O slideshow foi denunciado.
AAss ppeerrddaass ddoo sseerr 
hhuummaannoo
Há horas em nossa vviiddaa qquuee ssoommooss 
ttoommaaddooss ppoorr uummaa eennoorrmmee sseennssaaççããoo ddee 
iinnuuttiil...
Concentramos nossa atenção nnoo llaaddoo mmaaiiss 
ccrruueell ddaa vviiddaa,, aaqquueellee qquuee éé iimmppllaaccáávveell ...
Ao nascer, perdemos oo aaccoonncchheeggoo,, aa 
sseegguurraannççaa ee aa pprrootteeççããoo ddoo úútteerroo.. 
EEssttaammoos...
Paradoxalmente, nnoo mmoommeennttoo eemm qquuee 
ppeerrddeemmooss aallggoo,, oouuttrraass ppoossssiibbiilliiddaaddeess 
nn...
Ele nos acolhe, nos encanta ee nnooss aassssuussttaa.. 
EE ccoonnttiinnuuaammooss aa ppeerrddeerr ee sseegguuiimmooss aa 
...
A confiança absoluta nnaa mmããoo qquuee sseegguurraa 
nnoossssaa mmããoo,, aa ccoorraaggeemm ddee aannddaarr nnaa bbiicciic...
E ao perdê-llaa,, aaddqquuiirriimmooss aa 
ccaappaacciiddaaddee ddee qquueessttiioonnaarr.. PPoorr qquuêê?? 
PPeerrgguunnt...
EEssttaammooss ccrreesscceennddoo.. 
NNaasscceerr,, ccrreesscceerr,, aaddoolleesscceerr,, 
aammaadduurreecceerr,, eennvvee...
Perdemos o ddiirreeiittoo ddee ppooddeerr cchhoorraarr 
bbeemm aallttoo,, aaooss ggrriittooss mmeessmmoo,, qquuaannddoo 
a...
Perdemos oo ddiirreeiittoo ddee ddiizzeerr 
aabbssoolluuttaammeennttee ttuuddoo qquuee nnooss ppaassssaa ppeellaa 
ccaabbe...
E vamos adolescendo, ggaannhhaammooss 
ppeessoo,, ggaannhhaammooss,, sseeiiooss,, ggaannhhaammooss 
ppeellooss,, ggaannhha...
O mundo todo nos parece iinnaaddeeqquuaaddoo aaooss 
nnoossssooss ssoonnhhooss aahh!! ooss ssoonnhhooss!!!!!! 
GGaannhhaam...
Aí, de repente, ccaaíímmooss nnaa rreeaall!! 
EEssttaammooss aammaadduurreecceennddoo,, ttooddooss nnooss 
aaddmmiirraamm....
Passamos a utilizar oo rraacciiooccíínniioo,, aa 
rraazzããoo aacciimmaa ddee ttuuddoo.. 
AA rraacciioonnaalliiddaaddee,, a...
E continuamos aammaadduurreecceennddoo,, 
ggaannhhaammooss uumm ccaarrrroo nnoovvoo,, uumm 
ccoommppaannhheeiirroo,, ggaan...
Já não pulamos mmaaiiss nnoo ppeessccooççoo ddee 
qquueemm aammaammooss ee ttaassccaammooss llhheess bbeeiijjooss 
eesstta...
Ganhamos novos aammiiggooss,, ggaannhhaammooss 
uumm bboomm ssaalláárriioo,, ggaannhhaammooss 
rreeccoonnhheecciimmeenntto...
E assim, vamos ggaannhhaannddoo tteemmppoo,, 
eennqquuaannttoo eennvveellhheecceemmooss.. 
DDee rreeppeennttee ppeerrcceeb...
Nos damos ccoonnttaa qquuee ppeerrddeemmooss 
ttaammbbéémm oo bbrriillhhoo nnoo oollhhaarr,, 
eessqquueecceemmooss ooss nn...
Estamos eennvveellhheecceennddoo.. 
NNããoo ppooddeemmooss ddeeiixxaarr pprraa ffaazzeerr 
aallggoo qquuaannddoo eessttiivv...
Devemos compreender qquuee aass ppeerrddaass 
ffaazzeemm ppaarrttee,, mmaass qquuee aappeessaarr ddeellaass,, oo 
ssooll c...
Que a gente cresça ee nnããoo eennvveellhheeççaa 
ssiimmpplleessmmeennttee.. 
QQuuee tteennhhaammooss ddoorreess nnaass cco...
Que tteennhhaammooss jjuuíízzoo mmaass 
mmaanntteennhhaammooss oo bboomm hhuummoorr ee 
uumm ppoouuccoo ddee oouussaaddiia...
E, principalmente, qquuee nnããoo ddiiggaammooss 
aappeennaass eeuu ttee aammoo,, mmaass aajjaammooss ddee 
mmooddoo qquuee...
Texto: Aila Magalhães 
MMúússiiccaa:: BBuutttteerrffllyy 
FFoorrmmaattaaççããoo:: VVAALL RRUUAASS 
hhttttpp::////vvaallrruu...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

As perdasdoserhumano

206 visualizações

Publicada em

Devemos compreender que as perdas fazem parte, mas que apesar delas, o sol continua brilhando e felizmente chove de vez em quando, que a primavera sempre chega após o inverno, que necessita do outono que o antecede.

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

As perdasdoserhumano

 1. 1. AAss ppeerrddaass ddoo sseerr hhuummaannoo
 2. 2. Há horas em nossa vviiddaa qquuee ssoommooss ttoommaaddooss ppoorr uummaa eennoorrmmee sseennssaaççããoo ddee iinnuuttiilliiddaaddee,, ddee vvaazziioo.. QQuueessttiioonnaammooss oo ppoorrqquuêê ddee nnoossssaa eexxiissttêênncciiaa ee nnaaddaa ppaarreeccee ffaazzeerr sseennttiiddoo..
 3. 3. Concentramos nossa atenção nnoo llaaddoo mmaaiiss ccrruueell ddaa vviiddaa,, aaqquueellee qquuee éé iimmppllaaccáávveell ee aa ttooddooss aaffeettaa iinnddiissttiinnttaammeennttee:: AAss ppeerrddaass ddoo sseerr hhuummaannoo..
 4. 4. Ao nascer, perdemos oo aaccoonncchheeggoo,, aa sseegguurraannççaa ee aa pprrootteeççããoo ddoo úútteerroo.. EEssttaammooss,, aa ppaarrttiirr ddee eennttããoo,, ppoorr nnoossssaa ccoonnttaa..
 5. 5. Paradoxalmente, nnoo mmoommeennttoo eemm qquuee ppeerrddeemmooss aallggoo,, oouuttrraass ppoossssiibbiilliiddaaddeess nnooss ssuurrggeemm.. AAoo ppeerrddeerrmmooss oo aaccoonncchheeggoo ddoo úútteerroo,, ggaannhhaammooss ooss bbrraaççooss ddoo mmuunnddoo..
 6. 6. Ele nos acolhe, nos encanta ee nnooss aassssuussttaa.. EE ccoonnttiinnuuaammooss aa ppeerrddeerr ee sseegguuiimmooss aa ggaannhhaarr.. PPeerrddeemmooss pprriimmeeiirroo aa iinnooccêênncciiaa ddaa iinnffâânncciiaa..
 7. 7. A confiança absoluta nnaa mmããoo qquuee sseegguurraa nnoossssaa mmããoo,, aa ccoorraaggeemm ddee aannddaarr nnaa bbiicciicclleettaa sseemm rrooddiinnhhaass ppoorrqquuee aallgguuéémm aaoo nnoossssoo llaaddoo nnooss aasssseegguurraa qquuee nnããoo nnooss ddeeiixxaarráá ccaaiirr……
 8. 8. E ao perdê-llaa,, aaddqquuiirriimmooss aa ccaappaacciiddaaddee ddee qquueessttiioonnaarr.. PPoorr qquuêê?? PPeerrgguunnttaammooss aa ttooddooss ee ddee ttuuddoo.. AAbbrriimmooss ppoorrttaass ppaarraa uumm nnoovvoo mmuunnddoo ee ffeecchhaammooss jjaanneellaass,, iirrrreemmeeddiiaavveellmmeennttee ddeeiixxaaddaass ppaarraa ttrrááss..
 9. 9. EEssttaammooss ccrreesscceennddoo.. NNaasscceerr,, ccrreesscceerr,, aaddoolleesscceerr,, aammaadduurreecceerr,, eennvveellhheecceerr,, mmoorrrreerr.. VVaammooss ppeerrddeennddoo aaooss ppoouuccooss aallgguunnss ddiirreeiittooss ..
 10. 10. Perdemos o ddiirreeiittoo ddee ppooddeerr cchhoorraarr bbeemm aallttoo,, aaooss ggrriittooss mmeessmmoo,, qquuaannddoo aallggoo nnooss éé ttoommaaddoo ccoonnttrraa aa nnoossssaa vvoonnttaaddee..
 11. 11. Perdemos oo ddiirreeiittoo ddee ddiizzeerr aabbssoolluuttaammeennttee ttuuddoo qquuee nnooss ppaassssaa ppeellaa ccaabbeeççaa.. EEssttaammooss ccrreesscciiddooss ee nnooss eennssiinnaamm qquuee nnããoo ddeevveemmooss sseerr ttããoo ssiinncceerrooss.. EE aapprreennddeemmooss ..
 12. 12. E vamos adolescendo, ggaannhhaammooss ppeessoo,, ggaannhhaammooss,, sseeiiooss,, ggaannhhaammooss ppeellooss,, ggaannhhaammooss aallttuurraa,, ggaannhhaammooss oo mmuunnddoo.. NNeessttee ppoonnttoo,, vviivveemmooss eemm ggrraannddee ccoonnfflliittoo..
 13. 13. O mundo todo nos parece iinnaaddeeqquuaaddoo aaooss nnoossssooss ssoonnhhooss aahh!! ooss ssoonnhhooss!!!!!! GGaannhhaammooss mmuuiittooss ssoonnhhooss.. SSoonnhhaammooss ddoorrmmiinnddoo,, ssoonnhhaammooss aaccoorrddaaddooss,, ssoonnhhaammooss oo tteemmppoo ttooddoo..
 14. 14. Aí, de repente, ccaaíímmooss nnaa rreeaall!! EEssttaammooss aammaadduurreecceennddoo,, ttooddooss nnooss aaddmmiirraamm.. TToorrnnaammoo--nnooss eeqquuiilliibbrraaddooss,, ccoonnttiiddooss,, ppoonnddeerraaddooss.. PPeerrddeemmooss aa eessppoonnttaanneeiiddaaddee ..
 15. 15. Passamos a utilizar oo rraacciiooccíínniioo,, aa rraazzããoo aacciimmaa ddee ttuuddoo.. AA rraacciioonnaalliiddaaddee,, aa ccaappaacciiddaaddee ddee oorrggaanniizzaarr nnoossssaass aaççõõeess ddee mmooddoo llóóggiiccoo ee rraacciioonnaallmmeennttee ppllaanneejjaaddoo..
 16. 16. E continuamos aammaadduurreecceennddoo,, ggaannhhaammooss uumm ccaarrrroo nnoovvoo,, uumm ccoommppaannhheeiirroo,, ggaannhhaammooss uumm ddiipplloommaa.. EE ddeessggrraaççaaddaammeennttee ppeerrddeemmooss oo ddiirreeiittoo ddee ggaarrggaallhhaarr,, ddee aannddaarr ddeessccaallççoo,, ttoommaarr bbaannhhoo ddee cchhuuvvaa,, llaammbbeerr ooss ddeeddooss......
 17. 17. Já não pulamos mmaaiiss nnoo ppeessccooççoo ddee qquueemm aammaammooss ee ttaassccaammooss llhheess bbeeiijjooss eessttaallaaddooss,, mmaass ffoorrmmaallmmeennttee aappeerrttaammooss aass mmããooss ddee ttooddooss..
 18. 18. Ganhamos novos aammiiggooss,, ggaannhhaammooss uumm bboomm ssaalláárriioo,, ggaannhhaammooss rreeccoonnhheecciimmeennttoo,, hhoonnrraarriiaass,, ttííttuullooss hhoonnoorráárriiooss..
 19. 19. E assim, vamos ggaannhhaannddoo tteemmppoo,, eennqquuaannttoo eennvveellhheecceemmooss.. DDee rreeppeennttee ppeerrcceebbeemmooss qquuee ggaannhhaammooss aallgguummaass rruuggaass,, aallgguummaass ddoorreess nnaass ccoossttaass ((oouu nnaass ppeerrnnaass)),, ggaannhhaammooss cceelluulliittee,, eessttrriiaass,, ggaannhhaammooss ppeessoo ee ppeerrddeemmooss ccaabbeellooss..
 20. 20. Nos damos ccoonnttaa qquuee ppeerrddeemmooss ttaammbbéémm oo bbrriillhhoo nnoo oollhhaarr,, eessqquueecceemmooss ooss nnoossssooss ssoonnhhooss,, ddeeiixxaammooss ddee ssoorrrriirr,, ppeerrddeemmooss aa eessppeerraannççaa..
 21. 21. Estamos eennvveellhheecceennddoo.. NNããoo ppooddeemmooss ddeeiixxaarr pprraa ffaazzeerr aallggoo qquuaannddoo eessttiivveerrmmooss mmoorrrreennddoo..
 22. 22. Devemos compreender qquuee aass ppeerrddaass ffaazzeemm ppaarrttee,, mmaass qquuee aappeessaarr ddeellaass,, oo ssooll ccoonnttiinnuuaa bbrriillhhaannddoo ee ffeelliizzmmeennttee cchhoovvee ddee vveezz eemm qquuaannddoo,, qquuee aa pprriimmaavveerraa sseemmpprree cchheeggaa aappóóss oo iinnvveerrnnoo,, qquuee nneecceessssiittaa ddoo oouuttoonnoo qquuee oo aanntteecceeddee..
 23. 23. Que a gente cresça ee nnããoo eennvveellhheeççaa ssiimmpplleessmmeennttee.. QQuuee tteennhhaammooss ddoorreess nnaass ccoossttaass ee aallgguuéémm qquuee aass mmaassssaaggeeiiee.. QQuuee tteennhhaammooss rruuggaass ee bbooaass lleemmbbrraannççaass..
 24. 24. Que tteennhhaammooss jjuuíízzoo mmaass mmaanntteennhhaammooss oo bboomm hhuummoorr ee uumm ppoouuccoo ddee oouussaaddiiaa.. QQuuee sseejjaammooss rraacciioonnaaiiss,, mmaass lluutteemmooss ppoorr nnoossssooss ssoonnhhooss..
 25. 25. E, principalmente, qquuee nnããoo ddiiggaammooss aappeennaass eeuu ttee aammoo,, mmaass aajjaammooss ddee mmooddoo qquuee aaqquueelleess aa qquueemm aammaammooss,, ssiinnttaamm--ssee aammaaddooss mmaaiiss ddoo qquuee ssaaiibbaamm ssee aammaaddooss..
 26. 26. Texto: Aila Magalhães MMúússiiccaa:: BBuutttteerrffllyy FFoorrmmaattaaççããoo:: VVAALL RRUUAASS hhttttpp::////vvaallrruuaass..wwoorrddpprreessss..ccoomm

×