O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

 • Seja o primeiro a comentar

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

 1. 1. แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 3 จานวน 50 ข้อ) รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
 2. 2. แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 3) *********************** 1. หนวยงานใด เป3นผูออกระเบียบงานสารบรรณ ก. คณะรัฐมนตรี ข. สํานักนายกรัฐมนตรี ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงศึกษาธิการ ตอบ ขอ ข. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. ขอใดมีความสัมพันธ8กับงานสารบรรณมากที่สุด ก. งานเกี่ยวกับเอกสาร ข. งานเกี่ยวกับการจัดสํานักงาน ค. งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ง. งานธุรการ การเงิน และผลิตเอกสาร ตอบ ขอ ค. งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 3. “สวนราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความวาอยางไร ก. กรม กอง ข. กระทรวง ทบวง ค. หนวยงานและคณะกรรมการ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 4. หนังสื อที่ติ ด ตอระหวางกระทรวง หรื อสวนราชการตางกระทรวง หรือสวนราชการถึ งบุค คลภายนอก เรียกวา หนังสือประเภทใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก ค. หนังสือประชาสัมพันธ ง. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ตอบ ขอ ข. หนังสือภายนอก 5. ขอใด เรียกวา “หนังสือภายใน” ก. เป7นหนังสือที่ติดตอในจังหวัดเดียวกัน ข. เป7นหนังสือที่ติดตอภายในกรมเดียวกัน ค. เป7นหนังสือติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 6. “หนังสือประทับตรา” ใชกระดาษอะไร ก. กระดาษตราครุฑ ข. กระดาษบันทึกขอความ ค. กระดาษอัดสําเนาธรรมดา ง. กระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกขอความ ตอบ ขอ ก. กระดาษตราครุฑ 7. สวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ ตั้งแตระดับกรมขึ้นไปจะตองเขียนชื่อสวนราชการ อยางไร ก. เขียนระดับฝ"าย ข. เขียนระดับกอง ค. เขียนระดับกรมและกอง ง. เขียนระดับกระทรวง ทบวง ตอบ ขอ ค. เขียนระดับกรมและกอง รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 1
 3. 3. 8. ระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี แกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายเมื่อใด ก. พ.ศ. 2538 ข. พ.ศ. 2543 ค. พ.ศ. 2544 ง. พ.ศ. 2548 ตอบ ขอ ง. พ.ศ. 2548 9. การเขียนวันที่ ในหนังสือภายในขอใดถูกตอง ก. 1 ม.ค. 56 ข. 1 ม.ค. 2556 ค. 1 มกราคม 2556 ง. วันที่ 1 มกราคม 2556 ตอบ ขอ ค. 1 มกราคม 2556 10. หนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดาใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ถึง........ ข. เรียน......... ค. กราบเรียน....... ง. ขอประทานเสนอ..... ตอบ ขอ ข. เรียน........ 11. หนังสือ ประเภทแถลงการณ8 เป3นอยางไร ก. สั่งการ ข. ภายนอก ค. ประทับตรา ง. ประชาสัมพันธ ตอบ ขอ ง. ประชาสัมพันธ 12. บรรดาขอความทั้งหลายที่มีอํานาจหนาที่กําหนดใชโดยอํานาจของกฎหมายเรียกวาอะไร ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. กฎกระทรวง ตอบ ขอ ค. ขอบังคับ 13. บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูอํานาจหนาที่ไดวางไว เพื่อถือเป3นหลักปฏิบัติงานเป3นประจําเรียกวาอะไร ก. คําสั่ง ข. ขอบังคับ ค. ระเบียบ ง. กฎกระทรวง ตอบ ขอ ค. ระเบียบ 14. บรรดาขอความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบทั่วไป เรียกวาอะไร ก. ขาว ข. ประกาศ ค. แถลงการณ ง. ประชาสัมพันธ ตอบ ขอ ข. ประกาศ 15. บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ เรียกวาอะไร ก. ขาว ข. คําสั่ง ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ข. ขาว 16. บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการ8หรือกรณีใด ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ก. ขาว ข. คําสั่ง ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ง. แถลงการณ 17. บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. พระราชบัญญัติ ตอบ ขอ ก. คําสั่ง 18. หนังสือสวนราชการระดับใดขึ้นไปที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อ ก. ระดับกอง ข. ระดับกรม ค. ระดับแผนก ง. ระดับกระทรวง ตอบ ขอ ข.ระดับกรม รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 2
 4. 4. 19. หนังสือประทับตรา ไมใชสําหรับขอใด ก. การเตือนเรื่องเกา ข. การสําเนาหนังสือ ค. การสงธนาณัติทางไปรษณีย ง. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว ตอบ ขอ ค. การสงธนาณัติทางไปรษณีย 20. ขอใดเป3นหนังสือสั่งการ ก. ขาว ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ข. ระเบียบ 21. ขอใดมิใชหนังสือสั่งการ ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ค. ประกาศ 22. คําสั่งมีหัวขออะไรบาง ก. คําสั่ง ที่ ข. สั่ง ณ วันที่ ค. ลงชื่อ ตําแหนง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 23. หัวขอแบบของระเบียบไมมีขอความใด ก. พ.ศ. ข. ฉบับที่ ค. โทรศัพท ง. ตําแหนง ตอบ ขอ ค. โทรศัพท 24. คําวา “ดวนมาก” ที่มีในหนังสือราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จะตองดําเนินการอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติตามกําหนดเวลา ค. ปฏิบัติใหเร็วกวากําหนด ง. ปรึกษาผูบังคับบัญชาดวน ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 25. คําวา “ดวน” ที่มีในหนังสือราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จะตองดําเนินการอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติตามกําหนดเวลา ค. ปฏิบัติใหเร็วกวากําหนด ง. ปรึกษาผูบังคับบัญชาดวน ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 26. ตามระเบียบสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทําขึ้นจะตองมีสําเนาคูฉบับอยางนอย ก. 2 ฉบับ ข. 3 ฉบับ ค. 2 ฉบับหรือ 3 ฉบับก็ได ง. ไมมีขอถูก ตอบ ขอ ก. 2 ฉบับ 27. ตามหนังสือสําเนาตามที่กลาวในขอ 26 ผูรับรองสําเนา คือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับใดขึ้นไปรับรอง จึงจะเป3นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ก. ระดับ 1 ข. ระดับ 2 ค. ระดับ 3 ง. ระดับใดก็ได ตอบ ขอ ข.ระดับ 2 28. การรับหนังสือราชการ จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตอง ก. ทําหลักฐานการรับ ข. ประทับตราที่มุมบนดานขวา ค. ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับ ง. ถูกทุกขอ รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 3
 5. 5. ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 29. การสงออกหนังสือราชการ จะตองปฏิบัติอยางไร ก. ลงวัน เดือน ปD ที่จะสงหนังสือออก ข. ใหเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ ค. กอนบรรจุซอง ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณตรวจความเรียบรอยของหนังสือ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 30. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ทางราชการออกใหแกใคร ก. บุคคล หนวยงาน ข. นิติบุคคล สวนราชการ ค. หางหุนสวน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 31. หนังสือรับรอง ใชกระดาษอะไร ก. กระดาษ เอ 4 ข. กระดาษตราครุฑ ค. กระดาษธรรมดา ง. กระดาษบันทึกขอความ ตอบ ขอ ข. กระดาษตราครุฑ 32. หนังสือ คือ หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเป3นหลักฐาน ทางราชการ ไดแกอะไรบาง ก. ฟFลม ข. ภาพถาย ค. แถบบันทึกเสียง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 33. หนังสือราชการฉบับใดที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันที เมื่อไดรับ ก. หนังสือดวนที่สุด ข. หนังสือจากโทรเลข ค. หนังสือสั่งการโดยเฉพาะ ง.หนังสือแถลงการณลับพิเศษ ตอบ ขอ ก.หนังสือดวนที่สุด 34. ในราชการงานสารบรรณ ใชเครื่องมือสื่อสารตอไปนี้ คือ วิทยุโทรทัศน8 วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท8 และ โทรพิมพ8 ในกรณีใด ก. ดวนมาก ข. ดวนที่สุด ค. สั่งการดวยหนังสือไมทัน ง. เรื่องลับเฉพาะระหวางผูบังคับบัญชา ตอบ ขอ ค. สั่งการดวยหนังสือไมทัน 35. ผูอยูในตําแหนงระดับใดขึ้นไป มีอํานาจอนุญาตใหยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการได ก. รองอธิบดี ข. หัวหนาฝ"าย ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาแผนก ตอบ ขอ ค. หัวหนากอง 36. ผูมายืม และขอรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ตองเป3นขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา สวนราชการในตําแหนงใดขึ้นไป ก. รองอธิบดี ข. หัวหนาฝ"าย ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาแผนก ตอบ ขอ ง. หัวหนาแผนก 37. หนังสือประเภทใดตอไปนี้ ตองเก็บรักษาไว 10 ปIจึงจะทําลายได รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 4
 6. 6. ก. หนังสือที่เกี่ยวกับหลักฐานทางอรรถคดี ข. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ค. หนังสือที่ตองสงวนเป7นความลับ ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ง. ไมมีขอใดถูก 38. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญมีความสูงเทาใด ก. 2 ซม. ข. 2.5 ซม. ค. 3 ซม. ง. 3.5 ซม. ตอบ ขอ ค. 3 ซม. 39. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มีความสูงเทาใด ก. 1 ซม. ข. 1.5 ซม. ค. 2 ซม. ง. 3 ซม. ตอบ ขอ ค. 1.5 ซม. 40. วงนอกของตราชื่อสวนราชการมีลักษณะเป3นวงกลมสองวงซอนกัน มีเสนศูนย8กลางเทาใด ก. 3.5 ซม. ข. 4.5 ซม. ค. 5.5 ซม. ง. 6 ซม. ตอบ ขอ ข. 4.5 ซม. 41. หนังสือเวียน มีลักษณะตามขอใด ก. มีใจความอยางเดียวกัน ข. มีไปถึงผูรับเป7นจํานวนมาก ค. มีรหัสตัวพยัญชนะ “ว” หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 42. เมื่อรับหนังสือแลว จะประทับตราลงวันที่ เดือน พ.ศ. จะตองประทับบริเวณใด ก. มุมบนดานขวา ข. มุมลางดานขวา ค. มุมบนดานซาย ง. มุมลางดานซาย ตอบ ขอ ก. มุมบนดานขวา 43. การทะเบียนหนังสือ ทําเพื่ออะไร ก. ทําเพื่อใหรูวาหนังสืออยูที่ไหน ข. ทําเพื่อใหรูวาใครรับผิดชอบ ค. ทําเพื่อใหรูวาปฏิบัติไปแลวอยางไร ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 44. การจาหนาซองหนังสือราชการ เพื่อสงทางไปรษณีย8 บริเวณมุมบนซายดานจาหนาใตครุฑ เป3นขอความ แทนอะไรตอไปนี้ ก. ชื่อสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานที่ตั้งของสวนราชการที่สงหนังสือ ข. ชื่อหรือตําแหนงของผูรับพรอมที่อยูหรือสังกัด และรหัสไปรษณีย ค. ลายมือหรือประทับตรา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการฝากสง ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ก.ชื่อสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานที่ตั้งของสวนราชการที่สงหนังสือ 45. ตองทําอยางไรกับเอกสารการเงินซึ่งไมใชเอกกสารสิทธิ ที่ไมมี ความจําเป3นตองเก็บไวถึง 10 ปI เพื่อให เป3นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ก. เสนออนุมัติอธิบดีเจาสังกัด รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 5
 7. 7. ข. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม ค. ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทําลาย ง. สงเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตอบ ขอ ค. ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทําลาย 46. “กอง (สํานัก) จดหมายเหตุแหงชาติ” สังกัดกรม และกระทรวงอะไร ก. กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย ข. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ค. กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ง. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอบ ขอ ข. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 47. การเก็บและคนที่ดี จะตองมีระบบในลักษณะอยางไร ก. สะอาดเรียบรอย ข. ถูกและประหยัด ค. สะดวกรวดเร็วกวาวิธีอื่น ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 48. การเขียนหนังสือราชการไปถึงประธานองคมนตรีใชคําขึ้นตน และคําสรรพนามวาอยางไร ก. เรียน – ขาพเจา ข. เรียน – กระผม (ดิฉัน) ค. กราบเรียน – ขาพเจา ง. ขอประทานกราบเรียน – ขาพเจา ตอบ ขอ ค. กราบเรียน – ขาพเจา 49. การเขียนหนังสือไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จาหนาซองวาอยางไร ก. เรียน ข. กราบเรียน ค. ขอประทานเรียน ง. ขอประทานกราบเรียน ตอบ ขอ ข. กราบเรียน 50. ผูทํางานแทน ผูอํานวยการกอง เวลาลงนามในหนังสือจะตองใชคําวาอยางไร ก. ทําการแทน ข. ดูแลแทนชั่วคราว ค. รักษาราชการแทน ง.ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ค. รักษาราชการแทน ***************************************** แนวขอสอบชุดอาจเป7นประโยชนไมมากก็นอย ขอเป7นสวนหนึ่งในการแบงปOน ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต8 valrom2012.fix.gs 01/01/2556 รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 6

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • meeseearwea

  Jan. 7, 2015
 • ssuser402b18

  Jan. 30, 2015
 • ssuserde13d2

  Jun. 15, 2015
 • ssuser80778f

  Jul. 16, 2015
 • TeerawatAtikankowit

  Nov. 16, 2015
 • bellbegy

  Feb. 13, 2016
 • SuthineeSangsuwan

  Sep. 11, 2016
 • panaddaprajanrit

  Nov. 12, 2016
 • ChotikaThammachai

  Jan. 18, 2017
 • ssuserc3c23e

  Mar. 20, 2017
 • SuparakIamrat

  May. 8, 2017
 • JoJoeKanittha

  May. 22, 2017
 • ssuserbc9f0b

  Jul. 12, 2017
 • pimpinannakamutcha

  Aug. 29, 2017
 • wasinpintana

  Mar. 12, 2018
 • TiktaSm

  May. 2, 2019
 • MileMayteera

  Aug. 31, 2019
 • methinnkai

  Jun. 9, 2020
 • BellNantana

  Sep. 30, 2020
 • PetcharapornPhaephet

  Nov. 9, 2020

Vistos

Vistos totais

25.548

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

16

Ações

Baixados

784

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

21

×