O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Word2007 moce

9.176 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Word2007 moce

 1. 1. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน้าที่ ian เอกสารประกอบการอบรมTraining Service ICT Center Training Service ICT Center
 2. 2. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา หน้าที่ i สารบัญเรื่อง หน้าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2007 ............................................................................................................ 1 1. องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม ....................................................................................................................... 1 2. การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007........................................................................................................ 2 3. การตั้งค่าเริมต้นในการใช้งานให้กับโปรแกรม Microsoft Word 2007 ...................................................................... 3 ่การจัดการกับแฟ้มเอกสาร........................................................................................................................................... 5 1. ประเภทของแฟ้มข้อมูลที่สามารถเปิด หรือบันทึกโดยใช้ Microsoft Word 2007 ได้ ..................................................... 5 2. ปฏิบัติการกับแฟ้มเอกสาร ................................................................................................................................... 6 3. การจัดการกับหน้าต่างแฟ้มเอกสาร ....................................................................................................................... 9 4. การจัดการมุมมองเอกสาร และการย่อขยายขนาดการมองเอกสาร ............................................................................ 10งานเอกสารที่สร้างขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเอกสารได้หลายแบบ มีขั้นตอนดังนี้ ........................................................ 10 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ...................................................................................................................................... 13 6. การเลื่อนไปยังบริเวณต่างๆ ในเอกสาร ................................................................................................................. 15 7. การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทากับเอกสาร ................................................................................................... 15 8. การแทรกตัวแบ่งส่วนเอกสาร (Break) ................................................................................................................. 16 9. การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ..................................................................................................... 16ปฏิบัติการกับข้อความ .............................................................................................................................................. 17 1. การจัดการกับข้อความ ...................................................................................................................................... 17 2. การค้นหา หรือการแทนที่ข้อความ ....................................................................................................................... 19 3. การตรวจการสะกดคา ....................................................................................................................................... 20 4. การสร้างย่อหน้าและการตัดคา ........................................................................................................................... 23 5. การสลับรูปแบบระหว่างตัวพิมพ์ในภาษาอังกฤษ ................................................................................................... 26การจัดรูปแบบให้กับข้อความ ..................................................................................................................................... 27 1. รูปแบบตัวอักษร (Font) .................................................................................................................................... 27 Training Service ICT Center
 3. 3. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา หน้าที่ ii สารบัญ เรื่อง หน้า 2. การเน้นเฉพาะอักษรตัวแรก................................................................................................................................ 29 3. การตั้งแท็บให้กับข้อความ.................................................................................................................................. 30 4. การใช้เครื่องหมายนาหน้าข้อความ ...................................................................................................................... 31 5. การจัดข้อความเป็นคอลัมน์ ............................................................................................................................... 33 6. การจัดรูปแบบข้อความด้วยตาราง....................................................................................................................... 34 7. การใส่สัญลักษณ์พเศษ ..................................................................................................................................... 37 ิ 8. การใส่วันที่ และเวลา เลขหน้า ............................................................................................................................ 38 9. การใช้ต้นแบบลักษณะสาเร็จรูป (Theme) และการใช้งาน style .............................................................................. 39เทคนิคการจัดทาเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word 2007 .............................................................................. 40 1. การใช้งาน Template สาเร็จรูป ......................................................................................................................... 40 2.การทางานกับไปรษณีย์ผนวก (Mail Merge) ........................................................................................................ 40 3.การป้องกันเอกสาร (Protect Document) และการยกเลิกการป้องกัน ...................................................................... 43เทคนิคการทางานกับวัตถุในเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Word 2007 ......................................................................... 44 1.การแทรกตารางคานวณ Microsoft Excel ........................................................................................................... 44 2.การใช้สูตรคานวณ และการแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ หรือสูตรเคมี ....................................................................... 45 3.การใช้สูตรในรูปแบบใหม่ ................................................................................................................................... 46 4.การแทรกรูปภาพ และ Object ต่างๆ .................................................................................................................... 47เทคนิคจัดทารายงาน คู่มือ วิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word 2007 .......................................................... 52 1.การทาสารบัญอัตโนมัติ (Table of Contents) ...................................................................................................... 52 2. การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) .......................................................................................................................... 53 3.การทาดรรชนี (Index) ....................................................................................................................................... 54 4.การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ...................................................................................................... 58 5. การสร้างหน้าปกรายงาน ................................................................................................................................... 59 Training Service ICT Center
 4. 4. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา หน้าที่ iii สารบัญเรื่อง หน้าการใช้ระบบอัตโนมัตในเอกสารและการปรับแต่งโปรแกรม Microsoft Word 2007 ........................................................... 60 ิ 1.วิธีสร้างไฟล์ Template ไว้ใช้งาน ........................................................................................................................ 60 2.การตังค่าตัวเลือก (Options) ............................................................................................................................. 62 ้ 3. การสร้าง Hyperlink ........................................................................................................................................ 65 Training Service ICT Center
 5. 5. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 20071. องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมนั้น ก่อนที่จะทางานกับโปรแกรม Microsoft Office Word คุณจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ ซึงมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ ่ ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2007 และพื้นที่การทางานของ Word 2007 นั้นมีส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมมดังต่อไปนี้ 1. ปุ่ม Microsoft Office (Microsoft Office Button) ปุ่มที่ใช้สาหรับเรียกเปิดเมนูการใช้งาน พื้นฐานของโปรแกรม เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ 2. แถบ Quick Access Toolbar เป็นแถบคาสั่งด่วน เก็บปุ่มคาสังที่ใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ เพื่อให้ ่ สะดวกในการเรียกใช้งาน และสามารถเพิมคาสั่งที่ต้องการเข้ามาเองได้ ่ 3. แถบชือเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์งานนาเสนอที่ทางานอยู่ ่ 4. แถบ Ribbon (Ribbon Tab)จะแสดงแถบคาสั่งที่แบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น Home, Insert ฯลฯ ซึ่ง Ribbon เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้แทนที่ เมนู (Menu) กับ ทูลบาร์ (Toolbar) แบบเดิม โดยรวมคาสั่งเข้าด้วยกันแล้วแบ่งออกเป็น แท็บ (Tab) ต่างๆ Training Service ICT Center
 6. 6. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 2 5. แท็บ Contextual tabs แท็บคาสั่งพิเศษทีจะแสดงเมื่อมีการใช้คาสั่งบางอย่าง เช่น แทรกภาพ ่ หรือ แทรกตาราง เป็นต้น และContextual tabs จะปรากกฎขึ้นเมื่อเราใช้คาสั่งบางอย่างทีมี ่ คาสั่งย่อยอื่นๆอยู่ภายใน ซึ่งเป็นแท็บพิเศษจะเพิมขึ้นมาบน Ribbon ให้โดยอัติโนมัติ อยู่ ่ ด้านขวาสุดในแถบ Title bar (แถบชื่อเรื่อง) บางคาสั่งอาจจะเพิมแท็บพิเศษมาแค่ 1 แท็บ แต่ ่ บางคาสั่งอาจมีหลายแท็บก็ได้ 6. แถบสถานะ (Status bar) จะเป็บแถบแสดงสถานการณ์ทางานต่างๆ เช่น จานวนหน้า,การ นับคา,ภาษาของแป้นพิมพ์ทใช้,ปุ่มเปลี่ยนมุมมองเอกสาร และเปอร์เซ็นต์การปรับย่อ-ขยาย ี่ เอกสาร เป็นต้น *** กลุ่มคาสั่งย่อย (Group Name) เป็นกลุ่มคาสั่งที่อยู่ภายใต้ Ribbon Tab ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยจะแบ่งตามประเภทของการทางาน เช่น Ribbon Tab Insert จะมีองค์ประกอบย่อยที่ใช้สาหรับการแทรกองค์ประกอบต่างๆ เข้ามาในงานนาเสนอ เช่น การแทรกรูปภาพ กราฟ หรือแทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษเป็นต้นวิธีต่าง ๆ ในการเลือกใช้ปุ่มคาสั่งเรียกดูเอกสาร เป็นเครื่องมือหรือปุ่มที่ใช้ในการเรียกดูเอกสารตามทีต่าง ๆ ่ที่จะเลือก2. การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar 2. เลือก All Programs  Microsoft Office 3. เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที Training Service ICT Center
 7. 7. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 33. การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งานให้กับโปรแกรม Microsoft Word 2007 เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ขึ้นมาพิมพ์งานเอกสาร หากต้องการ ปรับแต่งตัวเลือกของส่วนประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม สามารถทาได้โดยคลิกปุม Office จะเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกขึ้นมา ซึ่ง ่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ การตั้งค่าบันทึก ในรายการบันทึก มีการกาหนดค่าต่าง ๆ เช่น ได้แก่ อนุญาตบันทึกอย่าง รวดเร็ว บันทึกกู้คืนทุกๆ กี่นาที และบันทึกเป็นไฟล์ชนิดใด ฯลฯ Training Service ICT Center
 8. 8. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 4 การตั้งค่าตาแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ในรายการ Add-in จะมีรายการแสดงและจัดการ Add-in ของ Microsoft OfficeTraining Service ICT Center
 9. 9. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 5 การจัดการกับแฟ้มเอกสาร1. ประเภทของแฟ้มข้อมูลที่สามารถเปิด หรือบันทึกโดยใช้ Microsoft Word 2007 ได้ 1.1 การสร้างเอกสารใหม่ในไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ปุ่ม Startสร้างเอกสาร Microsoft Office แล้วเลือกแท็บและแฟ้มต้นแบบ ตัวอย่างตามทีต้องการ ่ เมื่อเปิดโปรแกรมและพิมพ์งานเอกสาร หากมีความประสงค์ที่จะบันทึกเก็บไว้ใน ดิสก์ไดรฟ์สามารถปฏิบัตได้ ดังต่อไปนี้ ิ 1.2 การบันทึกไฟล์เอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือไดร์ฟอื่น ในการเปิดโปรแกรมพิมพ์งานใหม่ จะใช้ชื่อไฟล์ว่า Document1 เมื่อ ต้องการบันทึกไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Officeบันทึก (Save) หรือบันทึกเป็น (Save as) หรือให้คลิกปุ่ม บันทึกที่เป็นรูปแผ่นดิสก์ที่แถบเครืองมือด่วนก็ได้ จะเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นขึ้นมาให้ไป ตาแหน่งที่อยู่ที่ต้องการบันทึก แล้วตั้งชื่อไฟล์ใน ่ช่องชื่อแฟ้ม จะบันทึกชนิดเป็นเอกสาร Word 2007 (*.docx) หากต้องการเปลี่ยนชนิดของไฟล์ให้คลิกเลือกที่ช่องเก็บเป็นชนิด เปลี่ยนชนิดเป็นเอกสาร ที่ต้องการ เช่น เปลี่ยนชนิดเป็นเอกสาร Word 97-2003 (*.doc)เสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึก ดังนั้น เมื่อคุณพิมพ์งานเอกสารและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทาการบันทึกข้อมูลลงใน disk โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกปุ่ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar จะทาการบันทึกลงแฟ้มงานเดิมทันที หรือ ถ้าต้องการ Save เป็นแฟ้มงานอื่นหรือไดร์ฟอื่น คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง Save As  Word Document Training Service ICT Center
 10. 10. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 6 2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กาหนดรายละเอียดตามต้องการ 3. ที่ช่อง Save in เลือกตาแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล 4. ที่ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า First Job  คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์ นามสกุล .docx เป็นการ Save ไฟล์ ปกติ นามสกุล .docx บันทึกไฟล์เป็นแบบ Template นามสกุล .dotx บันทึกไฟล์เพื่อใช้กับ Word 97-2003 ได้ เปิด Help เพื่ออธิบายเพิ่มความสามารถใหม่ในการ Save ไฟล์เป็นแบบ PDF เป็นการเปิดไดอะฟอกบ็อกซ์ของ Save As ให้เลือก Save As Type ในรูปแบบอื่นๆ2. ปฏิบัติการกับแฟ้มเอกสาร 2.1 การเปิดแฟ้มงานใหม่ เมื่อคุณต้องการสร้างงานเอกสารใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง New 2. เลือกแบบ Blank document เสร็จแล้ว คลิกปุม Create ่ Training Service ICT Center
 11. 11. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 7 2.2 การเปิดแฟ้มงานใน disk 1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง Open 2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Open ให้กาหนดรายละเอียด 3. ช่อง Look in เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล 4. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด ในตัวอย่างเลือกไฟล์ชื่อ First Job.docx  แล้วคลิกปุ่ม Open 2.3 การเปิดไฟล์เอกสารใหม่หลังจากเปิดใช้งานในแฟ้มอืนแล้ว ในขณะที่เราเปิดทางานกับ ่แฟ้มเอกสารอื่น และต้องการที่จะเปิดแฟ้มเอกสารใหม่ขึ้นมาทางานด้วย ถ้าเป็นการเปิดแฟ้มเอกสารเปล่า ให้คลิกปุ่มไอคอนสร้างเอกสารเปล่าที่แท็บเครื่องมือมาตรฐาน ก็ จะได้ Document2 หรือ Document3...5 ซึ่งจะนับต่อจากการเปิดเอกสารเปล่าไปเรื่อย ๆ และเราสามารถเปิดไฟล์เอกสารเก่าที่เคยใช้งานครั้งล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว โดย คลิกปุ่มOfficeเปิด แล้วเลือกรายชื่อไฟล์เอกสารเก่าที่ปรากฏทางด้านขวาของเมนู Training Service ICT Center
 12. 12. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 8 2.4 การปิดแฟ้มงานเอกสาร Microsoft Word 2007 เมื่อทางานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (มิได้หมายความว่าพิมพ์จนเสร็จงาน แต่พมพ์จน ิพอใจตรงไหนก็ได้) และต้องการออกจากโปรแกรม ควรทาการบันทึกก่อนทุกครั้ง แต่ หากลืมบันทึก เมื่อออกจากโปรแกรมจะมีคาเตือนให้บันทึกเช่นเดียวกับการปิดไฟล์ (ให้สังเกตว่า เป็นคาเตือนของไฟล์เอกสารใด ที่จะบันทึกหรือไม่บันทึก) การออกจากโปรแกรม Microsoft Word ทาได้โดยคลิกปุ่ม Office ออกจาก Word(Exit Word) เมื่อคุณทาการบันทึกแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องการปิดงานนั้น มีขั้นตอนดังนี้ Training Service ICT Center
 13. 13. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 9  คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง Close3. การจัดการกับหน้าต่างแฟ้มเอกสาร การใช้แท็บคาสั่งหรือเมนูลัดคาสั่ง เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ขึ้นมาพิมพ์งานเอกสาร จะสามารถใช้ แท็บคาสั่งต่างได้จากการใช้งาน Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคาสั่งหรือทูลบาร์ตางๆ ให้คุณเลือกใช้งานได้ นอกจากการใช้ ่งานปกติแล้ว คุณยังสามารถเรียกใช้เมนูลัดของแถบ Ribbon ขึ้นมาใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกขวาที่ปมใดก็ได้บนแถบ Ribbon ุ่ 2. จะปรากฏเมนูคาสั่งให้เลือกดังนี้ เพิ่มปุ่มทีเ่ ลือกไปไว้บน Quick Access Toolbar กาหนดรายละเอียดของ Quick Access Toolbar เพิ่มเติม แสดง Quick Access Toolbar ไว้ใต้แถบ Ribbon ยุบแถบ Ribbon ชั่วคราว ทาให้หน้าจอการทางานกว้างขึ้น Training Service ICT Center
 14. 14. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 104. การจัดการมุมมองเอกสาร และการย่อขยายขนาดการมองเอกสาร การใช้แท็บมุมมอง (Views) เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาพิมพ์งานเอกสาร เราสามารถปรับ มุมมองหน้ากระดาษในแบบต่าง ๆ ได้ โดยคลิกแท็บมุมมอง แล้วเลือกปุ่มคาสั่งมุมมองเอกสารเราสามารถใช้แท็บมุมมอง และกลุ่มคาสั่งต่างๆ บน Ribbon หรือใช้แถบ สถานะทางมุมล่างขวามือ งานเอกสารที่สร้างขึน คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเอกสารได้หลายแบบ มีขั้นตอนดังนี้ ้ คลิกแท็บ View จะปรากฏส่วนของหัวข้อ Document Views ให้เลือกมุมมองเอกสารทีต้องการ ่ - Print Layout มุมมองแบบเหมือนจริง - Full Screen Reading มุมมองแบบเต็มจอ - Web Layout มุมมองแบบเว็บ - Outline มุมมองแบบโครงร่าง - Draft มุมมองแบบหยาบๆ *** มุมมองปกติจะเป็นแบบ Print Layout 4.1 มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ในแท็บมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เป็นมุมมองที่แสดงเหมือนเอกสาร จริงทีจะถูกพิมพ์ออก ่ทางเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบข้อความ ขอบเขตของหน้ากระดาษ การแบ่งคอลัมน์ โดยจะแสดงให้เห็นไม้บรรทัดขณะพิมพ์งานเอกสารด้วย Training Service ICT Center
 15. 15. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 11 4.2 มุมมองเค้าโครงเว็บ ในแท็บมุมมองเค้าโครงเว็บ เป็นการแสดงเอกสารในลักษณะของเว็บ เพจ 4.3 มุมมองเค้าร่าง ในแท็บมุมมอง เป็นมุมมองที่เลือกได้ว่า จะให้แสดงเฉพาะหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องย่อย โดยตัดเนื้อความในหัวเรื่องออก หรือ อาจให้แสดงครบทั้งหมดก็ได้ ดังรูป ปุ่มคาสั่งต่าง ๆ ในมุมมองเค้าร่าง ได้แก่ ปุ่มเลื่อนขั้น เป็นปุ่มเลื่อนลาดับขั้นหัวเรื่องที่เลือกไว้ ขึ้น 1 ขั้น ปุมลดขั้น เป็นปุ่มเลื่อนลาดับขั้นหัวเรื่องที่เลือกไว้ ลง 1 ขั้น ่ ปุมลดขั้นเป็นเนื้อความ เป็นปุ่มเปลี่ยนหัวเรื่องให้เป็นเนื้อความ ่ ปุมย้ายขึ้น เป็นปุ่มย้ายส่วนที่เลือกไว้ขึ้นไปไว้เหนือหัวเรื่องห่อนหน้านั้น ่ Training Service ICT Center
 16. 16. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 12 ปุมย้ายลง เป็นปุ่มย้ายส่วนที่เลือกไว้ ลงไปไว้ใต้หัวเรืองถัดไป ่ ่ ปุ่มขยาย เป็นปุ่มแสดงหัวเรื่องย่อย หรือเนื้อความในหัวเรื่องหลัก ปุมยุบ เป็นปุ่มซ่อนหัวเรื่องย่อยหรือเนื้อความในหัวเรื่องหลัก ่ 4.4 มุมมองแบบแมปเอกสาร ในแท็บมุมมองแบบแมปเอกสาร เป็นมุมมองทีแสดงหัวข้อใหญ่และหัวข้อ ย่อย โดยมีสัญลักษณ์ ่+ และ – ที่จะให้แสดงและไม่แสดงหัวข้อย่อย อยู่ทางด้านซ้ายของเอกสาร 4.5 แท็บมุมมองแบบเต็มจอ ในแท็บมุมมองแบบเต็มจอ เป็นมุมมองทีแสดงแบบเค้าร่างเต็มจอภาพ และ เมนูจะถูกซ่อนไว้ ่ด้านบน 4.6 มุมมองแบบย่อ/ขยาย ในแท็บมุมมองแบบย่อ/ขยาย เป็นมุมมองที่แสดงแบบเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ที่มขนาดต่าง ๆ กัน ีตามที่เราต้องการ จะมีแผ่นกล่องโต้ตอบการย่อ/ขยายปรากฏขึ้น แล้วจึงเลือก ตัวเลือกที่ต้องการ หรือจะใช้แถบสถานะทางด้านล่างมุมขวาก็ได้ Training Service ICT Center
 17. 17. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 13 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ส่วนของหัวข้ออื่นในการดูเอกสารได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ *** ที่แท็บ View หัวข้อ Show/Hide Document Map แสดงหัวข้อทางแถบด้านซ้าย ใช้ร่วมกับการกาหนด Heading จาก Style Thumbnails แสดงงานเอกสารแต่ละหน้าเป็นแผ่นเล็กๆ เรียงตามลาดับ5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก่อนที่เราจะพิมพ์งานเอกสาร ควรที่จะต้องตังค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องกับงานของเรา เสียก่อน ้เพื่อจะได้เห็นงานเอกสารของเราตรงกับความเป็นจริง ทั้งทางหน้าจอและการพิมพ์ออก ทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษหรือดับเบิลคลิกที่ไม้บรรทัด จะได้แผ่น กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วจึงเลือกแท็บงานต่าง ๆ เพื่อตั้งค่าตามที่เราต้องการ หาก ต้องการให้ค่าดังกล่าวทั้งหมดนี้ถูกนามาใช้ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมเอกสาร ให้คลิกปุมค่าเริ่มต้น เพื่อ บันทึกเก็บค่าทีตั้งไว้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก หาก ่ ่ภายหลังไม่ได้ใช้ค่าที่ตั้งนี้ 5.1 การจัดการระยะขอบกระดาษ ที่แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ สามารถใช้ปมคาสั่งต่าง ๆ ตั้งค่าหน้ากระดาษได้เลย แต่ถ้า ุ่ต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขึ้นมาก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่มเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่า หน้ากระดาษแล้วให้เลือกแท็บระยะขอบ ซึ่งหน้ากระดาษที่ทาการพิมพ์งานเอกสารนั้น จะมีระยะ ขอบกระดาษกับข้อความที่พิมพ์ ระยะของขอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ การจัดระยะ ขอบกระดาษ ตาแหน่งของขอบเย็บกระดาษและการนาไปใช้กับเอกสาร Training Service ICT Center
 18. 18. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 14 5.2 การจัดการขนาดกระดาษ ให้เลือกแท็บกระดาษ เพื่อเลือกขนาดการพิมพ์ว่าใช้งานกับกระดาษแบบไหน วาง ในแนวตั้งหรือแนวนอน และการนาไปใช้กับเอกสารอย่างไร Training Service ICT Center
 19. 19. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 156. การเลื่อนไปยังบริเวณต่างๆ ในเอกสาร ถ้าคุณต้องการเลื่อน cursor ไปทางานยังตาแหน่งต่างๆ ในเอกสาร การใช้ปมบนแป้นพิมพ์สามารถ ุ่ทาให้เลื่อนตาแหน่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ แป้นพิมพ์ หน้าที่ กดแป้น Home ให้ตาแหน่งพิมพ์วิ่งไปต้นบรรทัดเอกสารนั้น กดแป้น End ให้ตาแหน่งพิมพ์วิ่งไปท้ายบรรทัดเอกสารนั้น กดแป้น Ctrl + Home ให้ตาแหน่งพิมพ์วิ่งไปต้นเอกสารนั้น กดแป้น Ctrl + End ให้ตาแหน่งพิมพ์วิ่งไปท้ายเอกสารนั้น กดแป้น Page Up เลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าจอทางด้านบน กดแป้น Page Down เลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าจอทางด้านล่าง กดแป้น Ctrl + Page Up เลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านบน กดแป้น Ctrl + Page Down เลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านล่าง กดปุ่ม F5 แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าที่ เป็นการเลื่อน cursor ไปยังหน้าที่ระบุไว้ ต้องการ เสร็จแล้วกดปุม Enter ่****การใช้แป้นพิมพ์ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับคีย์ที่แสดงขึ้นมา7. การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทากับเอกสาร Undo สามารถยกเลิกคาสั่งครั้งล่าสุด ทาได้โดยใช้คาสั่ง Undo โดยใช้ปม Undo ุ่ ที่แถบ Quick Access Toolbar หรือจะกดปุม Ctrl + Z บนแป้นพิมพ์ก็ได้ ่  Redo หากต้องการยกเลิกสิ่งทียกเลิกไปแล้ว สามารถทาได้โดยใช้ คาสั่ง Redo ซึ่งเป็นคาสั่ง ่ สาหรับกระทาซ้าเหตุการล่าสุดที่เพิ่งได้กระทาไป โดยคลิกปุมRedo ่ ที่แถบ Quick Access Toolbar หรือกดปุ่ม Ctrl + Y บนแป้นพิมพ์ก็ได้ Training Service ICT Center
 20. 20. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 168. การแทรกตัวแบ่งส่วนเอกสาร (Break) คุณเคยมีปัญหาเวลาจัดหน้าเอกสารใน Microsoft Word 2007 หรือเปล่า เป็นที่ทราบกันโดยทัวไปว่า ่เวลาเราพิมพ์เอกสาร โปรแกรม Word 2007 จะมีการแบ่งเอกสารให้อัตโนมัติ เราไม่จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือตังค่าใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม บางครัง Word ก็ไม่ได้ทาให้เราถูกใจ หรือตรงกับความต้องการ ้ ้ของเราเลยทีเดียว ดังนั้น ถ้าต้องการจะแบ่งเอกสารเป็นหน้าๆ ตามความต้องการของเรา สามารถใช้คาสั่งแบ่งหน้าเพื่อขึ้นหน้าใหม่อัตโนมัติได้ด้วย คาสั่ง Page Break วิธีการใช้คาสั่ง Page Break 1. เปิดเอกสารใน Word 2007 ที่ตองการ ้ 2. เลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยังตาแหน่งทีต้องการให้แบ่งหน้า ่ 3. คลิกปุ่ม Page Break (ตัวแบ่งหน้า) 4. ถ้าหาไม่พบ ให้คลิกทีแท็ป Insert ก่อน ่ 5. แค่นี้ โปรแกรมก็จะขึ้นหน้าใหม่ เพื่อแบ่งหน้าให้อัตโนมัติ9. การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ การพิมพ์งานเอกสารออกมาทางเครื่องพิมพ์ เมื่อพิมพ์งานจนเสร็จสิ้นหรือได้งานมาใน ระดับหนึง ่แล้ว เราอาจต้องพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจแก้หรือนาไปใช้จริงเลยก็ได้ ก่อนที่จะพิมพ์ออกมาให้ตรวจสอบจากตัวอย่างก่อนพิมพ์เสียก่อน แล้วจึงพิมพ์ และตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ช่วงหน้าทีจะพิมพ์ และสาเนาให้ ่เรียบร้อย จึงคลิกตอบตกลง Training Service ICT Center
 21. 21. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 17 ปฏิบัติการกับข้อความ1. การจัดการกับข้อความ การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร การเลือกช่วงข้อมูลมีความสาคัญมาก เพราะไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามในไฟล์เอกสาร จะต้องทาการเลือกช่วงข้อมูลนั้นๆ ก่อน ดังนั้นมาทาความรู้จักกับการเลือกช่วงข้อมูลแบบต่างๆ ดังนี้ สัญลักษณ์ของเมาส์ วิธีทา ผลลัพธ์ เป็นรูปตัว I นาเมาส์ไปวางในข้อมูลที่ต้องการ เป็น เป็นการเลือกข้อมูลแบบเป็นช่วง รูปตัว I แล้ว drag คลุมช่วงข้อมูลนั้น เป็นรูป  นาเมาส์ไปวางหน้าบรรทัดของข้อมูลที่ เป็นการเลือกข้อมูลแบบทังบรรทัด ้ ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วคลิก เป็นรูป  นาเมาส์ไปวางหน้าบรรทัดของข้อมูลที่ เป็นการเลือกข้อมูลแบบทังย่อหน้า ้ ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วดับเบิ้ลคลิก เป็นรูป  นาเมาส์ไปวางหน้าบรรทัดของข้อมูลที่ เป็นการเลือกข้อมูลแบบทังหลาย ้ ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้ว drag บรรทัด  เป็นรูป  นาเมาส์ไปวางหน้าบรรทัดของข้อมูลที่ เป็นการเลือกข้อมูลหมดทังเอกสาร ้ ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วกดเมาส์ปุ่ม ซ้าย 3 ครั้ง ติดต่อกัน การใช้ปุ่ม Office เครื่องมือในการแก้ไขอัตโนมัติ การใช้ปม Office รายการพิสูจน์อักษร แล้วคลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เปิด กล่อง ุ่โต้ตอบแก้ไขอัตโนมัติ: ไทย นามาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ได้แก่ การแก้ไขคาผิด การพิมพ์ ข้อความอัตโนมัติ และการพิมพ์ให้เป็นสัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพิมพ์คาที่ ผิดบ่อย ๆ คาที่พิมพ์ยาก ๆ ข้อความทีใช้บ่อย ๆ โดยเฉพาะข้อความยาว ๆ และสัญลักษณ์ที่ชอบใช้ สามารถใช้งานได้ ดังนี้ ่ 1. คลิกปุ่ม Office Button และคลิกเลือก Word Option 2. คลิกแถบ Proofing (พิสูจน์ตวอักษร) ั 3. คลิกปุ่ม AutoCorrect Options Training Service ICT Center
 22. 22. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 18 การแทนที่ด้วยคาหรือข้อความ ให้พมพ์คาที่พมพ์ผิดบ่อย ๆ หรือคาย่อในช่องแทนที:่ ในด้านซ้าย เช่น พ.ล. แล้วพิมพ์คาถูก ิ ิหรือคาเต็มในช่องด้วย: ทางด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่มเพิมและปิด เมื่อพิมพ์คาย่อนี้ จะได้คาเต็ม หากไม่ ่ต้องการให้กดแป้น Backspace การแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ ให้แทรกสัญลักษณ์ทใช้งานบ่อย ๆ แล้วเลือกให้สีตวอักษรและเพิ่มลดขนาด ตามต้องการ ี่ ัเสร็จแล้วต้องเลือกสัญลักษณ์นี้กอน จึงเปิดเมนูเครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติ รูปสัญลักษณ์ นี้จะถูกนาเข้ามาใน ่ช่องด้วย: ทางด้านขวา ให้เราพิมพ์คาทีใช้แทนสัญลักษณ์นในช่องแทนที่: ทาง ด้านซ้าย เสร็จแล้วคลิกปุ่มเพิ่ม ่ ี้ Training Service ICT Center
 23. 23. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 19และปิด เมื่อพิมพ์คาย่อนีจะได้ สัญลักษณ์ที่ทารูปแบบตามต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาหาสัญลักษณ์ใหม่ทุก ้ครั้งที่จะนามาใช้ ถ้าเราได้สร้างขึ้นมาเรื่อย ๆ2. การค้นหา หรือการแทนที่ขอความ ้ การค้นหา แทนที่ และไปที่ โดยจะเลือกรายการคาสั่งใดก็ได้ ก็จะเปิดงานได้ เช่นกันหรือใช้ทปุ่ม ี่เลือกวิธีเรียกดู จากปุมแถบเลื่อนด้านล่าง ดังนี้ ่ การค้นหา ในแท็บงานนี้ ใช้ในการค้นหาคาที่ต้องการ อาจจะเป็นคาถูกหรือคาผิดก็ได้ ในงานที่เราได้พมพ์มาแล้ว ิ 1. คลิกที่แท็บ Ribbon Home จากนั้นคลิกเลือก คาสั่ง Find Training Service ICT Center
 24. 24. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 20 การแทนที่ ในแท็บงานนี้ ใช้ในการค้นหาคาที่ต้องการ อาจจะเป็นคาถูก แต่ต้องการ เพิ่มเติมหรือเอาบางส่วนออก หรือเป็นคาผิดก็ได้ เพื่อแก้ไขข้อความนั้นให้ถกต้องหรือตามที่เรา ู การไปที่ ในแท็บงานนี้ ใช้ในการไปที่ที่ต้องการ ได้แก่ ไปที่ หน้า, ส่วน, บรรทัด, ที่ คั่นหนังสือ,ข้อคิดเห็น, เชิงอรรถ, อ้างอิงท้ายเรื่อง, ตาราง, กราฟิก, สมการ, วัตถุ, และหัวเรื่อง เป็น ต้น แล้วจึงกรอกข้อมูลจากหัวข้อที่เลือกในช่องข้อความด้านขวา3. การตรวจการสะกดคา การสะกดผิดและการใช้ไวยากรณ์ผิดสามารถทาให้ผู้อ่านสับสนกับงานที่คุณใส่ในเอกสารของคุณได้ดังนั้นคุณจึงต้องการกาจัดความผิดพลาดเหล่านี้ แม้กระนั้น คุณอาจมีการกาหนดลักษณะของคุณเองสาหรับวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Office ของคุณเพื่อช่วยคุณทาดังที่กล่าวมา คุณอาจต้องการตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อคุณทาเอกสารเสร็จแล้ว หรือคุณอาจต้องการใช้การตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ(เส้นหยักสีแดง น้าเงิน และเขียว) เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยสุดในขณะที่คุณทางาน แก้ไขคาผิดแบบรวดเร็ว วิธีคนหาและแก้ไขการสะกดผิดในเอกสารของคุณที่เร็วกว่าและง่ายกว่า ้ หรือคุณอาจไม่ต้องการเห็นเส้นหยักสีแดงที่โปรแกรม Microsoft Office ของคุณแสดงในเอกสารของ คุณ ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทางานของการตรวจ Spelling & Grammar อัตโนมัติและวิธีเปิดหรือปิด วิธีการนี้ คุณสามารถคลิกขวาทีคาที่สะกดผิดเพื่อดูการแก้ไขที่แนะนา ่ Training Service ICT Center
 25. 25. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 21 การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกาลังใช้อยู่ การคลิกขวาที่คาจะสามารถให้ตัวเลือกอื่นแก่คุณ เช่น การเพิ่มคาให้กับพจนานุกรมแบบกาหนดเองของคุณวิธีการทางานของการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (Outlook และ Word เท่านั้น) หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติWord และ Outlook จะทาเครื่องหมายไวยากรณ์และลักษณะที่อาจเป็นข้อผิดพลาดในขณะที่คุณทางานในเอกสาร Word และในรายการของ Outlook ที่เปิดอยู่ (ยกเว้น Note) ตามที่แสดงดังต่อไปนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อผิดพลาดสาหรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้ บนเมนูที่แสดง คุณอาจได้รับการแก้ไขทีแนะนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกทีจะละเว้น ่ ่ข้อผิดพลาดหรือคลิก About This Sentence เพื่อดูเหตุผลทีโปรแกรมพิจารณาว่าข้อความไม่ถูกต้องการเปิด ่หรือปิดการตรวจSpelling & Grammarอัตโนมัติ ตรวจและแก้ไขคาสะกดผิดทังเอกสาร ้ Training Service ICT Center
 26. 26. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 22  คลิกแท็บ Review (ตรวจทาน) ที่แถบ Ribbon คลิกปุ่ม Spelling & Grammar (การสะกดไวยากรณ์) ในกลุ่มคาสั่งย่อย Proofing คลิกเลือกลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สาหรับรายละเอียดในหน้าต่าง Spelling and Grammar มีดังนี้  Not in Directory หมายถึง ไม่มคาในพจนานุกรม ี  Suggestions หมายถึง ข้อเสนอแนะที่แสดงคาที่ใกล้เคียงกับคาที่สะกดผิด  Dictionary Language หมายถึง เลือกภาษาของพจนานุกรม  Check grammar หมายถึง การให้ตรวจสอบไวยากรณ์  ปุ่ม Options หมายถึง การปรับแต่งตัวเลือก  Ignore Once หมายถึง การละเว้นคานี้ไว้หนึ่งครั้ง  Ignore All หมายถึง การละเว้นคานี้ทั้งหมดในเอกสาร  Add to Dictionary หมายถึง การเพิ่มคาเข้าไปในพจนานุกรม  Change หมายถึง การเปลี่ยนคาที่เจอคานี้คาเดียว  Change All หมายถึง การเปลี่ยนคานี้ทั้งหมดที่เจอในเอกสาร  AutoCorrect หมายถึง การให้แก้ไขคาผิดโดยอัตโนมัติ  ปุ่ม Undo หมายถึง ต้องการยกเลิกการแก้ไข - การเพิ่มคา การเพิ่มคาศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม หากต้องการเก็บศัพท์ใหม่ไว้ในพจนานุกรม ก็สามารถ ทาได้โดยการคลิกเลือกที่ Add to Dictionary การตั้งค่าออปชั่นในการตรวจคาสะกดและไวยากรณ์ 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิกตัวเลือกของ Word Option 2. คลิก การพิสูจน์อักษร (Proofing) 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ สาหรับเอกสารที่เปิดอยู่ ให้ทาดังนี้ คือ ภายใต้ Exceptions for ให้คลิก ชื่อของ ไฟล์ ที่เปิดใน ปัจจุบันTraining Service ICT Center
 27. 27. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 234. การสร้างย่อหน้าและการตัดคา การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph) โปรแกรม Microsoft Office Word จะสามารถทาการจัดรูปแบบย่อหน้า กั้นหน้า กั้นหลัง ได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกาหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler) วิธีที่ 2 จัดรูปแบบโดยการใช้เมนูคาสั่งเราสามารถจัดย่อหน้าเอกสารของเราได้โดยใช้คีย์บอร์ดและไม้บรรทัด หรือการใช้ เครื่องมือเพิ่มหรือลดการเยื้อง แต่ถาจะเปิดกล่องโต้ตอบย่อหน้า ให้คลิก ้ปุ่มท้ายที่กลุ่มคาสั่งย่อหน้า จะมีอยู่ 2 แท็บงานให้เลือก คือ 4.1 การเยื้องและระยะห่าง การใช้แท็บในการพิมพ์ย่อหน้า ในหัวข้อพิเศษ การจัดตาแหน่ง เช่น ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาชิดขอบ และกระจายแบบไทย เป็นต้น ระดับเค้าร่าง เช่น ตัวข้อความ ระดับ 1 ระดับ 2 เป็นต้น การเยื้องของข้อความจากด้านซ้ายและด้านขวา และระยะห่างระหว่างบรรทัด ด้านบน(ก่อนหน้า) กับบรรทัดด้านล่าง(หลังจาก) ซึ่งสามารถจัดการแท็บงานนี้ได้ Training Service ICT Center
 28. 28. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 24 หรือให้ใช้แป้นพิมพ์ Tab หรือปุมเครื่องมือเพิมการเยื้อง เพื่อสร้างย่อหน้าก็ ได้ โดยตาแหน่งแท็บ ่ ่แรกจะอยูที่ 1.25 ซ.ม. หรือ 0.49 นิ้ว และแท็บที่สองจะอยู่ที่ 2.5 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว แต่การใช้แป้นพิมพ์ในแท็บ ่ที่สองนี้หรือการเพิ่มการเยื้อง ตัวกั้นหน้าจะวิ่งตามมาด้วย ทาให้เรา ต้องลากกลับไปที่ด้านหน้าดังเดิม โดยให้สังเกตว่าจะลากที่กั้นหน้าไปได้อย่างเดียว ต้องนาเมาส์ไป จับทีรูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนสี่เหลี่ยมที่กั้นหน้านี้ จึง ่จะได้ ย่อหน้าที่ถูกต้อง 4.2 บรรทัดและตัวแบ่งหน้า ใช้ป้องกันไม่ให้ Word พิมพ์บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านบน ของหน้ากระดาษหรือไม่ให้พมพ์บรรทัดแรกของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านล่างของหน้ากระดาษ การให้ทงย่อหน้าอยู่ด้วยกัน ิ ั้การให้สองย่อหน้าอยู่ด้วยกัน การแทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า การไม่ ใส่เลขบรรทัด และการไม่ใส่ยติภังค์ ันอกจากนี้ยังสามารถตั้งแท็บได้ด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word จะสามารถทาการจัดรูปแบบย่อหน้า กั้นหน้า กั้นหลัง ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกาหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler) วิธีที่ 2 จัดรูปแบบโดยการใช้เมนูคาสั่ง การจัดรูปแบบ Paragraph โดยกาหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler) เป็นวิธีที่ทาให้งานเอกสารสามารถปรับตังระยะกั้นหน้า ย่อหน้า และกั้นหลัง ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ ้ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ Training Service ICT Center
 29. 29. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 25 2. นาเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์บนไม้บรรทัด แล้ว drag ไปวางตาแหน่งที่ต้องการ First Line Indent - ปรับย่อหน้า Left Indent - ปรับกั้นหน้า Right Indent - ปรับกั้นหลัง การจัดรูปแบบ Paragraph โดยใช้เมนูคาสั่ง นอกจากการปรับตั้งค่าจากเส้นไม้บรรทัด คุณยังสามารถกาหนดรายละเอียดจากแถบ Ribbon ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกแท็บ Page Layout  กาหนดรายละเอียดในแท็บ Paragraph ส่วนของ Indent กาหนดกั้นหน้าที่ช่อง Left , กาหนดกั้นหลังทีช่อง Right ,ส่วนของ Spacing ่ กาหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า ที่ช่อง Before (ก่อนย่อหน้าที่เลือก) , After (หลังย่อหน้าที่เลือก) หรือคลิกปุ่ม Alignment: การจัดวางข้อความ Indentation: กาหนดกั้นหน้า (Left) , กั้นหลัง (Right) , ในส่วนของ Special กาหนดย่อหน้า ที่ช่อง First line , กาหนดกั้นหน้าลอย ที่ช่อง Hanging Spacing: กาหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า ช่อง Before กับ After Line spacing: กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด Training Service ICT Center
 30. 30. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 265. การสลับรูปแบบระหว่างตัวพิมพ์ในภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ กรณีทไม่ต้องการเสียเวลาในการพิมพ์ตัวอักษรใหม่หลาย ๆ รอบ เรามีเทคนิคการเปลี่ยน ี่รูปแบบ ของตัวอักษรด้วยคาสั่ง Change Case ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เลือก กลุ่มคาสั่งย่อย Font ใน แถบ Ribbon Home 2. คลิกที่ ปุ่มคาสั่ง การเปลี่ยนตัวพิมพ์ (Chang Case)Sentence case เมื่อต้องการให้ตัวอักษรแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และปล่อยให้ตวอักษรอื่นทั้งหมด ัเป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิกที่ ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่Lowercase เมื่อต้องการให้ตวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิกที่ ตัวพิมพ์เล็ก ัUPPERCASE เมื่อต้องการให้ตวอักษรทังหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกที่ ตัวพิมพ์ใหญ่ ั ้Capitalize Each Word เมื่อต้องการให้ตวอักษรแรกของแต่ละคาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และปล่อยให้ตัวอักษรอื่น ัทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิกที่ ทาแต่ละคาให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่tOGGLE cASE เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองตัวพิมพ์ระหว่างสองมุมมอง (ตัวอย่างเช่น เพื่อเปลี่ยนระหว่างให้ ทาแต่ละคาให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นตัวแรกที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก และในทางกลับกันให้ ) ให้คลิกที่ สลับตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก Training Service ICT Center
 31. 31. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 27 การจัดรูปแบบให้กับข้อความ1. รูปแบบตัวอักษร (Font) การใช้แท็บแบบอักษร ในการตกแต่งแบบอักษรทั้งภาษาไทย และข้อความ ละติน ลักษณะตัวหนาตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ขนาดของตัวอักษร สีตัวอักษร ลักษณะ และสีเส้นใต้ และลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น ขีดทับ ตัวยก ตัวห้อย ฯลฯ ที่แท็บ Font  ใช้กาหนดชนิดของตัวอักษรโดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่อง Latin text : เลือกชื่อ Font ที่ต้องการ ใช้กับ Font ภาษาอังกฤษ ช่อง Complex Script : เลือกชื่อ Font ที่ต้องการ ใช้กบ Font ภาษาไทย ั Font style : เลือกรูปแบบของตัวอักษร Size : เลือกขนาดของตัวอักษร Font color : สีของตัวอักษร Underline style : เลือกรูปแบบของตัวขีดเส้นใต้ Underline color : สีของเส้นใต้ Effects : เทคนิคพิเศษของตัวอักษร  Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร  Double Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร 2 เส้น  Superscript ตัวยกขึ้น  Subscript ตัวห้อย  Shadow ตัวอักษรแบบมีเงา  Outline ตัวอักษรแบบโปร่ง  Emboss ตัวนูน  Engrave ตัวบุม ๋  Small caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มขนาดเล็ก ี Training Service ICT Center
 32. 32. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 28  All caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มขนาดเท่ากัน ี  Hidden ซ่อนตัวอักษรPreview : แสดงตัวอย่างที่แท็บ Character Spacing  ใช้กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรโดยมีรายละเอียดดังนี้ Scale : ปรับอัตราส่วนของตัวอักษร ปกติเป็น 100% Spacing : ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร ปรับที่ช่อง By Normal แบบปกติ Expanded ขยายระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้กว้างขึ้น Condensed บีบระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้แคบลง Position : ตาแหน่งของการวางข้อความ ปรับที่ช่อง By Normal วางแบบปกติ Raised วางแบบเหลื่อมขึ้น Lowered วางแบบเหลื่อมลง เมื่อกาหนดรายละเอียดต่างๆ เสร็จแล้ว คลิกปุม OK และเมื่อคุณพิมพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว ่เพื่อให้ข้อความนั้นดูสวยงามขึ้น คุณสามารถจัดตกแต่งเพิ่มได้ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้1. Drag เมาส์คลุมข้อความทีต้องการตกแต่ง จะปรากฏทูลบาร์ขึ้นโดยอัตโนมัติให้คุณเลือกใช้ได้เลย ่ Training Service ICT Center
 33. 33. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 292. คลิกปุ่มเครื่องมือบนทูลบาร์ Shrink Font Font Font size Grow Font Font style Format Painter Bold Bullet Italic Center Font Indent Right Highlight Indent Left Colorหรือคลิกปุ่มจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Font ให้กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม2. การเน้นเฉพาะอักษรตัวแรก การทาตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ ในย่อหน้าแรกของเอกสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ตัวอักษรตัวแรกจะเน้น ตัวใหญ่ให้เป็นที่สะดุดตา ซึ่งสามารถทาได้โดยเลือกตัวอักษรที่ต้องการทา แล้วเปิดแท็บแทรก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่... จะได้กล่องโต้ตอบตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ หล่น กับในระยะขอบ และเมื่อเลือกแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ตั้งจานวนบรรทัดที่หล่น และตั้งระยะห่างจากข้อความได้อีกด้วย Training Service ICT Center
 34. 34. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 สาหรับนักศึกษา 303. การตั้งแท็บให้กับข้อความ การใช้งานแท็ป ในงานเอกสารที่ต้องเว้นระยะแต่ละช่วงให้เท่ากัน คุณสามารถกาหนดระยะการพิมพ์(TAB) ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดแฟ้มงานเอกสารใหม่ 2. ที่เส้นไม้บรรทัด (Ruler) มีสัญลักษณ์ของ TAB อยู่ด้านซ้าย 3. คลิกเลือกแบบของ TAB ที่ต้องการ แล้วคลิกวางตาแหน่งบนเส้นไม้บรรทัดสัญลักษณ์ของ TAB Left Tab แท็บชิดซ้าย Center Tab แท็บกึ่งกลาง Right Tab แท็บชิดขวา Decimal Tab แท็บทศนิยม4. หลังจากตั้งระยะของ TAB แล้ว พิมพ์ข้อมูล ต้องการเลื่อนไปยังตาแหน่งที่ตงไว้ กดปุม TAB ที่คีย์บอร์ด ั้ ่ Training Service ICT Center

×