O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ    Ε΢ΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΧ΢ΟΝΙΚΑ Ο΢ΙΑ ΤΟΥ ΢ΥΘΜΟΥ  H γοτκικι περίοδοσ αρχίηει το...
πφργοι, πυργίςκοι, αντθρίδεσ, κατακόρυφεσ ραβδϊςεισ εςωτερικά και εξωτερικά    μακρόςτενα γλυπτά που κατακυριεφουν εξωτ...
΢ενσ , Γαλλία , Ο Χαμογελαςτόσ  Δείγμα Γοτκικοφ Υαλουργιματοσ(Βιτρϊ)ΆγγελοσΑΝΤΙΡ΢ΟΣΩΡΕΥΤΙΚΑ Α΢ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Ε΢ΓΑ-Κακεδρικόσ...
- Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Σάρτρ(1134)- Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Αμιζνθσ(1218-1247)- Κακεδρικόσ ναόσ «Η κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου» του Στ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

γοτθικος ρυθμος

1.154 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

γοτθικος ρυθμος

 1. 1. ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Ε΢ΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΧ΢ΟΝΙΚΑ Ο΢ΙΑ ΤΟΥ ΢ΥΘΜΟΥ H γοτκικι περίοδοσ αρχίηει το 12ο αι. και τελειϊνει το 15ο αι .Κατά το 14ο αι.διαμορφϊκθκε ο διεκνισ γοτκικόσ ρυκμόσ .Ο ρυκμόσ αυτόσ προζκυψε από τογεγονόσ ότι οι καλλιτζχνεσ και οι ιδζεσ ανταλάςςονταν και μεταφζρονταν από τοζνα κζντρο ςτο άλλο , χωρίσ να υπολογίηεται ο τόποσ προζλευςθσ τουσ.Συγκεκριμζνα κατά τα 1130-1150 ανκίηει αρχικά ςτθ Γαλλία.ΒΑΣΙΚΑ ΧΑ΢ΑΚΤΗ΢ΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΢ΥΘΜΟΥ Ο γοτκικόσ ρυκμόσ είναι πλοφςιοσ από χαρακτθριςτικά .Είναι ζνασςυνδιαςμόσ των ςτοιχείων τθσ γαλλικισ και ιταλικισ παράδοςθσ τθσ γοτκικισεποχισ .Ο γοτκικόσ ρυκμόσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθν αρχιτεκτονικι και ςιγάςιγά ανκίηει θ ηωγραφικι και θ γλυπτικι ,πζρα από τα οικοδομιματα και τα κτιρια. Η γοτκικι αρχιτεκτονικι εκφράηεται με μια καταπλθκτικι λεπτότθτα καιδιάκεςθ για διακόςμθςθ και ανάταςθ. Το κατακόρυφο είναι τϊρα χαρακτθριςτικόγνϊριςμα των ναϊν. Ψθλοί τοίχοι, λεπτόςχθμοι ςφνκετοι κίονεσ, οξυκόρυφεσαψίδεσ, μεγάλα παράκυρα διακοςμθμζνα με υαλουργιματα , κόλοι ,ςτζγεσ,
 2. 2. πφργοι, πυργίςκοι, αντθρίδεσ, κατακόρυφεσ ραβδϊςεισ εςωτερικά και εξωτερικά μακρόςτενα γλυπτά που κατακυριεφουν εξωτερικά τουσ τοίχουσ, δαντελωτζσ πζτρινεσ διακοςμιςεισ και τόςα άλλα ςτοιχεία αφαιροφν από τθν οικοδομι το πζτρινο βάροσ, εξαχλϊνουν του όγκουσ, ανυψϊνουν το βλζμμα προσ τον ουρανό. Επίςθσ, τα αγάλματα που ςτολίηουν τουσ ναοφσ, χαρακτθρίηονται από το γραμμικό ςτοιχείο . Κακεδρικόσ Ναόσ Duomo Κτιριο Γοτκικοφ ρυκμοφ ςτθ Βενετία Η γοτκικι γλυπτικι γνωρίηει ςθμαντικι άνκθςθ και είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ μετθν αρχιτεκτονικι κακϊσ αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τθν διακοςμθτικι προζκταςι τθσ. Οιπροςόψεισ των κακεδρικϊν ναϊν ι των ανακτόρων κοςμοφνται με γλυπτά, ενϊ ςυγρόνωσκαι ςτο εςωτερικό των ναϊν χρθςιμοποιοφνται γλυπτά ζργα και αγάλματα, βαςιςμζνα ςεκζματα από τθ ηωι του Χριςτοφ , των Αποςτόλων και των Αγίων. Με τον τρόπο αυτόεξυπθρετείται παράλλθλα και θ εκλαΐκευςθ τθσ Αγίασ Γραφισ . Ππωσ και ςτθν περίπτωςθτθσ αρχιτεκτονικισ, θ γοτκικι γλυπτικι δίνει ζμφαςθ ςτο γραμμικό ςτοιχείο ενϊ είναιεμφανείσ και οι επιδράςεισ από τα διαςωκζντα ρωμαϊκά και ελλθνικά αγάλματα, κυρίωσ ςεότι αφορά τθν ζκφραςθ και τθν "κίνθςθ" των γλυπτϊν. Η ηωγραφικι, αν και δεν γνωρίηει ςθμαντικι άνκθςθ, αντιπροςωπεφεται απόεικονογραφθμζνα εκκλθςιαςτικά και άλλα κείμενα με πλοφςια διακόςμθςθ και ζντοναχρώματα, πολλά από τα οποία ςώηονται μζχρι ςιμερα. Οι εικονογραφιςεισ γίνονταναποκλειςτικά από τουσ μοναχοφσ, κακώσ τθν εποχι εκείνθ δεν υπάρχει θ τυπογραφία.Παράλλθλα με τα εικονογραφθμζνα χειρόγραφα κείμενα, θ ηωγραφικι περιλαμβάνειακόμα τισ μεγάλεσ τοιχογραφίεσ των εκκλθςιαςτικών ναών. Οι ελαιογραφίεσ δεν είναιιδιαίτερα διαδεδόμενεσ τθν εποχι αυτι, αλλά αποτελοφν χαρακτθριςτικό είδοσηωγραφικισ τθσ Αναγεννθςιακισ τζχνθσ του 15ου και 16ου αιώνα. Στθ γοτκικι ηωγραφικιμποροφμε να ςυμπεριλάβουμε και τα περίτεχνα υαλουργιματα (βιτρώ) πουχρθςιμοποιοφνταν ςτα περιςςότερα γοτκικά κτίςματα. Οι γυάλινεσ αυτζσ καταςκευζσζφεραν παραςτάςεισ κυρίωσ κρθςκευτικισ κεματολογίασ. Τα πολφχρωμα βιτρώχρθςιμοποιικθκαν και ωσ ςτοιχείο τθσ αρχιτεκτονικισ, κακώσ επζτρεπαν τθ δθμιουργίαενόσ ιδιαίτερου φωτιςμοφ ςτο εςωτερικό των ναών.
 3. 3. ΢ενσ , Γαλλία , Ο Χαμογελαςτόσ Δείγμα Γοτκικοφ Υαλουργιματοσ(Βιτρϊ)ΆγγελοσΑΝΤΙΡ΢ΟΣΩΡΕΥΤΙΚΑ Α΢ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Ε΢ΓΑ-Κακεδρικόσ ναόσ Ζξτερ (1350-1400)- Κακεδρικόσ ναόσ Milan Duomo (1386)(Απεικονίηεται πιο πάνω)-Το εςωτερικό του ναοφ Sainte Chapelle,Ραρίςι (1248)-Η Ραναγία των Ραριςίων( Notre Dame ) μζνει ςτουσ αιϊνεστο ςυμβολικότερο ζργο Γοτκικοφ ρυκμοφ. Ξεκίνθςε να χτίηεται το 1163 και δεν κα πάψει να ελκφει ςτον αιϊνα
 4. 4. - Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Σάρτρ(1134)- Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Αμιζνθσ(1218-1247)- Κακεδρικόσ ναόσ «Η κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου» του ΣτραςβοφργουΧΩ΢ΕΣ ΚΑΙ Χ΢ΟΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο Γοτκικόσ ΢υκμόσ αναπτφχκθκε ςε πολλζσ χϊρεσ . Αυτόσ είναι ζνασ λόγοσ πουχαρακτθρίηεται «Διεκνισ» Γοτκικόσ ΢υκμόσ, με καταγωγι τθ Γαλλία το 1130-1150.Στθ ςυνζχεια εξαπλϊνεται , το 1137 ςτθ Φλωρεντία τθσ Ιταλίασ , ενϊ πολφ αργότερα 1220ςτθν Αγγλία και 1260-1270 ςτθ Γερμανία. Ακόμθ επεκτείνεται ςτθν Ρορτογαλία και τθνΙςπανία.ΒΙΒΛΙΟΓ΢ΑΦΙΑE H.Combrich 1998 «Το χρονικό τθσ τζχνθσ»-Μορφωτικο Κδρυμα Εκνικισ Τράπεηασ-Ζγχρωμθ εγκυκλοπαίδεια «Δομι»Πλεσ οι γνϊςεισ ,για όλουσ, Τόμοσ 4οσ & 12οσ ,1975,Εκδϊςεισ «ΔΟΜΗ» Ακιναι-Αλμπάνθ Τη.-Καςιμάτθ Μ.(2001), Ιςτορία των Τεχνϊν τθσ ΕυρϊπθσΤόμοσ Α,Ε. ΑΡ,Ράτρα-Ηλεκτρονικι Εγλυκλοπαίδεια Wikipedia-www.istoriatexnis.comΜΑ΢ΙΑ ΡΑ΢ΑΣΧΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΡΑΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΜΑ΢Α

×