان‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ، ‫تهدیدات‬‫فرصتها‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫داخلی‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫خارجی‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫جدید‬ ‫نخورده‬ ‫دست‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫گاه‬ ‫بازار‬ ‫فیزیکی‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬‫تولید‬ ‫مهارت‬‫های‬‫بازاریابی‬‫خوب‬ ‫باال‬‫بودن‬‫قیمت‬‫تمام‬‫شده‬ ‫نزول‬‫نوآوری‬
  3. 3. www.fatehi-ie.blogfa.com 3 ‫مشتری‬ ‫سالیق‬ ‫تغییر‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫موانع‬ ‫وجود‬ ‫کاالهای‬ ‫وجود‬ ‫افزایش‬ ‫جایگزین‬ ‫مهارت‬ ‫کاربرد‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫جدید‬ ‫اقالم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫مهارت‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬ ‫قابلیت‬‫و‬‫توانایی‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬‫انسانی‬ ‫نام‬‫معروف‬‫و‬‫خوش‬‫نامی‬ ‫ساختار‬‫سازمانی‬‫مناسب‬ ‫توانایی‬‫مدیریت‬‫بر‬‫تغییرات‬‫استراتژیک‬ ‫ضعف‬‫بازاریابی‬ ‫کافی‬‫نبودن‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬ ‫عدم‬‫کفایت‬‫منابع‬‫انسانی‬ ‫عدم‬‫خوشنامی‬ ‫تعارض‬‫بین‬‫واحدهای‬‫مختلف‬ ‫نامناسب‬‫بودن‬‫ساختار‬‫سازمانی‬ ‫مرحله‬3:‫استراتژیک‬ ‫ی‬ ‫نقشه‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫مجموعهای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نقشه‬‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علی‬ ‫روابط‬‫فراواحدی‬ ‫توصیف‬.‫کند‬ :‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫ویژگی‬ ‫سه‬ ‫بایستی‬ ‫استراتژی‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫فوق‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫استراتژی‬ ‫توصیف‬ ‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫روابط‬ ‫واحدی‬ ‫فرا‬ ‫بعد‬ ‫نقشه‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبلی‬ ‫استراتژیک‬ ‫موضوعات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫منظر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اهدافی‬ ‫استراتژی‬ ‫ی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شرکت‬ ‫غایی‬ ‫هدف‬ ‫استراتژی‬ ‫ی‬ ‫نقشه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ :‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ها‬ ‫منظر‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫ترتیب‬
  4. 4. www.fatehi-ie.blogfa.com 4 ‫ی‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫عملیاتی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫سازمان‬ ‫کالن‬ ‫سطح‬ ‫مخصوص‬ ،‫استراتژی‬. ‫استراتژی‬ ‫ی‬ ‫نقشه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫منظرهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫قبلی‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫استراتژی‬ ‫موضوعات‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬ ،‫مشتری‬ ،‫(مالی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ستون‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫موضوعات‬ ‫منظر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سپس‬ .‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ )‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ،‫فرآیند‬ .‫میرود‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫منظر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫این‬ .‫داد‬ ‫تخصیص‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫منظر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ( ‫باشد‬ ‫کم‬ ‫بایستی‬ ‫ستونها‬ ‫تعداد‬3‫الی‬4)‫است‬ ‫خوب‬ ‫ستون‬ ‫هر‬ ‫معموال‬‫یا‬ ‫میکنیم‬ ‫حرکت‬ ‫نقشه‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫چه‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫داشت‬ ‫شود‬ ‫برآورده‬ ‫حتما‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫بایستی‬ ‫و‬ ‫میگزارد‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تاثیر‬ ‫بیشترین‬ ‫یعنی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ .‫هستند‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫اکثر‬ ‫تحقق‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بعد‬ ‫گام‬‫میباشد‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫سنجه‬ ‫تعیین‬ ‫ی‬. ‫مرحله‬4‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫تنظیم‬ : ‫در‬( ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫استراتژیک‬ ‫هاداف‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫بخش‬ ‫این‬KPI‫در‬ .‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫سنجه‬ ‫یا‬ ‫و‬ )‫ما‬ ‫واقع‬ ‫ه‬ ‫سنجه‬ ‫این‬ ‫به‬‫ا‬.‫کنیم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫کارت‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬.‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫منظرها‬ ‫اهداف‬‫منظر‬ ‫هر‬ ‫شاخصهای‬‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫مقدا‬‫ر‬‫شاخص‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫دوره‬‫پایش‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ی‬ ‫مسول‬‫پایش‬ ‫مالی‬‫مشتری‬‫فرآیند‬‫توسعه‬‫و‬‫رشد‬ ‫مالی‬‫مشتری‬‫فرآیند‬‫توسعه‬‫و‬‫رشد‬ ‫مالی‬‫مشتری‬‫فرآیند‬‫توسعه‬‫و‬‫رشد‬
  5. 5. www.fatehi-ie.blogfa.com 5 ‫در‬:‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫هنگام‬ ‫مهم‬ ‫کارت‬‫سیستمها‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫جایگزین‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ی‬‫نمی‬.‫شود‬ ‫فرآیند‬.‫است‬ ‫نادقیق‬ ‫ها‬ ‫سنجه‬ ‫تعیین‬ ‫اگر‬)... ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشد‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫(مسولیتی‬ ‫نبود‬ ‫دخیل‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫در‬ ‫واحدی‬‫م‬ ‫به‬ ‫این‬.‫نیست‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫عنای‬ ‫هر‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سنجه‬ ‫ای‬ ‫مشابه‬ ‫تعداد‬ ‫لزوما‬ ‫نباید‬ ‫منظر‬ ‫سنجه‬‫اهداف‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫دشواری‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬.‫شوند‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫زمان‬‫ازای‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫تقریبی‬‫تقریبا‬ ‫هدف‬ ‫هر‬30.‫است‬ ‫دقیقه‬ ‫جلسه‬‫ی‬‫کامل‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫تعین‬.‫شود‬ ‫بسته‬ ‫سعی‬.‫نبریم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سالیانه‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫شود‬ ‫بایستی‬‫ب‬‫یک‬ ‫سنجه‬ ‫هر‬ ‫رای‬‫ته‬ ‫زیر‬ ‫همانند‬ ‫شناسنامه‬‫کنیم‬ ‫یه‬‫ب‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫حاوی‬ ‫که‬: ‫اشد‬ ‫نام‬‫سنجه‬ ‫تعریف‬‫سنجه‬ ‫ارتبا‬‫ط‬‫منظرها‬ ‫با‬ ‫چرایی‬‫سنجه‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫نحوه‬‫محاسبه‬ ‫ی‬ ‫زمان‬‫پایش‬ ‫مسول‬‫پایش‬ ‫رونده‬‫ای‬‫گذشته‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫سالیانه‬85%Employee Satisfaction Index ‫پیشنهادات‬ ‫نظام‬ ‫ایجاد‬ ‫خدمت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫شاخص‬ 36 ‫ماه‬ ‫سالیانه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫واحد‬ ‫پرسنل‬ ‫مهارت‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫تعداد‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫بودن‬ ‫اثربخش‬ ‫دوره‬ 5 ‫سالیانه‬ 70% ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫روند‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫هسته‬ ‫تشکیل‬ Capacity Utilazation Rate 98% ‫سالیانه‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫تدارکات‬ ‫واحد‬‫ماهه‬ ‫شش‬7 ‫ماهه‬Time To Market process Wast Level 10% ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫مدیر‬ ‫بازاریابی‬ ‫واحد‬ ‫مدیر‬ CRM ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫ابزارهای‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫درآمد‬ ‫رشد‬ ‫درآمد‬ ‫رشد‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫درصد‬ 10% 30% ‫ماهانه‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫واحد‬ ‫مدیر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫نرخ‬ Churn Rate 10% 85% ‫ماهانه‬ ‫سالیانه‬ KPI ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫هدف‬ ‫مقدار‬ ‫پایش‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬ ‫بازه‬ ‫ابتکارات‬‫پایش‬ ‫مسول‬ ‫مالی‬‫مشتری‬‫فرآیند‬‫توسعه‬‫و‬‫رشد‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫مشتریان‬ ‫ریزش‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫فرآیند‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫پرسنل‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
  6. 6. www.fatehi-ie.blogfa.com 6 ‫در‬‫استرات‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ذکر‬ ‫بایستی‬ ‫انتها‬‫و‬ ‫است‬ ‫راه‬ ‫ابتدای‬ ‫تازه‬ ‫ژیک‬‫ص‬‫ر‬‫سبب‬ ‫اهداف‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫فا‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫ا‬‫هداف‬ ‫نمیشود‬‫نباشد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫ولی‬،.‫نمیباشد‬ ‫نیز‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬‫کارت‬‫امتیازی‬ ‫متوا‬‫میکن‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫زن‬‫د‬‫مو‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ق‬‫ف‬ ‫عیت‬‫شرای‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫علی‬‫درون‬ ‫ط‬‫و‬ ‫سازمان‬‫ب‬‫یرون‬‫سازمان‬‫اهداف‬ ‫بهترین‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫شناسایی‬ ‫برآورده‬ ‫میزان‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫قرارداده‬ ‫هایی‬ ‫سنجه‬ ‫هریک‬ ‫برای‬.‫کرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شدن‬

×