Orignal edit script

258 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
258
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Orignal edit script

 1. 1. EH$m§H$sH$mamOmbm d§XZ àOobm M§XZ boIZ {Jarf XÎmmÌ` ^m§S>dbH$a _w.nmo.H$a§Oo Vm.~mam_Vr {O.nwUo$moZ(a§J_§Mmda A§YwH$ àH$me amOo ~¡R>H$sda ~gbobo AmhoVamOZV©H$s Eíd`©dVr _bm OmC Úm Zm Kar `m {JVmda Z¥Ë` H$aV AmhoEdT>çmV àYmZOr `oVmV)àYmZOr - amOo amOo KmV Pmbm KmV PmbmamOo - (qPJboë`m AdñWoV ) àYmZOr ..H$m` Pmb H$m` Pmb..?àYmZOr - {_g H$m°b Ambm {_g H$m°b AmbmamOo - àYmZOr hm ¿`m ^mbm AmZ H$aUmè`mÀ`m N>mVmS>mVKmbm ..àYmZOr - Vmo Vw_À`mM {IemV Kmbm .. Amhmo amOo ho H$m` Mmbdb`AmnU .. Amhmo amOo AmYrM Amnë`m amÁ`H$ma^mam_wi§ amÁ`mbm{JèhmB©H$ ~Km`Mr doi g{_n `odwZ R>onbr` .amOo -(ZeoV PwbV AmhoV )Q>mH$Vo ahVo h_ gm§O g~oaoàYmZOr -amOo Amgbm nm§MmQ>nUmM AmVmn`ªV Jù`mV Ambm`ñdmatÀ`m .. Amnë`m H$g§ bjmV `oV ZmhramOo -(ZeoV PwbV AmhoV )nm§MQ>nUm H$gbm nm§MQ>nUmàYmZOràYmZOr - Amhmo amOo.. amOo.. amÌrMo ~mam dmOwZ VrZ {_ZrQ>§AmUr XmoZ {MbQ>§ PmbrV§ AmVmVar OmD$ Úm Ë`m {~Mmarbm KarAmnUM ~§Xr KmVboë`m S>mÝg~ma _Yrb ~ma~mbobm EdT>§ZmMdÊ`mMm N>§X EH$ {Xdg Jù`mV `oBb ñdmatÀ`m .. hr Jmoï>Am~m§_hmamOm§Zm H$imbr Va ~rZnmÊ`mZ§ hmoB©b _hme`m§Mr AZgmo~V _mPrhr IaS>nÅ>r {ZKob ..amOo - (ZeoV PwbV PwbV.. )I..I..Im_moe àYmZOr _wI©nUmÀ`m{MIbmV CJdbob§ Vw_À`m AH$boM§ H$_i OmñV w$bw XoD$ ZH$mAÝ`Wm Amåhmbm hmVr YZwî` ¿`mdm bmJob .. hËVrÀ`m nm`r XoCVwåhmbm.. Aao KS²>`mimVbr hr doi H$m` Am~m§Zm Km~aÊ`mMr AmhoH$m` .. Ë`m§Mr {^Vr XmIdVm H$moUmbm gÜ`m JmXrda XñVwaIwÔ~m~m_hmamO AgVmZm Am~m§Zm {dMmaVmo H$moU ..? (ZeoV PwbV PwbV.. amOZV©H$s H$S>o nmhV )amOZV©H$s Eíd`©dVr Amåhr VwÂ`m Z¥Ë`H$boda ~ohÔ Iwe AmhmoVwbm H$m` ~jrg nmhrOo Vo Vw {dZmg§H$moM _mJmdog .
 2. 2. àYmZOr- _m$s Agmdr Imdr§X nU AmVm Vrbm AmYr Kar OmC ÚmZmhrVa VrMm Zdam doVmÀ`m H$modù`m $moH$mZo $moH$bwZH$mT>rb Vrbm AZ Z§Va _bm nU àgmX {_iob ...H$maU Vrbm AmUm`bm _rJobmo hmoVmoamOo -àYmZOr Vwåhr H$mhrhr ~aiV OmD$ ZH$m AÝ`Wm Amåhmbmg_eoa hmVr ¿`mdr bmJobàYmZOr -amOo Vwåhr {dñH$sZ§ CMbbm AmhmV .. AmVm Vwåhmbmg_eoa CMbUma Zmhr AmYr Vrbm Kar OmD$ Úm(Eíd`©dVrH$S>o nmhV )Amo _m`H$b O°ŠgZÀ`m _mVmolr ZrKm AmVm KamH$S>§.(Eíd`©dVrOmVo ) àYmZOr -_hmamO AmnU amO_hmbmH$S>o Mbmd _hmamUr AmnbrdmQ> nhmV AmhoV (amOo ZeoVM Yw§X AmhoV bmdUrÀ`m gwamda Vmb YaV MmbwbmJVmV )àYmZOr -(ñdV:erM)amOmZ§ KoVbr àYmZmbm MT>br .. Mbm..~m~m_hmamO Am_Mo amOo ZH$mo Ë`m doiobm _moR>çmZ§ dmOo BLACK OUT (amOo a§J_§Mmda `oaPam KbV AmhoV BVŠ`mV àYmZOr`oVmV )amOo -àYmZOr KmV Pmbm KmV PmbmàYmZOr- H$m` gm§JVm` _hmamO _J hm ¿`m ^mbm AmUr H$aUmè`mÀ`mN>mVmS>mV KmbmamOo -Jßn ~gm {VH$S>o... åhUo N>mVmS>mV Kmbm _wI© Hw$R>bo.. _bm AmYr ho gm§Jm Am_À`m S>mÝg~ma_Yrb g$arMr I~a {_S>r`mbmHw$Ur gm§JrVbr .. Eíd`©dVrgmo~V gai gai Am_M Zmd OmoS>b§ AmhonÌH$mam§Zr gH$minmgwZ H$mhrhr àíZ {dMméZ ZwgVm CÀN>mX_m§S>bm` Ë`m nÌH$mam§Zr AmVm åhUVm`V nÌH$ma n[afX KoCZ _rñnîQ>rH$aU Úmd Agm hQ²>Q> Yabm` Ë`m§Zr AmVm H$m` H$am`MàYmZOràYmZOr- Var _r gm§JV H$m`_ gm§JV AgVmo ZH$mo VrW§ Vm|S>Kmbm`bm OmV OmD$ ZH$m åhUwZ... nU Am_M§ H$moU EH$V`amOo -àYmZOr Vwåhmbm CnXoe H$am`bm gm§JrVbm Zmhr Vw_MrA¸$b Hw$R>ohr nOiV OmD$ ZH$m
 3. 3. àYmZOr - _r hOma doim gm§JrVb§ hmoV§ _hmamO Amnë`mbm H$s `m{_S>r`mbm YmH$mV R>odm åhUwZ .. Amhmo amÁ`mV EImÚm ZQ>rM§b¾ R>ab§ Va VrÀ`m gmS>rnmgwZ _mS>rn`ªV WoQ> àjonU ... EImÚmR>rH$mUr bmoH$ g§H$Q>VmV gmnS>bo Va Ë`m§Zm _XV H$am`MrgmoSw>Z `m§Zm ~mBQ²>g {_idm`Mr KmB© .. amÁ`mM§ dmQ>moiH$am`bm EH$ Z§~ada AmhoV hr Agbr _§S>ir ... H$m` XmIdVrb Am{UH$m` noQ>dVrb `mMm Zo_ Zmhr(BVŠ`mV _mo~mB©bMr atJ dmOVo .. àYmZOr $moZ CMbVmV )AmdmO -h°bmo .. _r g~VH$ M°ZobMm {M$ [anmoQ>©a ~mobVmo Amho_bm gÜ`m JmOV Agboë`m _hmamOm§À`m S>mÝg~ma dmar ~Ôb_hmamOm§Zm do~ H°$_ déZ H$mhr àíZ {dMmam`Mo AmhoV .. Am_Mm`m {df`mda Img bmB©ìh H$m`©H«$_ Mmbw Amho .. _hmamOm§Zm $moZÚm..àYmZOr -(àYmZOr hmVmV OmoS>m KoV)`m§Zm Va Zm OmoS>çmZ_mab§ nmhrOo . Q>nH$boM Zo_Ho$ ..amOo -H$m` Pmb§ àYmZOr H$moUmMm $moZ AmhoàYmZOr - g~VH$ M°ZobMm $moZ Amho .. Amnë`m S>mÝg~madmar~ÔbË`m§Zm ~mB©Q²>g nmhrOoV .. do~ H°$_ Mmbw Amho åhUVm`V WoQ>àjonU Mmbw Amho ...AmdmO - àYmZOr ..Vw_Mr Mßnb Imbr ¿`m Mßnb Q>rìhr da {XgVo Amho ..àYmZOr- Aao dm MßnbnU {XgVo` H$m ..AmdmO - hmo Am{U Ë`mbm bmJbob§ eoZ nU {XgV`amOo -àYmZOr Mßnb Imbr ¿`m _wI©nUm ~§X H$am .. ñnrH$a $moZH$am ...àYmZOr -h°bmo ho ¿`m _hmamO ~mobV AmhoV ... {dMmam VwåhmbmH$m` {dMmam`M` VoAmdmO - amOo AmnU H$mb à{gÜX ~ma~mbm Eíd`©dVrH$S>o _w¸$m_rhmoVmV Aer ~mV_r Amho_hmamO - ho nhm AmYr AmnU `mMr ImVaO_m H$amdrAmdmO- hmo` _hmamO Ë`m R>rH$mUr Amnbo H$mhr gm_mZnmobrgm§Zm {_imbo Amho `m~Ôb Amnë`mbm H$m` åhUm`M`àYmZOr -gm_m@@Z amO|@@M Am{U Vohr WoQ> nmobrgm§Zm Amaodm _hmamO amÁ`mVë`m nmobrgm§Zm H$s Zmhr {ZVr_ÎmmM amhrbrZmhr.. Hw$UmMhr H$mhrhr gm_mZ {Xgb§ H$s CM„M bJoM .. CMboboH$mMo .
 4. 4. AmdmO -Am{U hmo _hmamO Aghr H$iV` H$s nmobrgm§Zr ~mada YmS>Q>mH$br hmoVr Ë`m doirhr AmnU ~ma_Ü`oM CnñWrV hmoVmàYmZOr - (amO|À`m H$mZmOdi OmV) _hmamO `m§Zr Va A§Ja»`mMrZmS>rM gmoS>m`bm gwadmV Ho$brAmdmO -amOo S>m°ŠQ>am§À`m åhUÊ`mZwgma hr Eíd`©dVr ZmdmMr~ma~mbm J^©dVr AmhoàYmZOr- ( amJdV ) Aao Im_moe .. Oam Var bmO Amho H$s Zmhr...~mobm åhQ>b§ H$s bmJbo H$mhr nU ~aim`bm.. amO|Zm EH$ Zmhr nUVwåhrnU amÁ`mMr Am~«w Aer MìhmQ>çmda AmUm`Mr.. ? AZ AmVm hoH$moU ~aiV hmoV§ Vr ~ma~mbm J^©dVr hmoVr ..H$moU åhUmb H$s~mada nmobrgm§Zr YmS> Q>mH$br .._wI© boH$mMo ..amOo VrW_w¸$m_r .. AmnbŸ Vo ho Jobo hmoVo åhUwZ nmobrg ~§Xmo~ñVmbmV¡ZmV hmoVo Am{U Vr ~ma~mbm J^©dVr ZìhVr Va Eíd`©dVr hmoVr.CJmM Zgbobo CÚmoJ dmT>dwZ R>odw ZH$m.. AmYrM S>moŠ`mbmH$mhr H$_r Vmn Zmhr Amåhmbm AmI§ amÁ` g§^mim`M Amho .. EH$VaamÁ`mV g_ñ`m§Mr H$_r Zmhr .Vwåhmbm hOma doim gm§JrVb§ AgobCJM Q>rAmanr gmR>r H$mhrhr ~mVå`m CH$éZ H$mT>V OmC ZH$måhUwZ AmVm åhUmbm Vo R>rH$ nU CÚm Ag§ åhUw ZH$m Vr ~ma~mbmamÁ`mÀ`m dmagXmambm OÝ_ XoZma` .. Vw_Mm H$mhr ^adgmZmhr.AmVm A{U AmZIr EH$ Ë`m ~ma_Ü`o $º$ Z¥Ë` Mmbb hmoV§(ZmMwZ XmIdV)ho Añg§... R>odm $moZ AmVm AmUr Vo WoQ> àjonU~§X H$am nhrb§amOo -~a§ Pmb§ àYmZOr Vwåhr Ë`mbm PmS>b§àYmZOr -hmo ZmhrVa Ë`mZ§ Vwåhmbm PmS>b§ AgV . amOo- àYmZOr AmVm _bm Oam EH$m§V hdm Amho ..Vwåhr Xa~mamVOmD$Z g§~YrV H$m_H$mO nwU© H$am Amåhr AmO Xa~mar CnñWrVamhUma ZmhràYmZOr-R>rH$` _hmamO(àYmZOr OmVmV a§J_§Mmdarb àH$me A§YwH$ hmoV OmVmo ...amOo`oaPam KmbV ñdV:erM ~mobV AmhoV)amOo- H$m` åhUmd `m nÌH$mam§Zm gmbo {Zdm§VnUo ào_gwÜXm H$éXoV ZmhrV .(BVŠ`mV àYmZOr `oVmV)àYmZOr -_hmamO..amOo -àYmZOr Vwåhr naV AmbmV _bm Oam em§V doi {_iob H$m ?àYmZOr -_m$s Agmdr _hmamO ..nU H$m_hr VgM hmoV§ ñdmatZm^oQ>Ê`mgmR>r EH$ ì`º$s ~mhoa ~amM doi {Vð>V C^r Amho H$mhrhr
 5. 5. Pmb§ Var _hmamOm§Zm ^oQ>ë`m {edm` OmZma Zmhr Ag§ åhUVmo`Vmo ...(BVŠ`mV EH$ Bg_ `oVmo )Bg_ -_hmamOm§Mm {dO` Agmo e§H$a AmÊUm Yr„o Mm _hmamOm§ZmZ_ñH$maamOo - àYmZOr hmM H$m Vmo ..?àYmZOr - hmo` _hmamO .. hmM Vmo e§H$a AmÊUm Yr„o..e§H$a - e§H$a AmÊUm Yr„o .. Zmd Yr„o Agb§ Var Amnb§ H$m_ EH$X_Q>mB©Q> AgV§ ..H$m` g_ObmV àYmZOr àYmZOr - Yr„o H$m_mM ~mobm Vw_Mr gJir T>r„r ZQ>Ÿ§ gaH$marIMm©VwZ Amdim`Mr ì`dñWm H$é Amåhre§H$a - Amnbr àemgH$s` ì`dñWm H$moUË`m àH$maMr Amho Vo Oamgm§Jm àYmZOr .. Amhmo ~mhoa amÁ`^a Vwåhr ~m|~m~m|~ H$aVmPmS>o bmdm PmS>o OJdm .. n`m©daU dmMdm ..d¥jVmoS> Wm§~dm ..Aem KmofUm H$aVm Ë`m $º$ ñQ>oOdéZ ~mobÊ`mnwaË`mM AgVmVH$m ..? Am{U _J ..àYmZOr - _J.. _J H$m` _Je§H$a - _J _bm PmS>o bmdë`m~Ôb Vw_À`m nmobrgm§Zr X§S> H$mHo$bm ..? `mM CÎma Úm .amOo -(_moR>çmZo hgV) H$m` gm§JVm` H$m` e§H$a Yr„o .. AmhmoPmS>o bmìUmè`m _mUgmbm X§S> H$am`bm H$m` _wImªM amÁ` AmhoH$m` ..?e§H$a -Zmhr Va H$m` _hmamO .._wIm©Mm Zmhr Va H$m`ehmÊ`mMm amÁ`H$ma^ma Amho H$m .. Amhmo Xhm PmS>§ Va hOmaén`o X§S> Ho$bm àVr ZJ .. Am{U AmVm Va Vw_À`m nmobrgm§Zr Xa_hrÝ`mbm hám _mJm`bm nU gwadmV Ho$br Amho _hrZm g§nm`À`m AmVhmám ¿`m`bm XmamV C^o EImXm JwÝhm Pmbm Va bdH$a $saH$VgwYm ZmhrV Voìhm `m§Zm hÔrÀ`m {g_maofm AmR>dVmV Am{U háo¿`m`bm _mÌ hÔrÀ`m {g_m AmS>dV ZmhrV VrZ VrZ nmobrg ñQ>oeZbm háoXoD$Z XoD$Z d¡VmJbmo` åhUwZ åhUb§ WoQ> _hmamOm§À`mH$mZmda Kmbmd ... Jar~mZ OJm`M{Xdg amhrb§ ZmhrV H$m `m amÁ`mV_hmamOamOo - Aao nU Vw d¥jmamonU Ho$bg§ Ë`m~Ôb VwÂ`mH$Sw>Z X§S>dgwb Ho$bm Am{U AmVm Xa _hrÝ`mbm Vw nmobrgm§Zm hám nUXoVmog AO~M Amho hm àH$ma .àYmZOr .. Ahmo hm H$m` ~mobVmo`
 6. 6. àYmZOr - Yr„o Vwåhr gm§JVm` Ë`mda ~mdiQ> _mUwg gwÜXm {dídmgR>odUma Zmhr Vwåhr Va _hmamOm§g_moa hr JX©^JrVm dmMVAmhmV... _bm EH$ H$imV Zmhr Vwåhr PmS>§ H$emMr bmdbr hmoVr ..?e§H$a - Jm§OmMramOo d àYmZOr -(XmoKohr AmíM`m©Zo AmoaS>V) Jm§OMr .. ??e§H$a - hmo Jm§OmMr .. Vwåhmbm H$m` dmQ>b§ ZmaimMr .. AZZmaimMr PmS>§ bmdwZ nmobrgm§Zm hßVm X²>`m`bm _r H$m` Vw_À`mgmaIm _wI© Amho H$m ..? .. JX©^amO ..àYmZOr- Ama§ E ~m|~b{^Š`m .. Amao Oam hmiy hmiy BWë`m {^åVtMoH$mZ WoQ> àjonU H$aVmVamOo - àYmZOr H$m` Mmbb` H$m` amÁ`mV .. Ahmo nmobrgH$emgmR>r Zo_bo AmhoV..amÁ`mV JwÝhoJmar dmTw> Z`o åhUwZ H$sn¡go ImD$Z JwÝhoJmam§Zm gmW ìhmdr åhUwZàYmZOr - AmVm _hmamO .. AmnUM amÁ`mV H$moUË`mhr Jmoï>rbmàVr~§Y H$aVm Am{U Z§Va AmnUM Ë`mMr Md ¿`m`bm OmVm .. Amnb§Vo ho ZdrZ gwadmV H$am`bm OmVmamOo - Ahmo åhUwZ H$m` H$mhrhr IndwZ ¿`m`M H$m ,,?àYmZOr - _r nU VoM åhUVmo` amOm Pmbm åhUwZ H$m` Pmb§ {Z`_gJù`mZm gmaIoM AgmdoVamOo -Wmo~mS> $moS>rZ ..àYmZOr - Aao H$m` Pmb§ Wmo~mS> $moS>m`bmamOo - H$m` Pmb§ åhUOo H$m` {dMmaVm .. Vm|S>mbm `oBb Vo~aiV OmD$ ZH$m ..AmYr `m§M H$m` Vo _rQ>dme§H$a -ho ~Km H$m` {_Q>dm`M` Vo {_Q>dm .nU Vo PmS>m§M VodT>~Km... gmb§ Mm§Jb EAaQ>mB©Q> ~wMmZ ~gb` EH$ _mÌ {ZQ>Ü`mZmV R>odm `m {ZdS>ZwH$sV nmQ>u §$S> nmhrOo Amgb Va ho gJiAmOÀ`m AmO Wm§~dm Am{U nmobrgm§Zm Oam Amdam ZmhrVa{ZdS>ZwH$sÀ`m doir nmQ>u§$S>mbm XmamV C^§ èhm`M Zmhr .. O`^moboZmW . (e§H$a OmVmo)amOo -àYmZOr àYmZOr Zmbm`H$nUmMm H$ig Pmbm` gJimàYmZOr -hmo Zm _r nU VoM åhUV hmoVo ..Amnë`mbm Ceram I~a bmJbramOo -_wIm©gmaIr dº$ì` H$é ZH$m. Ag§ H$am amÁ`mVrb gJù`mnmobrgm§Zm AmR>dm doVZ Am`moJ bmJw H$am Am{U háo ¿`m`M§ ~§XH$am Agm AmÜ`mXoe Omar H$am
 7. 7. àYmZOr - Amhmo nU _hmamO AemZ§ amÁ`mM {Xdmi§ {ZKob .. AmYrM{Zåå`m amÁ`mMm gmV~mam Amnë`m å`mS>_Z§ KemV KmVbm` Am{UAmOwZ ho nmobrgm§M§ dmT>rd doVZamOo -àYmZOr Xa~mamÀ`m H$ma^mamV Eíd`©dVrM§ Zmd ZhrKoVb§ Va Vwåhmbm M¡Z nS>V Zmhr H$màYmZOr - Amhmo nU amOo _r å`mS>_ åhUmbmo Ë`m§M Zmd WmoS>MKoVb` ..Am{U hmo nmobrgm§Zr ^«ï>mMma ~§X Ho$bm Zmhr Va Ý`m`ì`dñWoM§ {Xdmi§ {ZKobamOo - åhUOo _r g_Obmo ZmhràYmZOr - Amhmo amOo ... nmobrgm§Zr ^«ï>mMma Ho$bm VaM VH«$maH$moQ>m©V OmVo Am{U H$moQ>m©bm H$m_ {_iV§ ... Zmhr VaH$mù`m H$moQ>m§Mo S>moio nm§T>ao hmoVrb ..amOo - R>rH$` R>rH$` H$ibr Vw_Mr A¸$b {ZKm AmVm Amåhmbm{dlm§VrMr JaO Amho. Ë`m nÌH$mam§Zr EH$ S>moŠ`mMm V~bm Ho$bmË`mV nwÝhm hm e§H$a Q>nH$bm Am{U AmVm Vwåhr ÌrVmb Yé ZH$m_hmamUtZm H$idm Amåhr _hmbmV `oVmo` ..àYmZOr - Odi OmD$Z gm§Jw H$m bm§~wZM ..(amOo Vbdma CngV )amOo - àYmZOr {ZKVm` H$s ...àYmZOr - OmVmo.. OmVmo... IdiVm` H$embm ..(àYmZOr OmVmV amOo EH$Q>oM a§J_§Mmda `oaPam KmbVmV ..àH$me A§YwH$ hmoV OmVmo )BLACK OUTàYmZOr -amOo amOo KmV Pmbm KmV Pmbm .amOo - àYmZOr H$m` Pmb§àYmZOr -{_gH$m°b Ambm {_gH$m°b AmbmamOo -àYmZOr hm ¿`m ^mbm H$aUmamÀ`m N>mVmS>mV KmbmàYmZOr -Vw_À`m AmÁ`mZ§ Ho$bm hmoVm H$m Agbm§ Y§XmamOo -~m`Xdo àYmZOr {_gH$m°b Hw$UmMm AmhoàYmZOr - Eíd`©dVrMmamOo -Wmo~mS> $moS>rZàYmZOr - Aao... H$m` Pmb§ Wmo~mS> $moS>m`bmamOo - hOma doim gm§{JVb Agob Ag Mma _mUgmV {VM§ Zmd KoCZH$màYmZOr -VrM§ ..? Hw$UmM§ ..?amOo - Eíd`©dVrM§ ..
 8. 8. àYmZOr - AmÎmm Hw$Ur KoVb§ ..?amOo -H$m` ..?àYmZOr -Zmd .. {VM§ ..{VM§ ..amOo -Eíd`©dVrM§..Amhmo àYmZOr Eíd`©dVr hr Am_Mr ImOJr ~m~AmhoàYmZOr - Amho Zmhr hmoVr .. AmVm Vr gaH$mar Pmbr`amOo - åhUOo(_mJo ZH$iV _hmamUr `odwZ Cä`m amhrboë`m AmhoV )_hmamUr - åhUOo H$m` Vo _r gm§JVoàYmZOr - AmnU H$m` Zm` Zm` ~m~m ~mobbmo ..amOo - VVVoVo Amnb§ Vo ho ho(_hmamUr amO|Zm a§J_§MmdéZ AmoT>V ZoV AgVmZm)_hmamUr -_hmbmV Mbm AmYr ..(_hmamUr amO|Zm a§J_§MmdéZ AmoT>V ZoV AmhoV )àYmZOr -{Maboë`m ~m§~wZ§ $moH$bwZ H$mT>b§ nm{hOo ñdmatZm(_hmamO nwÝhm a§J_§Mmda `oV)amOo - _bm H$mhr åhUmbmV H$m àYmZOràYmZOr -Zmhr ~wdm .. _r H$embm H$m` åhUwamOo - Zmhr .. _bm dmQ>b§ Vg§_hmamUr-(AmVwZ)`oVm` Zm _hmamO AmV _Ü`oamOo - Ambmo Ambmo ..àYmZOr - amUrgmho~ .. ~mobdVm`V..amOo - H$iV` _bm ..OmVmo`àYmZOr -Om Zm _J IdiVm` H$embm(amOo OmVmV .. AmVwZ AmXi AmnQ> Ho$ë`mMm AmdmO EHw$ `oVmo)àYmZOr - AmÎmmer g^m a§Jbr ..Mbm AmnU Amnb§ Xmer H$S>o OmD$Xmer E Xmer BH$S>§ `o Amer(àYmZOr Xmerbm hmH$ _maV _maV OmVmV àH$me A§YwH$ hmoVOmVmo )BLACK OUT(amOo ~gbobo AmhoV ..àYmZOr `oVmV )àYmZOr- _wOam _hmamO ..amOo -H$m` àYmZOr.. amÁ`mMr hmb hdm H$m`àYmZOr -_hmamO Amnë`m gaH$ma_Ybr hdm AmYrM {ZKwZ Jobobr AmhoAm{U OZVoMo åhUmb Va nhrë`m nmgwZM hmb gwé AmhoV
 9. 9. amOo -àYmZOr Vwåhmbm gH$mir gH$mir EdT>çm _moR>çm amÁ`mVwZEH$ Mm§Jbr ~mV_r {_iV Zmhr .. ZgVr S>moHo$XwIr KoD$Z `oVm amoO_hmbmV ..àYmZOr -_hmamO Amnë`mbm gË` n[añWrMr Iar _m{hVr XoU§ _r _mP§H$V©ì` g_OVmoamOo - Amhmo nU EdT>r nU Iar _m{hVr Úm`Mr JaO Amho H$m(EdT>çmV _hmamUr _hmbmV `oVmV )_hmamUr -àYmZOr Amhmo _mPr boH$ `oUma` H$sVr {XdgmVwZ Karnmoarbm {eH$m`bm åhUwZ naXoer R>odb§ Am{U WoQ> OmdB©M KoD$Z`oVo` .. {VÀ`m ñdmJVmMr V`mar Ho$brV H$màYmZOr- amUrgaH$ma .. Img emhr ì`dñWm Ho$br` Ë`m§MramOo -_hmamUr ... AmnU gmjramOo§Zm Amnë`m nmgwZ H$m`_ XwaR>odb Amho Ë`mV Ë`m§À`mda {dXoer {ejUmMo g§ñH$ma PmboV ..Ë`m_wi§ Ë`m§Zr Ë`m§Mm {ZU©` KoVbm .._hmamUr -åhUOo _r g_Obo Zmhr _hmamO ...amOo - Ahmo gmjr amOo amOoemhr WmQ>mV dmT>ë`m AgË`m VaË`m§Zm Am_Mr JmXr nwT>o MmbdVmZm AS>MU Ambr ZgVr .. amÁ`mMmH$ma^ma Am_À`mZ§Va Ë`m§ZmM Va Mmbdm`Mm` .._hmamUr - AmOr~mV Zmhr .. Ahmo Vwåhr Ë`m gÎmoÀ`mamOH$maUmnm`r KamXmaM dmQ>moi§ Ho$b` Am{U AmVm _mÂ`m_wbrbm _r `m Agë`m bmMma joÌmV AmOr~mV nmR>dUma Zmhr .. VrZ§Oo {ejU KoVb` Ë`mVM VrM§ H$ar`a hmoUma ..{VZ§ {_idboë`m S>rJ«rVbrVwåhmbm EH$Var H$iVo H$m..?amOo - Zmhr Vo àYmZOtZm {dMmamàYmZOr -amOo XwVmZ§ I~a AmUbr` .. gmjramO|Zr amOYmZrV àdoeHo$bm` .. WmoS²>`mM doimV Ë`m amO_hmbmH$S>o `oV AmhoV ..amOo - Am{U ho Vwåhr AmÎmm gm§JVm` ..àYmZOr - _m$s Agmdr _hmamO nU AmnU _bm Amë`m Amë`m amÁ`mMrhmbhdm {dMmabr Ë`mV {dgéZ JobmoamOo - R>rH$` R>rH$` .Ë`m§À`m ñdmJVmMr V`mar Pmbr` Zm gJiràYmZOr -hmo` _hmamOamOo -àYmZOr _hmamUtZr Amåhmbm AmÎmm EH$ àíZ Q>mH$bm AmhoË`mM CÎma XoÊ`mgmR>r Amåhr Ag_W© Amhmo .. Ë`m§À`m e§Ho$M§VwåhrM {ZagZ H$am ..àYmZOr - Amkm _hmamO amUrgaH$ma AmnUmbm H$m` e§H$m AmhoVr ñnï> H$amdr
 10. 10. _hmamUr -àYmZOr Amnë`m gmjramO|M§ {ejU H$sVr Pmb` Vo_hmamOm§Zm gm§Jm ..åhUOo Ë`m§Zr H$moUË`m H$moUË`m naXoerS>rJ«`m KoVë`m AmhoV ..?àYmZOr-EdT>§ gmY gmoßn H$iV Zmhr JX©^amO Amnë`mbm .._hmamUr- VwåhrM gm§Jm àYmZOr Ë`m§Zm {emUmVbr WmoS>r H$_rA¸$b AmhoàYmZOr-åhUwZM amÁ`mÀ`m {ejU ì`dñWoM§ Mm§J^b§ Pmb`amUrgaH$ma Amhmo Amnë`m gmjramOo bmS>mV dmT>ë`m Agë`m VarAä`mgmÀ`m ~m~VrV $ma Xj AmhoV Ë`m§Zr Am°ñH$a `wZrìhguQ>rVwZ..Eb Eb ~r Eg gr nr nwU© Ho$b`_hmamUr - åhUOoàYmZOr - åhUOo ..bQ>Hw$Z bQ>Hw$Z ~r Eg gr nmg_hmamUr - Aæ`m IaM ..àYmZOr - _J Ë`mMmM Va narUm_ Amho hm amOKamÊ`mbm Am`VmOmdB© {_imbm ..(BVŠ`mV gmjramOo d EH$ VéU a§J_§Mmda `oVmV )àYmZOr - Amao ~mnao .. gmjramOo Amë`m .. gmo~V nmhþUo nU Amaodm dm dm Aao H$moU Amho ao VrH$S>o gmjramO|Mo AmJ_Z PmboAmho Vmo§$Mr gbm_r Úm ..(å`wPrer`Z H$S>o ~KV ) E.. dmOd H$s a§ ZwgV§ ~KV` ..EdT>çm bm§~~mam_VrdéZ H$m` Vwbm ZwgVm ~Km`bm AmUbm` ìh` .._hmamO.. _hmamUr.. àYmZOr - `m `m `m `m `m .. _wbm§ZmoàYmZOr - `m `m `m `m `m `m `m `m `m_hmamUr -àYmZOr ~mg AmVmàYmZOr - Aao hmo AmZ§XmÀ`m ^amV S>m`bm°J bm§~bm ..._hmamUr - `m ao `m _wbm§Zmo ..Xmgr AJ§ gmjramOo d OmdB© AmboVJ§XmgrMm AmdmO- Ambo AmboàYmZOr - dm dm dm amUrgaH$ma nmhþUo Ambo ...nmhþUo ~gbo .. dmdm dm nmhþUo CR>m CR>m CR>m (nmhþUo CR>VmV)nmhþUo ~gm ~gm~gm ~gm (nmhþUo ~gVmV)nmhþUo CR>m CR>m CR>m (nmhþUoCR>VmV)nmhþUo ~gm ~gm ~gm ~gm (nmhþUo ~gVmV)nmhþUo CR>mCR>m CR>m (nmhþUo CR>VmV)nmhþUo ~gm ~gm ~gm ~gm (nmhþUo~gVmV)_hmamUr -àYmZOr...àYmZOr.. H$m` Mmbb` H$m` ho Vw_M§
 11. 11. àYmZOr -amUrgaH$ma Amhmo nmhþÊ`m§Mr Oam CR>~g Ho$br .. CÚm`m B§J«Om§Zr åhUw Z`o gmjramO|Zm Vw_À`m amOKamÊ`mV Am_MrgmYr CR>~g Pmbr Zmhr åhUwZ_hmamUr - àYmZOr Aer CR>~g Vw_À`m AmOmo~mZ§ Ho$br hmoVr H$m.._hmamO Amhmo AmnU nwT> `md§ EdT>çm dfm©Z§ nmoaJr Kar Ambr` ...àYmZOr - gJi§ bQ>m§~i KoD$Z_hmamUr - àYmZOr ... Vw_À`m {O^obm Amdam OamgmjramOo - _å_r nßnm ho ñQ>r$Z Vw_Mo OmdB©àYmZOr - _hmamO Amhmo øm naXoer Vr$Z nojm Amnbm Zm§Ja$mi ~amhmoVmamOo -àYmZOr Wmo~mS> $moS>rZ AmVmàYmZOr - Aao H$m` Pmb§ Wmo~mS> $moS>m`bmamOo -_wI© Hw$R>bo H$mhrhr ~mobVmV Mma _mUgmV ...Jßn ~gm{VH$S>o_hmamUr- gmjramOo {Zdm§V ~gmd§ Amnbr gJir MmoI ì`dñWm Ho$br JobrAmhoàYmZOr - hmo nU gmjramOo Vw_M§ ho Q>rnmZ hmbV` H$m gmaI§ ..àYmZOr- Amhmo Ë`mbm ~°§S>Mr AmdS> Amho Zm Ë`mbm gmaIrg§JrVmÀ`m Vmbmda Pwbm`Mr gd` Amho ..àYmZOr - Ag`§ ìh` _J g§JrVm ~amo~aM b¾ H$am`M§ ZmamOo -àYmZOr _Ü`o _Ü`o Vm|S> Zmhr KmVb§ Va Zmhr H$m MmbUmaàYmZOr -_m$s Agmdr _hmamO nU Vwåhmbm gm§JVmo _hmamO hoÜ`mZ Hw$R>ë`M A±JbZo nwéf dmQ>V Zmhr Am{U Ë`mÀ`m ZmXmZ§Amnë`m VmB©gmho~m§Mm gwÜXm AdVma Pmbm` ..gmjr- àYmZOr Amhmo hr AmOH$mbMr °$eZ AmhoàYmZOr- Amhmo `m °$eZnm`rM amÁ`mM§ dmQ>moi§ Pmb` .. g§ñµH¥$VrMr dmQ> bmJbr` .ho nmhrbV H$m _hmamO Amnb§ H$Ý`maËZ ho naXoerÜ`mZ KoD$Z Amb` ... `mbm Zm H$gbm AmH$ma Zm CH$ma ...gmjramOoVw_À`mnojm `m§MmM _oH$nMm IM© OmñV hmoB©b .. AmOH$mb _wbrAm{U _wb§ `m§À`mVbm $aH$ gwÜXm bdH$a H$iV ZmhramOo -àYmZOr Vw_Mr Vã`oV ~amo~a Amho Zm ... CJmM {dZmH$maUH$mhrhr ~aiV AmhmV .. Vwåhmbm g§ñH¥$VrajUmMr $ma AmdS> Agob
 12. 12. Va Ë`mgmR>r EImX _§Ìmb` Omhra H$éZ Ë`m ImË`mMo _§ÌrnX XoVm `oBbVwåhmbm nU AmVm H$mhr H$mTw> ZH$m em§V ~gmàYmZOr - _hmamO Ë`m nojm {ZXmZ `m amÁ`mÀ`m amOHw$_marbm VarA§J^a H$nS>o Kmbm`bm CnbãY H$éZ Úm ZmhrVa CÚm OZVm eoUKmbob Vm|S>mV ..EH$ Va jÌr` Hw$imbm ho hm`~«rS> daXmZ {_imb`gmjramOo - àYmZOr .. Am_À`m ào_ {ddmhmbm {damoY H$aÊ`mMmVwåhmbm H$m` AYrH$ma Amho Am{U Vg§hr Vw_Mm g§~Y $º$Xa~mamnwaVm Am{U amÁ`m nwaVmM ..àYmZOr - gmjramOo .. Amnë`m ào_{ddmhmbm _mPm AmOr~mV {damoYZmhr.. Am{U `m amÁ`mMm ZmJarH$ åhUwZ Am_À`m amOH$Ý`oÀ`m{ZU©`mda _V àH$Q> H$aÊ`mMm _bm nwU© AYrH$ma Amho åhUwZM~mobVmo Amho _r ..Amhmo ào_ {ddmh Oéa Agmdm nU Ë`mgmR>r hmAgbm {XImCnUm H$aÊ`mnojm Q>rH$mCnUm ..H$UIaVm Agmdr .. bmW_marb VrW nmUr H$mT>rb Ag§ Agd ho ZwgË`m dmè`mÀ`m PwiH$sZ§hmbV`_hmamUr -àYmZOr Vw_M§ àdMZ Wm§~dm AmVm Ë`m§Zm Oam «o$ehmodw Úm(BVŠ`mV bmBQ> OmVo)amOo - H$moU Amho ao VrH$S>oàYmZOr- Xmer BH$S> `o Amer .. H$m _r `odw VwÂ`mnmeramOo -àYmZOr MmhmQ>inUm ~§X H$amàYmZOr -Amkm JX©^amO .. Xmer {M_Ur bmdwZ AmU ~mB© .. BH$S>§bmBQ> Ho$ìhm nU OmVo .. (AemVM bmBQ> `oVo)àYmZOr -ZH$mo AmUw J§ ~mB© .. bmBQ> Ambr .. {ZKmbr bJoM§..Vm|S> KodwZ ..gmjramOo - _å_r Amåhr Oam «o$e hmoVmo ..àYmZOr - hmo AmUr Vo `m§Zm Oam gJio H$nS>o Kmbm`M§ VodT>§....AmOH$mb _mUwg OodT>m _moR>m VodT>o H$mnS>§ ~marH$ AZOodT>o H$mnS>§ ~marH$ VodT>m _mUwg _moR>m ..Ag§ AmgV` ìh`Hw$R>.. H$mdmo _hmamO ..amOo - àYmZOr,,Wmo~mS> $moS>rZ..
 13. 13. àYmZOr- Aao H$m` Pmb§ Wmo~mS> $moS>m`bmamOo - àYmZOr Vwåhr H$mhrhr ~mobVm AmhmV .. _wIm©gmaIo ..àYmZOr - dm ao dm BW H$mhrhr Ho$bob§ MmbV` AZ ~mobbob§ MmbVZmhr ìh` ..amOo - àYmZOr....(_Ü`oM)gmjramOo -nßnm nßnm Vwåhr Z§Va ^m§S>m .. àYmZOr .. Om ~KwAmnë`m H$m_mbm .. nmhþÊ`m§Mr gd© ì`dñWm MmoI Pmbr nmhrOo_hmamUr - Mbm ao _wbm§Zmo _r Vwåhmbm Vw_À`m _hmbmV gmoS>Vo (BVŠ`mV bmBQ> OmVo)amOo - H$moU Amho ao VrH$S>oàYmZOr - Xmer `o Xmer BH$S> `o Amer .. H$m _r `odw VwÂ`mnmer .amOo - àYmZOr Amhmo Vwåhr H$m` OmVm` {VÀ`mnmer ..VrbmM~mobdmàYmZOr -Zmhr åhQ>b§ Vrbm Am§YmamV {XgZma Zmhr .. _hmamOBH$S>§ bmBQ>Mm àíZ IwnM àm°ãbo_ _Ü`o Amho Zmhr H$m..Amnë`mbm _mhrV AgV§ Va AmnU ~mam_VrdéZ w$bnmÌ^a bmB©Q>AmUbr AgVr Zmhr H$mamOo - Amhmo àYmZOr AmYr bmBQ> bmdm`M§ ~Km Vwåhmbm{dZmoX H$m` gwMVm`VàYmZOr - _r Xmerbm KoD$Z `oVmo Zm .amOo -àYmZOr Jßn ~gm (AMmZH$ AmoaS>VmV) ^yV ^yV ^yV ^yVam_ am_ am_àYmZOr -Hw$R>` Hw$R>` ^yV .. ..Amhmo amOo Vo ^yV Zmhr XmgrAmho ..{M_Ur KoD$Z Ambr` _hmbmV .. Vwåhmbm $º$ {M_UrM {Xgbr..Xmgr {XgbrM Zmhr ..amOo - Aao IaM H$s .. A§Ymam_wio _bm Xmgr {XgbrM ZmhràYmZOr -Ahmo _hmamO Vr COoS>mV gwÜXm bdH$a {XgV Zmhr AZA§YmamV hgbr VaM§ {XgVo . .. Vrbm Vrg {Xdgm§Mr o$Aa A±ÊS> bìhbrAmUwZ {Xbr nmhrOo Zmhr H$m
 14. 14. amOo - Im_moe _wIm©gmaIo {dZmoX H$é ZH$m ...àYmZOr AmåhrIwn WH$bmo Amhmo .. Oam Amam_ H$amdm åhUVmo .. Hw$Ur Amb§ VaË`m§ CÚmMr doi Úm g§Ü`mH$miMr doi Amåhr _wbm§gmR>r amIwZR>odbr` g_Ob § ....àYmZOr -Oer Amkm _hmamO ..(amOo OmVmV Xmer VerM {Xdm KoD$Z C^r AgVo )Xmer `o Oam _mÂ`m nmer (Xmgr Odi `oVmM )AJ§§ {Xdm VrH$S>o H$monè`mV R>od (_mJoEH$ JmU§ dmOV§ ..JmÊ`mÀ`m Vmbmda XmoKhr ZmMVmV JmUo-XoIm Zm hm` ao gmoMmZm hm` ao gmoMm Zm hm` ao ,,, BVŠ`mV bmB©Q> `oVo )àYmZOr - Aao Aao Aao ..Mw_ br`m AmoR>m|H$mo VoaoH$h {X`m ga $samXmV Vmo KrgVr Zhrgmam _Om H$a Xr`m H$saH$sam_mH$S> N>mn X§V_§OZ dmnaV Om Zm JEdT>çmV EH$m ór Mm AmdmO `oVmoAmdmO- Aao Hw$Ur Amho H$m _hmbmVàYmZOr - Aao ~mnao Hw$UrVar BH$S>oM `oV` ..Xmgr Ag§ H$a Vy BH$S>Z Om ..Ë`m~mOwZo Hw$UrVar `oV`AmdmO- Hw$Ur Amho H$m _hmbmVàYmZOr -Xmer AmJ Vy BH$Sw>Z Om Amer {VµH$S>ZM Hw$UrVar `oV` .. (Xmer OmVo )(Eíd`©dVr `oVo )Eíd`©dVr- _hmamO _r Ambo` _hmamO(nmR>r_mJo JrV dmOV Amho XmoKhr Ë`m JmÊ`mÀ`m Vmbmda ZmdV AmhoV BVŠ`mVamOo `oVmV )amOo - àYmZOr hm H$m` JmT>dnUm AmhoàYmZOr-`mV H$gbm JmT>d nUm JX©^amOamOo - Vwåhr MŠH$ _mP§ .àYmZOr -gm_mZ .. EdT>M` H$s... AOwZ ... ? åhUOo XmgrZo ho Amnb§ gm_mZ_mÂ`mH$S>§ {Xb§ hmoV§ Vo KoD$Z Ambmo` .. ~mH$s H$mhr Zmhr .amOo -R>odwZ X²>`m {VH$S>oàYmZOr -H$m`amOo - Amhmo àYmZOr gm_mZàYmZOr -H$moUV§..? ho ..? E Mb JamOo - Wmo~mS>§ $moS>rZ
 15. 15. àYmZOr - Aao H$m` Pmb§ Wmo~mS> $moS>m`bmamOo - Vwåhr _mÂ`m gm_mZmMm An_mZ H$aVm`àYmZOr - H$moUamOo - VwåhràYmZOr -H$emMm An_mZamOo - gm_mZmMmàYmZOr -H$moUmÀ`mamOo -_mÂ`m .. Aao Im_moe .. àYmZOr Vwåhr AmVm {ZKm _bm VoÀ`m~amo~a ImOJr~mobm`M AmhoàYmZOr - Amkm JX©^amO (àYmZOr OmVmV )amOo - Eíd`©dVr AmO Vw M¸$ amOdmS>çmda .. Amåhr `oUmaM hmoVmoVwÂ`mH$Xo ~¡R>H$sbm(àYmZOr nwÝhm `oVmV)àYmZOr -_r Oam _Ü`o ~moby H$m Vo ..g§Ü`mH$mir ...(amOo amJdyZ )amOo - àYmZOr _r BWo amgbrbm H$aV Zmhr .. hm amO_hmb Amho ho gm§JVmo`Vrbm _r .. Iwn dmBQ> gd`r AmhoV Vwåhmbm . ._wI© Hw$R>boàYmZOr - H$m` J E Vwbm _mhrV Zmhr H$m hm amO_hmb amO_hmb Amho .. hr Jmoï>_hmamOm§Zr gm§Jm`Mr H$m` JaO AmhoamOo -Vbdma CngV .. ) àYmZOr Vwåhr OmVm` H$s nmhþ Vw_À`mH$S>oàYmZOr - OmVmo` Zm _hmamO IdiVm` H$embmamOo - {ZKm _J .. Am{U hmo Am_r gm§Jon`ªV _hmbmV H$moUmbmhr gmoSw> ZH$m.. BR> Eíd`©dVr Amho ho bjmV R>odmàYmZOr - AmVm ho H$m` gm§JU Pmb H$m _hmamOamOo - àYmZOr ..àYmZOr - OmVmo OmVmo(àYmZOr OmVmV )Eíd`©dVr - _hmamO AmnU A_bm nwÝhm ^oQy> Z`o ho gm§JÊ`mgmR>r _r BW Ambo` .. _ramOYmZrnmgwZ Iwn Xwa OmÊ`mMm {ZU©` KoVbm` .. AmnU gÎmoda AmhmV amÁ`mMm^ma Amnë`m Im§Ü`mda Amho nÌH$ma H$mhrhr ~mVå`m N>mnwZ gma§ amÁ` S>moŠ`mdaKoVm`V .. _mÂ`m d Amnë`m {dZmH$maU hmoUmè`m ~XZm_rnmgwZ dmMÊ`mgmR>r AmnUZ ^oQ>bobM ~aamOo - AJ nUEíd`©dVr - Zmhr _hmamO _bm CJmM ^mdZrH$ O§OmimV AS>H$dy ZH$m .. _r OmVo ,,(Eíd`©dVr OmVo )(_mJo JrV gwé hmoVo d àH$me A§YwH$ hmoV OmVmo )BLACK OUT(àYmZOr a§J_§Mmda AmhoV .. gmjramOo Ë`m§À`m {_Ì _¡ÌrUtgmo~V `oVmV )gmjr - àYmZOr nßnm AmhoV H$m ..?
 16. 16. àYmZOr - Aao gmjramOo Vw Vw Vwåhr .. `m Zm `m ..gmjr - àYmZOr Amhmo nßnm Hw$R>`V ..?àYmZOr - nßnmŸ@@@ Amho@@V nU Vo Vwåhmbm AmVm ^oQ>Uma ZmhrVgmjr - åhUOo _r g_Obo ZmhràYmZOr - Amhmo Vwåhmbm g_OV Zmhr åhUwZ Va Mmbb` ho gJi ~a Vo OmD$ X²>`m(BVŠ`mV Eíd`©dVr nmR>r_mJwZ OmVo )gmjr - àYmZOr hr AmËVm Jobr Vr H$moU .. AmËVm _hmbmVwZ ~mhoa JobràYmZOr - Amhmo amOo Ë`m $ma _moR²>`m å`mS>_ AmhoV Iwn _moR²>`m gmoebdH©$a AmhoV Ë`mgmjr -åhUOoàYmZOr -åhUOo Amhmo Ë`m gmogb VodT>M dH©$ H$aË`mV .. ~a§ Vo OmC X²>`mVwåhr H$embm Ambm hmoVmV Vo ~mobmgmjr - Amhmo _mÂ`m {_Ìm§Zm ^oQ>m`M` nßnm§Zm ..gmjr - hmo H$m .. H$m` Zmd `m§Mgmjr - hr ZVmem .. hm e{eH$m§V ..àYmZOr - Am{U hr ..gmjr - àYmZOr .. hr hr Zmhr hm AmhoàYmZOr - Am`bm IaM H$s amd .._bm AmoiIrVM Amb§ Amhr nU `mM ho Ag§ H$m` Pmb`.... Zm H$Vm© Zm H«$s`mnX .. Hw$Um Kmby AmVm gmX..gmjr - (AmoaSw>Z ) àYmZOràYmZOr -Zmhr åhUOo IaM H$iV Zmhr hmo .. ho hmbV` H$m nU gmaI§ .. H$m` ao ZmdH$m` VwP§gmjr - {dH$mgàYmZOr - Amhmo nU gJirH$Sw>Z ^H$mgM {XgV` ho H$m` åhUmd AmOÀ`m {nT>rbr VoMH$iV Zmhr ..gJi§ ZwgV§ °$eZM doS> .. _wbr _wbm§Mr ~amo~ar H$aVm`V Va _wbm§Zm_wbtgmaI amhÊ`VM YÝ`Vm dmQ>Vo ..(amOo `oVmV)amOo - H$emV YÝ`Vm Amho àYmZOràYmZOr - AmnbŸ§ @@ Vo ho gmjramO|Mr {_Ì_§S>ir .. _hmamO øm ZVmem .. {Zåå`mOJmMm ZH$mem ~amo~aM KoD$Z qhS>Vm`V Am{U hm .. {Xgm`bm ^H$mg Amho nU Zmd{dH$mg AmhoamOo - Amhmo nU ho Agb§ H$gb§ én Ë`m§Mgmjr - nßnm hr AmOMr °$eZ AmhoamOo - hr Aer .. Amhmo hm amO_hmb Amho .. Vw_M§ amO~tS> én ho emhr dómVMemo^wZ {XgV§ hm H$m` Agbm A§JàXe©ZmMm ~mOma ..àYmZOr - AmVm H$g§ ~mobbmV _hmamO _r nU VoM gm§JV hmoVmo BVH$mdoi nUAm_M§ H$moU EH$V` ...Amhmo OZVoÀ`m _ZmV Amnbr amOàVr_m Amho Am{U AmnUM OaAgo A§JàXe©Z Ho$b§ Va bmoH$ åhUVrb amOKamÊ`mV H$nS>çm§Mr H$_VaVm ^mgwbmJbr H$s H$m` ..
 17. 17. amOo - àYmZOr Vwåhmbm Ý`wO M°ZobgmaI § dmVmªH$Z H$am`bm gm§JrVb§ Zmhr.._wbm§Zm emhr dó XoÊ`mMr A¸$b Vwåhmbm Zmhr gwMbr .. Am{U Amåhmbm ehmUnU{eH$dVm`V amOg^oMr ì`dñWm nhm Oam Amåhr _wbm§gmo~V ~gwZ Xa~mamV `odw ..{ZKm AmVm ..àYmZOr - Amkm J^©amOBLACK OUTamOo nona dmMV ~gbo AmhoV ... AMmZH$ àYmZOtZm hmH$ _maVamOo -àYmZOr àYmZOr .. H$moU Amho ao VrH$S>o ..àYmZOt(àYmZOr YmdV YmdV `oVmV )àYmZOr -Amkm _hmamO ..amOo -àYmZOr ho H$m` dmMVmo` Amåhr nonabm ..AmOnmgwZ amÁ`mVë`mgd© emim A{ZpíMV H$mimgmR>r ~§X ..Vwåhr `m {df`r _bm H$ënZm {Xbr ZmhràYmZOr - Amnë`mbm gm§JrVb§ hmoV§ _hmamO ... {ejH$m§À`m g_ñ`m IwnJ§^ra AmhoV ...amOo -àYmZOr ..godoVrb {ejH$m§Zm doioV doVZ Amho Zd{Z`wº${ejUgodH$m§Zm Amåhr VrZ hOma én`o Xa _hm XoV AmhmoV Var AmVm H$m`g_ñ`m AmhoVàYmZOr -Vo VrZ hOma én`oM _wi g_ñ`m Amho _hmamO ... gÜ`m amZmVIwanm`bm OmUmè`m ~mB©bm gìdmeo én`o hOoar Amho Am{U AmnU amÁ`mM^{dVì` KS>dUmè`m {ejH$m§Zm {Xdgmbm ZìdX én`o nJma XoV AmhmoV .._hrZm^a H$m_ H$éZ Ë`m {ejU godH$m§Zm AS>rM hOma én`o _mo~Xbm{_iVmo Ë`mV Ë`m§M§ Ka H$g§ MmbUma ...amOo - Ë`mV H$m` Pmb§ Mmbm`bm.. Amåhr ZìhVmo H$m dS>mnmd ImD$Z{Xdg H$mT>VàYmZOr-hmo .. nU AmO Xhm én`mbm dS>mnmd Pmbm` JX©^amO .. Mhmß`mdm åhQ>b§ Va gmV én`o Úmdo bmJVmV gd©gm_mÝ` OZVobm ...amOo - Ag§ ... _J EH$ H$m_ H$am àYmZOr amÁ`mV gd©Ì ñdñV MhmMrXwH$mZo H$mT>m ..àYmZOr- Oer Amkm _hmamO(BVŠ`mV EH$ AZmoiIr Bg_ hmVmV am`$b KoD$Z `oVmo)gXm - àUm_ AÞXmVmàYmZOr - Aao H$moU Vw Am{U AmV H$gm Ambm Ûmanmb .. Ûmanmb ..(AmVwZ XmgrMm AmdmO `oVmo)Ûmanmb ~mhoa Jobo AmhoV .. _mo~mB©bda $moZ H$am ...àYmZOr -S>çwQ>rda AgVmZm ~mhoa Jobo .. BW§ EH$ AZmoiIr Bg_ AmbmAmho Am{U Ûmanmb OmJoda Zmhr ..
 18. 18. amOo -àYmZOr $moZ bmdm ..$moZ bmdm... AmYr $moZ bmdm àYmZOrH$moUVm Ûmanmb V¡ZmV Amho Am_À`m _hmbmdaàYmZOr- Km~é ZH$m _hmamO .. $moZ bmdVmo` ZmamOo -àYmZOr ñnrH$a $moZ H$am Mm§Jbm g_mMma KoVmo Ë`mMmàYmZOr -hm ¿`m Ho$bm ..(_mo~mB©b Mr atJ dmOVo Amho .. $moZda g§^mfU)Ûmanmb Hw$Wo AmhmVVwåhr BW§ _hmbmV AZmoiIr Bg_ g§e`mñnX arË`m dmdaV Amho .. Ë`m_wioAmnë`m _hmamOm§gh Am_Mr Km~aJw§S>r CS>mbr Amho ..AmdmO -àYmZOr Amhmo _r ~§XwH$ gdugtJ H$am`bm Ambmo AmhoàYmZOr -Aao nU Vwåhmbm EHo$ 56 Xrbobr AgVmZm ~§XwH$s H$m` dmnaVm`AOwZAmdmO -àYmZOr EHo$ 56 $º$ XmoZM AmhoV Ë`mZo Vw_À`m AmOmo~m§ZrA{VaoŠ`m§Mm gm_Zm Ho$bm hmoVm H$m EdT>çm eóm§_Ü`o ..Ë`m§À`mH$S>§ OmñV eó AgVmV Ë`m_wio Amåhmbm ~mam ~moa Mr d§XwH$dmnamdrM bmJVo ..àYmZOr -Amao nU Vwåhmbm AmYw{ZH$ eóm§nmgwZ ~Mmd H$aÊ`mgmR>r{MbIV {Xbr CJmM {dZmH$maU H$embm AmaS>mAmoaS> H$aVm`AmdmO -àYmZOr Ë`mbm AmYrM {~i§ nS>bobr AmhoVamOo - Aao nU AmVm H$m` Ë`mM§AmdmO- H$moU ...?_hmamO....! _wOam _hmamOamOo - _wOam Kmb MwbrV BW§ EH$ Bg_ Ambm Amho Ë`mM H$m`àYmZOr-Amao {ZXmZ BWb§ _oQ>b S>rQ>oŠQ>a Var Mmbw R>odm`MgAmdmO - àYmZOr .. Amnbr _oQ>b S>rQ>oŠQ>a ^§Jma_Ü`o gwYm KoV ZmhrVamOo - Amhmo Vwåhr gwajoMr ì`dñWm H$aVm` H$s B‚mV H$mT>Vm`àYmZOr - Amhmo _hmamO Vmo S>çwQ>rda AgVmZm ~mhoa OmVmo` `mMH$maU ZH$mo H$m {dMmam`bmBg_ - E.. `hmno amOm H$m¡Z h¡ ..amOo d àYmZOr -(EH$_oH$m§H$S>o ~moQ> XmIdV) `o `o h¡ ..`o Aao _¡ _¡ Zhr Amhmo _hmamO Ag§ H$m` H$aVm` VwåhrM amOo .. Aao~m~m _¡ Ia§ ~mobVm h¡ amOm `o h¡ ..amOo -boH$sZ Vw_ H$m¡Z hmo ..Bg_ - (~§XwH$ XmIdV àYmZOr§ Zm ) E ... _m{UH$M§X H$mo OmZVo hmo Š`màYmZOr - hm amoO Im Ho$ Ww§H$Vo h¡ ..Bg_ - (~§XwH$ XmIdV )E _¡ do dmbm _m{UH$M§X Zhr hþ§ .. _¡ H$gm~M§XH$m ^mB© _m{UH$M§X hþ§ ..Cgo CS>mZo Am`m hþ§àYmZOr -_hmamO hm Va H$gm~M§X Mm ^mD$ Amho .. _hmIVaZmH$AmV§H$dmXr _m{UH$M§X ..(BVŠ`mV nmR>r_mJwZ g¡{ZH$ `oVmo d _m{UH$M§Xbm R>ma H$aVmo )g¡{ZH$ - _hmamO nmhrbV Zm.. Vw_À`m KmUoaS>çm amOH$maUmMr $i§ ..Amåhr Ë`m H$gm~M§Xbm {OdmMr ~mOr bmdwZ nH$S>b§ Am{U Ë`mÀ`m
 19. 19. gwajoda Vwåhr H$moQ>çmdYr én`o _{hÝ`mbm CYiVm AmhmV .. Am{U Ë`mZamY_mZo Ho$boë`m hëë`mV Om`~§Xr Pmboë`m ZmJarH$ d g¡{ZH$m§ZmAOwZ Vw_Mr gaH$maB© _XV nmoMVo Amho .. Vwåhmbm gm_mÝ` OZVoMrgwajm {XgV Zmhr .. amO^dZmda H$moUr MmbwZ Amb§ Va Amåhr àmUVihmVmda KoCZ YmdV `oVmo .. Am{U Vwåhr ..Vwåhmbm Am_À`m {OdmMr{H$_§M ZmhramOo - Aao g¡{ZH$ hmo Vw_À`m gmR>r Amåhr AYw{ZH$ eómó {Xbrg¡{ZH$ - A{VaoŠ`m§Zr AË`mYw{ZH$ eómóo AmUbr ..amOo - Vwåhmbm Amåhr {MbIVo {Xbrg¡{ZH$ - {ZH¥$ð> XOm© AgbobramOo - Vw_À`m Hw$Qw>§~m§Zm gmoB© gdbVr {Xë`m ..g¡{ZH$ - Am_À`m $moQ>moda hma MT>ë`mdaamOo - Amåhr Vw_À`m nËZrbm _wbm§Zm gÝ_mZ {Xbmg¡{ZH$ -Ë`m§M gd©ñd J_mdë`mdaàYmZOr - Aao ~mg H$am .. ~mg H$am _hmamO Vw_À`m Agë`m ImoQ>çmbmbgm Vmo ~mobVmo` Vo Ia§ Amho .. AmnU _¡ÌrMm hmV nwT>o Ho$bm 1971_Ü`o bmëhmo ~m§JS>çm§Mm Mwam Pmbm .. AmnU JmS>çm gwé Ho$ë`m_¡ÌrÀ`m ^mdZoZo {_R>r _mam`bm Jobmo .. 1999 bm hOmamo H$nmi nm§T>arPmbr .. amO^dZmda h„m .. VmO_hmbda h„m .. XoemÀ`m Añ_rVoda h„m ..OZVoÀ`m ghZerbVoda h„m.. H$mb Am_À`mda h„m.. AmO Vw_À`mda h„m ..~mg AmVm Ë`m H$gm~M§Xbm OZVoÀ`m hdmbr H$am .. AmVm amÁ`mMrgwajm ..AmVm Amåhmbm Am_À`m g¡{ZH$m§À`m ñdm{^_mZmMm AZApñ_VoMm ~mOma H$am`Mm Zmhr .. ho g¡{ZH$hmo .. XoemÀ`m Apñ_VodaKmbm KmbUmao ..gaH$mar nmhþUMma PmoS>Zmao ZamY_ AmVm Vw_À`mhdmbr .. O` htX .!AmVm Oo hmoBb Vo Xa~mamV nmhþZ KoC .. gÎmm Jobr VarMmbob ..`m amÁ`mMm àYmZOr `m ZmË`mZo _r AmO Omhra H$aVmo H$sAmOnmgwZ ñdmWu amOH$maU amÁ`mV hmoD$ XoUma Zmhr ..BLACK OUT(Xa~ma ^abobm Amho..)~mAX~ ~m _wbmhrOm ..

×