O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
การสร้างเอกสารใหม่และฝึกพิมพ์ 
แบบพิมพ์ที่ 1 การพิมพ์ภาษาไทย 
ใบงานที่ 2 
ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทบาทความสาคัญขอ...
ใบงานที่  2   การพิมพ์ภาษาไทย
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
ใบงานที่ 9-16
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Baixar para ler offline

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

  1. 1. การสร้างเอกสารใหม่และฝึกพิมพ์ แบบพิมพ์ที่ 1 การพิมพ์ภาษาไทย ใบงานที่ 2 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทา ใ ห้มีก า รพัฒ น า คิด ค ว้า สิ่ ง อ า น วย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต่อ ก า รด าร ง ชีวิต เป็ น อัน ม า ก เท ค โน โล ยีเป็ น พื้น ฐ า น ก า ร ด า ร ง ชีวิต ไ ด้เป็ น อ ย่า ง ดีส า ม า ร ถ บ ริก า ร ต่า ง ๆ เพื่อ ส น อง ค ว าม ต้อ ง ก ารข อ ง ม นุษ ย์ม า ก ขึ้น ท าให้ก า รผ ลิต ค้า ได้เป็น จ าน ว น ม า ก ร า ค า ถู ก สิ น ค้ า มี คุ ณ ภ า พ การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกการเชื่อมโยงถึงกันทาให้ประชากรติดต่อรับฟังข่าวสารได้ตลอดเวลา พัฒ น า ก า ร ข อ ง เท ค โน โล ยีทา ใ ห้ ชีวิต ข อ ง ม นุษ ย์เป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป ม า ก ในอดีต เชื่อกันว่าการพัฒ นาธรรมชาติ ทาให้เกิดสิ่ง มีชีวิต ถือกาเนิด โล กประ มาณ 5 00 ปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อย ๆ พัฒนามา สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนังถา้ และจากหลักฐานมนุษย์สามารถจัดทาหนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Vistos

Vistos totais

49

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×