O slideshow foi denunciado.

BUKU PANDUAN NO.5

29

Compartilhar

Próximos SlideShares
Pengurusan pasukan belia
Pengurusan pasukan belia
Carregando em…3
×
1 de 88
1 de 88

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

BUKU PANDUAN NO.5

 1. 1. PERSATUAN BULANSAIBITMERAHMALAYSIA (MalaysianRed (iescent Society) hIO.5 P/{NIDUAN ET.IKU PAK/ITIAN PERATURAN SERAGAMPESMM
 2. 2. BUKU PAIIDUAN NO. 5 I4S4!AI{ JEBASSM FERSATUAN BIILAIT SAEfT UERAJI TUAI,AYSIA PEITDII{'LUAN Pematua! Bula! Sabit Mi:rah Malaysia ( PBSMM l adal€i diantsra Persatua.ri-PersatuanKebalgsaan Pe.gemkan Pala,.tgMcrah d€n Bulan Sabit Merah seluruh dunia yang rnerupunyai pal{aian sersgsJn tersendid. Ikgunasn pakaian seragam ini diamalkan scmenjak ianya ditubuhkan da.lamtaiun 1948. Eluku Panduan No. 5 inl adalah bertujuan untuk membed pandua! pakaian seiaEa.tnyang seha.rusuya diikuti oleh semua ahli I'BSMM, Ttap-tiap jenls pakaian seragam yang terdapat dalam Buku Paadusr ini adalah untuk pemakaian bagl tugas-tugas tertentu atau seperti yang dlsyaratksn dala.m l.eadsan tertentu atau seperti jang diaraikan oleh piha_t<atasan. Ada aliantara pakaian seragam, seperti Pa]<aian Seragam Wanlta l.ang rnernpunyai pllihan- Pilihan ini ekan ditentukan oleh pihak yeng mcmerintah sesuatu unit mengikut a.iahan dari pthak atasan. Walau apa pun pakaian scragam atau pilihan yang telah ditetapkan, tiap- tiap pemaltaian h€ndaklah ocngjkut garis-garis p€ndua! yang telah ditetapken di dalam Buku Panduan ini. Segata kemusyktlan mengenainya trendaklai dirujuk kepada Ibu Prjabat Kebangsaaa PBSMM mengikut s€luran terteqtu yang telah ditetapksn oleh Pfrlembagaan pcrsatuan. Setiap ahll PBSMM dilarang mengubah dtau menokok-tambah pakelan seraga,rnyang telah ditetapka-n. Pakalan Serogarn digunel<an untuk mempamerkair identiti PBSMM. Ianya juga bertujuan bagi mcmupuk semsngat disiplin dikalangan shli. Dengan ilu Paksi€n Seragam harus dipakai dcflgan kemas dan bangga dan tldak tlipaLei sewcnang-wenangnya sehingga mernb4wa aib kcpada e.hli yang mcmakainya don PBSMM pada keseluruhannJE. Pegawal Dislplin atau Ketua di dalam sesuatu unit PBSMM bertanggungiawab bagi mendntukan supaya pakajan seragam itu dipakai dengan betul dan kelnas. Ilersama-$amalai kita menentukan supaya Pal<aiaJ,Seragarn PBSMM yang dipakai tidst mendatangkan aib d6n merlatuhkan imej, nama dan rnsruah PBSMMpnde kescluruhannya.
 3. 3. KAIfI'IINCAII AEXAYE$ PEnll-enA !ry54 AUR,AT P6 lehrdu.! L Ay.nt-By@t AD 2. P.nlrtan Pit.lltt S€f sgr'l 2-5 3. P.artrlrir Btntrng-BlntenE l(cborsrslr / Plngat 6 / Ucdrl Robo 4. Ncgnmrl Tl.p"Tlf,p Prl!$|r astagra t'E$ U 7-LO 5. (}aqbed.h Thp-Tfrp itdD.lr P.L.tri 8{rrr8arn PBAllu 6.1 Pakalan Istiadat No.1 - PegawalLelalri l1-l? lr,2 Pai<dianSeragam No.2 - Pegawai l,elakt t3-14 6.0 Pal<alanSeragam No.3 - PegawaiLelaki 15-16 6.4 Pakalan S€ragam No,4 - Pasukan Bsntuan 17-1E Sukerela (PBSI- Lelaki 5.6 Pakaian Seragam No.s - Belia/Pasukan 19-20 Baltuan Sukareh {PBS) (Kawatan Kehorrnatanl - Lelakl $.6 Pal€lah S€regam N,r.6 - Anggote Amtrulans zL-22 - Lelaki. S.a Pekaian Se.agsm ND.7 - Urdt keiernasan 23-24 Bemotoslkal IEMU) - Letakt S,A Pakaian Seragarn ND.8 - Belia/Kan€.k- 25-26 Kalak Llnk- L€lali 6.9 fai<aiqrr Serirgam l.lo.9 - Pesuka.nBantuan 27-24 Sukarcla (PtsS)/ Belia DaJrl(6na]d-I(elr8_k L€lakl (Link) 5.10 Pakaiai Istiadat No.l - PegawdlWanlta 29-3A !1.11 Pakaian btladat No.2 - PegaweiWailta 3l-32 $.12 Pakalan Seragam No.3 - P€gawaiWanita 33-34 5.13 Pakalen S€rugartrNo.4AMts - Pasukat 36€a B€rituan Sukarcla (PBS)- Wanita 5.14 Pakalan SeraSEfl No. 5A&58 - g9-42 Belia/PasukanB6ntuan Sukerela(PBS) {Law6l6n Kehonnaten) - Wanlta 5. 16 PakEla! Seragaln No.6 - Anggota Ambulens 4.A.44 - Wsnita 5.16 Pakaian Seragsm N0, 7 - Unit Kecernasan 45-46 Bermotooikq.l {EMU) - War ta ' 6,1? Pakslan Seragsln No. 8 - Bella/Kansl<- 47-4A Iknak ll,txk) - Wanita 5,18 Pakelan Seraggln No. 9 ' Bella/Pasuko-n 49-50 Bantuan SukErela (PBS)Den l(en€-k-Xanak (Link) - Wanttq 6.19 Pakaian Serag€m No. l0 - PegawaiDan 5t-52 L€in-Leln Anggota * Wdnita (P ihan)
 4. 4. AEKAYEN lEBn4aA MUTrA gURAT 6. P|tlila! 8drg.m Gu'r.r!'ra/ Hbir 63-60 6.1 Psla.ian Untuk Petugas Dapu! & Sqiian - 53 {klakil 6.2 Pgl(slan Untuk Petugas Dapur & Sqiian - 54 (Wanlta) 6.3 lbkslar Wet Sult'AflEgota Penyels.Elat Dalam Air PBSMM - (Lelski & Wanita) 6.4 Palraian Untuk Petu8as Pengendali Boat 66 PenyeliamatPBSMM - (Lelaki & Wanlta) 6,6 Baju Hujan PBSMM - (L€laki & Wotrital 57 6'.6 Gambaiajah Topi (Ba€eBall Capl DtFr*ai 5a Bersame ' Vest' PEISMM (klaki & r,yartte) - 6.'l Pskaian 'V€st'mSMM U4tuk Pbtugris 59 - AmbuLans llelaki lh Wanital 6.4 Palaien've$i' PBSMM - {Ledfd & wanita) 60 7- Scor'rl.taw.tar-Jrl'atcr Det 6 PBSmI Ysbg 6t-62 Lrjrr.t E6ls.t dl Pallglat a. Slrt|rna.r P ogL.t P€gawrl Drn A!rygote FBSDIM 63-6a tl.l Susunan Pangkat PegawslDan Anggota r53-66 PBSMM. A,2 Jalur Topi Pegawai Yang MefnakaiPangkat 66 MPP Ke Atas Serta Kedudukan Pangkat Di Bahu Kalsn Dan lBaiu Kiri 4.3 Jalur ?opi PegawaiYang Memakal Pengkat 67 MP & M Serte Kedudukan Pangkat Di Bahu Kansn Dan Baiu Kiri 4.4 Tiada Jalur lopi PegawaiYang Mcmdkqi 6A Pangkat PPPKe baw€h Serta Kedudukan Pangkat Di Baiu IGnen Dsn Bahu Kiri 9. orabrr.J.h Lonosli P.nB!.t ParnLra lBirttrrr. 69-70 Itllhrch FBal e B6l|! 0.1 Gambaraj€h Lencrna Pangkat Pasirkar 69 ElantuaJrSuk rela IPBSI- kncand l(ain 9.2 GambaraJah Lencana P;gkat Beiia - 70 l,€nca'rraKain 1(), Oembe.qlrl ltcdudulaa L6do.tr! 7t-74 1O.1 kedudukan Lencalla Jurulatih PESMfi 7l 7O,2 (edudukan Lencana ltetua lJtsma 72 Seksyen Dan l,encana kepinpinaD Belia IO,3 Kedudukan Lencana Kecekapan Elella Dl 73 Sebelah Lenggn Kiri tO.4 Keduduks.n Lencsna Kecekapan kanak- 74 K6n€l<Di Sebelah tengao Kiri
 5. 5. SEK$YE:N 1
 6. 6. AEH,AYEII I IYARAT.SYARAT A 1.1, Pal(alo-o-pa.kaian seragam PBSMM heaclaklal dipel.at lengkap dengan pcralatan y6ng telah dlperuntukk€m bagi tiap-ttap Jenis p6-kaian seragam. 1.2. S€mua peralatan sepertl pingat-pingat, rebcn (rlbbons I dan se,baSaln)'ahcndaklah mengikut spcsmkast y6ng tel6h dlluluskEn oieh Mqilis Kebangsaa! dan dibcli secaJapersendlrlan. 1,3. P'ikatan s€ragam PBSMM hanya boleh dlp8kal semasa meqjalar*ai tugas PBSMM. 1.4. Ahli-ahtl tldak dtbensrkan meoukai warta atau fesyen pskalan seragalll atau mcnokok-tamba! atau nlenSubah pa].aian dan per€latan ya4g dtgunak€n. 1,5. Ba.rang-barang kemas ddak boleh dtpakai scmaea memakai pakaian seragam PBSMM kecuali Jsm tangan dan clncln perkahwinsn. 1.6. Ahli-eilt yang telsi dlberhentikan atau meletakkan jawaton adalah duaia.nt memel@i pakaian scraga.rnatau lencana PBSMM. 1.7, Mcreka yang mcwatill PBSMM ke lu.t negara heddaldah mcmakai P€kaian Scraaam J.ang bcrscaualan men8ikut arahan et€.u gaiis panduan yang disyaEtkan. 1,8. Hanya mdeka yang bcragolna Sikh sahoja dibenarkan tlerna.kai sarbGn mengikut spesiikasi yang ditetapkor. 1.9- Pakeian Seragam wanlta No,10 mempunyat pilihan untuk mereka Yang bcragama Islam. 1.10. Hanya jawatan-Jawatan yang dlscnaraikan dalam Seksyen 7 sehqia mempunyai pangkat scpcrti di dalam Scksyen 8. trl
 7. 7. AETrSYEN2 PERAIITAI PAXAIAIT SERAGAM Ladbtrlg Dt l6!ge! ' tambsn8 Bulan Sablt Merah dengan Bdn perkataan 'Bulan Sablt Merah Mslaysia" . 2.2. Tandr Nogcrt - Nana negerl dengan hun-rf berwarna mers}t. Tongt.t P6g.wd - Pegawar yang berh€k mcmskai toagkat ial6i ysng berpanglrat M ke atas sahqia. Tongkat kayu berv€Jna hit€m dengan lambang Bulan $abit Mets! dl atas kepala tongkat, Lano.ae Tolrl/ - a. Lncana topi belsulam untuk PGet Csp/Sonllol/ pegaw€.issiaja.. Borlor lI.t/gtrrbr'r b. l€ncana topi logam untuk lainlain eng8ots- c. Lencala kain untuk kanak-kenak (Link) Topl tr|rt[L PcglEal Pcak Cap Biru Gelap dengah lencana LcLLl bersula.to. Songkok Baldu Hita& deag€n lenca.nabereulan Beret Biru Celap dengai lencana bersulam. Topl 'itaseball Cap' hitam dengffr lencana ksln . 2.6 Topl Ult|rL Lab- Beret Biru Celap dengan lencana L.t! Ary3otr logam untuk lain-laln alrggota, flrol*l n Wlaltr] 'topt tsasebatl Cap' Merah b. & Putth uotuk kanal<-kansl( (Link) Topt uatlt Pogawi 'lopiBowlQr Bbu CcLap dengsr Wsnlta lencanabeasulam. b. Beret biru gelap dengan lencana bersulam, c. Topi iBasebal Cap' hitao dengan lenc€na kElfl. '| ,, I
 8. 8. 2,8 Socralol r,rtul - a. Songkok Baldu Hitam de48an P6E.trrl lencana belsulam. 2.9 gr.ba! (b.!l m.rskr - a. Sarban Biru OctaP dengan lencane yanA bd4ibr Slllt bersulam untuk p€gawai .|hdrl b. Sarban Blru Gelap dengan lencana logafii untuk laln-laln anggota. 2.lO J.lur Topl P.larst - - a. Dua Jalur Bunga Padi Emas bsgt PorL oop Pangkat MFP kc atas. b. Satu Jalur Bunga Padi Emas bagi Pangkat MP dan M. c. Tanpa Jalur bagi Paflgkdt PPP ke . bawah' 2,1L .Iahr Topt Pogatsl - - a. Pegrt.l yi.ng mcan*el p.ofut u aougkot Lc attrs. Satu Jslur Boldu Me.a! Tua 11 .El di antqra duajalur emas 11.6 .m l dt tcngah-teDge]r songkok dan satu Jaftrr emas lo.3 rEl di b€ha8lan bawah. b. Pegas.l yatg me|nalrll p.lgLat PPP tc btwah. Satu ialur Baldu Merah Tua (1 .sl di antara dua Jalu! emas 11 tE l di tengah-tedgah songkok dan satu Jalur tmas lO.3 .Dl di bahagian bawsh. 2,I2 r,.l|rt TopI PGS.trl - a. Pogr*d yu!8 a.torfd PrDi!€t W!rlt.:- Dotle. Hrt MPP tc rtp' Satu Jalur Bunga Padi Emao dan Chlnstay wama Emas. b. P.gsvat y.!S |ncir"x.t pugtet uf & DI. Satu Jalur Bunga Padi Bftas dan Chirr€tay W6'na Httam, E
 9. 9. Pcgrvd yaag lncmrkel pargt^t PPP t6 barr!, chlnBtay Wqrna HitoJn sehaja ta$pa lalur 2.13, Larly.rd lb Hoot & I-anyard hitam berbunga untuk Wlrol pegawar I b. Lanysd hita.rn t6npa berbunga untuk lainlain arxggota, 2.14, TEt t{.da Wa.rna hitam dengan tulisa! huruf besarwarna pudh, belukuran 7.5 sm panjangdan 2.5 sm lebar. b. Ejaan nama tid€.ii lebib dari t huruf ukuran kctinggia. huluf 1.5aml 2.15. EpoLt -, a - Pogreal yalg |6€mrlat prtrghlt l[?P L6 etd. Epolet biru gelap d€r8sn Jdir! bu.Dga pedt cmrr dl t.Fll. (lihat Seksyen 8) o. P€tF Al yarg :Ee|ratrl p.ogLet llP der! M. Epolet biru gelap dengar jslur emas dl tepi. (lihat Seksyen8). PclFwrl yrlg b.EeLil prlgLrt PPP t a barrh. Epolet biru gelap talrpa jalur. 2.16. OqlGt Pqlelrit i'.ng |mGm.kal plrgtrt FP Lo .tar. Gojet wama dcrah doryar bungr peall ctaa3 dl tc g!h, daJl butanB l<ecil BSM Gojet Paniang unhrk P€.kaianIstiadat No. I dan Gojet Pendek untuk palaian No.2 dan 3 sohaj€- Ltl
 10. 10. 2,17 L.rro.tra KoLrr Bgl|l : a. pegasal yrr! Eollahl pr!3t rt ttp lcou.r Dotl *s b&rr.b. Lencana Kolar'BSM Kecll (Collar Dotl warna enra8 dipakal bersema P.Lalaa l.tttrd.t - no. I g|f,d.. 2.18 TelfplqtArlg - a, Tati ping8ang Nylon pudh serta kepala logafl ldmbaig BSM dipqkai befsa.rnas€luar warna putih, b, Telipinggan Nylon Biru cclap se a kepsla loga$ lambang BSM dip6l<ai bersama aeluar w6lna biru gelap. '^ z,Lg Affu et |,Dfprhf a. Pegrwel y.!g mGErtrt penglrt ' Ent*Prldr! Mpp L. at c. I.thdet tfo, I 'rtrql{ Akuilet V,rarira Ernas Berbintek Mer6h dengan D[q Ntob. Pclttrl y.lli b6'ralal p.ngL{t IUP Lo brwrl. Aiguilct Wdna Emas Berbi4tek Mcrolr dengan SqtE l|lob 2.20 Logo Edr! S.blt - a. Dtperarg aU Lcdur_todEa b€bt ffGtah D.ri Tandi l6gia ba.[u patatra rcegrE ltcgGrl XSCUALT t - pakalan No. 10 Wsnita.{pilihan) BeJuT'PBAMM. - Vedt PBSMM - Wet Sult - Petugas Pengendall Boat - BaJuHujan !!OId; tr-.KaR q "e rlNr/$ra, $- ,'AEr;1TA P-pAKtt
 11. 11. SEKSVE}N 3 PEMA:T(A,N.AN BINTANffi. BINTANTF. KEBESARAN/ PTNcAT/M$DAr REBEN
 12. 12. SEKAYE S PEMAITAIANsIIYTAIIG-DINTAIIG I<EBESARAII/PIITGAT/UEDA!, R&BEII 3.1. PemRkaia! Bintang-Bintaog l(ebesaian dan Pingat-Pingat adalah ..nFt'l lFril.tr '- 3.1.1. Dipakai beNama dcngan kaln selcparg (sash ) bes€rta semua Dalah-Darj€n Kebessra!, Bints.ng-Bintang Kehormata! den Pingat-Plngat Percekutuan/Negeri-Negr:ri dan PBSMM. 3.1.2. Blntang-Bintarg Kehbrmatan dan pingat-Piflgat hcndald€h dipakai di atas dada sebelah klri tergantung pada pttanya- Jlka lebih dari satu hendaklsi dlsusun teratur dan lurua, penganu8erahan ye.ng tinggi sekali di seb€lah kanar hamptr dengan tcngsl dada. Semua BirtanS Kchonnatan dan Pingat hendaPJah djpa-t(a.idengan permukaan sebelah hadapdnnya menghadap kcluar. 3.1.3 Jika Bintang Kebesa.rEn/Pingat itu iebih dari 6 buah ia hendakleh disusun bergantung pada setu palEllg bertindlh antara satu dcngan lain. Pa.l6Jrg tcrscbut hendaklai tidah lebih dari 6 inci dan di sematksn sama tengsh supaya keduduksn kski Bint€ng-Bintang Hebesaran/Pingat-pingat tersebut betulbetul di atas bahagian atas pelapis {flap) poket baju. yang 3,1,1. ApabltaBintanjE-Binta.ng/Pingat-Ptntat terssngkut pada satu palsng ltu terlslu baqrak, hendaldah disusu[ bertihdih kasih dengan permukaan Bintang atAu Pingat yang terka[an sekall kelihetan iclas. . 3.1,5. Plngat-pingat PBSMM hendsklsh dipakai selepas Pingat- Pingat Persckutuen/Negerl tuenglkut kekanansnnya mulai dsri kanan ke ldrl- 3. I.6. Blntang-blntang Kcbesaran/Pingat-PinSat/Medol hendel{-lah dipakai Lclika memakai Pakaian Istladat No, 1, :t.2. Pcmal<aian Medal/Rebcn (sebagai menggantikEn Bintang-Bintang Icbessra.n/Piogat ) adalei seperti berikut ; 3.2.1. Medal ret,cn hendaklah tidak melebi.hi empat dalam sebaris. Jtka ada lima ( 5 ) med€.Ireben, ianya hcndaklah disusuo 2 teben dibaris atas d€n 3 r€ben di batls bew6h mengikut keksnannya, dari kansn ke kirl. Med€l rcben dipakai deDgan Pakat€I No. 2 di atas poket dada scbelgh kiil.
 13. 13. SffiK,SIYHIV 4b KEGUNAIIN TIAP-'TIA'P PAKA,,IAN SMRA.GATt,I PBSIWIVT
 14. 14. 8EKSYENI PA(AIAN SERAGAMLEL.{KI 4.L PAITANN IATIADA? I{O. 1 - PEGAWAI-&EIAIS 4,1.I Mengludlri Majlis Penganu8erahan Ptngat dan Bintang Kebesaran Peft|ekutttarl/Negert/PBSI'tM/dll. 4.1.:2 Terlibat deng€m perbarisan kehormata[ atau menghadiri scbaSqljemputan rasrni- 4.1.3 Mentikut arahon PAXAIAT AER.AGAII }IO. 2 - PECAW/U LEI,AIII 4,2.1 Terlibat dengsn perbrrisan rasmi s:bagai Ketua Kontlnien atau menghadiri $ebagaijemputan .asmi. 4.2.2 Menghadlrlmegjruarat rasmi /kursus/semina.r/dll 4.2.3 Mengikut aiahan PATAIAN AERAAAI$ NO. 3. PEGAI'III LELAIg 4.3. t Menghadirimes]'uatatrasmi /kursu!'/semins-r/dll 4.3.2 Tugas lcras dan Latihrln Mcdan 4.3.3 Mengikut arahan P6$AIAN AEFAGAM l{O. 4 - PASUB?$_E4SS4! BUIIARELA IPBAI : LELAIII 4.4.1 Terlibst dengan perbarisan msmi alau menghadlri sebaSai Jemputanrasni. 4.4.2 MencrimaPingat/Sijil Penghargaan I'USMM /d11. 4,4.3 TuSas Khas daJl Latihan Mcdao. 4.4.4 Mengikut aralan. 4.5 PAt(ATAtgSERAGAM ITO. 5 - BELIA/PAAUI(AI{ TANTUA]| SUKARELA IKAWALAN KPSORUA'l'Anl - lELArq 4.5. L Terlibat seb€gai ahli Kawalsn Kehorrnatan 4.5.2 Menglkut arahan I{O. 6. AI{GC]()TAA}IBULANB - PAXAJANAERAOAJTI LDL/IXI 4.6.1 Dikhask€n untuk kakit€ngan dim ahl-ahli Suka-relawa.'r Perkhldmatan Ambul€ErsKecemasarl 4.6.'.)- Mengikutarahar, tl
 15. 15. 4.7' PAIIATAIf tsERAqAM IrO. 7 - UI{IT rli-EgE!!4!!LI BERIWOTOsIX"AI TEMUL:LELAXI. 4.7.1 Dikhaskan ultuk k6ldtangan dan ahli-ahli Sukarclawan Perkhidmatanrmbulajrs KccemasanBermotosikalIEMUI 4.7.2 Mengikut araion 4.A PAItltrAlI SER T(}AM NO. a - BELrA_& t(AltAX-XArtAI! U.!dKL,!g&A!r 4.8.1 Tugas rasmi dan L€tihan Medan 4 .8 .2 Mengikut a-r6-han 4.s raxaran eon e,aair r,lg.9 - pEGAs'r,r /pA€qBAU BArsr-AneuraRElA-lpBlt jE!42.lgn4!ag-x45148 ILIITK} . I,EIIIg 4.9.1 Tugas rasmi dan lratlhnn Medan 4.9.2 Mengikul ?rfahHn PAIG]AN SERAGAM WANITA 4.1O PAXATAT|rgTtspaT NO. I - PEGAW4I_WA!!!4 4.10.1 Menghadiri Majlts Peng€nugerahsnpingat dar| Bintarg Xebesaran Persekutuan/ Neg€ri/ PBSMM/ d 4.10.2 Terlibat d€ngan perba-risankchomatar atau menghadirl sebagaj jemputan rasn . 4.10.3 Mcngikut araian 4. r[r P/$(AIAI AERAGAM ]IO. 2 - pEriArlrnr WenrTA 4.1 I. ITerllbat dengan perberissJrl rasmi aalau menghadirisebagai jemputan msml. 4. 11.2 Menghadirimesyuaratrasmi /kursus/seminar/dll 4.1t.3 Mengikutarahan 4.!2 pai{7iiii[ SERAOAId !rO. 3 - pr,AAwlU WAfTTA 4. 12,1 Menghadirimesj.traiatrasmi /Lursu$/seminar/dll 4.12.2 fugas Khas dan LatihsmM€dan 4.12.3 Mengikut aiahan 4.I3 PiII(AIAII ADRACAM IIO. 4A & 4E - ]PAAUI(A.TY BANTUAIT ligl|eatla'lEEcl844.rryA 4.13.1 Terlibat dengan perbardsan rasmi atau menghadiri sebagai Jemprrtan msrni. 4.13.2 MenerimaPingat/Sijtl Penghargaan PBSMM/dll. 4.13.3 Tugas Khas dan l,atihan Medan. i!l
 16. 16. 4.13.4 Tiap-tiap Kavalan Kehonnatanhendaklah seragamdengan memilih samada Pa.kaianSeragam N,o. 4l atau 48 zt.13.5 Mengkutarah6n. +.t4 PAI{AIAi! SER.AGA![1f,q. 5A pA 5]8 -IIELIA/PASUXAII AANTUAI{ AUNAIIELA KrrWAtllt KISIIqRMATAII - WANrlA 4-14.1 Terltbat sebagaiahli Kav* an Kehormat€n 'L14.2 Mengikut afanan 4.16 PAKAIA{{ AERAGAM nO. 6 - ANGGOIAATUBULANi' -,wANrT4 4,15.1 Dikhaskglt untuk kakitangan dsn al .ahli Sukarelawzu) Perkhidmaten Arnbulsrs Kecemas€n. 4.15.2 MenSikutaralan 4.16 PAj(AIAII SERAGAMNO.?- UnIT I!&]!:I'XASAN EERMo.TOSIX/|! tbuut - WAt{tTA 4.16.1 Dikhaskan untulc kakit€mga.ndalrr a}lli-alrli Sukerelawan Perkhidmatan Arnbulans Kecemasan Bcnrrotosikal IBMU) 4.16.2 Menglkut srahan 4.L7 PAKAIAJTAERACAM O.A-BELIA&-!T,ANAI(-HANAI( l&!!!rrtj t[at{ITA 4.17,1 Tugaarasmi daJrl,atih€n Medan . 4.17.2 Mengikut arahan 4.1A PANAIAI| AERAGAU NO. 9 - BELIA, PNIUI(AT{ BANTUA.II wl,urxt-ltra.tnTA 4.18.1 Tugas rssmi d6n l,atihan Meda! 4.18-2 Mentikut aishan 4.19 PASAIAN SERAGAU NO.IO- Ptr,GAAIAIDAIT I.AXI{-IIUN AllccoTA - wAnTAtPrL[{Axl 4.19.1 Menghadiri rnajlis PenganugerahanPfirgat dsrl Bintarg Kebesaran Persekutusn/ Negeri/ PBSMM/ dll. 4.19.2 Terlibat dengan perban$an kehormatan atau menghadlri sebagei jemputan rasmi. 4.19.3 Meugikut aruhan. IE
 17. 17. EA5AI!.EEEEAGAM GUrIAISAMT, XfiAF / 4,2O PAIGIAN UNTUITP&TUGAS BIITAOIAIVDAPUR & - E/TJTAIT LDI,AK & W/IIIITA 4.20.1 Bertugasdi bahagiandapur 4.20.2 Mengikut arahan 4.21 par(ArAu.wpt ttitrf Aiiccol:a pEltvDLAr[AT DALAJT' Arn Pa9MM - LnLAXT &r WAIUIA 4.21.1 Bencsnadt air 4.2 1.2 opcrasl menyelarnat air di 4.21.3 l-atihan Medan 4.21.4 Merigikutarahan 4,22 texalax drn-ecra$ pptucae tpENcENDArl Boa PEUIELAMAT NESUU - LELAKI & VIA.ITITA 4.22.1 Semasl;: berlaku bencanadi air 4.22.2 Mcngikut arahan 4.2g SAJU IIUJAN PBSMII - LEII IX &IVAIIITA 4,23,1 Untuk semuaahli-ahli PBSMMkctika hujan dan dalam Lugaarasmi. . 4.24 I9EI_jEAISIAILLLEITAKI6.IIIIANITA 4.24.1 Dipakaj bersama'Vest PBSMM' 4.24.2 Mengikut Arahan 4.26 I PAIT,AIA.ITVEST' UI{TI'X A!]ff}OTA AUBUI,ANA ILDLAIII & WAIIITAI . 4.25.1 Bcrtugasshifpctang dao mslarll selepasjaar7.00 malam. 4.25.2 Bcrtugas di ka*asdn bencaia 4.25.3 SemasacuacaSclep 4,25.4 Tujuankesel,amatsn 4,25.5 Untuk tujuan perBenslan Orgadalsasi 4.25.6 Mengikutarahan 4.26 LAX4!4NjVECT'aEEUI4I,EL/|IKI & IPA ITAI 4.26. I Bertugasdi kewssanbencana 4.26,2 Terlibat dengan krtihar 4,26.3 Tl{uan kes€lamatan 4.26.4 Untuk tujusn pengenalan Organasasi 4,26,5 Boleh dipakai dengan pakaia! perem8n/patsian seragam 4,26.6 Mensikut arahan @
 18. 18. SEKS'YEI[ s GlhMtsARAJ/A,H T]IAP.TIAP Jffi}NTS PAT{.AIANil: SERA(}AilIt PBSIVIM
 19. 19. AEKSYDN 5 )PAXAIA.ITIATIADAT I{O. I - PE(}AIPJU T.,NLAKT sonof,oKaaltt r,rNcAnAguLArE IlftAM Df,ItOAIY {IATU Eani ''AIIIII EALDII IUTR.AII . ClqlET pAl|JAllO TUA DTNTTARA IDUA .'Aj.OR EIIIAII DI IiERAIT {YA||q TEN(rA'|TTAillGAE BERSAI( 6AIA'AJ aolgcKoK ' LErCAI|A l(ot"/tR BAOT I,AIII-LIUIT PEOAWAI xlPouar alnu o&t.AP TANDA gEGlJRt AIGUILETglnlla a!!6s BgRAn|Tt& r,auDAr'rq B6rM ttE&t.H BITTAI{G /P AAT sARUI[o aalroait 19 BUTAI|O Aglt PUTIII tu4al oraRr{a sq!a& 'r x[ .r/u@T IES& 2 Dl OqrEr /tAtIO a&REAX AAEA.IA| SELU]|R PAIIJATTO 2 DI AAIIU EIRU rlglAt" DUA 2 DI ?OIBT ATAS POIBI AEROTA 6 DI I,EIIOAII BA'U ITAI}AJPAIV'DAIf AATU {3 DI nRt S Dr rufllll FOXET BDTAf,AIIO AEEEIAI| BATAII. a&RTA t/tlrrR Fu.tltl lPllI!|Ol wARltA MERAA TT'A {I /'t U{CD DI AEPAf.'ATO STDUA- DUA EELA{ IIIAA DA$ fl/|DA LTPATAN D! (AIsUtr |IUI)IT HNAM CIEBEL'II BA'AII BE]ITAI' DAI AIDKIIf tIlTl.u PEMAxatArl co.JHi PAIDA{GA tm PoI@r aTAri LEMBA.XODI lPATCtr Poqtlfi1 LqTOAI| EN
 20. 20. PIIKAIAI{ IBTIADAT !IO. 1 - PDOAWAI LNI,/IXI Mcngandungii a) Jeket lenaan panjaidiirutih 2 pokei atas (patch pocket) kanan dan Liri.. b) Seluar panjsng biru gelap lurus due pokct semng hadapEn dan satu pokct telakang €ebela}! kansn serta jalur satln (Piping warlla merah tua dl scpanjang kedua belah luar dan tiada Upaten di scbelqh bawah. c) Songkok beldu hitam dengs.nlencana sulam Bulsn Sabit Merah. d) Epolet Biru cclap dar Pangkat. e) AiSuilet Wqma Emas tserbinte*: Mer6.tr. f) Gojet Mcroh Paijang sepasang {Pegaw€lyang berhak sahaja). d l,€ncana l(olar {Collar Dot) Bubn Sabit Mcrah sepasang (wal:na emas) dipakai oleh Semua pegawai bcrpaqtkat MP ke bawah, bagi Pakaian Seragarn No. I sahaja, h) Bintang-Blntant Xebesaran dan Plngat-Pingat (Jika ada). il Tarda Negeri {di kirl d6n kanal lengan bqju} jl Lambang Bulan Sabit Merah (di ktri dan kura! lengan baju bawahTanda Negeri) lq 19 butang Bulan Sabit Merah (Wama Emas): 8ot|lt - 7 dt Jaket Kecill - 2 di Oojet (Pega$ai yang berhak sahajs) " 2 di bahu - 2 dl poket atas - 6 dl bah€giah bar'sh leo8an baju (3 di Fti den 3 di kenan) q fasut kulit hitam bert€li dalr stokin hltam m) Sarung tangan putih (sepasa!g). w
 21. 21. OI DANI- GOJET PASDAI{GAI PTMATA|AN tj$ulE P0Cl(ET ruL{snwrB I.AMgAflC tENGAI'l BILATAIC lPATCll rr4 '4+. t ffir lt' di xa r! lr' t l l r l "i"-af9'. E
 22. 22. PAITAIIIII SERAGAMI|O.2 . PECAWAI LDLAITI Mengandungi : - al Bush Jeket Iengai petrdek putih dengon dikelua.rkan pelapik poket baw6ll, b) Selu'u Panj6ng Putih ( lurus ttada lipatsn sctbelah basral dan satu poket dl belakang sebeloh k€nan ) cl Topi Peat Biru celap dqn.lencana sulam Bulan Sabit Mcrah d) Tag Nama ( di sebelah kanan ) e) Cojet lvlergl.sepasahg dEng€n butEng kccil BSM ( pegawai yang befiak sahaja ) 0 Med{ Reben. gj Epolet Biru Gelap dan pangkat h) Tanda Negeri ( di kiri dan kenarl lengan baju ) i) Laobang Bulan Sabit lr,terah (di ki.i dan kanirn lenean baju dj bawoi Tanda Negeri ) jJ 10 butang Bulan Sabtt Merai : E66ir - 4 di Jaker E.cU - - 2 di Gojet (Pe8awal yang berhak saiaja). - 2 di bslu. - 2 di poket atas. li.l Lanyard Hitam Berbunga dengan Hook dan Wisel U Kasut Kulit Htt6m bertali de! Stokld Hitam m- Tsii PinggangNylon putih serta kepala logam larnbarg Butan Sabit Memh. 'E{
 23. 23. aEKI|.rEl{ 5 FAXAIA ADNA(}AUNO. 3 . PESAWAILEI.A*I PEMAIGIAfl COJET PAITOAIIOAfl DARI POTSI ATAS lrA0aPAI POCI(FT {PATCII '--) .N4* iE} E-t f-JIrl " l ffi[ffi ulr ll u|l I E
 24. 24. parerdri bbnacex I(o. 3 - PDcAwarr,n!a{! Mengendungi i a) Keroeja Lengen Pendek putih { masuk kc dalam } b) Seluar Panjan8 Putih ( lurus tiada lipatan sebelah ba talt dan satrr poket dl belakeng sebelah kanan I c) Berel Biru Cetsp clantencanasulam Bulan Ssbit Mer6h d) Tag Nalrla (di sebelahkanan ) e) Gojet merah sepasang {PegawaiJ.ang berh6} s€naja ) il Medal Reben . g) Epolet biru gelap. h) Tanda Neged (di ktrt d6n kanan lengan bqiu ) i) Lsmbang Bu16n Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju di ban ah Tanda Negeri l . jl 10 Butang Bulan Sabit Meral: Berqr - 4 di Jal€t _ Kscll - 2 di Gojet (Pegawaiyan8 bethak sahaja). - 2 di b6hu. - 2 di poket atas. i<) LanyaJd Hitsm Berbunga dengan hook dan wisel l) t(a$ut Hitam belta.li dan Stokin Hitam. m) Tall Pinggang Nylon Putth serta kepala to€gm lambarlg Bul6n Sabit Mer6!
 25. 25. SEXS]TEI| S " "'*,,ffiffiHffijlr"**
 26. 26. i'r"rr.,axrt rysuxrnrr,e ' - Men8andungi ,,i a) Kemeja Putih (masuk ke dalam ) ' b) Seluar Panjang Putlh ( lurus tiada llpatan sebeleh bavrah den satu poket di belakang sebelah kanan dan poket hadapan sercng J c) Beaet biru gelap d8! lelcana logaJnBulan Sabit Meiah. d) Tag N6na (di sebel€n kalan ) - e) Meda-l Reben. fl Epolet- Kain yang sama diiehit lipatsn 2 inci. g) T6nda Neged {di kii'i dan kanan lengan baiu ) h) Lunbang Bulan Sabit Merah (di kirt dan kBnan lcnga.n baju di bawah Tanda Negeri ). i) 8 butang Bulan Sabit Merai I Kecll - 2 dl balu. 2 dl J,oket atas, - 4 dijaket j) Lmy€rd Hitam tidal< beltturga denSan hoo'k dan wi8el. k) Tsli Pinggang Putih Nylon serta kepala logaIn de4gan lamban8 Bul€n Sabit Merah l) I(asut Kulit Hitam bertali dan Stokin Hitslrl
 27. 27. gE!^grEL5 PAKAIAN aER.AGAu !rc, 5 :_g&LIAIIABUXA IT$ITUAII $UKARETA KAWALAII I(SITORDIATAI{ - LEI"ASI NYLOI{ PUTTII DENqA{ I.IIIUDAI{O ESM iA.E+.lH+uRr@ HN)APAII - 5 {t r:) @ 4m]
 28. 28. Mengarndungi:- a) Kemeja Putih ( rnasuk ke dalam ) bl Selugf Panjang Putih { lurus tiada lipatan sebelsi bawa} dan satu poket di belqkrmg s€belah kansn dlen pirlnit hedaparr sercng I Sarung Tanganputih sepesang Tag Nana ( di sebebi kana! l Medej Reben. Epcdet- kain yang sarna dijahit lipatan 2 inci T€nda Negeri { di kiri dan kano! lengsn baju ) n, LanrbtuS Bu,6n Sabit Memh { di ki-ri dan karlEn lengar baju di bawri Tanda Negeril. a butsng Bulan Sfibit .Merah: Keoll .. : - 2 di baiu. - 2 di poket atas, - 4 di Jaket JJ Lenyard Hitam tldak berbunga dentar hook dan wisel kl Tali Pinggsng Putlh Nylon.se a kep€la logam dengan lambarrB Bulan Sabit Merai r) Iksut Kullt hitam bertall dan Stokin Hitam. trlalta lteratr 1Satin l.
 29. 29. IIESE!EJI5 E!TSA!4S..]9EB4.C{M 6 - AI{GGOTA NO. A}IBUI,AN€ - r,El.AXtl P.A.IIDAITCAT DANI HADAIAII til
 30. 30. PAXATAN nO. 6 - llNG(xlTA AUBUr,Ans -_I.!LA!g AERAGAItr Mengdldungi i- a) BaJu Kemeja putih lengan pendck masuk ke dalam. b) Seluar Panjang biru gelap c) Tati Pingtang ltylon bliu gelap serta kepala loga.n Bul€n Sabit Mer€Jr d) Kasut Kulit hitqm b€.tali dan Stoki Hito-rn, e) Lahbang Blrlan Sablt Msrah (sebei€i kanan & kiri lengsn bajd) f] Logo Bulan Sabtt Mereh ( di poket baju sebelEi kirt ) €i Pengenalan lbu Pejatlat Kebangsaan/Cawangati (sebelah kana.n & kiri I lengan h) Nsrna ( s€belah k€nsn atas poket tutisa-n jeldtan putih berlatar belaftangkan hita$ I -. i) ButrEg Elria 2 di baiur 2.di poket atas dan 5 dl baju (menglkut kesesualan) ...; ., j) Tanda pengenalan di atas poket sebelqh kiri idengan tullsan putih berlatar belel<sngkan hitam metggunakan perkataan 'XECE}tAS,iUP' k) Beret biru gelap dan lenqana lodsm Bulan Sabit Merah. , @
 31. 31. ggsryEr5 ; 84{AIA{SEB4@!LNo. 7 - !rl{r'r fi.EcElu,AaALY aERMoToarxAL lEMur - !E!4!!l lanD!4s4!!4qtguI-!4&-EE!45axs !4.!4, a|!"tu, TATIP[rtcGAlto DAll 9E UAR SAIIA SEPERTI PA.IIAIAITSERA(iAIII AUBOT.ATS l{o, 6 ipl
 32. 32. PAI(AINT AEN,AOAS O. 7 - UIttT BIECEMASA.II BERUOTOBTXA'. IEUUI LEIAfiI Mengsndungi t a) Baju Kemcja Putjh lcugan p€ndek (samrt seperti Pakaian S€ragarn No. 6 - Anggota Ambulansl bl Selua.rPanjang biru gelap cl Tali Pllrggang nylon bitu geLapscrta keFla logam Bulan sa.bit Mer€ltr dl Kasut Kulit hitam pa[j.rrg (longboot) I-ogo Bulan Sabit Melah {sebelah ksna! dan ki.t lengan baju) . - o LogoBula-nSabit Merah { di poket baju sebetshkiri I c) ( Tag Na.rEa sebeloh kanan ) h) Pengenalan lbu Pejabat KebanSsesn/Cavangan ( Sebelah kanan dan klrt lengan baju ) i) Topi kelcdar wa,roa putih b€rsama l,ambatg Bulan Sabit Merah di baiggian hadapan, it J€ket kullt hltam bcrsirE€. logo Bulan Sabit tvteral d{.seielsh . ldri hadapan dalr logo'Bulall Sabit Merah s€rta perliatqan A$bulans Bulan Sabti:Merah Malaysia di bl*ragian belAkdng ieket, kl Sarungtargan kulit hitsm lJ-.t4i Bqcu, tuA phggatq' ae''tdt sa,nrd s€pcttl Pata.tlata ,Scrogd,rn I{p. 6 - Arrggolz ArnbrLttrt :w
 33. 33. PAIdIIAN SERAGAII NO. a - BEITIAT/KANAX-]QINAX ILINKI - LEL,AKI sAKEIITA$ r.AMrANcUlrLX,NGi}I cATCf, TOCKE!) e--- 5" *_) "l /.'I .[ tn tt( I
 34. 34. MenSondungi:- a) Kemeja Putih Iengan pcldek nasuk ke dalam (2 poket atas seljeleh kirt dsn kanan), . b) S,eluar Panj€.n8 putih (lurus). Dua poket potongsn lurus dan salu poket belakang di seb€lrh kanan. .- c) 4Gr./Topl (i) B.$r - Beret Biru Oelap dan lencari|l logaiir Bulan Sabit Merah (il) Karat-l{atrlk - Topi 'Elaseball Cap' M€I8-hPutih d) ?anda Negcd (di kiri darl ka-rrln lengan bqiu) e) Lambslrg Bulan Sabit Merah (di kirt da.tl kanan lcngan bdu dt barah Tanda Negeri). f) 8 butang BulaJISabir Merah : R.g! 2 di bahu. - 2 dl poket etas. - 4 di baju gl Tali Pingant pudh nylou dsn kcpala logam bcrlambang Bu16n Sebil Mel.e}l h) Kasut l-{onvqs putih dan stokln putih i) L€nyardhttamtidak berbunga .t1,. .t,: @
 35. 35. 9EKSYEn{ 5 pAxalalt BERAcATINo. I - Fncarrar /pAarJKAx EAlrruA.n SUXARDIA/ASLIA DAN IIAITAI'LXAIIAI(II,!ISI(L:I.EI4S! PBSMMLEIIIGAJ{PANJ'NG/T'NDf,K w
 36. 36. PAI(AI]rN sEnAqAu r|o, 9 - PEGAwN/PAaTiiAn BA!rn'AII AUIhRELA/BELIA/ XAITAII.KA]TAK ILIIIKI - t,Et,AIq Mengarrdungi :- al Kemeja 'T' mSMM lerr8anpendek/tengenparljang. b) Tag Nama {sebelah kananl. cJ Topl untuk Pasukan Bantuan Sukqrela / Bclia. iI Pegawai- Beret Blru G€Iap deogan lencana sulam. L€tn-laio Ahll- Beict Biru celap dcnEan lencsna log€$. dl Topi untuk l(ana}- Kansk ( Link l:- il Topi . Baseb€.ll Cap, Merai & putih dent€n letlcsna kain di tengah - tengah. cJ Kasut:- j) PBS- Iksut KuIt Hjtam b€rralidenga[ Sloktn Hitam. li) At t Sekolah - Kasut ksnvas putih den8an Stokin putjh. fl SeluaF . i) PBS -,Selu€r Putlh, TalipinggenS pudh dengan kepala Iogam Bulan Sabit Merah, Urh't Tsgr! L[rr - gcltl{r Dlru cohp, TalpinSSsrg Biru Gclap dengan Kepsla Logart Bll€n Ssbit Merah dan kesut keselsmatan Jlang oergeaugrg4..- ii) Belia &.K;ak-Kanak - Scluar putitr/Setuar Seragam Sekolsi Meneiah/Sekotah Rendeh.
 37. 37. aEKgy&N 5 ieJ(Arall rarrApar tfo. r -IBEGAXSAI-WAIIIA Li xaaur,AuErf . GO.'ETpArlJA|tA l[ER,rt satlg/uto (YAltO aERHAt{ eAlra.l . t&dCArA KOIAR BAO! I"UI{.I.AIII PEQAVAI 9|ltTAt|c i PmcaT TI.IIDA r& BmAllO ASlt fWAu{A trIlAsl !44A& 6 DI JA.AEI EIPId X DI Cq,EI lrilr,B aERrr4"E s6lrr^xal E DI BTHO 6 I'I T/Etr(lAIY'AJI' |3 Dt arBI o Dr t(atrAlt) KAAJT @OR:T AERTUDIT I 2 l{fcl TII{GIOI
 38. 38. PAI(AIAII ISTIADAT .ITOIIl. - "DGAWAI SIAIITA Mengandungl:- al Jeket lengan panjang putih ? poket di bawah { stit pocket I kiri dan kan€n. Jlka merns-kai tudung hendatlah berwama putih tanpa corsk dan dimasukkan ke dalam l€h€r baju. b) Sa.rung putih lu.us dengan lipatan ke da.lam di bahagian hadapan (tanpa belah). cl Topi Bowlsr Biru C€lap dengah lencena sulam Bulan Sabtt Mersl. dl Epolet b.irugetap. * e) cojet Merah panjang (pegavraiyang b€rhak Eahaja) f) Le[c€na lblar (Collar Dotl Bulan Sabit MeEh s€pasanq lv/u.rna emag) dlpalai oleh semua pDgawai berpsngkat f,,lp tJ Oawafr, ., bagj Pakai6nSeragamNo. 1S6iaja. g) Bintang/ping4t {Jika ada). hi Aiguitet Wama Emas lterbintek Merah. i) Tanda Negerl {di ki.i dan kanan lengan baju} j) fanlba_ng Bulan Sabit M€rah (kiri datr karl"n lengan baju di bawah Tanda Negeri) k) 15 tsutaig Bulsn Sabit Merah : Berat - 5 dt Jaket '^ Bcoll - 2 di Cojct (Pegaiirail:yarg berhak sahaial - 2 di bahu '- 6 di lendan'baju (3 di kiri dsn di ksn6l11 4 Sarung tengsn putih (s€pasang) m) IGsut court httam dengan tumit setinggt 2 inci. @
 39. 39. 94SE](E! 5 PAXAIAI{ SERAI}4UI!f. 2 - PEGAW{T IVAT{ITA A BUTArA AAM. E&CAE 4 DI JIXTT 4p9& 2 Dr oo.JET (yAld BDRTIA$ AAHAJAI I DTIAHU
 40. 40. PAT,AIAITSENAGAU NO. 2 _ PECAWAI WANITA MengEndungi i al lentan pa-njengputih 2 poket (stir pockct} di bawsi kiri {ctc1 dsn l(anaIl b) Ssrunt.pltih lurus dengan lapissn di dslam dan lpat€n ke Danagran hadapan { ranpa bclah ) atau seluar panjang ::rjlo,.o-l puEn lurus c) Topi Bourl€rBiru Celap dan lencana sulaqr Bul6n Sabit Meral. ru(a merraka, tudung, hendaklah tudung pullb t€npa corak dsn ornrasqkkankc dalafr lehe, baju. d) Epolet btru getap e) CoJetMerah pendek { pegawaty€ng berhek ssnaJa ) t) Med. Reben. gl T€g Naara(di sebelahkan€n ) hl Tanda Neaeri(di kiri dan kan6n lenganb4u l il Lsmbar'g Butan Sabit Mere}I I kiri dan kanan lengah baju dl bawah Tanda Negeri ) j) . 8 Butang Bulan Sablt Merah. Barat - 4 di Jaket Kao - 2 dl Oojet (pegawaiysng berhak sanaja) - 2 di balu k) IGsut_court iitalrr dan tuoit setinggi 2 tnci 6erta stokin mengikut wft.na kulit. @
 41. 41. g.EEE!EU-E PAXATA{ AERAGATU ItO, 3 - PEGAJyAT WAflITA. TOII EC'WL.EREIAU ADLAP EPOI,ET AIRO AEU|P qOJET IIEAAE SEPAAANq f'ANa,aF.natx I ! A BUTANO ffIM: ; !@a POAET AASAII 4 DI JAITT gi& 2 Dt Cto.tgf fYA.dc BERTIAI( 6AIIAIA' grlRT PUTIH ' IIICT DT !AT'A}I IIAAS LUTUT ATAU IIARI]IIG LURUS FUTIH DEIIOAIT I.APTSAII DI DAIAM D.AII I.IPATATI KE DAI.A![ - EAII'GTAJT IiA:DAIAT IATIPA BEL6g ATAS gELUiut PAIUAI|O LORUS PqTIH M,SUT COI'RT IlII6.!t s&Rtrt tl 2 IIICTTIII(KII
 42. 42. pAri?ii4dgERAcAu no, s . :pDcawAr WAIrITA MengoJrdungl :. a) Jeket L€ngan Pendek putih 2 poket dl bawah I Blit pocket ) ktt dsn k€nan. ' b) Sldit Itutih 2 inci di bawul paras lutut atau ss-runglurus putih dcngEn laplsan di del€rn dan lipatar ke datam di babagi€t hadapan tanpa belah ateu gelual panjang lurus putih. c) Topi Bowlef Biru Gelap lencaia sulam Bulan Salrit Mcrah d) ,Epolet biru gelap el Gojet N{erah sepasa!8 {Pcgawaiysrg berhak sahajal fl Medal Reben. g) Tag NrJna {dt sebekn kararl) hl Tarda Nege.i (di kiri dar kanon lenga! baju) g) Lambang Bulan Sabit Melai (di kiri dan kanan len8an bdu di bawai Tanda Ne8e.i) h) 8 butemgBulan Sabit M€rah Eg!!t - 4 di Jakel K.all - 2 di cojet (Pegawaj y6rg berhak sahaja) - 2 di balu il Kasut: court hit6m dan tuFlit setinggi 2 hci serta stokin mengikut warna kukt. m
 43. 43. BDTI<AYEN 6 4A- BELIA.IgAJ{ITA
 44. 44. Mengandungi :- !r| Jeket lengsn panjang putih dua poket di atas {Fatch Pocketi kiri dan ka.rran. Jtka memalai tudung hend6-k161 tudung putih ta4pa corak dan dimasukkan ke dalam leher bEitl. b) Seluar Panjarrgputih lurus alarl sstung putih li.uus. c) Beret Biru Celap dan lengatla logaln Bulan Sablt lvlelElt d) l,any6.fd Hitstn tida! berbunga denS€n hook dan wtsel. el Medal Rebcn. i) Ta8 Nama lsebelah kanan) c) Tanda Negeri (di kiri dan ka.nan lengan baju) h) Lanbang Bulan Sabit Me€h {di kiri dan kanan iengan bqju di bawah Tanda Negeri) i.l I butang Bulan Sabit Merah X€c|l 2 di bahu 2 di poket atas . 4 dt l6ket Butang ketip di sebelah dsl!$ dianta-ra b[teng-butatg di y'ur."t) i) Kasut Kulit Httam (tumit ratal bertali untuk Ah[ PBS dan Stokin Hita.m: lId
 45. 45. a$NSYE 6 UADAL AEBEI| TIAIT YAryOSAMADI JAIIIT LIPAT A ITCI 2 POIIIIT ATAA 2 DI BAHU 2 Dl Poltr? BulAt|G KEI]IIP DI BEBBLATI DAUUV AAIRT )PUTIH 2 ITCT Dt 'AWAIT PAI'ATI LUTUT ATAU AARUIII{' LURUS PUTIX DEIIGAII LAFlaAJfl Dt DAL6I'I DA.NLTI'ATAII ttE DA'AM -EAHAANN KASUTrULIT HITA!,I EA!'APAII TAI{PA TUUITX,ATA AEIAH ATAU EERTII'.! DIIII SELUAII PAI{JTIIIO ET,dXITHTTAM LURU{' !mIII ta{a4!!It{!tNLEE!4&!t!!i
 46. 46. IPBAI/BSLIA - WANITA Mengandurrgr:- a) Jeket lenggn pendck Putih dua pokct di atas {Patch Poclet) kid dan kEn€n. b) Skirt putth 2 inci di ti;$,ah'paras lutut atau samng lurus putih dengan lapisan di dala-rrr dirn tipatan ke ddam di bshagtan hedapan tanpa betsh atau s€luar padang lurus putih. c) Berct Btru Gelap dan lencana logatn Bulan Sabit Metah d) Lanyardhitam tidak berbuflSadenganhook dan rlsel e) lrleda.lReben. f) Tag Nama {s€belahkar1an) gl ?anda Negeri {di kiri dan k8nan lengan baju} h) I-€tibqng Bulatr Sabit Melah (di klri dan kanen lelgeJt bqiu, di bawsi Tanda NeSeri) i) 8 butang kecil Bulan Sabit - 2 di bahu - 2 dr poket €tas " 4 dl Jakct - Butant kctip {di sebelab daLa$ diantara bubnS-butang di JoLlet) jl Kasut kulit hitam b€rtali dan stokin hitam. @
 47. 47. ' sEH:SYll[5 P/IKAjAN S&RAGA![ NO. Ct gnLIA/pASUIiA[ BA]EUAtrIUIiARELA I{AITAIdN xEI{ORIIATAN - ItjILlIA D$n4T BInO $pt At ue!444U:!!p!re eux4!!!!aroB44) BANYA SEIiUAIDENCANPDMATAIAN Sf,LUAB LU]RUS PUTrlIl SAU.{IA
 48. 48. EAI!{IAN BER.AC}A.DI (). 6A - BDLIA /PAAUXAI{ B4TITUAN AUTAREI.A rKArr.alurtsElroRturqas,:_gasE:a Meltllanduogi:- nl Jaket Putih lengxn panjang. b) Seha-r Panjang Putih (lurut tiada lipatan sebelah.barreh dan sstu poket di bel6l€-ng Eebelah kansn dan poket hedaFn 3erongl c) Tsg Nama (di sebela!. kanan) dl Medal Reben. e) Epolet (kain y&rg $arEadijahit lipatan 2 inci) f) T6.ndaNeteri (di kiri dan karrar lengan bajLr) gi Lsmbang Bul€n Sabit Meral (di kid dan krrlan lc.lg€n baju di bawah Tanda NeBeri) h) E rutang kec:l uulalr Sabit Mera}l - 2 di balu - 2 di pokei atas . 4 di Jakei . Buteng Ketip di sebelah dalaJDdiantara buidlrg-butang dt Jal<et. il t€nyard Hitam tidak berbunBa dcngan hook dan wisel. j) Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala lo$|rn dengan lambang - tlrrlan Sabit Merah. kt ltusut Kulit hiram bertal. l) Stokin Hitam rjrl llackle Merah n) M€lla Nlerah ( satin ) o) Srrung Tangan putih sepasang
 49. 49. , 6D,!!glD{ E !?AI{ATA[!&&!@U:U!LEqj!I,&IU!!f ruKAffn4'NruAr sUrARltLA I{iWA&3IL$!IIORM4I4fi-: III!4 EXRUOE,6! MArLA Mll'lAH LENCAIVALOOIIM { saTrN I EAM trAt{ rA{G aAt A ItlilAltlT &liFAlr B A ICT MEDEI, REBDIII T,ANDYARD ATD6X llril'lDA IfECIELI I'EREUIIOA IiOOK O IYTSEI a BUTAI{O ICCIL BSM 1 I'I BAHU I DI POXET ATAI' !' DI BA.'T' I'ALIPIIIIO(}TING ITYLC'I{PUTIII I'BIIOAII X,/!JM!ANO T'AM T'E[.UAR POTTTI I,URUA DUA.POI(ET IIEROTIG [U|D"{PAN I'AN IIATI' I'OfiET I}EI.iAXA|[O ar&llEIlIH lladAlv I!6UT KULIT HTTAU ADRT/I'I DAN STOXIN ITITAM DARI SAXD4IIGAN IOI(rTATAS IABAEAII (PATCllt:Ocrutl 1- f .,:-,--t lor_;J rm Eil
 50. 50. NIengandluigi :- - a) Kemeja Rrtih lcngan pefide,k {masuk ke dalam). bl Selual Panjang Putih (lurus tiada itpo.tan sebel€i bawoi dan satu poket di belekan!: sebelah kanan dan poket hadapan sercng l Tag NDma (di sebelah kanan) d) Medal Reben. Epolet - kain Jrang'samadi jahit lipata.n 2 inci. Tdnda Negeri {di kiri dan kanan lengan baju} cl Lallnb,rng Bulsn Sabit Merah (di kiri dan kalriul lengan b4u di bawol Tanda Negeril. h) 8 butang kecil Bulan Sabit Merah. - 2 di b€ftu - 2 di poket atas - 4 di baju - Butang Ketip di sebetahdalafi diantar"r butang-butang dlbaju. rl Lanyad Hitam tldak berbun8a dcngan hook da.nwisel. t Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala loga.tn dentan lambang Bulan Sabit Merah. kl Kasut Kulit hitarn bertati. l) stokll] tutam. m) HacldeMerah, n) MaIa Mela.L {satin}. o) Sarurg Targan putih sepasang. @
 51. 51. SEXAYEN5 EERAGAII !roJL:-Ai9@TA-.A!4!.Q!AlIs .P/rxAJAIt :EAJIIIA TANDA IiECEMAAAI'I 9 IUTAIIA IIAAA ? DTFAIru I Dt POI|ET AtArt 6 DI EA.TS :TALI PI||OGAllq TY|I'II BIRU OTLAP DDTCAX LAItrSATA RAM !|EIVAB BUTUOqAP DUA I'Of,lgt aERoI{Ct HAT'AIAT DAII (IATU POII&I AE!,AKANO I'EIELA$ KAI{AIT ,fIAI'A LTFATAIf I'I AEB'L.AA BAI'ATI
 52. 52. ApRAeAr[ !fO, 6 - !![GGSA_]![E9IAIE:]V,AI|TA P.AIIATAT{ llcngandungi :- a) Baju Kemcjaputih lengan pend€k lr) Selu€i Panjang biru gelap c) TaIi Pinggang nylon biru gelap seria kepala lc8am Bulan Sabit Merali d) Kasut Kulit hitain bcrt:li q Logo Bulan Sabit Merah (sebclal kanan & krri lenSanbajul Logo Bulan Sabit,Merah (di potketbaju scbelsi kiri ) - g) Peqgenalaq Ibu Pejabat Kebarrg8aan/Cawarlgan (sebelah kana! & kiri) lengsn h) Nama (sebelahkanan atas poket d€ngan tulisan jahitan putih berlata.r bels]{sng hitarn) il Tanda Pengenalan (di atas poket sebelah L,lrl atAs dengan tulisan putih berlatar belakang hitarn menggunakan perkataarl "KECEllAeAtPI . l) Bcn.t Biru Crlap dan lencana IogamBulan Sabit Mer€lt l<) 9 Burang Biasa - 2 di ba_hu 2 di pol<et atas 5 di baju - Butang Ketip di sebelai dakm diantara butang-buteng bdu. @
 53. 53. SEKSYHI{ 6 lwaiNtltat I.€IPI KELTD/TR T,AIIBANO BAM PUTTH {cq94E-8}_.._ T,iC| IIAMA tooo E€rM .IDKET EULIT tflT,M TALI TIIICI(IAIIA NIII'II BIRU CELAP DEIIGAII LAltrAA{O BAM EARUNA TA{OAN AELOAR BIRV OEI'F KT'LTTHITAM ouA PoKAT AAaOTO IIADAPAI{ DA!' AATU POKTDT BEIIU(AI{O srrBtit AH tgu{AN TIIADA I,IPAI'AI{ DT SIgBET,AHB,IICIAII IIA8UT AOOTIIUI'JT I HrrAM PANAno IPARAS LUTUTI UrND4le{!LES![4U,rylAe P-E}JXANG d93Ai SAMA DAJU,TAIIPIN€GANG DAN STI:LUAI{ sA!'1rluH E;lt! SEPERTTPA(AtAN SERAGAM'AI1DULANS No 6
 54. 54. lAtsdIAI{ SEE4GAiI NO. 7 - UNIT I(ECEItrASAN E&R!4qTOAUIALIEItrUI - WA'IIITA Menga.ndungl:. a) Baiu Kemeja Putih lengan pendek (salna sepeiti Pakaian Seragam No, 6 - Anggota Arnbulrns) tt Kasut Kutit hiLampanjang(longboot I (:l Tag Nama ( sebelah kanan i dl Topi keledoi waJna pulih bersama logo Bulsn Sabit Merah di bahagian hadapan. e) Jekct kulit hitam, b€rsama log! Bulan Sabit Merah di scbelah kirl hadapa! dan lolp Bulan Sabit Merah serta perkataAo Ambulans Bulan Sabit Mersh Malaysia di bahagian belakang jeket. I) Sarung targan kulit hitam @
 55. 55. lrErllxENE IAMlAtraER aA.$rN'c. q_:_DpIdAlI(4tfAn:S,AlNAlUlrlIflq lv4urtral t,Etfc/llta II,GAM IlaM (BEI,IAI LAI|aATA l{IM !'OIT]ETATAA T,Af Plltooarlo r 8 AUTAIIS KECIL iiciN tutm DrSt/l DEI|OAI{ LAMltAltO 2 DI AAHU a9!l 2 DI POXAT ATAS 4 DI BAJU SDLUAR PUTIH LURUA DUA POIITT SEROIIG IIADAPAII DAII SA'IS PORTT BELAI(AN(i SIDBEIIH TI<INAN TIAI'A LIPATA]II DI SEBELAH BAVAI1 liaauT rlAl!|vas luTrt| (xA{ruT EreKoLAHl Dtll €TOITfiI PUTII' &4SEAtri!9!_!E{gA{ ...- -) 5! T sli I .'@1
 56. 56. * ffiiii ftf'l*x*#*ff'o'u ,,,u"un daram poket ke (Dua atas "' 3jix?iH.,ff"JJ,:x,0#;:,ln*:f"** potonga! dan rurus cl Botta {il Beret Biru Geiap dan lencara iogarn trulelr Sabit Merah. &!rtt-&l{.lh {iU 'Basebalt Cap'Merah pr_rt!h, ol Tanda Negeri {di kiri dan ksnan lenga! Dejuj. *#i?L".TffiXfit Merah kid danikff,"nrensan {di bajudi 8 Butang lGcil Bulan Sabit Merah - 2 di baltu - 2 di poketaias - 4 di baju - BEutang Ketip di sebeleh dalarn dis.ntara butarg_butang di futfrr nytondan kepqlabgari bertambang 3:$r,e'pesrne Bulan n, Kasut l(snvas putlh d€lr srokin pulih {I(4sut s(,kolahl l, l,anyard hitam fidak bcrbunga dengan hook d4n wiael. @
 57. 57. SILSC!EL9 f1!KA!0nLE!AAqAI4jA.:9::IACS jlAtrlAlgUASlrul{ARE-t'A/EELI4 . PAES,TAK-KAI{AI( ILINK} WAIi1IA B]ongr Bttfu opulP A LOCIM A6I' FAA/EELIA} IAEI,IA / PBIII .IIAFDB,AIL 1]AI' MENAH PUTIII iKr,t{Ar(-KAllrarrl KeluErA.T' PBSIVIDI t EtltoAL PAlt.IAra A'IAU LIEI{OAT PlEtCpEI( Lu|'AA I{EIUAR Trtll Plll{OQANO $TLON BIRU A]ELAP It]BNOAII LAIIBANI} a8I[ ADLU/IR PIUIIB LURUTIDU.I f'OIKET BDROr|O H,llilAPAN DIT AATO I'IOfiET XAAUT ILIN1AA BI'L.AITANG PUTIH DAX ETOKIII SI'BEI,AH IlANAlf PUTTII AIADA LIPAI'AT Dt |AHLI sEraoLAHl fltnpr,alt BAlIArt KABUT KULTT IIITAM AIDI,UARBIRU OELAP BERTALI DAI{ UITTUK T]UOABLUAR aT,orlllr r'uTAultBal BlCl P8A M]EA.IIJDING , c t r^*"tl
 58. 58. llengandungi:- al f<emeja.T.PBSMMlengai.pejrdek/lenganpaqjang. bl Tag Nama ( sebelabkansn J. c) M/llslb {i) Berct Oblap dengaB lenca.na logam .Biru Bulan Sablt tsqla!3-Itasat (ii) .Baseball Cap" Merai l,uiih. di K.$rt:. i) pns _ 6ruu1 Lulit Hitam bertali dengsn $tokin hitam, iil Betia/rnanak_Kanak_Kasut l(anvas Putih dengan puuh. stokin ol s€taar! i) PBs - selua.r pudh, a {+* ffi#r*'ffij';;t ffi i}i+Hi$i ii ) Alrli Sekolal - Seluar I'ulih/seluar Mcnegah/sekot€h $:ragam sekolah Rend' IU
 59. 59. EEII8YEN 6 BA[4I4N,9E8AGA$ No' 10 PE(}a'ryAIDANLAJ!:1'!IN-ANoG-oI&: waNrr&lElllB4ryl E
 60. 60. Mengandungl :- a) BaJu kurung bis.saputih (tanpa cor-ak). bl Sarung,A'lineputih. c) Tudung Labuh warna putjh (tanpa coftk). d) Tag Nama (di sebeEh kLna_nl. eJ La$bang EuIa[ Sabit Mera]r (di seb€la! Hril, fl Tanda Negeri (di sebelah kirl atas lambang Bul€n Sablt Merah). gl K€sut: {i} P6{sv!t, Kasut Kutit Hitarn (Tumtt ruta) dsn stokin mcngikut kultt (iil Ahtt Bh'a Kasut Iknvas putih dao stokin putih @
 61. 61. SE:KS$YMN 6 PAIfi,AMAI[ SffiRAGA]VT ffilus[A,sAIUtA/ Kffiil[S
 62. 62. sExgYE$ 6 PAXAIAN UNTUr PETUGAADAPUR & $]{JIAN ILELAX] I ar8all 6 t /tT r"**) 2 t_l J .ts3ti
 63. 63. gE4,sY}lf D EAIqA!4INUITTUKPETI'GASDAPUN& SAJIIAN fiTANITA } E&RTT BIRV CIEIJ.P L&ITqANA LOCAIIi B5]IT l - - [ KTM[.'A 'T'PBA 'T LEIVOANPAXJAICO +l ATAU IDI!|OAII PEI|DEIi LEPAA IIELUAR TAA IIIMA laito BEld T'TLI PIMXTA IJTIOI{ IIRT' OII,AP DEITOAII I-AIUBAITA asM BEIUAR STRU OELA! (IERIESUAIAII} Qt ltt BooT wtRtfa HIT.Alrr anngla @
 64. 64. . SEI(SYILX-J PAKAIATT{!'ET BUIT' AI{GGOTA PEIrIEUT.IIAT DAIAItr AIR PBAISM I&-E!,AtIx_0s]f,AN-ITAI trl
 65. 65. . s.!cagEE[_6 paraeren rx poruoes ptnorm qn r"""* (""*o ,. "ffi#*NTELAMAT LII,^ICANAAULAM lstr PEaAWAT) LE.NIoAI{A LOOAM prlroencaJrpFErm$c ld
 66. 66. SEI(sYEN 6 EAJgllgJAr{ PBSMU LELAIq-c]IAI{IIA PAI{DAIIGAI{ DA.E! !&LATANG LOGOBAM B9SIATAR BEI,AKAIIC PuIIH lftE!'rEcToR) PERIqAAAI{ SULAI SAITT MERAII MALAYSIA EERWARlrA Puiftr IRETLECfoR)
 67. 67. EEtsCIlI!_O TOPI-IEAIIEBAI,,I/ GA&I-EAB$J4XI CAPI I'IPAJ(AI A&RBA]frIA (VN8T N PBAMM &E&AAI & WAXf,lAl P3npAloAr{ pAalgag4l4N IIAJI{ EAI::DU TIITA1TT LOGO B$M JALUR TIOT'I SEPERTI PEAIi CAF UJTHAT AAMEAR4TAH DI 8AI(arpX al PAND.A.I{OANDANI.TPPI I&{IN EAIOU HTTAM toco FaI[ JIILUR 1O}'I AEPERTT PEAI( CA} IILIIIAT GAMBARHIAH D! aEI(SYEI 8rl PANp.awga{ lq48ll!apa84N IIAIN PUTIII LO(}O 8811d XAIN IUEI AII PERXATAAAN IPNAMII' NOTAr .IALUIT TOPI ' I}A$EBIIIL CAP' UTrffUK PIOCAWAI ADAI,AII AAMA SNPEItfl JAIUR TOPI 'PEAI( CAI'I TLIIIAT SEKAYEN AI ,kE
 68. 68. BEXBYEIT 6 PATAIAN 1 VEST N PBAMM UNTUK PETUGAI' AMBUI,A]IS LELAHI & WANITA looo EI|M PERI{ATAAJI BULAI AAAIT PERIIATAAII MER H llAUiYsrA IAUAUUU{F' DtI{Ol]t truRur DEIIGAII HURUT FUTTII LUfiIITAB PUTIH I.VMII{AA JALUR PUTIH LUt!l|AA
 69. 69. AEKgYEN 6 PAT(AITN4 VE.AT' PBs Nt LELAIS 6 WJINtrTA PAITDATIQAI{DARI BEI,ASANA c rcGO BSrtr PIIRIIATAII BUI.A$ SAAIT !{ENAII IIIII.AY6IIA JAIIB PUT'II DENAAN IIUNOT LUIIITIIA{I PUTIH t,nltA{A !|OTAT . DIPAhI L&ZD|IiYA aAEUAAA BEI|C.A![A . BoIEH DIPAXAI Defi(rAr 'AJO dT, pBeMlf . BOIEH Dp/u<AI DEittOAl{ BAirO BIA9A
 70. 70. sffirKfiivlffils 'rf $ffiNhS,IRAT JAfiTATIh,N- .NAWilTAN NALA,M PB#$IfrIVI
 71. 71. !!EITSXllNJ 9EfldBAIIIAXSA.IAN-JAIIATAN pal4r! PBSMrU YANGI,AYAK IIEIiIAI(AI PANG|IKAT Irtl geflatrd .tatraton I PenaunE lDiRaial Seri Faduka Ilaainda Yans DiPertuan Asonr 2. Preslden 3. Tinbalan Pres{den N6lb Presiden 5. Penasihat Kehornat &4ir!ryql4qlc4aqe4rq 7. Tinrbalan Pengerusi Kebellgsaan 8. Naib Peng,erusiKebaogsaan 9. Beldalari Kehormat Kebancsaa! t 0 . Pereawai Yans Di Pllih (,hli NEII) t l . Ahii-Ahli Jawatankuasa Kebangsaan STA. IBU PN']{AAT I{IEBAIIG{'AAII lBfi Senhfirl Jawat8n 1 SetiausalE Agung 2- PertpFJah Ketua Baha-sian P€gawai Bahagiatr 5. Peg€wai Perkhidmatan Kecemasan (ESO) 6. Penolong PegawaiTadt,ir {Banagianl 7. PeDbartu Perubatan Ambulans (AMA) CAS'AT{G,AN B Serrdtdl Jawatan l. &!r44s IBiEaja) 2. Pe11]lunq 3, Penasihat Kehormat 5, Titnbalan Pengerusi NaibPenserusi & lI {l 7. Pengarah 8. Penolona Pengalah {Latihan, Belia, dan PBS) 9. Setlausaha Kehormat 1 0 . Bendahdri Kehormat t t . Pesnwai Perubatan Penguasa Raleatal MA.ISRN Kuarterrraster Al i Jawata.nkuasa Cawaigan t5, Duta Muhibbah reil
 72. 72. STA'I. CAWAITGAN Ecnardl Jawatsn Pegali'aiTadblr Cawangan NdibPeryerusit&lt l,atlhan, Belia, PBSdan Kanak-kanak Pembsntu Perubatan {MA/S PATIUKAII BAITTUAN SUKARELA K)msndan Penau Pemlmpin Belia Ketua Utallra Penolong Ketua Seksyen I{AITAK-KANAI( 8u Senaral Jav'aten 1. Penaurq { l]uru Besar Sekolah I PeAawai Pemlmpln Kanak-Ifulak P,:nolong Pef,awaiPemimpin lsnet-Ksnak Eil
 73. 73. SEKSYE}T s $usulvAI$ PANfr}['K.,AT PMGA,STA:I DAN ANG(iOT.A PBSlttUt:
 74. 74. SEKSYEN 8 PANGKAT SUSUNAN PEGAWAIDANANGGOTA PBSMM LENCANA KEBANGSAAN CABANG PBS BEI]A CABANG KBAgBBM Trada (SPBY6n9Di 5X Binlang xBB[!Bt/t (DiR.ia) 4 X Bintang KBBBIIII {BukanDiRaja) 3 X Brnlang t Naib KhI. KBBM 2 X Biniang Kht KBM ANTNEA I X Binlang a Naib 2XPip lXPip Belir/PBS) a N.ib KtN (t8 (2) Kht (63)
 75. 75. LENCANA CABANG PBS BELIA 1X supt.) Belia,PBS, Klri. Khl. Eelia 0vrA./sRN) {Eso) Belia (64)
 76. 76. NOTA: K = Keris = Junrlatih lremakaiLencartaJurulathsahaja B = Binlang Pensyarah Profesional dan Doktor ibenarkan M = Mahkota menggunakan pangkat(M) apabilamerekamenjadi P =, Pip Cawangart Cabang. ahlidiperingtkat atau V =, Calit Penbantu Perubatan (MA/SRN) dibenarkan menggunakan (PPP) apabilamerekamenjadiahli diperingkatCawangan atauCabang- Seseorang Pegawai bol'thmengekalkan itu pangkat yang tertinggi yang pernah dicapainya dalam PBSMM, dengan syarat mengambilkira jawatan yangdisandang sekarang. (65)
 77. 77. s€K5rEFI-! '_-,-i!r!.rgB@r!$;: ------.!t!!.!r!EEir'-i:'* st! ffi=m t6E
 78. 78. gEIGYEN 8 JALUTR tElialua!&lcMNsJllT-jg4Ngs{Lpr :r'Opr BAWAH rNr PEAI( OAP lrlll@r.lq EI/|AS @
 79. 79. snKSYEN_! , orpritrrEmrrrrr^Krmtsrrorrr0,r;6;t;ffi i- . 301€lDFrrtrm[AHtfrr,rt ti0_ZtBitilMEllWA[Elrln, ut^c|x| FErctcsuffrloat II tol||tll r DrttlAl ttrsrlu p rltritro.,rrxrJl.ffitFffiii r&wrrt. stu;m0ittra;ti;iF;im;fi ;;iiffi umurprclw^tt a F Ai ||rr0il,urrrrM,ttBfirfiilt,[i3[fl, r{[8ir, fipp, p DAt siMJt . t(31l|, rtt BowuB fitr. rlilpt J^titB!&rr orr clttsr y rrlr lt $ utrui Ptolwl|ltm EU^XA| p,tinMt pr,Dr[iB JA. ptt l_{!j
 80. 80. SHl(friYENil 9) GAW,IBIRAJAH PAIIGKAT L,Ef'[CAN,A, PASUI(/ANI BA$$TUAI{ SIIIffi'RffiLA (PBSI ms EF}L[A
 81. 81. !&sExE+14 pAlIOlELl aAMBAnA.TAII LE}!C.AIV.6, EllItlJ,KAd,&t{TMlLCnI(,4R'rcr,Al4ECt_- &tulqNAn4{n t. II|ETUA UTAMA BEKSYDII I $!rua ani€YlrN I PATOLONG I(STUA AD(AYEN TIADA PERUI{TUI(A Iqil
 82. 82. 9. E_ptsEtl.EN EELIA_ |LEJqAXA-SAIT S4I-4!I4B4d4!II.EI[SASAT!!NSI{AT l rurTUA UTAMASIOKAIET laEllot,Afl ltBlfltroaHl I NIII'UA EEKSYEN pEKOLAH ltrt!fl rcAlll PDN. KBTUA SEXgYEN lqJrKoLAnMENS oAnI IIADA PERUN'IUKAN TIOTA, TIADA PENUIKATATP/INCIfA'T BAGI PAAUKAIf KANI('KAIIAK AEIIOUII 'ril
 83. 83. S}TKSYH}N 10 ffiAn/iltsAffiL.A*IAH KMffiUPUXfrs'N Lffi):NCltU'A
 84. 84. qEfiE!8r.1I! xrouburren r,oucan a {ruRULATn{ t'BBtfltr w
 85. 85. AEBTYEN 10 rmivpuKfiLpcANA@ td
 86. 86. gEn_$aENlp_ IIiEDUDUXAN ND$CANA KECIIIIAPAN BI''IA D!-E&BE!AS.!&N9AILlSS ll^II{ YAIIoiiatua Dr.rAalr LIPATAII 4' TAI1IDA ETEru T?AUBANOSqM LEI{CAJ{/! SAXOIAH i - ' ' . LAI{DYAIID HITAM'f II)AII TBERBUIII}A LEI(CANA-LDIICASA l{F,CEllAIPAI! gltliuxAn LENcAlialrlNcrrull,Enugll&r,aNyA G { t1 4 ^ nL_/ _/ UL/ - r) oc) _-/ -/ .a) /1 J T-, /- pE& LBIICATIA.I,EIICA,TIA I(ECEKAPAN DIJAIIIT Dt B/IIIAOTA! ITADAPAT{ LIFATIIII !.Errofl Blfu Wl
 87. 87. g&4gYEN 10 KEDUD]I'SAN LET{CA$ATrSCEKAP4I{.IgNAJ(-I{4NAK . Dt SEBELA$ LENCAN llIRI KAIT! TAI{O AAMA DI.'A,TI!T LIPATAI{ 2" TAIIDA I{EAENI LAIIDYARD EITAM TII'AII EER.aUTAA AUAUNAN LEI{CAIIA MIiI{GIKU'I PEI{ERIMAAITA [aI& L&I{CAITA.LEIICA'fA ITECEKAPAi| DI.'][I|TT DI BAIiA6IAI'I TIAbAPAIf LIPATAIf LEIICAI{ EAi'U VA

×