O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

αναλυτικά προγράμματα

550 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

αναλυτικά προγράμματα

  1. 1. Δρ. Μαρύα Φραγκϊκη
  2. 2. Τι ιςχύει ςόμερα: Τα Προγρϊμματα Σπουδών που εφαρμόζονται ςόμερα, παρϊ το γεγονόσ ότι περιγρϊφουν την υιοθϋτηςη ςύγχρονων αρχών δεν ϋχουν ςτην πρϊξη επιφϋρει αλλαγϋσ ςτο ςχολεύο. Δεν προκαλούν τον μαθητό να ερευνόςει και να ανακαλύψει τη γνώςη αλλϊ προςφϋρουν ϋτοιμεσ απαντόςεισ προσ απομνημόνευςη. Δεν αφόνουν περιθώρια ανϊπτυξησ πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό.
  3. 3.  Ανοικτό και ευέλικτο ωσ προσ τον εκπαιδευτικό ο οπούοσ θα ϋχει δυνατότητα παρϋμβαςησ και αυτενϋργειασ ςτο περιεχόμενο και μϋθοδο διδαςκαλύασ Στοχοκεντρικό, ώςτε να περιγρϊφεται με ςαφόνεια η ανϊπτυξη των βαςικών γνώςεων και δεξιοτότων και από τισ οπούεσ απορρϋει η επιλογό περιεχομϋνων και διϊρθρωςησ τησ ύλησ και οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ και αξιολόγηςησ Ενιαίο και ςυνεκτικό από το νηπιαγωγεύο μϋχρι το λύκειο ώςτε με βϊςη τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ να εξαςφαλύζεται η ςυνϋχεια και η ςύνδεςη τησ γνώςησ μεταξύ των μαθημϊτων τησ τϊξησ αλλϊ και από τϊξη ςε τϊξη και βαθμύδα ςε βαθμύδα
  4. 4.  Περιοριςμένη ύλη, ςτη βάςη τησ οποίασ θα εξαςφαλύζεται η ιςορροπύα ανϊμεςα ςτα εύδη μϊθηςησ. Η διαδικαςύα μϊθηςησ ειδικϊ ςτισ μικρϋσ τϊξεισ ολοκληρώνεται μέςα ςτο ςχολείο και απαλλϊςςεται οι οικογϋνεια από το ϊγχοσ τησ διδαςκαλύασ ςτο ςπύτι. Συνοπτικό ώςτε να αποτελεύ εργαλεύο επικοινωνύασ και καθοδόγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ πρϊξησ, που να εύναι προςιτό ςτουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ και κατανοητό από τουσ γονεύσ.
  5. 5.  Διαθεματικό με την ϋννοια ότι προωθούνται και καλλιεργούνται με τρόπο εγκϊρςιο οι βαςικϋσ δεξιότητεσ-ικανότητεσ καθώσ και η ανϊπτυξη θεμϊτων και αξιών ςε όλο το εύροσ των επιμϋρουσ μαθημϊτων Παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο για να λαμβϊνει υπόψη τουσ διαφορετικούσ ρυθμούσ μϊθηςησ των μαθητών, τισ ιδιαιτερότητεσ ςτην τϊξη, τισ διαφορετικϋσ κοινωνικό-πολιτιςμικϋσ αναπαραςτϊςεισ και όλα τα ϊλλα ςτοιχεύα που καταςτούν τη διδαςκαλύα μια μοναδικό, μη- τυποποιημϋνη διαδικαςύα.
  6. 6. Κάντε «κλικ» επάνω ςτηνεικόνα και πλοηγηθείτε ςταπιλοτικά ΠρογράμματαΣπουδώνΤο υλικό εύναιοργανωμϋνο ςεεπιςτημονικϊ πεδύα γιαΝηπιαγωγεύο,Δημοτικό, Γυμνϊςιο.Υπϊρχουν και οι οδηγούγια τον εκπαιδευτικό.Στο τϋλοσ υπϊρχουναναρτημϋνεσ και οιυποςτηρικτικϋσενϋργειεσ.Θα υπάρχουν κιενδεικτικέσ αςκήςεισ.

×