O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Shree swami sakha march 2015.pdf - final ank

1.843 visualizações

Publicada em

This magazine name is Shree Swami Sakha. this magazine is based on Lord Shree Swami Samarth, Akkalkot. this magazine's editor is Seema R. Vakhare

Publicada em: Mídias sociais
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/FFQ9o ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Shree swami sakha march 2015.pdf - final ank

 1. 1. ceeuekeÀ, cegêkeÀ, ÒekeÀeMekeÀ, mebHeeefokeÀe / meb®eeefuekeÀe ë meew.efmecee jepeWê JeKejs `Þeer mJeeceer meKee'(ceeefmekeÀ) He´Oeeve keÀe³ee&ue³e efjOoer meove, yeer-efJebie, ogmeje cepeuee, ªce veb. 204, jeieeF& ceelee cebefoj jes[, ieCesMe veiej, [eWefyeJeueer (He.) lee.keÀu³eeCe, efpe.þeCes 421202 ceesyeeF&ue ë 9619630035, 9987496136, 8655004586 mebHeeokeÀer³e ..................................................................7 ceeveHe$e..................................................................... 8 DeeYeej! ................................................................... 9 `ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es vewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je............12 DeO³eeeflcekeÀ cenlJe Þeer mJeeceer ke=ÀHeeefleLe& leejkeÀ ceb$e, j#eCe ceb$e, Þeer mJeeceer mebosMe....................14 Þeer mJeeceer meceLe& Þeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJee ..........................................15 `mJeeceer He´®eerleer', efHe´³e jepeWêpeer (keÀefJelee)......................................16 Þeer peieodiegª Þeer Jesoe®ee³e& Heb[erle efMeJeevebo cenejepe, ieeCeieeHegj ..............17 ceeies efHeÀªveer Heens .........................................................18 cepeuee Deeues DevegYeJe mJeeceeR®es!...........................................18 Deejleer meodiegªb®eer keÀª ³ee! ...................................................21 cepeuee Deeues DevegYeJe mJeeceeR®es!! .........................................22 Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer ceþ, ef®eHeUtCe, efpe.jlveeefiejer .......................26 meHleHeoer Iesleebvee efJeJeene®³ee JeeìsJej........................................27 `Þeer mJeeceer meKee'ceeefmekeÀe®³ee He´keÀeMevee®eer ceeuekeÀer Je Dev³e ceeefnleer.........28 Þeer mJeeceer meceLe& ceþ, JeWieguex - meeJebleJee[er .................................29 Þeer mJeeceer meceLe& ceþ, HeveJesue .............................................30 J³eekegÀUues ceve (keÀefJelee) .................................................31 Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer meceLe& mebmLeeve, cegefle&peeHegj ..........................32 oÊeiegª (keÀefJelee) ........................................................33 DekeÌkeÀuekeÀesì efveJeemeer Þeer mJeeceer meceLe& cebefoj, DebOesjer .......................34 Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer ceþ, HegCes..........................................35 Dee³eg<³eeleerue meJe& He´keÀej®³ee ogëKeeb®es efvejekeÀjCe...............................36 Þeer mJeeceer meceLe& He´ieì efove He´mebieer He´keÀeMeve meesnUe efJeMes<eebkeÀ mebHetCe& ceneje<ì^ Je ieesJee jep³eele efJelejerle nesCeejs ceveëMeebleer Je DeelceefJeMJeeme Jee{efJeCeejs mJeeceer YekeÌleeb®es SkeÀcesJe ceeefmekeÀ Je<e& 1 ues DebkeÀ 1 uee keÀu³eeCe efpe.þeCes Heeves60 Deblejbie shreeswamisakha15@gmail.com efkebÀcele 25 /- ©He³es E-mail ID shreeswamisakha15@gmail.com keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ Þeer.jepeWêpeer Þee. JeKejs meensye ceeveo mebHeeokeÀ Þeer.efceLegvepeer cees. Heeìerue meensye cegK³e peeefnjele J³eJemLeeHekeÀ Þeer.meblees<epeer n. meeJeble meensye keÀe³ee&ue³eerve DeefOekeÀejer Þeer. efJepe³epeer De. meeJeU meensye cegKe He=<þ mepeeJeì Þeer.Yejlepeer o. meeJeble meensye DebkeÀ mepeeJeì Je ceeb[Ceer Þeer. He´efJeCepeer efo. ogiepes meensye ke=ÀHeeefmebOet Heer.Deej.yeer. keÀe³eÐeevegmeej meJe& peyeeyeoejer keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ - Þeer.jepeWêpeer JeKejs ³eeb®³eeJej jeefnue. RNI No.MAHBIL/2014/58210 5 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 5
 2. 2. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 6 cee®e& - 2015 1) Deej.Deej.cegUerkeÀ - peUieeJe 2) DeefYe<eskeÀ pewve - JeOee& 3) yeer.[er.yeeieJes - efiejieeJe 4) yeer.Deej.Yeesmejs - meebieesuee 5) Yeejle HesHej Spevmeer - meebieueer 6) ®ebêkeÀeblee v³etpe HesHej Spevmeer - YetmeeJeue 7) Yeejle HesHej Spevmeer - OegUs 8) oÊej oeme v³etpe HesHej Spevmeer - efcejpe 9) %eeveosJe mejesos - HewÀpeHetj 10) Oeve$ee Sme.ìer. yegkeÀ mìe@ue - ef®eKeueer 11) peeuevee v³etpeHesHej Spevmeer - peeuevee 12) p³egHeerìj yegkeÀ mìe@ue - HegCes 13) keÀ³³egce MesKe - Deewjbieeyeeo 14) keÀepeer Smeìer yegkeÀ mìe@ue - yeeMeea 15) efkeÀMeesj v³etpe Spevmeer - Deewjbieeyeeo 16) ceeTueer efJelejCe - Denceoveiej 17) ceesncceo jKeebieer - ueebpee 18) efkeÀMeesj v³etpeHesHej Spevmeer - ÞeerjeceHetj ÞeerJeìJe=#ecenejepemJeeceermebmLeeve..........................37 GHeemeveeÞeermJeeceermeceLee¥®eerkeÀMeerkeÀjeJeer?.................38 meeceeefpekeÀ Jemee - `HeefjJele&ve ceefnuee mebmLee' Heefj®e³e .........40 Þeer cenble jeceevebo MejCe jeTU cenejepe .................. .42 ÞeermJeeceermleJeve.............................................43 Deece®es He´sjCee mLeeve DeeojCeer³e Þeer.[er.[er.ieJeejs meensye ......44 efJemeªkeÀmeeceeriegªHeeogkeÀebvee..............................49 `ceeTueer', `Þeer mJeeceer meceLe&', `kegÀHees<eCe' (keÀefJelee) .........52 `ke´ÀeF&ceefjHeesì&jJesuHesÀDejDemeesefmeSMeve'®³eeefve³egkeÌl³ee.......53 mecevJe³ee®eerosJelee-ÞeeroÊe.................................54 veJeme keÀMeemeeþer? .......................................55 meceepee®³ee megjs#ee J³eJemLesle Heesueermeoeoeb®es ³eesieoeve .........56 mveeve keÀjleebvee ...., osJeles®es oMe&ve .......................57 efJeMes<eDeeYeej/$eÝCeefveoxMe.................................58 `Þeer mJeeceer meKee' (ceeefmekeÀ)®es DeeHeCe ...., efJeMes<e GHeke´Àce...60 19) Sve ìer Hesiieerve ceveer - keÀesuneHetj 20) efveleerve v³etpe Spevmeer - ceeveieeJe 21) veeiesMe jeTle - veeieHetj 22) Heer.Deej.veelet - keÀesuneHetj 23) HeeþkeÀ ye´ome& - veeieHetj 24) He´Meeble mekeÀìs - ieesJee 25) HeeþkeÀ ye´ome& - veeefMekeÀ 26) DeHe&Cee Spevmeer - meesueeHetj 27) Smeìer yegkeÀ mìe@ue - kesÀpe 28) mebHeoe Spevmeer - Denceoveiej 29) meboerHe v³etpe Spevmeer - veebos[ 30) efMeJece yegkeÀ mìe@ue - yeer[ 31) ÞeerHeeo v³etpe Spevmeer - veebos[ 32) Þeerjece Smeìer yegkeÀ mìe@ue - keÀesHejieeJe 33) ÞeerefveJeeme jKesje - DebyespeesieeF& 34) megYee<e v³etpe HesHej Spevmeer - veeieHetj 35) megjJemes v³etpe HesHej Spevmeer - Gmceeveeyeeo 36) GcesMe Smeìer yegkeÀ mìe@ue - HejYeCeer 37) ³egefvekeÀ Spevmeer - jlveeefiejer 38) ³egvee³eìs[ Spevmeer - meeleeje 39) Jner.S.yeeceCeskeÀj - yesUieeJe 40) efJeke´Àce v³etpeHesHej Spevmeer - DecejeJeleer 41) efJeve³e Yeb[ejs - efJeìe 42) efJe<Cet yegkeÀ mesuej - DekeÀesuee 43) ³ebie Fb[er³ee yegkeÀ mìe@ue - ®eboHetj 44) efJeÇue yegkeÀ mesuej - DekeÀesuee 45) He´uneo Hejye - ceeueJeCe 46) efveleerve MesÆs - keÀesuneHetj 47) Deke´Àce yegkeÀ mìe@ue - efYeJeb[er 48) jengue yegkeÀ Spevmeer - [eWefyeJeueer 49) efoueerHe kegÀuekeÀCeea yegkeÀ Spevmeer - yeesoJe[ 50) ®eeUerme ieeJe Spevmeer - ®eeUermeieeJe 51) meceerj HeÀ[kesÀ - HeÀueìCe 52) HejebpeHes v³etpeHesHej - keÀje[ 53) Deewjbieeyeeo v³etpe Spevmeer - Deewjbieeyeeo 54) efJepe³e v³etpeHesHej Spevmeer - veeieHetj 55) censMe Heeb[gjbie nyeerye - ³esJeuee `Þeer mJeeceer meKee' (ceeefmekeÀ)®es DeefOeke=Àle efJelejkeÀ Þeer mJeeceer meKee (cejeþer/efnboer) ns ceeefmekeÀ ceeuekeÀ, cegêkeÀ, He´keÀeMekeÀ, mebHeeefokeÀe - meew.meercee jepeWê JeKejs - ³eebveer $eÝeflekeÀe Deeì&med efHe´bìme&, Mee@He veb.1, Heesueerme ueeF&ve meceesj, efyeuee& keÀe@uespe jes[, keÀu³eeCe (He.), lee. keÀu³eeCe, efpe. þeCes. efHeve keÀes[. 421301 ³esLes íeHetve HeÌue@ì veb. 219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie veb.16, efyeuee& keÀe@uespemeceesj, ef®ekeÀCeIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, keÀu³eeCe (He.),lee. keÀu³eeCe,efpe.þeCes-421301 ³esLetve He´keÀeefMele kesÀues. (Deej.Sve.Dee³e. veb. - SceSS®eyeerDee³eS}/2014/58210) jep³e ceneje<ì^
 3. 3. 7 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 7 mebHeeokeÀer³e... Jebos ceelejced ..... Þeer mJeeceer meceLe&.... iesu³ee ®eesJeerme Je<ee&Heemetve He$ekeÀejerles®³ee #es$eeceO³es DeveskeÀ ®e{-Gleej yeefIele}s. meceepeemeeþer DeLee&le osμeemeeþer DeeHeCe Keejer®ee Jeeìe G®e}eJee Demee ceveele melele efJe®eejeb®ee ieeWOeU meg© Demee³e®ee. DeeHeCe ns keÀjeJeb! DeeHeCe les keÀjeJeb! Demeb vesnceer®e Jeeìe³e®eb. HeCe HeefjefmLeleer vesnceer®e Dee[ ³esle nesleer DeeefCe Deeleener ³esle®e Deens. meve 2007 He³e¥le efJeefJeOe Je=ÊeHe$eebceO³es melele ef}KeeCe kesÀ}s. Hejbleg ce}e SKeeÐee efJe<e³eeJej efkebÀJee pJe}ble He´μveeJej DeeJeepe GþefJeC³eemeeþer DeeHe}b mJelee®e Je=ÊeHe$e DemeeJes Demes He´keÀ<ee&ves peeCeJele nesles. cnCetve ceer lemes He´³elve kesÀ}s Je meve 2007 ceO³es meeHleeefnkeÀe®eer cegntle&ces{ jesJe}er. keÀener efoJemeele ns meeHleeefnkeÀ cegbyeF& Heemetve veeieHetj He³e¥le Heesnes®e}s. leodveblej meve 2010 ceO³es iegvns efJe<e³ee}e Jeeefn}s}s Je=ÊeHe$e DemeeJes cnCetve Hees}erme Je iegvnsieejer peielee®eer efyeÊebyeeleceer osCeejs `ke´ÀeF&ce yee@[&j' meg© kesÀ}s. ke´ÀeF&ce yee@[&j ®eer meg©Jeele [eWefyeJe}er(He.) ³esLeer} ieCesμe veiejeletve Pee}er. keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ Þeer. meoeefμeJepeer cne$es meensye Je ceeveo mebHeeokeÀ Þeer. nefjM®ebêpeer cne$es meensye ³eebveer KetHe cesnvele IesJetve keÀe³ee&}e He´ejbYe kesÀ}e. meve 2010 mee}er ì@ye}sì meeF&peceO³es efveIeCeejs ke´ÀeF&ce yee@[&j Je=ÊeHe$e Deepe ceesþîee (HegÀue) meeF&peceO³es 2014 ceO³es He´keÀeefμele nesle Deens. ns keÀjerle Demeleebvee Je=Êe mebHeeefokesÀ®es keÀece meebYeeUCeeN³ee ceeP³ee megefJeÐe Helveer meew.efmecee JeKejs ³eebveer Þeer mJeeceeR®³ee YekeÌleebmeeþer mJeleb$e Demes efve³elekeÀeef}keÀ keÀe{eJes Deμeer met®evee ce}e kesÀ}er Je lemes Deece®es He´³elve meg© Pee}s. Þeer mJeeceerb®³ee ke=ÀHesves `Þeer mJeeceer meKee' ns ceeefmekeÀ `Þeer mJeeceer meceLee¥®³ee' He´ieì efoveer DeLee&le efoveebkeÀ 22 cee®e& 2015 jespeer He´keÀeefMele nesle Deens. ³eemeeþer Þeer. Je meew. JeKejs DeeojCeer³e Þeer.[er.[er.ieJeejs meensye Je DeeojCeer³e Þeer.efveleervepeer leUHeos meensye lemes®e DeeojCeer³e Þeer.DeefYepeerlepeer peesMeer meensye ³eeb®es ceeie&oMe&ve ceesuee®es þjues. lemes®e DeeojCeer³e Þeer.meblees<epeer meeJeble, DeeojCeer³e Þeer.efceLetvepeer Heeìerue, DeeojCeer³e Þeer.Yejlepeer meeJeble ³eeb®es menkeÀe³e& ueeYeues DeeefCe `ke´ÀeF&ce yee@[&j' ®es DeeojCeer³e Þeer.nefjM®ebêpeer cne$es Je Þeer.meoeefMeJepeer cne$es, Þeer.censMepeer YeesF&j, Þeer.meblees<epeer YeesF&j, Þeer.pee@keÀerpeer efmekeÌJesje, Þeer.meesHeevepeer Heeìerue ³eeb®es ceeie&oMe&ve ueeYeues. ³ee ceeefmekeÀe®³ee mebHeeefokeÀe meew.efmecee JeKejs Demetve `ke´ÀeF&ce yee@[&j'®eer mebHetCe& efìce l³eebvee menkeÀe³e& keÀjCeej Deens. DemebK³e mJeeceer YekeÌleebveer ceoleer®ee nele Heg{s kesÀ}e Deens. keÀener mJeeceeR®³ee ceþeleer} HeoeefOekeÀeN³eebveer μeke̳e lesJe{s menkeÀe³e& Ðee³e}e nele Heg{s kesÀ}e Deens. GÎsμ³e SJe{e®e Deens keÀer, mJeeceeR®eer }er}e DeieeOe Deens. mJeeceeR®eer mesJee Ie[eJeer ne®e Deece®ee O³eeme DeeefCe He´³elve. mJeeceer YekeÌleebvee Dee}s}s DevegYeJe He´keÀeefμele keÀjC³eemeeþer mJeleb$e J³eemeHeerþ GHeueyOe keÀªve osCes ne®e Deece®ee DeÆeneme! Deecner DeHes#ee keÀjlees keÀer, Heefnu³ee DebkeÀeHeemetve®e DemebK³e mJeeceer YekeÌleebvee DebkeÀ DeeJe[s}. ³eLeeJekeÀeμe DebkeÀeceO³es yeo} keÀjC³ee®ee ceeveme mebHeeokeÀer³e efJeYeeiee®ee jenCeej Deens. mJeeceer YekeÌleebveer DeeHe}s ceveesiele, mJeeceeR®es Dee}s}s DevegYeJe, ceneje<ì^eleer} efJeefJeOe efþkeÀeCe®³ee ceþeb®es íe³eeef®e$es, mJeeceeR®es ogefce&U íe³eeef®e$es HeeþJetve Deecne}e He´keÀeefMele keÀjC³ee®eer mebOeer ÐeeJeer. ner vece´ efJevebleer! DeLee&le `Þeer mJeeceer meKee' ns ceeefmekeÀ ®ee}efJeCeejs Deecner keÀesCe? ns meJe& keÀe³e& Þeer mJeeceer cenejepe DeKeb[ HetCe&ÊJeeme vesleer} ³ee®eer Deecne}e 100… Kee$eer Deens. mJeeceeR®³ee vegmel³ee veece mcejCeeves mebkeÀìs otj nesleele ns DemebK³e YekeÌleieCeebvee ceeefnle®e Deens. Deece®ee HeÀkeÌle Keejer®ee Jeeìe G®e}C³ee®ee He´³elve Deens.
 4. 4. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 8 cee®e& - 2015 Jeboveer³e Þeer.jepesWo´ JeKejs meese. `DeeHeCe ¿ee meceepee®es IeìkeÀ Deenesle DeeefCe cnCetve l³ee meceepeemeeþer keÀenerlejer kesÀ}b Heeefnpes...' ns KegHeoe SskeÀ}b nesle HeCe l³ee®ee Keje DeLe& legcner mecepeeJetve meebefiele}e. ³eeHetJeea DeveskeÀoe Jee®e}s}s ieebOeer, efJeJeskeÀevebo Deepe veJ³eeveer keÀU}s. peerJevee®es KetHe meejs meboYe& legcner mecepeeJetve meebefiele}s. He´mebieer Deece®³ee Yeu³eemeeþer mJeleë $eeme menve kesÀ}ele. keÀOeer DeeF&®eer cee³ee efo}er.lej keÀOeer yeeHee®ee OeekeÀ lej keÀOeer YeeJee®ee DeeOeej... meieȳee YetefcekeÀe Deieoer ®eesKe yepeeJeu³eele. SKeeÐee peeotieejeHe´ceeCes legcner Deecneb}e meJee&ceOe}b ®eebie} ng[ketÀve les meceepe efnleemeeþer keÀmeb JeeHejeJeb ns vescekebÀ efμekeÀJe}ble... keÀOeer efvejeμesle Oeerj efo}e DeeefCe mJeHve HeenC³ee®eer veJeer Gceso... vegmeleer mJeHve Heentve leer HetCe& nesle vemeleele leer HetCe& keÀjC³eemeeþer O³es³e Jes[b nesTve mJeleë}e PeesketÀve ÐeeJeb ueeieleb ns ner legcneR®e efμekeÀJe}b. ``yeoue}su³ee keÀeUele keÀener meboYe& pegves®e Deensle cnCetve yeeU meeceev³eeb®³ee [esȳeele}e met³e& pejer veener yevet μekeÀleer} lejer HeCeleer nes. He´keÀeμeeves DebOeej Yeso}e peelees ³eeJej }eskeÀeb®ee efJeÞJeeme peeiee þsJe.'' cnCele keÀe³ece Deecne}e ceeie&oμe&ve kesÀ}ble. cnCetve®e legcner Deecneb meJee¥®es `oerHemlebYe' Deenele! HeCe SkeÀ Kejb meebiet keÀe?, HeeþerJej vegmeleb nele þsJetve GYeejer Ðee³e}e ieg© HeCe lemee oceoej DemeeJee }eielees....legce®³eemeejKee! p³eeHe´keÀejs Iejemeeþer cepeyetle Hee³ee®eer pe©jer Demeles l³eeHe´ceeCes Deece®³ee peerJeveele legce®eer DeeJeμ³ekeÀlee®e Deens. ueive nesJetve, meHleHeoer IesJetve legce®³ee meesyele Deeueer! lesJne ceveele efJe®eejner veJnlee. ceeP³ee Dee³eg<³eeuee DeMeer keÀueeìCeer efceUsue. HeCe legcner ceuee Hejle ceeleer®³ee ieesȳee}e kegbÀYeej pemee DeekeÀej osTve l³eeHeemetve SKeeoer He´efleke=Àleer le³eej keÀjerle Demelees, Deieoer l³ee®eHe´ceeCes efμe#ekeÀ yee}keÀeb®³ee keÀesN³ee ceveeJej ³eesi³e mebmkeÀej keÀ©ve l³eeletve YeefJe<³eeleer} peyeeyeoej veeieefjkeÀ Ie[efJele Demeleele. l³ee®eHe´ceeCes legcner ceuee SkeÀ efveefYe&[ ðeer yeveefJeues. DeeHeu³ee J³eefkeÌleceÊJeeJej l³eeb®³eekeÀ[tve mebmkeÀej, mebmke=Àleer, HejbHeje, ®ee}erefjleer Je Deeoj Demes Hew}t Hee[}s peele Demeleele. DeeHeuee vesnceer DeeojHetJe&keÀ mevceeve keÀ©ve $eÝCe HesÀ[C³ee®ee ne ef®ecegìYej He´³elve ceer kesÀ}e Deens. ~~ Þeer mJeeceer meceLe& ~~ ieg©ye´&cne iegªefJe&<Ceg iegªoxJees censéejë~ ieg© ë mee#eele Hejb ye´cn lemcew Þeer iegªJes veceë~~ ceeveHe$eceeveHe$eceeveHe$eceeveHe$eceeveHe$e meew.meercee je. JeKejs - mebbHeeefokeÀe
 5. 5. 9 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 9 DeeYeej ! $eÝCeefveoxMe !! Þeer.ÞeeJeCe JeKejs Je mJeieea³e meew.YeeieeF& JeKejs Þeer.Oevejepe efye[Jes Je meew. keÀewMeu³ee efye[Jes DeeF&veb yeveJeueb, yeeyeebveer Ie[Jeueb, DeeF&veer Meyoeb®eer DeesUKe keÀjÀve efoueer, yeeyeebveer Meyoeb®ee DeLe& mecepeJeuee, DeeF&ves efJe®eej efoues, yeeyeebveer mJeeleb$³e efoues, DeeF&ves YekeÌleer efMekeÀJeueer, yeeyeebveer Je=Êeer efMekeÀJeueer, DeeF&ves ue{C³eemeeþer MekeÌleer efoueer, yeeyeebveer efpebkeÀC³eemeeþer efveleer efoueer, l³eeb®³ee HejerÞececegUs ³eMe ceeP³ee neleer Deeues, cnCetve lej Deepe Deece®eer DeesUKe Deens. DeeefMeJee&o ns F&MJeje! Deece®es efJe®eej, leve-ceve Meg× jent os~ DeeO³eelcee®es efJe®eej He´sjCeeMekeÌleer melele Deece®es ceveeble lesJele jent os~ Deelcee Decej Deens ns meJeex®®e mel³e Deens ³ee®eer peeCeerJe efvecee&Ce keÀj~ megKe ogëKe, pe³e-Hejepe³e, ³eMe-DeHe³eMeelener Deece®³ee ceveeuee mLew³e&, efmLeleHe´%elee ueeYet os~
 6. 6. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 10 cee®e& - 2015 DeeojCeer³e Jee®ekeÀ cee³eyeeHe nes! efo.22cee®e& cnCepes Þeer mJeeceer meceLee&®ee He´keÀì efove Deepe®³ee ceesþîee MegYecegnglee&Jej `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀ He´keÀeefMele nesle Deens. ³eemeejKee Deevebo Deecneuee ogmeje veener. HeCe ne Deevebo keÀmee He´eHle Peeuee l³eeyeeyele... iesu³ee Deeþ ceefnv³eele ceuee Je ceeP³ee kegÀìgbefye³eebvee mJeeceeR®eer He´ef®eleer #eCees#eCeer ³esle Deens. `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀ ®ee efìmeer DebkeÀ Dee@keÌìesyej 2014 ceO³es®e He´keÀeefMele Peeuee. lees DebkeÀ Deece®es DeeojCeer³e He´sjCeemLeeve Þeer.[er.[er.ieJeejs meensye ³eebvee peUieeJe ³esLes peeJetve efouee. l³eebveer DebkeÀe®es keÀewletkeÀ keÀ©ve Heeves Jee{efJeC³ee®es Deecneuee meebefieleues. leodveblej veesJnWyejceO³es ³ee ceeefmekeÀeuee Yeejle mejkeÀej®ee Deej.Sve.Dee³e. vebyej cnCepes Hejcevebì jefpemì^sMeve vebyej He´eHle Peeuee. l³eeveblej ceeefmekeÀe®ee He´ejbYe keÀjC³eemeeþer Deecner efJe®eej efJeefvece³e keÀ© ueeieuees. DebkeÀ keÀOeer? keÀmee? He´keÀeefMele keÀjeJee? ³eeyeeyelemeKeesueDeY³eemekeÀ©ueeieuees.`ke´ÀeF&ceyee@[&j'HeefjJeejeleerue ceeveo mebHeeokeÀ Þeer.nefjM®ebêpeer cne$es ³eeb®esMeer ³eeyeeyele Deecner ®e®ee& kesÀueer. l³eebveer Deecneuee KetHe ®eebieues ceeie&oMe&ve keÀ©ve He´sjCee efoueer. l³eeveblej Þeer.efceLetvepeer Heeìerue ns Deecneuee Yesìues. l³eebvee pesJne `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀeyeeyele keÀUues. leJne l³eebveer ceeefmekeÀemeeþer keÀece keÀjC³ee®eer F&®íe oMe&efJeueer. les `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀe®es ceeveo mebHeeokeÀ cnCetve keÀe³e& keÀjC³eeme le³eej Peeues. keÀener efoJemeeveblej `ke´ÀeF&ce yee@[&j'®es íe³eeef®e$ekeÀej Þeer Yejlepeer meeJeble ³eeb®³ee mìgef[³eesceO³es ceer yemeuees Demelee menpe®e l³eebvee cnìues keÀer, Yejlepeer DeeHeu³eeuee `Þeer mJeeceer meKee' veeJee®es ceeefmekeÀ ®eeuet keÀjeJe³ee®es Deens. ceuee ceeefnle veJnles keÀer, Yejlepeer meg×e mJeeceeR®es mesJekeÀ Deensle. les ceuee cnCeeues keÀer, meensye HeÀej GÊece efJe®eej Deensle. pej legcneuee JesU Demesue lej ceeP³eemeesyele legcner SkeÀ efoJeme ³ee ceePes ieg© Þeer.efveleervepeer leUHeos cenejepe ns ceguegb[ ³esLes jenleele. les DeeHeu³eeuee ³eeyeeyele ceeie&oMe&ve keÀjleerue. ceie l³eebveer ueies®e ceeP³eeyeÎue HeÀesve Je©ve ieg©bvee meebefieleues. DeeojCeer³e Þeer.efveleervepeer leUHeos (ieg©) ceeP³eeMeer yeesueuesle. ceer l³eebvee ceePee ceveeso³e Lees[ke̳eele meebefieleuee. les SsketÀve leelkeÀeU l³eebveer Deecneuee ceguegb[uee ³ee³euee meebefieleues. ceie ceer, ceePee ueneve cegueiee ef®e. mel³ece Je Þeer Yejlepeer ieg©Jeej®³ee efoJeMeer ceguegb[ ³esLeerue Þeer mJeeceer meceLe& GHeemevee ceþ, mJeeceer efveJeeme, 603, S-efJebie, 6 Jee cepeuee, Heeìerue nsefjìspe, mejesefpeveer vee³e[t, leebyesveiej, ceguegb[ (He.) ³esLes iesuees. Deieesoj ceer meebMekeÀ®e neslees keÀer, cenejepe keÀmes Demeleerue, les DeeHeu³eeuee JesU osleerue keÀe? ceeie&oMe&ve keÀjleerue keÀe? efleLes iesu³eeJej yeIelees lej keÀe³e? SkeÀ Deecneuee ceþ®e meceesjefomeuee.Deelepeelee®emeceesj®eÞeermJeeceermeceLee¥®eerYeueerceesþer, YeJ³eefoJ³e, ceveceesnkeÀ cetleea vepejsme He[ueer. Deecner mJeeceeR®es oMe&ve Iesleues. mee³ebkeÀeU nesle Deeueer nesleer. DeeojCeer³e ieg© cenejepe Þeer.efveleervepeer leUHeos ³eebveer ®ekeÌkeÀ ceuee SkeÀ leeme efouee. l³ee leemeeYejele ceer KetHe l³eeb®³eeMeer ®e®ee& kesÀueer. l³eebveer ceuee Je YejlepeeRvee ceeie&oMe&ve kesÀues les cnCeeues keÀer, legcner keÀener®e keÀeUpeer keÀ© vekeÀe. DeeHeues mJeeceer meJee¥®³ee HeeefþMeer Deensle. les®e legce®³ee neletve mJeeceer keÀe³e& keÀ©ve Iesleerue. legcner legce®ee meesHemkeÀej Heej Hee[e.l³eeefoJeMeerceerefJe®eejnerkesÀueeveJnleekeÀer,ieg©Jeej®eerDeejleer ÞeermJeeceermeceLe&GHeemeveeceþeleceeP³eenmlesnesF&ue.ieg©cenejepeebveer l³eeefoJeMeer ceeP³ee nmles Þeer mJeeceer meceLee¥®eer Deejleer keÀ©ve Iesleueer ceer lees Deevebo Meyoele J³ekeÌle keÀ© MekeÀle veener. ceePeer mJeeceeRJejerue Þe×e iee{ nesle iesueer. lesLetve Deecner ieg©Jeej®ee ceneHe´meeo IesTve Iejer Deeuees. [eske̳eele SkeÀ®e efJe®eej ceeefmekeÀ keÀmes DeeefCe keÀOeer meg© keÀjeJes. ceeie& efveIele veJnlee. HeCe JesU efceUsue lemee ceer SkeÀìe keÀOeer cegueebmen lej keÀOeer meJe& HeefjJeejemen [eWefyeJeueer (Het.) ³esLeerue ieesefJeboeÞeceele peeJetve Þeer mJeeceer ®ejCeer ceeLee ìskeÀle neslees. De®eevekeÀ ceuee mene ceefnv³eeHetJeea efHe´bì J¿et peJeU [eWefyeJeueer (He.) ³esLes Þeer.melees<epeer meeJeblensYesìu³ee®esDeeþJeues.HeCel³eeb®eevebyejceeP³eekeÀ[tvenjJeuee iesuee neslee. ceuee l³eeb®eer Yesì Je=×eÞeceemeboYee&le I³ee³e®eer nesleer. HeCe les Meke̳e nesle veJnles. HeCe SkesÀ efoJeMeer ceuee mecees©ve l³eeb®ee HeÀesve Deeuee. les cenCeeues keÀer, JeKejs meensye ceer meblees<e meeJeble yeesuelees³e. DeeHeueer Yesì mene ceefnv³eeHetJeea efHe´bì J¿et peJeU Peeueer nesleer. lesJne ceePes Dee@efHeÀme oeojuee nesles. HeCe Deelee [eWefyeJeueer ³esLes Dee@efHeÀme GIe[ues Deens. ceuee ³esJetve Yesìe. ceuee meg®esvee ns Demes keÀmes Peeues. HeCe mJeeceeR®ee DeeosMe ceevetve ceer Je ceePeer Helveer meew.efmecee l³eebvee Yesìe³euee iesuees. Deecner l³eebvee Je=×eÞeceemeboYee&le Je ceneje<ì^ jep³e DeefYeceeve - mìsì uesJnue De@®³egceWì De@Jee[& 2015 ®es keÀe³e&ke´Àceeyeeyele meebefieleues. l³eebvee Deece®³eeyeeyele kegÀlegnue Jeeìues. l³eebveer Deece®³ee keÀecee®eer He´Mebmeener kesÀueer. ogmeN³ee YesìerceO³es ceer menpe®el³eebveecnCeeueeskeÀer,DeeHeu³eeuee`ÞeermJeeceermeKee'ceeefmekeÀ oesve Meyo
 7. 7. 11 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 11 ueeB®e keÀje³e®es Deens. lesJne l³eebveer meg×e Deecneuee menkeÀe³e& keÀjC³ee®ee Meyo efouee. peevesJeejerceO³es Deece®eer yeesueCeer Peeueer. l³eebveercegK³epeeefnjeleJ³eJemLeHekeÀcnCetvepeyeeyeoejerefmJekeÀejC³eeme neskeÀej efouee. ceie þjues ceeefmekeÀ He´keÀeefMele keÀje³e®es cnCepes keÀje³e®es®eb! l³ee efoMesves ceie Jeeì®eeue meg© Peeueer. ceePes He$ekeÀeefjlesleerue ieg© p³eebveer ceuee cegbyeF&ceO³es efueKeeCe keÀjC³ee®eer mebOeer efoueer Demes les DeeojCeer³e Þeer.DeefYepeerlepeer peesMeer meensye ³eeb®³ee cegbyeF& ³esLeerue keÀe³ee&ue³eele ceer ceeP³ee Helveermen iesuees. Je l³eebvee cnCeeuees keÀer, meensye Deecneuee `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀ He´keÀeefMele keÀjeJe³ee®es Deens. l³eemeeþer DeeHeues ceeie&oMe&ve Heeefnpes. les Deecneuee iesu³ee meleje Je<ee&Heemetve DeesUKele Demeu³eeves l³eebvee Deece®ee mJeYeeJe KetHe DeeJe[lees. l³eebveer ueies®e®e `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀemeeþer meJe& He´keÀej®eer ceole keÀje³e®ee Meyo efouee. ceie ner yeeyeDeecnerDeeojCeer³eÞeer.[er.[er.ieJeejsmeensyeJeieg©Þeer.efveleervepeer leUHeos Je Þeer. njerM®ebêpeer cne$es meensye, Þeer. Yejlepeer o. meeJeble meensye DeeefCe Þeer.efJepe³epeer De. jeJeU ³eebvee meebefieleues. Deecner ieg{erHee[J³eeuee DebkeÀ He´keÀefMele keÀjC³ee®es þjJeues. les He´keÀeMeve Deece®es meJexmeJee& DeeojCeer³e Þeer.[er.[er.ieJeejs meensye, GHeDeefOe#ekeÀ, De@vìer keÀjHMeve y³egjes peUieeJe Je DeeojCeer³e Þeer. efveleervepeer leUHeos ieg© DeeefCe DeeojCeer³e Þeer.DeefYepeerlepeer peesMeer ³eeb®³ee nmles keÀjeJe³ee®es þjefJeues. ceieefueKeeCe,meeefnl³e,keÀefJelee³ee®eerpegUJeepegUJemeg©Peeueer. ³ee DebkeÀemeeþer DeeojCeer³e Þeer.DeefYepeerlepeer peesMeer meensyeebveer KetHe ceole kesÀueer. ³ee®e keÀeueeJeOeerle ceer `Þeer mJeeceer meKee' veeJee®ee Jne@ìmedDeHe Jej ie=He yeveefJeuee Je l³eeÜejs meeefnl³e ceeieefJeues. leodveblej cee®e& ceefnv³eele Þeer. YejlepeeR®³ee ceeHe&Àle ceuee ieg© efveleervepeer³eeb®eeefvejesHeefceUeueekeÀer,ÞeermJeeceermeceLe&He´ieìefovee®³ee efoJeMeer DeeHeCe ceeefmekeÀe®es He´keÀeMeve keÀ©³ee. Kejs meebiee³e®es Peeues lej mJeeceerb®³ee He´keÀì efovee®ee Deecneuee efJemej®e He[uee neslee. HeCe mJeeceeRveer les meejs keÀener Ie[Jetve DeeCeues DeeefCe efo.22 cee®e& jespeer Þeer mJeeceer meceLe& GHeemevee ceþ ceguegb[ ³esLes ceeefmekeÀe®ee He´keÀeMeve meesnUe keÀjC³ee®es þjefJeues. DeJeI³ee mene efoJemeele 64 Heeveeb®ee `Þeer mJeeceer meKee' DebkeÀ keÀje³euee Iesleuee. ³ee keÀeceemeeþer Þeer.He´efJeCepeer ogiepes ³eebveer melele Hee®e efoJeme cesnvele Iesleueer. HeÀesveJe©veJne@ìmedDeHeJe©vemeJe&efce$eceb[UeRvee³eeyeeyelekeÀUefJeues meJee¥vee KetHe®e `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀe®eer Dees{ ueeieueer. ns ceeefmekeÀ ceneje<ì^eleerue He´l³eskeÀ ceþele peeJes ne ceeveme Deecner ieg© Þeer.efveleervepeer leUHeos ³eebvee meebefieleuee Demelee Þeer mJeeceer meceLe& GHeemevee keWÀê, [Jeuesveiej þeCes ³esLeerue ceþeceO³es vesues. l³eeefoJeMeer þeCes les DekeÌkeÀuekeÀesì Heo³ee$es®ee Yeb[eje neslee. Deecner mJeeceeR®es oMe&ve Iesleues. ieg© Þeer.efveleervepeer leUHeos ³eebveer ceþe®es DeO³e#e Þeer.yeer.[er.®eJneCepeer meensye Je Þeer.ceveesnjpeer GleskeÀj ceecee ³eeb®eer Yesì keÀ©ve efoueer. l³eeJesUer Deece®es mebYee<eCe Flejner mesJeskeÀjer SskeÀle nesles.Deece®eeGHeke´ÀceSsketÀve`ÞeermJeeceermeKee'ceeefmekeÀe®esmeYeemeo HeÀe@ce&®eer mesJeskeÀN³eebveer ceeieCeer kesÀueer. ceie Deecner efleLes peeefnj kesÀueer keÀer, meYeemeo veeWoCeer®es HeÀe@ce& Deecner ueJekeÀj®e ceþeb®es DeO³e#eekeÀ[s osT. Jne@ìmedDeHe Je HesÀmeyegkeÀ®³ee ceeO³eceeletve efJeefJeOe efþkeÀeCeentve mJeeceer mesJekeÀ efJe®eejCee keÀ© ueeieues. Je Deecneuee meYeemeo keÀ©ve I³ee. Demesner meebiet ueeieues. ns meJe& yeIetve Deece®ee Deevebo, Glmeen, He´sjCee efÜiegefCele nesle iesuee. efJeMes<e cnCepes efo.13 cee®e& jespeer ceer ceeefmekeÀe®eskeÀecekeÀjerleDemeleebveeceeP³eemeesyeleÞeer.meblees<epeermeeJeble yemeues nesles. lesJe{îeele l³eebveer l³eeb®es ieg© peieodieg© Þeer.Jesoeb®ee³e& Heb[erle efMeJeevebo cenejepe ieeCeieeHetj ³eeb®³eeMeer mebHeke&À meeOeuee. Þeer meblees<epeer ³eebveer cenejepeebvee DeeHeu³ee ceeefmekeÀeyeÎue meebefieleues nesles. l³eeefoJeMeer efMeJeevebo cenejepeebMeer ceer yeesueuees Demelees l³eebveer ceuee meebefieleues keÀer, legcneuee Þeer mJeeceer meceLe& He´meVe Peeues Deensle legce®³ee neletve les meJe& keÀe³e& keÀ©ve Iesleerue keÀeUpeer vemeeJeer. les SsketÀve ceeP³ee [esȳeele DeeveboeÞet Deeues. ceer l³eebvee cnCeeuees keÀer, cenejepe DeeHeCe He´keÀeMeve meesnȳeeme ³eeJes DeeefCe keÀe³e ®ecelkeÀej les cnCeeues keÀer, ceer vekeÌkeÀer DeeHeu³ee `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀe®³ee He´keÀeMeve meesnȳeeuee ³esF&ue ns ceePe Je®eve Deens Demes meebefieleues. keÀe³e cnCeeJeb ³ee meJe& ®ecelkeÀejeuee! `Þeer mJeeceer meKee' ceeefmekeÀemeeþer cene[ ³esLetve DeeojCeer³e efMeleuepeer efMeJejepe ceeuegmejs ³eebveer uesKe HeeþefJeuee. meew.®ew$eeueerpeer peesieUskeÀj, Þeer.meblees<epeer cene[sMJej, meew.megjsKeepeer ceeueJeCekeÀj, Þeer.De©Cepeer osMeHeeb[s, [e@.Sce.Sme.kegÀêspeer ³eebveer leele[erves uesKe, keÀefJelee HeeþefJeu³ee. DeMeeHe´keÀejs DebkeÀe®eer pegUJeepegUJe Peeueer. meojceeefmekeÀemeeþermeeHleeefnkeÀ`ke´ÀeF&ceyee@[&'®eerefìceDeeojCeer³e Þeer.meoeefMeJepeer cne$es, Þeer.censMepeer YeesF&j, Þeer.nefjM®ebêpeer cne$es, Þeer.meblees<epeer YeesF&j, Þeer.pee@keÀerpeer efmekeÌJesje, Þeer.meesHeevepeer Heeìerue, Þeer.Yejlepeer meeJeble, Þeer.DevJejpeer MesKe, Þeer.leg<eejpeer efMebos ns keÀe³e&jle Deensle. DeeHeues meJee¥®es DeeYeej! Þeer.jepeWêpeer JeKejs meees. keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ - `Þeer mJeeceer meKee'
 8. 8. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 12 cee®e& - 2015 cenÊJe F.me.1 peevesJeejerHeemetve DeeefLe&keÀ Je<e& 1 SefHe´ueHeemetve, efnbot Je<e& ®ew$e Mge× He´efleHeosHeemetve, J³eeHeejer Je<e& keÀeefle&keÀ Meg× He´efleHeosHeemetve, Mew#eefCekeÀ Je<e& petveHeemetve, meewj Je<e& Je meewj ®eebê Je<e& (uegveer meesuej) ³ee Je<ee¥®esner efvejefvejeUs Je<ee&jbYe, FlekesÀ Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es efoJeme Deensle. ³eele meJe&$e yeeje ceefnv³eeb®es®e Je<e& Deens. Je<e& yeeje ceefnv³eeb®es DemeeJes, Demes He´Lece keÀesCeer meebefieleuesJepeieevesleskeÀmesceev³ekesÀues? ³ee®ee He´Lece Godieelee `Jeso' Deens. Jeso ns DeefleHe´e®eerve Jee[d.ce³e Deens, ³eeyeÎue ogcele veener. `ÜeoMeceemewë mebJelmejë~' Demes Jesoele Deens. Jesoebveer meebefieleues cnCetve les peieeves ceev³e kesÀues. ³ee meJe& Je<ee&jbYeeleerue DeefOekeÀ ³eesi³e He´ejbYeefoJeme `®ew$e Meg× He´efleHeoe' ne Deens. 1 peevesJeejeruee Je<ee&jbYe keÀe, ³eeuee keÀenerner keÀejCe veener. keÀesCeerlejer þjefJeues Je les meg© Peeues. ³eeGueì ®ew$e Meg× He´efleHeosme Je<ee&jbYe keÀjC³eeme vewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ keÀejCes Deensle. vewmeefie&keÀ p³eesefle<e Meeðeevegmeej Hee[J³ee®³ee DeemeHeeme®e meg³e& Jemeble - mebHeeleeJej ³eslees (mebHeele efyebot cnCepes ke´ÀebleerJe=Êe Je efJe<eJeJe=Êe ner oesve Jeleg&Us p³ee efyebotle HejmHejebme ísoleele lees efyebot nes³e.) Je Jemeble $eÝlet meg© neslees. meJe& $eÝletble kegÀmegceekeÀjerJemeble$eÝletnerceePeerefJeYetleer Deens. Demes YeieJebleebveer ÞeerceodYeieJeodieerlesle (10ë35) cnìues Deens. ³ee JesUer meceMeerlees<Ce DeMeer GlmeenJeOe&keÀ Je Deeuneooe³ekeÀ nJee Demeles. efMeefMej $eÝletle Pee[eb®eer Heeves ieUtve iesuesueer Demeleele, lej Hee[J³ee®³ee megceejeme Pee[ebvee veJeer HeeueJeer ³esle Demeles. Je=#eJeuueer ìJeìJeerle efomeleele. SsefleneefmekeÀ ³ee efoJeMeer De. jeceeves Jeeueer®ee JeOe kesÀuee. Dee.je#emeeb®eeJejeJeCee®eeJeOekeÀ©ve YeieJeeve jece®ebê De³eesO³esuee Hejle Deeues. F. MekeÀebveer ngCeeb®ee HejeYeJe keÀªve efJepe³e efceUefJeuee. F&. ³ee efoJemeeHeemetve®e ` MeeefueJeenve MekeÀ' meg© Peeues, keÀejCe ³ee efoJeMeer MeeefueJeenveeves Me$etJej efJepe³e efceUJeuee. DeO³eeeflcekeÀëme=<ìer®eer efveefce&leer ye´ïeosJeeves me=<ìer efvecee&Ce kesÀueer, cnCepes mel³e³egieeuee meg©Jeele Peeueer, lees ne efoJeme Demeu³eeves ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe kesÀuee peelees. 1peevesJeejerveJns,lejieg{erHee[Jeene®e He=LJeer®ee Keje Je<ee&jbYeefove ë ieg{erHee[J³eeuee meg© nesCeejs veJeerve Je<ee&®es keÀeue®eke´À ns efJeMJee®³ee GlHeÊeerkeÀeUeMeer efveie[erle Demeu³eeves me=<ìerveJe®eslevesvesYeeefjlenesles.³eeGueì 31 ef[meWyejuee je$eer 12 Jeepelee meg© nesCeejs veJeerve Je<ee&®es keÀeue®eke´À ns efJeMJee®³ee ue³ekeÀeUeMeer efveie[erle Demeles. ieg{erHee[J³eeuee meg© nesCeeN³ee veJeJe<ee&®eer leguevee meg³eexo³eeuee GieJeCeeN³ee lespeesce³eer efoJemeeMeer keÀjlee ³esF&ue. ieg{er GYeejC³ee®eer He×le ®ew$e Meg× He´efleHeoe cnCepes ieg{erHee[Jee neefnbotOeefce&³eeb®eeJe<ee&leerueHeefnueemeCe Je vetleve Je<ee&®ee Heefnuee efoJeme. DeY³ebiemveeve keÀjCes, oejeuee leesjCes ueeJeCes Je Hetpee ³eebyejesyej®e IejesIejer ieg{er GYee©ve ne meCe meepeje kesÀuee peelees. og<ì He´Je=Êeer®³ee je#emeeb®ee Je jeJeCee®ee JeOe keÀ©ve YeieJeeve Þeerjece De³eesO³esleHejleDeeues,leesne®eefoJeme. ye´ïeosJeevesme=<ìer®eerefveefce&leer³ee®eefoJeMeer kesÀueer. DeMee ³ee meCeeuee efnbotb®³ee peerJeveele efJeMes<e cenÊJe Deens. meg³eexo³ee®³ee JesUer He´#esefHele nesCeejs ®ewlev³e KetHe JesU efþkeÀCeejs Demeu³eecegUs meg³eexo³eeveblej 5 les 10 efceefveìeble ieg{er®eer Hetpee keÀjeJeer! met³e& uenjer ceesþîee He´ceeCeele keÀe³e&jle Demeleele. meg³eexo³ee®³ee JesUer ³ee uenjeRletve He´#esefHele nesCeejs ®ewlev³e KetHe JesU efìkeÀCeejs Demeles. les efpeJee®³ee HesMeeRle meeþJetve þsJeues peeles Je DeeJeM³ekeÀlesvegmeej l³ee efpeJeekeÀ[tve les JeeHejues peeles. l³eecegUs meg³eexo³eeveblej 5 les 10 efceefveìeble ieg{er®eer Hetpee keÀjeJeer. `ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es`ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es`ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es`ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es`ieg{erHee[Jee' ³ee efoJeMeer Je<ee&jbYe keÀjC³ee®es vewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ cenÊJevewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ cenÊJevewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ cenÊJevewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ cenÊJevewmeefie&keÀ, SsefleneefmekeÀ Je DeO³eeeflcekeÀ cenÊJe
 9. 9. 13 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 13 ieg{er®es mLeeve ieg{er GYeer keÀjleebvee leer ojJeepee®³ee yeensj, Hejbleg Gbyejþîeeueiele (Iejeletve Heeefnu³eeme) GpeJ³ee yeepetuee GYeer keÀjeJeer. He×le De) ieg{er GYeer keÀjleebvee meJe&He´Lece me[emebceepe&ve keÀ©ve DebieCe jebieesUerves megMeesefYelekeÀjeJesieg{erGYeejC³ee®³eepeeieer jebieesUerves mJeefmlekeÀ keÀe{tve l³ee®³ee ceO³eefyebotJej nUo-kegbÀketÀ JeeneJes. Dee) ieg{er GYeer keÀjleebvee ye´ïeeb[eleerue efMeJe-MekeÌleer®³eeuenjeRveeDeeJeenvekeÀ©ve efle®eer mJeefmlekeÀeJej mLeeHevee keÀjeJeer. ³eecegUs ieg{er®³ee ìeskeÀeJej Demeuesu³ee meJe& IeìkeÀebvee osJelJe He´eHle nesles. F) ieg{er peefceveerJej Gbyejþîeeueiele, Hejbleg Lees[ermeer PegkeÀuesu³ee efmLeleerle GYeer keÀjeJeer. Deeby³ee®³ee Heeveeb®es cenÊJe Flej HeeveebHes#ee Deeby³ee®³ee Heeveeble peemles meeeflJekeÀlee Demeu³eeecegUs l³eeb®eer F&MJejer leÊJe Kes®etve IesC³ee®eer #ecelee DeefOekeÀ Demeles. ieg{er®³ee ìeskeÀeuee Deeby³ee®eer Heeves yeebOeueer peeleele. keÀesJeȳee Heeveeble lespeleÊJe DeefOekeÀ Demeles, cnCetve Hetpesle Deeby³ee®³ee keÀesJeȳee Heeveeb®ee JeeHej keÀjeJee. keÀ[tefueyeeb®³ee Heeveeb®es cenÊJe ieg{eruee keÀ[tefueyeeb®eer ceeU Ieeleueer peeles, F&MJejer leÊJe Kes®etve IesC³ee®eer #ecelee Deeby³ee®³ee Heeveebveblej keÀ[tefueyeeb®³ee Heeveeble peemle Demeles. ³ee efoJeMeer keÀ[tefueyeeb®³ee keÀesJeȳee HeeveebÜejs JeeleeJejCeele Hemejuesu³ee He´peeHeefle uenjer Kes®etve Iesleu³ee peeleele. He´peeHeefle uenjer ie´nCe keÀjC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ iegCe meJe&meeOeejCe J³eefkeÌlele F&MJejekeÀ[tve ³esCeeN³ee uenjer ie´nCe keÀjC³ee®eer #ecelee KetHe keÀceer Demeles. Keeueerue iegCe DemeCeeje peerJe ³ee uenjer DeefOekeÀeDeefOekeÀ He´ceeCeele ie´nCe keÀ© MekeÀlees. 1) Deblece&veeHeemetve meelel³eeves F&MJeje®es mcejCekeÀjCes.2)ieg©JeF&MJej³eeb®³eeJej De{U Þe×e DemeCes. 3) F&MJeje®eer mebkeÀuHe MekeÌleer keÀe³e&jle DemeCes. 4) MekeÌleer®ee JeeHej je<ì^ Je Oece& ³eeb®³ee keÀe³ee&meeþer keÀjCes meg³ee&mleeveblej ueies®e®e ieg{er GlejJeeJeer p³ee YeeJeeves ieg{er®eer Hetpee kesÀueer peeles, l³ee®e YeeJeeves ieg{er Keeueer GlejJeueer Heeefnpes,lej®eefpeJeeueeefle®³eeleerue®ewlev³e efceUles. iees[ HeoeLee¥®ee vewJewÐe oeKeJetve Je He´eLe&vee keÀ©ve ieg{er Keeueer GlejJeeJeer. ieg{eruee Ieeleuesues meJe& meeefnl³e oQveefove JeeHejeleerue Jemletb®³ee Mespeejer þsJeeJes. ieg{eruee DeHe&Ce kesÀuesueer HegÀues Je Deeby³eeb®eer Heeves ³eeb®es Jeenl³ee HeeC³eele efJemepe&ve keÀjeJes.ieg{ermet³ee&mleeveblejueies®e®eKeeueer GlejJeeJeer. met³ee&mleeveblej 1 les 2 leemeeble JeeleeJejCeele JeeF&ì MekeÌleer keÀe³e&jle nesT ueeieleele. ieg{er®eer Hetpee keÀjleebvee Je ieg{er GlejJeleebvee Heg{erue He´eLe&vee keÀjeJeer. De) ieg{er®eer Hetpee keÀjleebvee keÀjeJe³ee®eer He´eLe&vee ë `ns ye´ïeosJee, ns efJe<Ceg, ³ee ieg{er®³ee ceeO³eeceeletve JeeleeJejCeeleerueHe´peeHeefle,meg³e&JemeeeflJekeÀ uenjer Deece®³eekeÀ[tve ie´nCe kesÀu³ee peeT osle. l³eebletve efceUCeeN³ee MekeÌleerleerue ®ewlev³e meelel³eeves efìketÀve jent os. ceuee efceUCeeN³ee MekeÌleer®ee JeeHej ceeP³eekeÀ[tve meeOevesmeeþer kesÀuee peeT os. efn®e DeeHeu³ee ®ejCeer He´eLe&vee!
 10. 10. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 14 cee®e& - 2015 mecem³ee veener Demee ceveg<³e veener, GHee³e veener DeMeer mecem³ee veener! efveëMebkeÀ nesF& js cevee efveYe&³e nesF& js cevee~ He´®eb[ mJeeceeryeU HeeþerMeer efvel³e Deens js cevee~~ Deleke̳e& DeJeOetle ns mceele&=ieeceer~ DeMeke̳ener Meke̳e keÀjleerue mJeeceer~~1~~ efpeLes mJeeceer ®ejCe efleLes v³etve keÀe³e~ mJe³es YekeÌle He´ejyOe Ie[Jeer ner cee³e~~ Dee%esefJeCee keÀeUner vee vesF& l³eeuee~ HejueeskeÀerner vee efYeleer le³eeuee~~2~~ Giee®eer efYeleesmeer Ye³e ns HeUt os~ Jemes Deblejer, ner mJeeceerMekeÌleer keÀUt os~~ peieer pevcece=l³et Demes KesU p³eeb®ee~ vekeÀes Ieeye© let Demes yeeU l³eeb®ee~~3~~ Keje nesF& peeiee Þe×smeefnle~ keÀmee nesmeer l³eeefJeCe let mJeeceerYekeÌle?~~ DeeþJe! efkeÀleeroe efoueer l³eebveer®e meeLe~ vekeÀes [ieceiet mJeeceer osleerue nele~~4~~ efJeYetleer vece veceece O³eeveeoer leerLe&~ mJeeceer®e ¿ee Heb®eece=leele~~ ns leerLe& IesF&, DeeþJeer js He´®eerleer~ ve mees[leer le³ee, pe³ee mJeeceer Ieslee neleer~~5~~ Þeer mJeeceer meceLe& ®ejCeejefJeboeHe&Cecemleg ~~Þeer mJeeceer meceLe& pe³e pe³e mJeeceer meceLe&~~ ‡‡‡ ~~ Þeer mJeeceer ke=ÀHeeefleLe& leejkeÀ ceb$e~~ j#eCe ceb$e efYe leer keÀMee®eer Gjele Oejlees T ve meeJeueer efve³ece peiee®ee ve keÀes Debleª Hejceelc³eeuee keÀes Ceer veener l³eeefJevee legPeuee me lele jne let veecemcejCeele ceer HeCee veener mJeeceer ®ejCeer leg Pes ve keÀener ceePes ve keÀener P³ee efiejoejer kegÀCee oeKeefJelees Hee cej peerJe ns meejs Demeleer þer keÀ mecepegveer jens peieleer Meer Ie´ OeeJe Ies mJeeceeRHeeMeer Dee ojs Jebove keÀjer mJeeceeRMeer ns ®eer efJeveefJelees ceer meJee¥Meer ‡‡‡ keÀesCelesner keÀejCe Demees, jeieeJet vekeÀe, ef®e[t vekeÀe, ceesþîeeves yeesuet vekeÀe, ceve Meeble þsJee, efJe®eej keÀje. veblej DebceueyepeeJeCeer keÀje, $eeme HeÀkeÌle legcneuee®e, ceveëMeebleer Je megKe HeÀkeÌle legcneuee®e. efJe®eej ner SkeÀ efJeue#eCe MekeÌleer Demetve, legce®es Yeues keÀjC³ee®es He´®eb[ meeceL³e& legce®³ee efJe®eejele Deens, cnCetve efJe®eej yeouee, cnCepes veMeerye yeouesue. efJe®eej yeoueuee cnCepes mJeYeeJe yeouelees, mJeYeeJeeleerue yeoueecegUs meJe³eer yeoueleele. meJe³eer yeoueecegUs J³ekeÌleerceÊJe yeoueles, J³ekeÌleerceÊJe yeoueues keÀer DeeHeues YeefJe<³e yeoueles. Þeer mJeeceer mebosMe 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234561234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234561234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Deepe®³ee OekeÀeOekeÀer®³ee peerJeveeble DeveskeÀ OekeÌkeÀeoe³ekeÀ Je efYeleeroe³ekeÀ Ieìvee Ie[leele. kesÀJne keÀe³e nesF&ue ns meebielee³esleveener.DeeHeCekeÀmesmegjef#elejent³ee®eeefJe®eej melele ceveeble ³esle Demelees. ³eeJej Keeueerue ceb$e, jecee®eer cetleea efkebÀJee HeÀesìes meceesj þsJetve 108 JesUe jespe cnCee. ceeceefYej#e³e jIegkegÀue vee³ekeÀ Oe=leyej®eeHe ©ef®ej mee³ekeÀ
 11. 11. 15 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 15 1) ojjespe Þeer. mJeeceer ®eefj$e meejece=le ³ee HeesLeer®es ke´ÀceMeë 3 DeO³ee³e Jee®eeJesle. 2) jespe 11 ceeUer ~~ Þeer. mJeeceer meceLe& ~~ ³ee ceb$ee®ee peHe keÀjCes. 3) DeeHeCe pes pes pesJet, KeeT les les Þeer. mJeeceer meceLe& cenejepeebveeceveesYeeJesDeHe&CekeÀ©veceie®eDeeHeCeie´nCekeÀjeJes. 4) He´eleëkeÀeueer Gþleebvee, je$eer PeesHeleebvee Je SjJeerosKeerue cenejepeeb®es mcejCe keÀjeJes. 5) Þeer.mJeeceermeceLe&cenejepeebveejespevewJesÐeDeejleerkeÀjeJeer. 6) DeeHeuesDee®eej-efJe®eejOece&,mebmke=ÀleerHe´ceeCesDemeeJesle. ceÐe ceebme Jep³e&. 7) ceelee-efHelee ³eeb®³eeyeÎue Deeoj Je l³eebvee meblees<e nesF&ue DemesJeeieeJes.Leesjeb®eeceeveþsJeeJee,meJee¥Meervece´YeeJeevesJeeieeJes. 8) meodieg©He´efCele ceeiee&Jej peemleerle peemle mebK³esves meeceerue nesC³eeme GÊespeve ÐeeJes. 9) kegÀueosJeles®es jespe mcejCe/veceve keÀjeJes. kegÀuee®eej HeeUeJesle. 10) jespe®³ee jespe Iejer Heb®ecene³e%e keÀjeJee. 11) Þeer. mJeeceer meceLe& cenejepeeb®³ee oMe&veeme peeleebvee nej, HegÀues, GoyeÊeer, ÞeerHeÀU Je He´meeo þsTve ³eLeeefJeOeer oMe&ve I³eeJes. 12) GHeem³e osJeles®eer DeejeOevee O³eeveHetJe&keÀ keÀjeJeer. DeefOe<þeve Þeer. mJeeceer meceLe& cenejepeeb®es DemeeJes.keÀec³e mesJee mebkeÀuHe HetJe&keÀ DemeeJeer. Þeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJeeÞeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJeeÞeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJeeÞeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJeeÞeer mJeeceer meceLee¥®eer keÀjeJe³ee®eer mesJeeμ}eskeÀ -efoefJe met³e&meðem³e YeJesÐegieHeogeflLelee~ ³eefo Yeeë me¢μeer mee m³eeYoememlem³e cenelceeve~~12~~ μ}eskeÀ ³ee®ee DeLe&ë DeekeÀeμeeceO³es pej nepeejes meg³ee¥®ee Go³e Pee}e lej keÀoeef®ele l³eeb®es lespe YeieJeleeb®³ee lespee®eer yejesyejer keÀ© μekesÀ}. Yee<³eë³eg×YetceerJejmebpe³eefkebÀJeeOe=leje<ì^veJnlee.JesopevekeÀ J³eemeeb®³ee ke=ÀHescegUs mebpe³e}e efoJ³e ¢ef<ì He´eHle Pee}s}er nesleer l³eecegUs ³eg×YetceerJej pes keÀener Ie[le nesles les meJe& mebpe³e Heent μekeÀle neslee. cee$e Oe=leje<ì^ les HeenC³eeme meceLe& veJnlee. l³eecegUs l³ee®eer GlkebÀþe meenefpekeÀ®e Jee{Ceej ³eeceO³es Devegcee$e μebkeÀe IesC³eeme JeeJe veener. Depeg&veeves Heeefn}s}s les efoJ³e mJe©He Oe=leje<ì^e}e veerìHeCes mecepeJeC³eemeeþer mebpe³e}e yeN³ee®e efJeμes<eCeeb®ee leHeμeer} meebieeJee }eiele Deens. ³eemleJe mebpe³e Oe=leje<ì^e}e cnCelees, YeieJeblee®³ee ³ee efJeμJe©Hee®es lespe FlekesÀ Deleg}efve³e Deens keÀer, mecepee DeekeÀeμeele pej SkeÀe®e JesUer npeejes met³e& Go³e HeeJe}s lej DeeefCe lej YeieJeblee®³ee ³ee efJeμJe©Heeleer} lespee®eer yeejesyejer nesF&} Demes Jeeìles. He=LJeer®³ee veYeebieCeele GieJeu³eecegUs efkeÀleer mJe®í DeeefCe mebgoj He´keÀeμe He[}s}e Demelees. lejermeg×e ns met³e& lespe ³ee efJeμJe©Heemeceesj Del³eble GCes HegjeCes Jeeìles. Deμeer keÀuHevee keÀj, He´®eb[ lespe HemejJeCeeje ne SkeÀ meg³e&, Demes npeejes meg³e& pej ³ee veYeebieCeele GieJe}s lej pes keÀener lespe He[s}, p³ee keÀener He´Yee HeÀekeÀleer}, Deieoer leμeer®e efmLeleer ³ee efJeμJe©HeecegUs Deelee kegÀ©#es$eeJej efvecee&Ce Pee}er Deens. Hegvne SkeÀ veefJeve Je<e&, Hegvne SkeÀ veJeer DeeMee... legce®³ee keÀleg&lJeeuee, Hegvne SkeÀ veJeer efoMee ... ceeies JeUgveer vekeÀes HeenCes, vekeÀes Yee<ee ogëKee®eer ... meowJe Jeenes legce®³ee oejer, meefjlee ner Deeveboe®eer ... veJeer mJeHves, veJeer ef#eeflepes, meesyele ceeP³ee veJ³ee MegYes®íe !! ieg{er GYee© Deeveboe®eer, mece=×er®eer, Deejesi³ee®eer, meceeOeevee®eer DeeefCe GÊegbie ³eMee®eer veJe Je<ee&®³ee ceveëHegJe&keÀ neefo&keÀ MegYes®íe ! MegYes®ígkeÀ - `Þeer mJeeceer meKee' (ceeefmekeÀ) HeefjJeej
 12. 12. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 16 cee®e& - 2015 efYeT vekeÀes meebies HeeþerMeer®e ceer Deens `Þeer mJeeceer meKee' mebosMe Demes cee³eyeeHe O³eeve ueeJetefve³ee ¢<ìer Heens legpeuee efomes cepe peCet efoiebyej mJeªHe Deewogbyej mLeeve legPes meeJeueer megboj ceve nesle Demes leuueerve mebleg<ì, le=Hle Jeeìs legpeJeerCe efvejeOeej efoiebyej Jeeì os Deelee meceLee& iegCeeme megHle ceveer leg nesleeme®e efveieg&Ce ªHeele cnCeesveer Heej kesÀues peerJeve veerpe keÀcee& megKe meceeOeeves nekeÀuee peerJeve jLe veece legPes Iesle Iesle mJeeceer meceLee& efomesvee efceL³eeme efkeÀleea efkeÀleer ceneve Giee íUleer keÀesCeeme legpe YekeÌleeme ye´cne, efJe<Cet, censMe mee#eele ef$eiegCe Deens legPee DeeOeej Deecneb Heeþerme jenes YekeÌleer, efve<þe legcneJej meceLee& ueskeÀjs Deecner legPeer iegª let Deeceg®ee yeU os Deecneb mebkeÀìe meeceesjs pee³ee Oew³e& os Deecneb HeÀes[e³ee HeeHeeme Jee®ee! ‡‡‡ keÀJeef³e$eer - meew.megjsKeepeer ceeueJeCekeÀj ceesyee. - 7709994435 veeJeele®e Deens ®ewlev³e legce®³ee He´scee®ee cenemeeiej Demee nem³eJeoves meoe vece´lee megboj ceveer Jemee.... meceepekeÀe³e& ns efYeveuesues vemeveme ve jescejesce les Ssm³ee jepeWêuee ceePes meoe keÀj pees[uesues.... ve³eefve megboj YeeJe meoe les keÀefOe ve ogëKeer ³ee peerJeveer meoe vece´lee meoe ueervelee `Jebos ceelejced' cegKes JeOeer.... osMeYekeÌle ved meceepekeÀe³e& Jemee Iesleuee ceveesceveer oeme legce®ee legcne Jebefolees efJemeª vekeÀe nes ceuee legcner.... Deveble HegÀueeb®ee ieg®í osC³eeHes#ee SkeÀ efJeMJeemee®es legcneuee osle Deens.... Deeveboeves efmJekeÀejeue DeeefMeHejJeeve keÀjs.... DeeHeuee oeme.....meblees<epeer cene[sMJej GHe&À `[er' - keÀefJeJe³e& ceesyee.-9892613494 efHe´³e, jepeWêpeer.... ``mJeeceer He´®eerleer''
 13. 13. 17 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 17 Þeer. Heb[erle efMeJeevebo cenejepeevee ueneveHeCeeHeemetve®e DeO³eeeflcekeÀe®eer Dees{ nesleer Je l³eecegUs l³eebveer mev³eeme IesTve Þeer#es$e ieeCeieeHetj, jep³e keÀvee&ìkeÀ ³esLes SkeÀ leHe, leHeM®e³ee&, O³eeveOeejCee Je Heeje³eCes keÀ©ve DeO³eeeflcekeÀ %eeve He´eHle kesÀues Je veblej oÊemebHe´oe³ee®³ee HejbHejsHe´ceeCes efYe#ee ceeieC³eemeeþer Yeejle Ye´cebleer meg© kesÀueer. Ye´cebleer ojc³eeve ieesJee jep³eele Heesnes®eues Demelee l³eebvee ie© DeeosMe Peeuee keÀer, efleLes SkeÀ megbojmes oÊecebefoj JneJes Je l³eemeeþer l³eebveer He´³elve meg© kesÀues. ceer mJeleë mJeeceer mJe©Heevebo cenejepe meceeefOe cebefoj HeeJeme efpe.jlveeefiejer ³esLes Hee®e Je<ee&®³ee mJeeceer mesJes®³ee mebkeÀuHeele Demeleevee Þeer.Heb[erle efMeJeevebo cenejepe, mJeeceer oMe&veeuee HeeJeme ³esLes Deeues nesles lesJne l³eeb®eer Je ceePeer Yesì Peeueer. Yesìerojc³eeve l³eebveer ceuee ieesJ³eeleerue oÊecebefoj mebkeÀuHeeyeÎue meebefieleues. l³ee®ee lees oÊecebefoje®ee mebkeÀuHe ceuee DeeJe[uee Je l³eemeeþer ceer meJe&leesHejerves ceole keÀjC³ee®es Je®eve efoues. DeeefCe mJeleeuee oÊecebefoj®³ee keÀe³ee&meeþer Jeentve Iesleues. Deecner oesIeebveer efceUtve oÊe cebefoj®³ee keÀe³ee&meeþer yeN³ee®e jepeefkeÀ³e lemes®e He´efleef<þle J³eefkeÌleb®³ee Yesìer Iesleu³ee. lesJne ieesJee jep³ee®es ceeveveer³e meYeeHeleer Þeer.jepeWê DeeuexkeÀj ³eevee efMeJeevebo cenejepeeb®es oÊecebefojyeÎue®es efJe®eej DeeJe[ues Je l³eebveer Hes[Ces leeuegke̳eeleerue, leUCe& ieeJe (ieesJee) ³esLes oÊecebefoj yeebOeC³ee®ee mebkeÀuHe kesÀuee. DeeefCe YegefceHetpeve keÀ©ve oÊecebefoj GYeejCeer®³ee keÀeceeme meg©Jeele kesÀueer. oÊecebefoj®es keÀece meO³ee O³eeveie=neHe³e¥le HetCe& Peeues³e Je Deelee ieeYeeN³ee®³ee keÀeceeuee meg©Jeele Peeuesueer Deens. oÊecebefoj®es keÀece ³esl³ee oÊe pe³ebleerHe³e¥le HetCe& keÀje³e®ee mebkeÀuHe Deens. lemes®e ns keÀece Þeer oÊecenejepeeb®³ee ke=ÀHee DeeefMeJee&oeves Je Þeer efMeJeevebo cenejepeeb®³ee ceeie&oMe&veeves JesUsle HetCe& nesF&ue ³eeyeÎue ceuee HetCe& Kee$eer Deens. Hes[Ces leeuegke̳eeleerue leUCe& ieeJeeleerue He´efleef<þle veeieefjkeÀ lemes®e oÊeYekeÌle, Þeer He´efoHe mejcegkeÀeoce ³eeb®es ¿ee oÊecebefoj GYeejCeermeeþer ceesuee®es ³eesieoeve ueeYeues Deens. lemes®e leUCe& ieeJeeleerue Þeer.YeW[s HeefjJeejeves DeeHeueer peceerve oÊecebefoje®³ee keÀe³ee&meeþer efJeveecetu³e osTve ceesuee®es menkeÀe³e& kesÀues peieodiegª Þeer. Jesoeb®ee³e& Heb[erle efMeJeevebo cenejepe, ieeCeieeHegj Deens. ieesJee jep³ee®es ceeveveer³e meYeeHeleer Þeer.jepeWê DeeuexkeÀj meensyeeb®³ee ceeie&oMe&veeKeeueer, Þeer.He´oerHe mejcegkeÀeoce Je l³eeb®es menkeÀejer oÊecebefoj GYeejCeer®es keÀece J³eJeefmLeleefjl³ee Heej Hee[le Deensle. lejer p³ee oÊeYeeefJekeÀebvee ¿ee oÊecebefoj®³ee keÀe³ee&meeþer DeeefLe&keÀ DeLeJee Jemleg©Heer neleYeej ueeJee³e®ee Demeu³eeme DeeHeues mJeeiele Deens. mebHekeÀe&meeþer Keeueerue ceesyeeF&ue vebyej Jej mebHeke&À meeOeeJee. 1) Þeer.He´efoHepeer mejcegkeÀeoce ceesyee. 09422387475 2) Þeer. meblees<epeer nefj<epeer meeJeble ceesyee. 9967339339 / 9423539252 efve³eesefpele oÊe cebefoj 123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Þeer.meblees<epeer nefj<epeer meeJeble Email sawantsantosh223@gmail.com
 14. 14. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 18 cee®e& - 2015 ceeies efHeÀªveer Heens... Devev³eeef½evle³evlees ceeb ³es peveeë He³e&gHeemeles~ les<eeb efvel³eeefYe³egkeÌleeveeb ³eesie#esceb Jenec³enced~~ meele yesìebveer ®entyeepetuee HeeCeer®e HeeCeerDemeuesueerHetJeea®eercegbyeF&DeeleecegbyeF& veiejerPeeueer.l³eeleerueefiejieeJenerJemleer Del³eble petv³ee HejbHejs®eer Hejbleg, ue#ceer- mejmJeleer®es Jejoeve þjuesueer efiejieeJe ner JemleerDepetvenerosJe,Oece&,meCeJeejDeieoer Deiel³ee®es meepejs keÀjleevee HeneJe³eeme efceUles. ³ee efiejieeJeele meO³ee®³ee DekeÌkeÀuekeÀesì uesveceOeerue Þeer DekeÌkeÀueesì mJeeceer meceLee¥®³ee ceþeuee 2015 meeueer 117 Je<ex HetCe& nesle Deensle. ³ee Þeer mJeeceer meceLe& ceþe®eer Lees[ke̳eele ceeefnleer Keeueer osle Deenesle. meO³ee DeefmlelJeele Demeuesu³ee Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer meceLe& ceþe®³ee peeiesJej efkeÀl³eskeÀ Je<ee¥HetJeea SkeÀ Jee[e neslee Je lees Yee[sHeìîeeves SkeÀe yeeF&me jeneJe³eeme efouee neslee. kewÀ. jeJemeensye ieCesMe yeuueeU cegUskeÀj ns oÊe YekeÌle Demeu³eeves l³eeb®ee Þeer oÊe HeeogkeÀeb®eer mLeeHeveekeÀjC³ee®eeceveeso³eneslee.cnCetve l³eebveer ne Jee[e Je peefceve HeÀefpeboj YeeF&oeme meekeÀerveekeÀe ³ee®³eekeÀ[tve ©. 3000/- osTve efo. 6 Dee@keÌìesyej 1898 jespeer efJekeÀle Iesleueer. l³eebvee efo. 8 Dee@keÌìesyej 1898 jespeer nefjYeeT leLee mJeeceermetle ¿eebvee Þeer mJeeceeRveerefouesu³eeHeeogkeÀeb®eer³eeJeemletle mJeeceer YekeÌleebmeceJesle mLeeHevee kesÀueer. kewÀ.ieCesMeyeuueeUcegUskeÀj³eeb®³ee He½eele l³eeb®es ef®ejbpeerJe kewÀ. oÊee$e³e ieCesMe cegUskeÀj ¿eebveer efJeéemLe ceb[U vescetve v³eemee®eer, mLeeHevee efo. 9 ces 1907 jespeer kesÀueer. l³eeveblej 1950 ®³ee Oecee&oe³e Dee³egkeÌleeb®³ee efve³eceevegmeej, meojnt v³eemee®eer 17 veesJnWyej 1952 jespeer De-292 ¿ee ¬eÀceebkeÀeKeeueerveeWoCeerkeÀjC³eeleDeeueer. meoj v³eemeele Keeueer veceto kesÀu³eeÒeceeCes lejletoer kesÀu³ee Deensle. 1. Þeer mJeeceeR®³ee HeeogkeÀeb®eer jespe Hetpee De®ee& keÀjCes. 2. ceþe®³ee Jeemleg®eer osKeYeeue keÀjCes. 3. Þeer oÊe cenejepeebmebyebOeer Oeeefce&keÀ GlmeJe meepejs keÀjCes. 4. mebmLeeHekeÀ cegUskeÀj ³eeb®³ee F®ísvegmeej l³eeb®³ee kegÀìgbyeer³eebHewkeÀer SkeÀJ³eeqkeÌleefJeéemlecnCetveefJeéemle ceb[Uele keÀe³ece DemeeJeer. 5. veJeerve efJeéemlee®eer vesceCetkeÀ keÀjeJe³ee®eer Demeu³eeme efJeéemle ceb[Ueves keÀjeJeer. cegU®eer Jeemlet pegveer Je cees[keÀUerme Deeueer nesleer. l³eecegUs efJeéemleeb®³ee HejJeeveieervesSkeÀmJeeceerYekeÌlekewÀ.iebieejece Hegueer,FceejlekebÀ$eeìoej¿eebveer1908 meeueer ³eesi³e l³ee megOeejCee keÀªve ¿ee ueneve Jeemlet®ee efpeCeex×ej kesÀuee. l³eeJesUs®³ee He×leervegmeej ceþe®eer Jeemlet SkeÀ cepeu³ee®eer nesleer Je efle®³ee Heg{erue Yeeieele Þeer. yeeUHHee cenejepe ³eebveer mLeeHevee kesÀuesu³ee Þeer mJeeceer meceLee¥®³ee mebiecejJejer HeeogkeÀe ®eewLeN³eeJejþsJeu³eenesl³eeDeeefCeceeieerue yeepetmeHegpeeN³eemejeneC³ee®eermees³ekesÀueer nesleer. l³eeJesUer ceþele nesCeejs keÀe³e&¬eÀce HeenC³eemeeþer/SskeÀC³eemeeþer ceþe®³ee Deeleerue Yeeieele ®eejner yeepetuee Deboepes ®eej-Hee®e HegÀì ©boer®ee ueekeÀ[er meppee
 15. 15. 19 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 19 Yeeue®ebê cenejepe kewÀ. ieCesMe yeuueeU cegUskeÀj kewÀ. oÊee$e³e ieCesMe cegUskeÀj Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer meceLee¥®³ee HeeogkeÀe Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer meceLee¥®³ee HeeogkeÀe neslee. lemes®e, mebHetCe& ceþe®³ee Jeemleguee veUer®eer keÀewues Demeuesues íHHej nesles. efoJemeWefoJeme mJeeceerYekeÌleeb®eer mebK³ee Jee{le nesleer. Hejbleg ceþe®eer GHeueyOeer Demeuesueer peeiee HeÀej®e DeHetjer He[le nesleer. peJeU peJeU 70 Je<ee¥®³ee keÀeueeJeOeerveblejceþe®eerJeemletpegveerPeeueer nesleer.ueekeÀ[ermeeceeveJekeÀewueeªíHHej ³eeb®eerog©mleerkeÀjCesDel³eblekeÀþerCenesles. ¿ee keÀejCeemleJe efJeéemle ceb[Ueves 1977 meeueer ceþe®³ee Jeemleg®eer Hegveyee¥OeCeerkeÀjC³ee®esþjefJeues.l³eevegmeej Þeer. S. Deej. peesMeer, JeemlegMeeðe%e Je Þeer. peer.[er. Yeeb[ejkeÀj, mì^keÌ®ejue Fbefpeefve³ej, ³eeb®³ee meu³eevegmeej cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®eerHejJeeveieerIesTvekewÀ. jepenbme,FceejlekebÀ$eeìoej³eeb®³eekeÀ[tve ceþe®³ee Jeemleg®eer Hegveyee¥OeCeer mJeeceerYekeÌleeb®³ee DeeefLe&keÀ menkeÀe³ee&ves keÀjC³eeleDeeueer.l³eeceO³escegleeakeÀejÞeer. HeeìkeÀjyebOet³eebveerÞeermJeeceerHeeogkeÀebmeeþer `keÀceueemeve', l³ee®eÒeceeCes Hueemìj Dee@HeÀHe@efjme®eer`ÞeeroÊee$es³eeb®eer'efYeleerJej DemeuesueercetleeayeveefJeueer.keÀceueemevee®ee Ke®e& mJeeceerYekeÌle Þeerceleer ue#ceeryeeF& Jeeceve yeeHeì ¿eebveer kesÀuee. iesueer efkeÀl³eskeÀ Je<ex ceþele efve³eceerleHeCes keÀekeÀ[Deejleer, mekeÀeU Je mebO³eekeÀeU®eer Deejleer l³ee®eÒeceeCes Mespeejleer nesles. mekeÀeUer keÀekeÀ[ Deejleerveblej Þeer mJeeceer HeeogkeÀeb®eer Hegpee kesÀueer peeles Je vewJesÐe ogHeejer 12-30 Jeepelee oeKeefJeuee peelees. l³eeveblej ceþ ogHeejer 4 JeepesHe³e¥le oMe&veekeÀefjlee yebo Demelees Je Mespeejleerveblej je$eer 10 Jeepelee yebo neslees. ³ee owvebefove keÀe³e&¬eÀceebJ³eefleefjkeÌle ceþele Heg{erue GlmeJe meepejs kessÀues peeleele. 1. ieg©ÒeefleHeoe 2. ieg{erHee[Jee 3. Þeer mJeeceermeceLe& pe³ebleer Je HegC³eefleLeer 4. yeeUeHHee cenejepe HegC³eefleLeer 5. ieg©HeewefCe&cee 6. mJeeceermetle HegC³eefleLeer 7. efJepe³eeoMeceer 8. ieg©ÜeoMeer 9. oÊepe³ebleer F. lemes®e ojJe<eea ÞeeJeCeer meesceJeejer ogOee®ee ©êeefYe<eskeÀ, menðeefyeuJeHe$e DeHe&Ce, cene©ê F. meejKes Oeeefce&keÀ keÀe³e&¬eÀce nesleele. (kewÀ.vee.je.yeJexJeÞeerkeÀeve[s³eebveer FlejYekeÌleieCeeb®³eemenkeÀe³ee&ves1961 meeueer DeKeb[ veecemcejCe meHleen meg© kesÀuee.) HebleÒeOeeve Devegoeve ÒekeÀuHe ie=nefvecee&Ce Je #es$eefJekeÀeme ÒeeefOekeÀjCeeves Þeer mJeeceer meceLee¥®ee ceþ Je l³ee®³ee Deepegyeepet®³ee Heefjmejeleerue peeiesJej cees[keÀUerme Deeuesu³ee pegv³ee Fceejleer lees[tveveJeerveFceejleeryeebOeC³ee®eeÒemleeJe ceeb[ueeJel³eevegmeejceþJel³ee®eerpeceerve
 16. 16. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 20 cee®e& - 2015 mebHeeefole keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves cenejeä^ MeemeveeleHexÀ peevesJeejer 1989 ®³ee megceejeme ceþe®³ee efJeéemleebvee veesìerme efoueer. Hejbleg Jejerue ceb[Ue®es ceepeer DeO³e#e Þeer. ÒeYeekeÀj kegbÀìs ³eebvee efJeéemleebveer meojnt ceþ Je l³ee Keeueerue peefceve Yet-mebHeeoveeletve cegkeÌle keÀjC³ee®eer efJevebleer kesÀueer. mJeeceer YekeÌle Þeer. ÒeYeekeÀj kegbÀìs, DeO³e#e ÒeeOeerkeÀjCe ¿eebveer efo. 14 SefÒeue 1989 jespeer meoj ceþ Je ceþe®eer peeiee mebHeeoveeletve cegkeÌle keÀjeJeer Demee meb®eeuekeÀ Devegoeve ÒekeÀuHe ³eebme DeeosMe efouee. l³eevegmeej ÒekeÀuHee®es He$e ¬eÀ. F&.F&.- ³eg.Deej.Dee³e.Dee./Heer.Sce.peer.Heer./ 2726/91, efo. 5 Dee@iemì 1991®³ee He$eeÜejs ceþ Deej#eCeeletve cegkeÌle kesÀuee Demeu³ee®es ceþe®³ee efJeéemleebvee keÀUefJeues. mJeeceer YekeÌle Þeer ÒeYeekeÀj kegbÀìs ³eebveer DeeHeguekeÀerves ceþ Je ceþeKeeueerue peceerve cegkeÌle keÀjC³eemeeþer kesÀuesu³ee menkeÀe³ee&yeÎue ceþe®es efJeéemle meJe& YekeÌleeb®³eeJeleerves l³eeb®es $eÝCeer Deensle. kesÀMeJepeerveeF&keÀ®eeUerleeruejenCeejs DeeCCee cenejepe ceþeceO³es ³esle Demele. ceþleerue yeN³ee®eMee YekeÌle ieCeebvee l³eebveer DeeO³eeeqlcekeÀceeie&oMe&vekesÀuesnesles.yejs®e JesUe l³eeb®ee Yepevee®ee keÀe³e&¬eÀce ceþele nesleDemes.YepevekeÀjerleDemeleeveel³eeb®eer SkeÀªHeleener YekeÌleieCeebveer Heeefnueer Deens. HeeueKeermeesnȳeelel³eebveemJeeceermeceJesle yemeC³ee®ee ceeve efouee peele Demes. les vesnceer - ®eeues ns Mejerj keÀesCeeef®e³es meÊes keÀesCe yeesueefJelees nefjefJeCe~ Demes cnCetve mJeeceeR®es veecemcejCe keÀjC³eeme meebiele Demele. ceþele efoJemeWefoJeme YekeÌleieCeeb®eer mebK³ee Jee{le Deens. YekeÌleebceO³es meceepeeleeruemeJe&mlejebceOeerueGÐeespekeÀ, [e@keÌìme&, JekeÀerue, DeO³eeHekeÀ, FbefpeefveDeme&, MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer Je meJe&meeceev³eveeieefjkeÀeb®eemeceeJesMeDeens. efo.9ces1907®³eev³eemeeceO³es meceepeeleerueiejpetJ³eeeqkeÌlebveeJemebmLeebvee DeeefLe&keÀ ceole keÀjC³ee®eer lejleto vemeu³eeves, ceþe®eer DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer megOeeju³eeJej efJeéemleeb®eer HetJeea®³ee v³eemee®eer ³eesi³e leer megOeejCee keÀjC³ee®es þjefJeues. l³eevegmeej Oecee&oe³e Dee³egkeÌleebkeÀ[siejpetJ³eeeqkeÌlebveeMew#eefCekeÀ, JewÐekeÀer³e ceole keÀjC³eeefJe<e³eer lemes®e DeMee leNns®eer keÀeces keÀjCeeN³ee mebmLeebvee DeeefLe&keÀ mene³³e osC³eeefJe<e³eer HejJeeveieer ceeefieleueer. Oecee&oe³e Dee³egkeÌleebveer Jejerue yeeyeer DebleYe&tle kesÀuesu³ee v³eemeeuee efo. 26 cee®e& 1997 jespeer Devegceleer efoueer. Jejerue megOeejerle v³eemeeÒeceeCes efJeéemleebveer efJepe³eeoMeceer 1997 Heemetve meeceeefpekeÀ mebmLee Je Jew³eeqkeÌlekeÀ iejpetbvee mene³³e osC³eeme meg©Jeele kesÀueer. Lees[ke̳eele MelekeÀ ceneslmeJee®³ee meg©JeeleerueeceþevesmeeceeefpekeÀyeebefOeuekeÀer cnCetve efmecceesuebIeve kesÀues. efJeéemleebveer JeveJeemeer keÀu³eeCeeÞece, ³eebveer ®eeueefJeuesu³ee HeveJesue ³esLeerue JeveJeemeer efJeÐeeLeer&mebkegÀueJeiejeryeebmeeþerefveëMegukeÀ ceole osCeejs Deew<eOeesHe®eej keWÀê, l³ee®eÒeceeCes efpeune Heefj<eos®³ee ûeeceerCe MeeUe ³eebvee Yesìer efou³ee. lemes®e yeoueeHetj³esLeerueJe=×mesJeemebIe,leUsieeJe ³esLeerue keÀgÿjesi³eeb®es HegveJe&meve keWÀê, keÀebpegjceeie& ³esLeerue Jeelmeu³e ì^mì ³eeb®es efvejeOeej cegueebmeeþer Demeuesues DeYe&keÀeue³e, ûeeceerCe Yeeieele Mew#eCeerkeÀ, DeewÐeesefiekeÀ Je eqðe³eeb®es HegveJe&mevee®es keÀe³e& keÀjCeeN³ee `ceele=ceboerj,' efiejieeJeele meceepekeÀe³e& keÀjCeejer `DeeOeej' mebmLee F.mebmLeebveeDeeefLe&keÀmene³³ekesÀuesDeens. lemes®e Þeer mJeeceeRvee Hemeble Demeuesu³ee DevveoeveeefÒel³eLe& pespetjer Je HegCes ³esLeerue osJemLeeveebvee DeeefLe&keÀ mene³³e osC³eele Deeues Deens. Jew³eeqkeÌlekeÀjerl³ee iejpet ©iCeebvee ne@mHeerueleHexÀ Meðeef¬eÀ³esmeeþer DeeefLe&keÀ mene³³e, jesKeer®³ee efyeueeHeesìer DeeefLe&keÀmene³³ekesÀuesDeens.lemes®eiejpet efJeÐeeL³ee¥vee G®®e efMe#eCeekeÀefjlee DeeefLe&keÀ mene³³e kesÀues Deens. DeMee ÒekeÀejs ®eeuet Je<eea MebYeje®³ee Jej Depe&oejebvee `efJepe³eeoMeceer 1997' Heentve Deepeefceleer He³e¥le SketÀCe ©. 4,00,000/- DeeefLe&keÀ mene³³e kesÀues Deens. Deepegyeepet®eeHeefjmejmJe®íjeneJee cnCetve peJeU®³ee FceejleeRceOeerue jefnJeeM³eebveeÒel³e#eYesìtvekeÀ®ejeieìejele ve ìekeÀC³ee®eer efJevebleer kesÀueer Je l³eebvee keÀ®eje meeþefJeC³eemeeþer keÀ®ejeHesìîee efou³ee Je l³eeb®³ee menkeÀe³ee&ves keÀ®ejeHesìerle pecee nesCeeje keÀ®eje
 17. 17. 21 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 21 G®eueC³ee®eer ceþeleHexÀ J³eJemLee kesÀueer. ³ee ³eespevesuee jefnJeeMeeb®ee Òeeflemeeo ®eebieuee efceUle Deens. ¿eeHeg{s efJeéemLeebveer ceþe®³ee efJemleeje®eer ³eespevee DeeKeueer Deens. l³eevegmeej leUcepeuee ne HeÀkeÌle YekeÌleebvee oMe&veemeeþer, Heefnuee cepeuee DeefYe<eskeÀ, O³eeveOeejCee, Yepeve Je ÒeJe®eve ¿eemeeþer GHeueyOe nesCeej Deens. ogmeN³ee cepeu³eeJej ieg©peeR®eer jeneC³ee®eer mees³e kesÀueer peeCeej Deens. HegCes efJeÐeeLeeaie=neves Òeefme× kesÀuesueer HegmlekesÀ efJeÐeeL³ee¥Jej ³eesi³e mebmkeÀej JneJesle ¿ee GefÎäeves Kejsoer kesÀueer Deensle Je leer yeeuemebmkeÀej keWÀês DeeefCe lelmece Mew#eCeerkeÀmebmLee³eebveeYesìcnCetveosC³eele ³esCeej Deensle. YekeÌleebmeeþer efJemes<eleë yeeue, Je=× Je eqðe³eebmeeþer JewÐekeÀer³e efMeefyejs IesC³ee®ee efJe®eej Deens. lemes®e Heg{erue keÀeUele ¿ee ceþe®ee mJeleë®ee SkeÀ meeceeefpekeÀ GHe¬eÀce jeyeefJeC³ee®ee ceeveme Deens. DeMee meceepe GHe³eesieer ³eespevee, ³eesi³e l³ee leHeMeerueemen efJeéemleebkeÀ[s DeeCetve efou³eeme l³eeJej ³eesi³e lees efveCe&³e IesTve DeMee ³eespevee jeyeefJeC³eemeeþer ¿ee efveJesoveeceeHe&Àle meJe& YekeÌleebvee DeeJeenve keÀjerle Deenesle. ceþeceO³es efkeÀl³eskeÀ Oeeefce&keÀ lemes®e ÒeJe®eve, efkeÀle&ve, Yepeve JeYeeqkeÌleieerleeb®eskeÀe³e&¬eÀceefvel³eefve³eceeves nesle Demeleele. ¿ee meJe& keÀe³e&¬eÀceeb®eer J³eJemLee l³ee®eÒeceeCes jespe®eer ceþe®eer Je ceþe®³eeHeefjmeje®eermJe®íleeefvejefvejeUs mJeeceerYekeÌle efJeveecetu³e Je levce³elesves keÀjerle Demeleele. ceþe®³ee ¢äerves ns DeefYeceeveemHeo Je JewefMe<ìîeHetCe& Deens. ¿ee efveJesoveeleHexÀ efJeéemle meJe& mJeeceer YekeÌleeb®es iesueer DeveskeÀ Je<ex l³eebveer JesieJesieȳee Òemebieer efouesu³ee menkeÀe³ee&yeÎue DeeYeejer Deensle. efJeMes<ekeÀªve ceþeleerue íHeeF&®es keÀece keÀjCeejs Þeer Heje[keÀj yebOet, JesUesJesUer jbiekeÀece keÀjCeejs yeeUemeensye FbieUs, ceewu³eJeeve Jemlegb®es osCeieeroej Je ¿ee Jemlegb®es ceespeceeHe keÀjCeejs Þeer mejeHeÀ Je Þeer Hesþs, HegC³eefleLeer meHleeneleerue keÀe³e&¬eÀcee®es Jneref[Dees MetìeRie keÀjCeejs kewÀ. jepet cne$es, lemes®e mJeeceer meceLe& mesJee ceb[Ue®es Þeer. DeejeWoskeÀj, Þeer iees[yeesues Je Flej mJeeceerYekeÌle, Þeer osJeOej, ceove, keÀeJeues Jeiewjs YekeÌleeb®es ÒeecegK³eeves veeJe IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lemes®e mLeeefvekeÀ Deepeer-ceepeer veiejmesJekeÀ, Deeceoej, Keemeoej ³eebveer JesUesJesUer kesÀuesu³ee keÀe³ee&yeÎue Je ceeie&oMe&veeyeÎue Deecner l³eeb®es DeeYeejer Deenesle. ³ee ceneslmeJeeefÒel³eLe& keÀe{uesu³ee mcejefCekesÀle ceveesiele osCeeN³ee Flej ceþeleerue efJeéemle, DevegYeJe osCeejs, peeefnjele DeemLesves DeeCeCeejs Je osCeejs mcejefCekesÀ®eer Flej keÀeces keÀjCeejs mJeeceer mesJekeÀ ³eeb®esner Deecner ceveëHetJe&keÀ DeeYeejer Deenesle. l³eeb®es menkeÀe³e& ³eeHeg{sner efceUle jenes ner®e Þeer mJeeceer®ejCeer ÒeeLe&vee. ne MelekeÀ ceneslmeJe meepeje Je ³eMemJeer keÀjC³eemeeþer meYeeie=n GHeueyOe keÀªve efou³eeyeÎue ef®eÊeHeeJeve ye´eïeCe mebIe lemes®e cegbyeF& meeefnl³emebIe, efiejieeJe Je l³eeb®es HeoeefOekeÀejer DeeefCe meYeeie=nele keÀe³e&¬eÀce keÀjC³eeefJe<e³eer meJe& keÀueeJebleebveer efouesu³ee DevegceleeryeÎue l³eeb®es efJeéemle DeeYeej ceeveerle Deensle. Þeer mJeeceer meceLe& ke=ÀHes®ee Òemeeo mecemle mJeeceerYekeÌleebvee efceUeJee ner®e mJeeceermeceLe& ®ejCeer ÒeeLe&vee. ‡ efJeéemle ‡ Þeer DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer meceLe& ceþ Þeer. kesÀMeJe oÊee$e³e cegUskeÀj Þeer. nefj½ebê ue#ceCejeJe veeJeuekeÀj Þeer. DejefJebo jepeejece peesMeer Þeer. meeq®®eoevebo YeieJeblejeJe oeojkeÀj Þeer. Jemeble veeje³eCe DeY³ebkeÀj - cegbyeF&‡‡‡ Deeueesle Deepe ³ee ojyeejer ceveesYeeJes oMe&ve IesT ³ee Deejleer meodieg©b®eer keÀ© ³ee~~1~~ DeeOeej Deens legce®ee cnCegveer ceve ns Deelee Meeble Meeble Deens efJe®eejOeve l³eeb®es ceveele peHet ³ee Deejleermeodieg©b®eerkeÀ©³ee~~2~~ Ie[es mesJee, Ie[es efvel³e YekeÌleer veenerMeer leer meejer DeemekeÌleer He´eLe&vee ner®e ceveesYeeJes keÀ© ³ee Deejleer meodieg©b®eer keÀ© ³ee~~3~~ meodiegCe les meejs ceveele keÀer Deece®³ee KeesueJej ©peJeeJes ³ee®evee meodieg©bvee keÀ© ³ee Deejleermeodieg©b®eerkeÀ©³ee~~4~~ - keÀefJeJe³e& Þeer.De©Cepeer efJe.osMeHeeb[s ceesyee. 9850177342 Deejleer meodieg©b®eer keÀ© ³ee!
 18. 18. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 22 cee®e& - 2015 DekeÌkeÀuekeÀesìmJeeceerefJe<e³eerkeÀenerlejerefueneJeb³eeefJe®eeje®ee efyepeebketÀj De®eevekeÀ ceveer DebkegÀjuee neslee! keÀe? keÀMeemeeþer? DeeefCe DeeÊee®e keÀe? yeg×eruee... lekeÀe&uee Heìsue Demeb GÊej efceUle veJnleb! MesJeìer `l³eeb®eer F®íe DemeeJeer' ³ee efJe®eejeJej ceve efmLejeJeueb! lemee ueewkeÀerkeÀ DeLee&veb ceer `mJeeceer YekeÌle' veener! DeeefCe l³eele ce}elejer keÀener JeeJeieb Jeeìle veener! keÀejCe Þeer mJeeceer ®eefj$ee®³ee Jee®eveeve SkeÀ ieesä ¢{HeCes ceveer ©pe}s}er Deens! p³ee®e les DeejeO³e owJele Demes} l³ee}e l³ee owJelee®ee l³eeie keÀªve let HeÀkeÌle ceeP³ee Yepeveer }eie Deme mJeeceerveer keÀOeerner, kegÀCee}ener meebefiele}s}b veener lej... lej Òel³eskeÀe}e l³ee®³ee DeejeO³e owJelee®³ee ©Heele®e oμe&ve efo}s}b Deens! Þeer ieg}eyejeJe cenejepeebveb l³eebveer Þeer %eeveséejeb®³ee mJe©Heele®e oμe&ve efo}b nesleb ns meJe&%eele Deens®e! `veje'®ee veeje³eCe JneJee cnCetve veje®³ee `ceer' ®ee keÀes<eele iegbleCeb μeke̳e®e veener... veJnleb! DeeefCe cnCetve lej Þeer ye´ïe®ewlev³e ieeWoJe}skeÀj cenejepe `ieg©'®³ee μeesOeeLe& efnb[le DekeÌkeÀ}keÀesì}e Dee}s Demelee, mJeeceeRveerl³eebveemeebefiele}bnesleb,`Dejs,letceePee`yeeU'Deensme! legPes ieg© `legkeÀeF&' Deensle, l³eeb®³eekeÀ[s pee!' Þeer iepeeveve cenejepe DeeefCe Þeer meeF&yeeyee ns lej mJeeceeR®es yeent nesles! ³ee®ee DeLe& μesJeìer SkeÀ®e ieesä Kejer Deens! Deieoer ef®ejbleve mel³e Deens! `meJe& osJe vecemkeÀej:~ kesÀμeJeb Òeefle ie®íleer~~' ns pejer Kejb Deme}b lejerner mJeeceer meceLee¥efJe<e³eer Deble³ee&ceer efJe}#eCe Dees{ DemeeJeer.. nesleer! keÀejCe SkeÀesCeermeμes mel³eeCCeJe mee}®³ee petve ceefnv³eele `nsj' ceeefmekeÀele ceePeer `pe³e mJeeceer meceLe&' ner keÀLee Òeefme× Pee}ernesleer!Jee®ekeÀeb®eel³eekeÀLes}eGÊeceÒeeflemeeonerefceUe}e neslee! DeeefCe lemeb Ie[Ceb meneefpekeÀ®e nesleb! keÀejCe keÀuîeeCe®³ee ceeP³ee SkeÀe efce$eeveb, l³ee®³ee `mJeeceerYekeÌle'YeeJeeefJe<e³eer`SkeÀIeìvee'ce}emeebefiele}ernesleer. mJeeceer meceLee¥Jej l³eeb®eer Deletì... De{U Þe×e nesleer! kesÀJeU l³ee®eer®e veJns lej l³ee®eer DeOee¥efieveer Deve l³ee®³ee oesvner DeHel³eeb®eerner nesleer! melJeHeefj#es}e les Glejlee®e. mJeeceerves kesÀ}suîee `®ecelkeÀej'mebyebOeer leer keÀLee nesleer... Deens! keÀejCe μesJeìer mel³e ns `mel³e®e' Demeleb! ef®ejbpeerJe Demeleb! ef®ejbleve Demele! DeeefCe cnCetve®e mJeeceer meceLee&efJe<e³eer mel³eIeìveebJej DeeOeeefjle keÀLee efkebÀJee Jew®eeefjkeÀ }sKe ef}ne³e®ee ceer mebkeÀuHener kesÀ}e neslee! HeCeceePeemebkeÀuHe`l³eeb®eerF®íe'DemeuîeeefμeJee³eefme×erme peeCeb μeke̳e®e veJnleb! keÀejCe meJe& ieesäeR®es keÀlex keÀjefJeles `les®e' DemeuîeecegUs ceer®e keÀe³e, keÀesCeerner keÀener keÀejCe meJe&mJeer Deμeke̳e Deens.. Demeleb, ns lej ef$ekeÀe}yeeOeerle mel³e Deens! cnCetve®e `meO³ee l³eeb®eer F®íe vemeeJeer Demeb efomeleb³e' ns mel³e ce}e mJeerkeÀejeJeb }eie}b nesleb! cepeuee Deeues DevegYeJe mJeeceeR®es!!
 19. 19. 23 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 23 ieg{ keÀLeeÜejs ceer HejceséejemebyebOeer ef}nerle neslees, veener Demeb veener! HeCe l³eeJesUer ceePee keÀ} peemleerle peemle `}ef}le' }sKeveekeÀ[s®e neslee. nsner eflelekeÀ®e Kejb Deens! DeeefCe ceie oesvenpeejoesve®eeomejeGpee[}eDeeefCeO³eeveerceveervemeleevee, SkeÀe HetJe&Heefjef®ele Deme}suîeeb JewkegbÀþJeemeer J³ekeÌleer®³ee veeJes Òeefme×nesCeeN³eepevceμeleeefyoefoJeeUerefJeμes<eebkeÀeleef}efnC³ee®eer mebOeer ®ee}tve Dee}er! l³ee®e J³ekeÌleer®³ee Deletì... De{U YekeÌleerJej `YekeÌleer®ee oerHemlebYe' ner }sKecee}e peevesJeejer oesve npeej leerve Heemetve Dee@keÌìesyej 2004 He³e¥le `Þeer iepeeveve Deeefμe<e' ³ee ceeefmekeÀele Òeefme× Pee}s}er Deens. `%eeveeF&'®³eeke=ÀHesvesDeveHesef#eleDemeeJee®ekeÀeb®eekeÀew}efle}e }eYe}eDeens!vekeÀUleceeP³eeef}KeeCee®eeDeesIeDeO³eelceekeÀ[s keÀOeer JeU}e ns ceePeb ce}e®e mecepe}b veener! Þeer iepeeveve cenejepeebJej ef}KeeCe nesT }eie}b! DeeefCe ceie SkesÀ efoJeμeer je$eer veT®³ee megceejeme pesJee³e}e peeleevee`keÀesCee®³eelejer'nelee®eemHeμe&ceeP³eeGpeJ³eeKeebÐee}e Peeuîee®eb ce}e peeCeJe}b! ceer ®eìkeÀve ceeies JeUtve Heeefn}b! ®esnje efome}e veener, HeCe Debieele yeb[er DeeefCe keÀcejs}e Heb®ee Deμeer J³ekeÌleer #eCeYej efome}er. DeeefCe keÀeveeJej efmveiOe μeyo Dee}s, `ef}efnle jne... ef}efnle jne!' efJeÐegle }njer meJee¥ieeletve oew[le DemeuîeemeejKeb Jeeì}b... ceveer DeveeefcekeÀ megiebOe ojJeUt }eie}e neslee.. DeeefCe ceie Þeer meeF&yeeyeeefJe<e³eer }sKe ef}efnle Demeleevee... IejeleOetHe}eJe}s}evemeleeveenerIejelemeJe&$eOegHee®eemegiebOe ojJeUt }eie}e neslee! ve jenJetve μesJeìer ceer ceg}er}e efJe®eej}b, `keÀe³e ieb, Jejleer legP³ee Iejele OetHe }eJe}e³e keÀe?' leer ®eìkeÀve cnCee}er, `veener, keÀe nes?' #eCeYej efJe®eejele He[}es... Deepegyeepegb®³ee yebieuîeebletve SkeÀ veJeje$e mees[} lej OegHee®ee megiebOe keÀOeerner keÀOeerner ³esle veener. ner JemlegefmLeleer ce}e %eele nesleer.ceie³eeOegHee®³eemegiebOee®e`GiecemLeeve'keÀesCelebDemeeJeb? `meebie vee,' ceg}er®es ns μeyo keÀeveeJej ³eslee®e ceer YeeveeJej Dee}es. ceePeb yees}Ceb SskeÀlee®e ceer ÒemeVe cegêsveb nmele cnCee}er, `μegYeef®evn Deens! efceUe}suîee Deeosμee®eb Hee}ve keÀje! ef}efnle jne.. ef}efnle jne!' DeeefCe l³ee®eJesUer lees efyepeebketÀj ceveer ©pe}e... DebkegÀj}e! iesuîee DeveskeÀ Je<ee¥Heemetve mees}eHetj®³ee `Þeer DekeÌkeÀ}keÀesì mJeeceer oμe&ve' ³ee $ewceeefmekeÀe®es DebkeÀ Iejer ³esle®enesles...Deenslener!l³eele®ekeÀenerceefnv³eebHetJeeakeÀuîeeCe®es Þeer. efJe. ie. LeÊes meHelveerkeÀ ceeP³eekeÀ[s Dee}s nesles. l³eeJesUerl³eebveer`osJeotle'DeeefCeHe.Het.cegketÀvojeJeGHeeK³e veevee keÀjboerkeÀj ef}efKele `ceneÒeYet Þeer mJeeceer meceLe& ®eefj$e' ner HegmlekeÀ ce}e Yesì cnCetve efo}er nesleer. `Þeer mJeeceer ®eefj$e meejece=le' ner HeesLeer ceeP³eekeÀ[s nesleer®e! lemeb®evesnceerÒeceeCesce}e}eieCeeN³ee`meboYe&HegmlekeÀemeeþer' ceePes p³esÿ peeceele ef®e. oÊee$e³e GHeeK³e YeeT HeìJeOe&ve ³eebveer ûebeefYemejCe Jee®evee}³eeletve `nce ie³ee vener, efpeboe nw' ner Þeer. ®evêkeÀevle Keesle ³eeb®eer keÀeobyejer lJeefjle μeesOetve DeeCe}er nesleer. l³ee®e efoJeμeer ceePee pegvee megËo kegÀceej osμecegKe, jneCeej yeo}eHetj ³ee}e otjYee<e keÀjC³ee®eb ceer þjefJe}b nesleb! ³ee®eb keÀejCe cnCepes lees Hejce mJeeceerYekeÌle Deens! l³ee®³eekeÀ[tveefveef½eleHeCeskeÀenerlejer`jlve'ieJeme}erDemeleer ³ee®eer ce}e Kee$eer nesleer! ceeP³ee ceveer®es Deele& efveef½eleHeCes mJeeceeRvee keÀU}s DemeeJes! keÀejCe l³ee®e efoJeμeer cnCepes yegOeJeej efoveebkeÀ Deþje Deeþ ®eej}e je$eer Iejemeceesj®³ee jml³eeJej lees `oÊe' cnCetve meeceesje Dee}e. ceer [e@keÌìjebkeÀ[s peele neslees cnCetve l³ee}e meebefiele}b Hejle peeleevee Iejer ³esTve pee! l³eeÒeceeCes lees Dee}e. DeeefCe ceePee ceeveme keÀUlee®e lees lJeefjle cnCee}e, `Òeef®eles®es mJeevegYeJe Je Hejes#e DevegYeJe ³eeb®ee ceeP³eekeÀ[s YejHetj meeþe Deens! Deepe JesU veener cnCetve, HeCe }JekeÀj®e ceer les Lees[ke̳eele ef}ntve lejer osTve efkebÀJee JesU keÀe{tve legP³eeμeer yees}e³e}e lejer ³esF&ve! DeeefCe l³ee®eJesUer skeÀ ceesþb DeeefCe ®eebie}b HegmlekeÀ leg}e `Yesì' cnCetvener osF&ve!' ³eentve Keje cenlJee®ee Yeeie Heg{s®e Deens. ogmeN³ee efoJeμeer cnCepes SkeÀesefCeme Deeþ ®eej}e Jeej neslee ieg©Jeej! l³ee efoJeμeer je$eer l³ee®³ee ceeceer Þeer. cebie} Deewìs ceeP³eekeÀ[s Deeuîee Deved l³eebveer `ieg©Jeej' cnCetve Deepe®e kegÀceejveb leg}e Ðee³e}e ceeP³eekeÀ[s HegmlekeÀ efo}b³e les Ies!' cebie} cnCepes ceePeer ceeveme Yeefieveer!
 20. 20. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 24 cee®e& - 2015 Þeer. veeiesμe keÀjbyesUkeÀj ef}efKele `mecegê Yej}e Deens' ns HegmlekeÀ ceeP³ee neleer efo}b! `mecegê Yej}e Deens,' ns Decetuîe Deens®e! DeeefCe les lemeb DemeCeej®e nesleb! keÀejCe ef}efnCeeje keÀesefCener Demees..... l³ee Òel³eskeÀe®³ee ceveele cee$e SkeÀ®e SkeÀ YeeJevee Demeles! `DeeHeCe keÀesCe?' lej keÀesCeerner veener! DeeHeuîeebkeÀ[tve ef}ntve IesCeejs `mJeeceer meceLe&®e' Deensle! cnCetve®e keÀesefCener `ceer'}e Deepeejle... ieeWpeejle veener! Demees. HeCe ce}e cee$e ceeie&oμe&keÀ þj}b les Þeer. keÀjbyesUkeÀjeb®eb ceveesiele! `mecegêe®³ee keÀeþeJeªve'! l³eebleer} }se®ee `mJeevegYeJe' Jee®euîeeveblej `Ieveleceer' jep³e keÀjCeeN³ee`μeg¬eÀe®eboμe&ve'JneJeb.lemeb Pee}b! DeeJeepe...! ÜejIebìer®ee DeeJeepe! `l³ee' DeeJeepeeveb peeie ³esCeb! oej GIe[tve yeensj yeIeCeb DeeefCe... DeeefCe yeensj `kegÀCeer®e vemeCeb'! ne DevegYeJe ceerner DeveskeÀJesUe mJeevegYeJeuee³e! ceO³eje$eer efkebÀJee Heneìs®³ee megceejeme ÜejIebìerkesÀ®³ee DeeJeepeeve ceer peeiee Jne³e®ees... yeensj®eer ìîetye ueeJetve ojJeepee GIe[e³e®ees. HeCe ensj kegÀefCe®e vemee³e®eb! ns meebefieleueb keÀer Iej®es ceuee cnCee³e®es, `iesìuee kegÀuetHe Deens!' Jnjeb[îee®³ee efûeume®³ee ojJeep³eeueener kegÀuetHe Deens. ceie `yesue' keÀesCe DeeefCe keÀMeer JeepeefJeCeej? DeeefCe ogmejer ieesä cnCepes HeÀkeÌle legcneuee®e keÀmes vesnceer DeeJeepe ³esleele? lees Òel³e#eeleuee DeeJeepe vemelees, lej lees Demelees Yeeme! DeeefCe lees HeÀkeÌle legcneuee®e neslees! l³eeb®eb yeesueCeb JeeJeieb vemee³e®eb! keÀejCe leer JemlegefmLeleer®e nesleer! `Demesue, lemebner Demesue' Demeb mJeleëMeer®e HegìHegìle ceer ieHHeyemee³e®ees!HeCeDeeleeÜejiebìerkesÀ®³eeDeeJeepee®³eejnm³ee®eb iet{ GkeÀueueb neslebb! DeeefCe cnCetve®e ceie ceveeveb yetlekeÀeUe®³ee meeieje®ee leU MeesOee³e®ee Òe³elve kesÀuee! l³eeÒe³elveHejceséejevebceeP³eeneleer`Òemeeo'efoueeneslee!... p³ee ....p³ee efoJeMeer DeeHeCe ÜejIebìerkesÀ®³ee DeeJeepe SskeÀuee Deens.... l³ee.... l³ee efoJeMeer DeeHeu³ee neletve Oeeefce&keÀ efkebÀJee DeO³eeeqlcekeÀ mJeªHee®eb uesKeve Peeuesueb Deens! ceveer Del³eeveboe®ee meewjYe ojJeUt ueeieuee neslee! Deiec³e ceveeveb HeeCeyeg[er®eb mJeªHe OeejCe keÀªve mce=leermeeieje®ee JesOe I³ee³euee meg©Jeele kesÀueer nesleer! mce=leer®eb `cetU' neleer Deeueb nesleb! ceePeb DeepeesU oÊemebÒeoe³eer! DeeF&®esJe[erueiepeeveveGHeeK³eDeHHee ³eeb®ee osJeceeCetme Deved oÊeYekeÌle cnCetve meeþ Je<ee&HetJeea®³ee HegC³eele keÀerefle&megiebOe Hemejuesuee neslee! l³eeb®³ee mJele뮳ee Jee[îeele SkeÀ íesìbmebHeCemegbojDemeb`oÊeHeeogkeÀeb®eb'cebefoj nesleb! DeeefCe l³eeceeies neslee Deewogbyej Je=#e! (`keÀLee Deewogbyeje®eer' ner keÀLee nsj ceeefmekeÀe®³ee peguew MeneCCeJe®³ee DebkeÀele Òeefme× Peeuesueer Deens.) HeCe DeHHee Deepeesyeeb®³ee He½eele Iejeleerue®e SkeÀe J³ekeÌleerveb efJemleerCe& Jee{uesuee lees Deewogbyej vegmelee íeìuee veJnlee lej cetUemekeÀì Keesotve keÀe{uee neslee! l³eeJesUer one-yeeje Je<ee&®ee Demesve ceer! l³ee Jee[îeele lej jespe®eb®e peeCeb ³esCes nesleb. `les ¢M³e' ceuee efJeue#eCe KeìkeÀle Demes! DemJemLe keÀjerle Demes! ogozJeeveb meewYeei³eoMe&keÀ kegbÀketÀceefleuekeÀeuee HeejK³ee Peeuesu³ee ðeer®³ee YeeueÒeosMeemeejKeb! SkeÀe iegjJeejer kegÀCeer ceuee ÒesjCee efoueer kegÀCeeme þeTkeÀ? ceer Deewogbyeje®eer SkeÀ HeÀeboer DeeCeueer DeeefCe `l³ee J³ekeÌleeruee' cnCeeuees, `oÊee®eer F®íe Demesue lej®e ner HeÀeboer peiesue! DeeefCe leerpeieueerlej®eleerceesþernesF&ue!HeCel³eeueeKetHeJesUueeiesue! Heeuee Hee®eesȳee®ee KetHe®e $eeme Jne³euee ueeieuee lej HeÀkeÌle
 21. 21. 25 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 25 íeì!' oÊecenejepeeb®³ee ke=ÀHesveb leer HeÀeboer peieueer nesleer! ceesþîee Je=#eele efle®eb ©Heeblej Peeueb nesleb! HebOeje-meesUeJ³ee Je<ee&Heemetve ceer Þeerieg©®eefj$ee®eer Heeje³eCe keÀª ueeieuees! SkeÀe leHeeveblej veeveeefJeOe keÀejCeebveer l³eele Keb[ He[uee Keje... lejerHeCe SkeÀ Je´le ceer DeepeHe³e¥le keÀìe#eeveb HeeUueb Deens! keÀesCee®eb ®eebieueb keÀjlee Deeueb veener lejer peeCeerJeHetJe&keÀ JeeF&ìner kesÀuesueb veener³es! Òemebieer vesmet®eb Jeðener ogmeN³eeuee efouesueb Deens! melkeÀcee&®eer GHeemevee mees[uesueer veener³es! DeepeJej DeveskeÀ mebkeÀìb Deeueer! DeveskeÀ DeHeceeve menve kesÀues! keÀener... keÀener Òemebieele lej De#ejMeë Debieeje®eer yejmeele Peeueer! FlekeÀer keÀer SKeeÐeeveb Deelcenl³ee®e kesÀueer Demeleer! HeCe DeueJeCeer yegJeeb®eer keÀLee ceuee ceenerle nesleer! mJeeceeRveer l³eebvee mee#eeled oMe&ve osTve kesÀuesuee GHeosMener keÀeveer neslee! `Hejceséejeves DeeHeu³eeuee pevce efouee Demeu³eecegUs l³ee®ee DeefOekeÀejDeeHeu³eeJejDeens!cnCetvel³ee®³eeF®ísefJe©×Hetle&lee ner Jne³euee®e nJeer! l³ee megke=ÀleeJej®e Heg{erue pevce DeJeuebyetve Demelees!' keÀerle&ve. ÒeJe®eve DeeefCe Jee®eve ³ee ef$ecetleea®ee ne ke=ÀHeeefMeJee&o Deelee HeÀUeme ³eslees³e! DeLee&le®e ns HetJe&mebef®ele Deens! l³ee mebef®eleeveb®e l³eeJesUer ceuee meeJejueb nesleb! ojJesUer kegÀefCelejer `De%eeleMekeÌleer' ceuee DeeOeej Ðee³e®eer! meeblJevee Ðee³e®eer! Deepel³ee`De%eeleMekeÌleer®³ee'`cegUe'®eeMeesOeueeielees³e! les `cetU' cnCepes `Þeer ve=efmebn mejmJeleer'! l³ee®e cegUe®ee Heg{s `JeìJe=#e' Peeuee! l³ee JeìJe=#eeuee DeveskeÀ `Heejby³ee' HegÀìu³ee Deensle! `kegÀþu³eener' Heejbyeer®³ee Hee³eer velecemlekeÀ Peeueb lejerner ogefce&U DeMee vejosne®eb meeLe&keÀ Peeu³eeefMeJee³e jnele veener! DeeefCe cnCetve®e pes efJenerle keÀe³e& YeeUer efueefnuesueb nesleb les IesTve®e ceer pevceeuee Deeuees. DeeefCe l³ee keÀe³ee&®eer ³eLeeMekeÌleer... ³eLeeceleer Hetle&lee keÀjC³ee®ee ÒeeceeefCekeÀ Òe³elve keÀjCeb ner®e ceePeer mJeeceer meceLe& ®ejCeer DeuHe-mJeuHe mesJee Deens Demeb ceer ceevelees! DeeefCe ceePeer ner mesJee mJeeceer ®ejCeer ©pet nesle DemeeJeer ³ee®eb Òel³eblejner ceuee ³esle®e ³esleb! `HeefnueerHee³ejer'neuesKeceerefueefnuee,veJnsleesceeP³eekeÀ[tve `efuenJet' Iesleuee iesuee neslee... lees uesKe HeeþefJelee®e.... ogmeN³ee efoJeMeer mebHeeokeÀeb®ee otjYee<e Deeuee. ...`uesKe DeefleMe³e DeeJe[uee, efoJeeUer DebkeÀele Òeefme× keÀjle Deens!' DeeefCe ceie Hegvne SkeÀoe `DeesUKeer®eer meeo' keÀeveer Deeueer... l³eeJesUer Jeepeues nesles, `Heneìs®es Hee®e!' DeeefCe ceie pees uesKe efueefnuee iesuee lees... lees cnCepes `Òeef®eleer®es efueefnCes!' ‡‡‡ - meg. efJe. kesÀUkeÀj Huee@ì veb. 22, ³eesiee³eesie meesmee³eìer, Je[Jeueer, DebyejveeLe (HetJe&), efpe. þeCes - 421 501. HeÀesve ë (0251) 2600667 osJe vesnceer DeeHeu³ee meceesj G®®e DeemeveeJej þsJeeJesle. DeeHeu³ee Gpe®³ee yeepetme Hetpes®es meeefnl³e Je [eJ³ee yeepetme HeeC³ee®ee leeby³ee þsJee. osJee®³ee ®eewjbieeJej osJneN³eele DeeHeu³ee GpeJ³ee yeepetme MebKe Je DeeHeu³ee [eJ³ee yeepetme Iebìe þsJeeJeer. osJee®³eeGpeJ³eeyeepetmelegHee®eeJe[eJ³eeyeepetmelesuee®ee efoJee þsJeeJee. Hegpesuee oMe&veeuee peeleevee Je Hegpesuee yemeleevee keÀener met®evee ®eHHeue Ieeuetve osJee®³ee Hegpesuee peeJet ve³es. Jeenveele yemetve Hetpesuee peeJet ve³es. osJee®³ee Glmeenele mesJee keÀjeJeer. osJeUele iesu³eeJej osJeeuee mee<ìebie vecemkeÀej IeeueeJee. DeMeew®eele osJee®eer Hetpee keÀ© ve³es. ieHHee ceejerle, ye[ye[ keÀjerle Hetpee keÀ© ve³es. Keesìs yeesuele ceesþîeeves Deesj[le Hetpee keÀ© ve³es. efðe³eeb®ee Deveeoj Je DeMueerue ieHHee ceejle Hetpee keÀ© ve³es. mveeve Glmeeneves, Deeveboeves osJe Hetpee keÀjeJeer. Hegpee keÀMeer keÀjeJeer
 22. 22. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 26 cee®e& - 2015 kesÀUkeÀj ns mJeeceermegleeb®es ceþele mJeeceer megleebkeÀ[tve meebHe´oeef³ekeÀ ceeie&oμe&ve IesC³eemeeþer mene ceefnves melele jeefn}s}s nesles. ³ee ceþele Þeer DekeÌkeÀ}keÀesì mJeeceeRveer efo}su³ee }neve HeeogkeÀe Je l³eebveer efo}s}e ob[ jespe®³ee Hegpesle þsJeC³eele Dee}su³ee Deensle. lemes®e Þeer. He. Het. mJeeceer megleebveer efo}su³ee ceesþîee mebiecejJejer HeeogkeÀeb®eer JesoeskeÌle De®ee& keÀªve Þeer. ieesHeeU yegJeebveer mLeeHevee kesÀueer Deens. Þeer. He. Het. mJeeceer megleeb®³ee ceeie&oMe&veeHe´ceeCes Þeer. ieesHeeUyegJeebveer meg© kesÀuesues owefvekeÀ keÀe³e&ke´Àce keÀekeÀ[ Deejleer, ceneHetpee, mee³ebkeÀeUer Heb®eesHe®eej Hetpee Je je$eew Heb®eHeoer ns owvebefove keÀe³e&ke´Àce lemes®e Þeer mJeeceerpe³ebleer efveefceÊe Deeþ efoJeme DeKeb[ mJeeceer veecemeHleen, Þeer mJeeceer megle HegC³eefleLeer efveefceÊe ®eej DeKeb[ mJeeceer veecemeHleen, ieg©HeewefCe&cee, ieg©ÜeoMeer, Þeer. ieesHeeUyegJee HegC³eefleefLe Fl³eeefo meJe& keÀe³e&ke´Àce iesueer 125 Je<ex melele ®eeuet Deensle lemes®e 125 Je<ee&le ³ee ceþeuee mLeeJej pebiece Demes keÀesCelesner GlHevve veener. lejerner ns meJe& keÀe³e&ke´Àce GÊece leNnsves nesleele. ef®eHeUtCe, efpe. jlveeefiejer. ‡‡‡ Þeer mJeeceer cenejepeeb®eer®e GHeemevee keÀjCes Þes³emkeÀj keÀejCe keÀ}er³egieeceO³es mcele=&ieeceer Deμee oÊee®eer®e GHeemevee keÀjeJeer cnCetve μeem$eele meebefiele}s Deens. ~~ keÀ}ew leled ÞeerHeeod Jeu}Yeced~~ Je Þeerr mJeeceer meceLe& ns Deieoer De}erkeÀ[®³ee keÀeUele}s oÊee®ee He´l³e#e DeJeleej Deens. (Kee$eeryeKej) 1) Þeer oÊee$e³e, 2) Þeer ÞeerHeeo Jeu}Ye, 3) Þeer ve=efmebn mejmJeleer, 4) DekeÌkeÀ}keÀesì mJeeceer. cnCetve Þeer mJeeceer cenejepeeb®eer GHeemevee keÀjCes Del³eeJeμ³ekeÀ. Deelee GHeemevee keÀe³e keÀjeJe³ee®eer lej meJee&le meesHeer GHeemevee cnCepes `veecemcejCe'. keÀejCe JesoeskeÌle ceb$eeHe´ceeCes `DeJee#ejb nlee ³eg<³eb, efJeKejb J³eeOeer efHe[erleced' ns oes<e veecemcejCeele veenerle. ³ee G}ì Þeer jeceoeme mJeeceer meebieleele, `GjHeÀeìîee veeceemeeþer~ JeeefucekeÀ lej}e GþeGþer' YeefJe<³e Jeo}e μelekeÀesìer~ jIegveeLee®es ~~1~~ efμeJee³e veeceemeer veener mveeve yebOeve~ veeceemeer veener efJeOeer efJeOeeve~ Deemeveer μe³eveer Yeespeveer peeCe~ veece HeeJeve njer®es ~~1~~ veecee®es cenelc³e ë veeceW mebkeÀìs veemeleer~ veeces efJeIves efveJeejerleer~ njer veeces HeeefJepesleer~ GÊece HejW efμeJee³e ve keÀUleeb Heo DeefiveJejer He[s~ vekeÀjer oen Demes keÀOeer vee Ie[s~~ Deefpele veece peHees Ye}l³ee efcemes~ mekeÀU Hee}keÀ Yemce keÀjerlemes~~ Demes veecee®es cenelc³e Deens cnCetve meoe meJe&keÀeU meJee¥veer~~ Þeer mJeeceer meceLe&~~ ³ee leejkeÀ efmeOo ceb$ee®ee DeKeb[ peHe keÀjeJee ner®e meefo®íe. ceePes Deepeesyee ³ee ceþe®es mebmLeeHekeÀ Þeer. ieesHeeUyegJee ef®eHeUtCe®³ee ceþeleerue mJeeceeR®³ee HeeogkeÀe Þeer DekeÌkeÀ}keÀesì mJeeceer ceþ
 23. 23. 27 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 27 Iejele SkeÀoe ueive Deens cnìueb keÀer meejb Iej®e ueivece³e nesTve peeleb. keÀe³ee&ue³e, efJeefJeOe Jemletb®eer Kejsoer, HeengCes meieUer vegmeleer keÀeceeb®eer ³eeoer... efkeÀleer ³eeÐee le³eej kesÀu³ee lejer ns jeefnueb les jeefnueb, Demeb nesleb®e veener keÀe? efJeJeene®³ee yebOeveeleerue `meHleHeoer' ne efJeOeer KetHe cenÊJee®ee Demelees, ceuee Jeeìleb pegv³ee keÀeUeleu³ee efðe³ee ueivee®³ee JesUer Je³eeves ueneve nesl³ee. efMe#eCe pescelesce Peeuesueb ceie efleuee pees GHeosMe meHleHeoerletve efouee peele Demes lees DeLe&HetCe& neslee®eb. HeCe DeeHeCe Deepe®³ee yeouel³ee keÀeUevegmeej cegueeruee meHleHeoer®eer veJeer meg$eb efoueer lej leer efleuee efveefM®ele GHe³eesieer He[leerue Demeb Jeeìleb. 1) ns meewYeei³eekeÀebef#eCeer! let Deelee efJeÐee mebHeVe Peeueer Deensme. mebieCekeÀe®es %eevener DeJeiele kesÀues Deensme DeeefCe menpeHeCes let legP³ee veeskeÀjerlener keÀewMeu³eb He´eHle kesÀueer Deensle. legP³eeHee³eelemeeceL³e&Deens.HebKeeleYejejerIesC³ee®ebyeUDeens,HeCeDeepeletoesveIejeC³eebvee legP³ee meodefJe®eejebveer SkeÀ$e yeebOeCeej Deensme. 2) ns jceCeer, legPeb ns ogmejb HeeTue Deens, l³ee HeeJeueeJej let HeleermeceJesle megboj mJeHve HetCe& keÀjCeej Deensme. ³ee HeeJeueeJej leguee meeN³ee Iejele Deevebo efvecee&Ce keÀje³e®ee Deens. let Deeveboer DemeMeerue lej®e legPeb kegÀìgbye Deeveboer nesF&ue. l³eecegUs `Deeveboer peerJeve' ns met$e ue#eele þsJe. 3) ns He´%eeJeble cegueer, let KetHe efMekeÀueerme DeeefCe veeskeÀjerner keÀjlesme ³ee®ee DenbHeCee keÀ© vekeÀesme, kegÀCeeme leg®í uesKet vekeÀesme. ceeCemeeleueb ceeCetmeHeCe peHele peHele meemet meemeN³eebJej DeeF&-Jeef[ueebmeejKeb He´sce keÀjC³ee®eb þjJetve let eflekeÀ[s HeeTue G®eueues Deensme. 4) ns efJeÐeeLeea leguee Heleer®eer meeLe Dee³eg<³eYej nJeer Deens Demeb ceveesceve þjJetve ®eewLes HeeTue G®eueCeej Deensme. Heleer®³ee meesyele l³ee®³ee Iejeleerue DeveskeÀebMeer let veJ³ee veel³eeb®ee megboj ieesHeÀ yeebOeCeej Deensme. 5) ns ueueves, Hee®eJeb HeeTue G®eueleebvee let ns ue#eele Ies keÀer Ieje®ee `leeue' DeeefCe `leesue' leguee íeveHewkeÀer meebYeeUe³e®eb Deens. pesJe{b He´sce JeeìsJejleer osle peeMeerue l³ee®³ee ogHHeì He´sceeves legPeer DeeWpeU vekeÌkeÀer Yejsue. 6) ns ceeefveveer, meneJ³ee HeeJeueeMeer let ns þjJeCeej Deensme keÀer p³ee ³eesi³e, ®eebieu³ee HejbHeje, jerleerefjJeepe Deensle les let Heg{s vesCeej Deensme. HeCe veJeefJe®eejeb®es yeoue IesTve l³ee®eer Yej ìekeÀCeej Deensme. veJ³ee efJe®eejeb®³ee efoMesve peeleevee kegÀCeer ogKeeCeJeCeej veenervee cnCetve let keÀeUpeer IesCeej Deensme. 7) ns me=peveMeeefueveer, let legP³ee mebmeejJesueerJej keÀener efoJemeebveer veJeerve peerJe efvecee&Ce keÀjCeej Deensme. lees cegueiee Demet os veener lej cegueieer Demet os. leguee meceYeeJevesveb l³ee®eb Leemeebie Heeueve-Hees<eCe keÀje³e®eb Deens. ³ee ef®ecegkeÀu³ee efpeJeeuee veJeerve peie oeKeJee³e®eb Deens ns ue#eele Ies. keÀe³e? keÀmeb Jeeìle³eb ns meejb Jee®etve? Deelee veJ³ee ³egieeleerue efJeJeene®³ee JeeìsJej®³ee cegueeRvee les Jee®etve efJe®eej keÀjeJee Demeb Jeeìleb. MesJeìer ©KeJeleeleerue meHleHeoer cenÊJee®eer Deens veener keÀe? ‡‡‡ meHleHeoer Iesleebvee efJeJeene®³ee JeeìsJej
 24. 24. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 28 cee®e& - 2015 ³ee He´keÀeMevee®eer ceeuekeÀer Je Dev³e ceeefnleer ³eemeeþer ÐeeJes ueeieCeejs efveJesove. (HeÀe@ce& - 4 efve³ece 8 DevJe³es ) 1) He´keÀeMevee®es efþkeÀeCe ë HeÌue@ì veb.219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie veb.16, efyeuee& keÀe@uespe meceesj, ef®ekeÀveIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, keÀu³eeCe (HeefM®ece), lee. keÀu³eeCe, efpe.þeCes. efHeve keÀes[ - 421 301. ceneje<ì^. 2) He´keÀeMevee®ee keÀeU ë ceeefmekeÀ 3) cegêkeÀe®es veeJe ë meew.meercee jepeWê JeKejs cegêkeÀe®es je<ì^er³elJe ë Yeejleer³e cegêkeÀe®ee HeÊee ë HeÌue@ì veb.219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie veb.16, efyeuee& keÀe@uespe meceesj, ef®ekeÀveIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, keÀu³eeCe (HeefM®ece), lee. keÀu³eeCe, efpe.þeCes. efHeve keÀes[ - 421 301. ceneje<ì^. 4) He´keÀeMekeÀe®es veeJe ë meew.meercee jepeWê JeKejs. He´keÀeMekeÀe®es je<ì^er³elJe ë Yeejleer³e. He´keÀeMekeÀe®ee HeÊee ë HeÌue@ì veb.219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie veb.16, efyeuee& keÀe@uespe meceesj, ef®ekeÀveIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, keÀu³eeCe (HeefM®ece), lee. keÀu³eeCe, efpe.þeCes. efHeve keÀes[ - 421 301. ceneje<ì^. 5) mebHeeokeÀe®es veeJe ë meew.meercee jepeWê JeKejs. mebHeeokeÀe®es je<ì^er³elJe ë Yeejleer³e. mebHeeokeÀe®ee HeÊee ë HeÌue@ì veb.219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie veb.16, efyeuee& keÀe@uespe meceesj, ef®ekeÀveIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, keÀu³eeCe (HeefM®ece), lee. keÀu³eeCe, efpe.þeCes. efHeve keÀes[ - 421 301. ceneje<ì^. 6) Je=ÊeHe$ee®eer ceeuekeÀer p³ee®³eekeÀ[s Deens l³ee ë meew.meercee jepeWê JeKejs, J³ekeÌleer®es veeJe, HeÊee Je Yeeefieoejer efkebÀJee ë HeÌue@ì veb.219, Heefnuee cepeuee, Sue.Dee³e.peer. efyeu[eRie SketÀCe Yeeb[JeueeHewkeÀer SkeÀìîeentve DeefOekeÀ ë veb.16, efyeuee& keÀe@uespe meceesj, ef®ekeÀveIej, keÀeskeÀCe Jemeenle, Yeeie OeejCe keÀjCeeN³eeb®eer veeJes ë keÀu³eeCe (HeefM®ece), lee. keÀu³eeCe, efpe.þeCes. efHeve keÀes[ - 421 301. ceneje<ì^. ceer, meew.meercee jepeWê JeKejs Demes peeefnj keÀjles keÀer, GHeefveefo&<ì leHeMeerue ceeP³ee ceeefnleerHe´ceeCes Keje Deens. efoveebkeÀ ë 01/03/2015 mJee#ejer meew.meercee jepeWê JeKejs Þeer mJeeceer meKee
 25. 25. 29 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 29 efmebOegogie& efpeu¿eeceO³es JeWieguex leeuegke̳eele MenjeHeemetve oesve efkeÀ.ceer. DeblejeJej ke@ÀcHe ³esLes Þeer DeeveboveeLe cenejepe ³eebveer yeebOeuesuee Þeer mJeeceer meceLee¥®ee ceþ Deens. l³ee ceþele mJeeceeRveer Þeer DeeveboveeLe cenejepeebvee efouesu³ee DeelceHeeogkeÀe Deensle. Þeer DeeveboveeLe cenejepe ns J³eeHeejer nesles. les oÊeYekeÌle nesles. les vesnceer ieeCeieeHetjuee peele Demele. les J³eeHeejer Demeu³ees les J³eeHeejeefveefceÊe cegbyeF&uee peele. cegbyeF&le efHe´vmesme mì^erìJej YeW[s ³eeb®³ee Hes{erJej l³eeb®ee cegkeÌkeÀece Demes. DeOetve ceOetve ®eewHeeìer efiejieebJe ³esLes Þeer yeeyegueveeLe ³eeb®³eekeÀ[sner peele. l³eeb®³eeyejesyej Þeer leele cenejepe (oeoj ceþe®es DeefOeHeleer Þeer. yeeUke=À<Ce cenejepeeb®es ieg©) pes DeeveboveeLeebvee Jeef[ueyebOet ceeveerle lesner Demele. DeeveboveeLeebvee SkesÀ efoJeMeer ¢<ìeble Peeuee keÀer l³eebvee DekeÌkeÀuekeÀesìuee yeesueeefJeues Deens. DeeveboveeLe J³eeHeej-Oeboe mees[tve DekeÌkeÀuekeÀesìuee jJeevee Peeues. Þeer mJeeceeR®³ee meeefvveO³eele les mene Je<ex jeefnues. SkesÀ efoJeMeer Þeer mJeeceeRveer l³eebvee meebefieleues keÀer, `peebJe cesje Peb[e ueieeJe!' l³eeJesUer DeeveboveeLeebveer l³eeb®³eepeJeU He´meeo ceeefieleuee. l³eeJesUer Þeer mJeeceeRveer LegbkeÀer efoueer. l³eele Demeuesu³ee HeeogkeÀe l³eebveer JeWieguex ceþele ³esTve mLeeHeve kesÀu³ee. l³ee DeOee& Fb®eeHes#eener ueneve DeekeÀeje®³ee Demetve l³ee keÀmeu³ee Oeelet®³ee efkebÀJee oie[e®³ee Deensle l³ee DeesUKelee ³esle veenerle. meoj ceþele ojJe<eea ieg©ÜeoMeer, ÞeeroÊepe³ebleer, Þeer mJeeceer pe³ebleer, Þeer mJeeceer mcejCe efove, DeeveboveeLeeb®eer HegC³eefleLeer ceesþîee Leeìele mebHevve nesleele. Þeer DeeveboveeLeebveer Heg{s ³ee ceþe®eer meJe& osKeYeeue Je keÀejYeej J³eJemLee Þeer. Jee³ebieCekeÀj kegÀìgbefye³eebkeÀ[s meesHeJetve meve 1903 meeueer ceþe®³ee Mespeejer meceeOeer Iesleueer. lesLes l³eeb®eer mebpeerJeveer meceeOeer Deens. veblej meoj ceþe®eer J³eJemLee Þeer. Jee³ebieCekeÀj kegÀìgbyeer³eeves HejbHejsves DeepeHe³e¥le Henele Deensle. Þeer DeeveboveeLeebvee SkeÀ cegueiee Je SkeÀ cegueieer DeMeer DeHel³es nesleer. l³eeveblej l³eeb®es veelet (ceguee®eer cegues) Þeer ieg©veeLe, meoevebo, cegjueerOej Demes meO³ee n³eele Deensle. les meoj efþkeÀeCeer Denesje$e mesJesle Demeleele. DeMee He´keÀej®ee Fefleneme Deens. mJeeceer let ceePeer DeeF& legPeer®e meÊee þeF& þeF& ~~ MeesOet kegÀþs ie ceeF& ~~Oeg´.~~ peveveer peþjer let jef#e³eues ~ yeensj ³eslee cegKeer He³e efoOeues ~~ nesT keÀmee GlejeF& ~~1~~ He´ew{HeCeer legPee He[lee efJemej ~ Hejer Oejer HeesìeMeer Jejer cee³es®ee Heoj ~~ keÀ©Cee®eer cetleea ceePeer DeeF& ~~2~~ ¿ee peielee®eer ner ceeTueer ~ ueeYees Deecneb leJe ke=ÀHes®eer meeTueer ~~ oeme ueesUs ie legPeer³ee ®ejCeer ~~3~~ ‡‡‡ - Þeer. megOeekeÀjpeer ue#ceCe Iejle Þeer mJeeceer meceLe& ceboerj (ceþ), Þeer mJeeceer meceLe& ceþ JeWieguex - meeJebleJee[er
 26. 26. ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ 30 cee®e& - 2015 HeveJesue ceþeleerue ceeefnleer He´mle=le keÀjC³eeme yejs®e efueKeeCe keÀjeJes ueeiesue. cnCetve YekeÌleebvee Je ceuee Deeuesues DevegYeJe $eesìkeÀ mJe©Heele osle Deens. keÀejCe yeesueJeerlee Oeveer meodieg© Deens. meodieg© ceeTueer `Þeer veevee cenejepe HejebpeHes' ³eebveer HeveJesue ceþe®eer mLeeHevee kesÀueer Je ceþ©Heer jesHeìîee®es JeìJe=#eele ©Heeblej Peeues. 1) Þeer %eevesJej cenejepe Meleeyoer meesnȳee®³ee meceeHleer®³ee JesUsme ceþele ®entkeÀ[s HetCe&HeCes Meeblelee nesleer Je l³ee®e JesUsme ceþeleerue Deewogbyej Je=#e peesjpeesjele nuet ueeieuee. SJe{s nuetveosKeerue ceþele l³ee®es SkeÀner Heeve ieUues veener Je Deewogbyej cee$e Deeveboeves [esuele neslee. l³ee®e keÀeueeJeOeerle meeOeejCe SkeÀ oer[ HetÀìer meHe& keÀener efceefveìs DeewogbyejepeJeU yemeuee Je DebleOee&ve HeeJeuee. meeN³ee YekeÌle ceb[UeRveer l³ee®es oMe&ve Iesleues Je meesnUe DeMee efjleerves Deeveboeves Heej He[uee. 2) keÀener keÀeueeJeOeerveblej ceþele ceneHe´meeo oj ieg©Jeejer keÀjC³ee®es þjefJeues. l³eeJesUsHeemetve ieg©Jeej®eer ceneDeejleer Je ceneHe´meeo meg© Peeues. DekeÀje (11) ieg©Jeej ceneHe´meeo kesÀuee DeeefCe ®ecelkeÀej cnCepes 11J³ee ieg©Jeejer mJeeceer He´eflecesletve cnCepes mee#eeled mJeeceeR®³ee ves$ekeÀceueeletve DeeveboeÞetb®³ee Oeeje Jeent ueeieu³ee Je les meeOeejCe oesve les De[er®e leeme Jenele nesles. meJe& YekeÌleceb[UeRveer les efleLes cnCetve He´eMeve kesÀues Je SkeÀe Deeieȳee Jesieȳee DevegYetleer®ee Deevebo Iesleuee. 3) mJeeceer meceLe& He´ieìoerve pe³ebleer GlmeJeeefveefceÊe ogOeeves DeewogbyejeJej ©êeefYe<eskesÀ ®eeuet Demeles JesUer l³eeceOetve DekeÀmceele mJeeceeR®eer He´eflecee DeewogbyejeJej Gceìueer Je meJee¥veer l³ee®es oMe&ve Iesleues. 4) lemes®e ceþele oÊepe³ebleer meesnUe ®eeuet DemelesJesUer YeeefJekeÀeb®eer megOoe jsue®esue ceesþîee He´ceeCeele nesleer. lesJe{îeele l³ee ieoealetve SkeÀ iee³e Jeeì keÀe{le ceþele Deeueer Je Hee®e efceefveìs GYeer jentve mJeleëYeesJeleer SkeÀ He´oef#eCee keÀªve iesueer. l³ee®e JesUsme keÀOeerner ve Heeefnuesuee SkeÀ kegÀ$ee Ieje®³ee Heg{u³ee oejer yemeuee neslee Je He´meeo ie´nCe keÀªve Lees[îee DeblejeJej peeTve efomesveemee Peeuee. 5) Deelee Peeuesu³ee ieg©HeewefCe&ces®³ee GlmeJeeuee SkeÀ HegÀueHeeKe© Heneìs ³esTve mJeeceeR®³ee He´efleces®³ee ceeieerue yeepetme DeewogbyejeJej yemeues nesles Je les leerve efoJeme leyyeue SkeÀe®e peeiesJej yemetve nesles. l³ee®eer meJee¥vee otOe-®ebove, kegbÀketÀ ³eebveer Hetpee kesÀueer lejermegOoe les peeiesJeªve nueues veener. ®eJeL³ee efoJeMeer les ceþele IejeceO³es meJe&$e efHeÀªve veenermes Peeues. 6) ceþele ³esCeeN³ee YekeÌleebvee yejs®e DevegYeJe Deeuesues Deensle. vegmel³ee efJeYetleerves DeLeJee ceveeleerue F®íe yeesuetve mJeeceer®ejCeer ÞeerHeÀU þsTve YekeÌleeb®³ee ceveeskeÀecevee HetCe& nesleele DeMeer He´ef®eleer YekeÌleebvee ³esle Deens. 7) SkeÀ JesU ceþeleerue GlmeJe DeeìHetve YekeÌlepeve ceþele Heneìs ®eej Jeepelee PeesHeues Demeles JesUer l³eeleerue SkeÀe YekeÌleeuee peeie Deeueer. lesJne l³eeves Demes Heeefnues keÀer mJeeceer Deeoercee³ee mJe©Heele yemeues Deensle. Þeer mJeeceer meceLe& ceþ, HeveJesue
 27. 27. 31 ke=ÀHeeefmebOet ~~ Þeer mJeeceer meKee ~~ ceeefmekeÀ cee®e& - 2015 31 HeCe lees Ieeyeju³eecegUs HeebIe©ve Dees{tve IeeceeIegce DeJemLesle mekeÀeUHe³e¥le He[tve neslee. 8) SkeÀ JesUsme DekeÌkeÀuekeÀes쮳ee JeìJe=#e ceboerjele ceneDeejleer ®eeuet DemelesJesUer ieesue DeekeÀeje®eer íesìer ieesìermeejKeer efomeCeejer Hee<eeCee®eer ieesìer cee[erJej He[ueer. yeepetuee Demeuesu³ee J³ekeÌleeruee Jeeìues keÀer DeeHeu³eeuee efKeMeeletve®e megHeejer He[ueer keÀer keÀe³e! HeCe DeeM®e³e& cnCepes leer ieesìer efuebie©Heer nesleer. leer meO³ee HeveJesue ceþele Deens. 9) ceþeleerue meJe&peCe DekeÌkeÀuekeÀesìuee mJeeceer oMe&veeme efveIeeues Demeleevee cegbyeF&-HegCes ne³eJespeJeU keÀeceMesle ueiele SkeÀ HeÀej ceesþe DeHeIeele Ie[C³ee®ee He´mebie Deeuee neslee. l³eeJesUer [^e³eJnjves iee[er jml³ee®³ee yeepetuee Demeuesu³ee peJeU peJeU mene Heeb{N³ee jbiee®³ee cewuee®³ee oie[ebJeªve vesueer lejer megOoe Deeleerue ceb[UeRvee Je iee[eruee keÀener SkeÀ Fpee Peeueer veener. l³ee®es keÀejCe cnCepes Þeer meodieg© veevee cenejepe HejebpeHes ³eebveer YekeÌleebvee vesnceer He´Jeemeele DeeHeu³eeyejesyej íeìer þsJeC³ee®eer Dee%ee efoueer Deens. l³eeleerue SkeÀe YekeÌleekeÀ[s leer nesleer. lesJne meJee¥vee meodieg© ke=ÀHes®ee He´l³e³e Deeuee. HeveJesue ceþeleerue ceesþs GlmeJe cnCepes oÊepe³ebleer, mJeeceer meceLe& He´ieì efove, ieg©HeewefCe&cee ns neslee. l³eeJesUer efoJemeYej efJeefJeOe Oeeefce&keÀ keÀe³e&keÀce nesleele. Flej keÀe³e&ke´Àce cnCepes Þeer ke=À<CepevceeslmeJe, Þeer ieCesMe pevceeslmeJe, ceneefMeJeje$eer Je meodieg© veevee cenejepe Jee{efoJeme. ceþeceO³es jespe®es keÀe³e&ke´Àce cnCepes mekeÀeUer DeefYe<eskeÀ, Deejleer, ogHeejer 3 Jeepelee mJeeceer meceLe& ceefnuee ceb[U ³eeb®es mJeeceer menm$eveeceeJeueer HeþCe, mJeeceer meceLe& meejece=le HeesLeer®es Jee®eve Je nefjHeeþ, lemes®e mJeeceermeceLe& veecepeHe, mee³ebkeÀeUer Deejleer Je veecemcejCe, SkeÀeoMeeruee Je ieg©Jeejer ceefnueeb®es Je Heg©<eeb®es Yepeve Demeles. oj ieg©Jeejer ceneDeejleer Je efvel³ee®es keÀe³e&ke´Àce nesleele. HewMee®eer De[®eCeer Demetve osKeerue cenejepe GlmeJe keÀener SkeÀ keÀceer ve He[lee Deeveboele meepeje keÀªve Iesleele. - Þeer. megOeekeÀjpeer ue#ceCe Iejle HeveJesue. J³eekegÀUues ceveJ³eekegÀUues ceveJ³eekegÀUues ceveJ³eekegÀUues ceveJ³eekegÀUues ceve J³eekegÀUues ceve cee³eyeeHee Deelee ®ejCe Oeª ceer meebie kegÀCee®es Þeer njer DeJeOetlee~ DeeYeemee®es peie ns megboj ieUer yeg[euees ceer lej Heecej mJeeLee&meeþer kesÀueer JeCeJeCe ce=iepeU Gjues nelee~ leeW[ osefKeu³ee keÀefjleer Deeoj Demegveer ns vemeu³eele menesoj otj meeJeueer Peeueer lejerner ueJeJesvee keÀe ceeLee~ let Demelee cepeue mJeeceer meceLee& keÀe³e peieer ³ee GCes®e veeLee keÀMeeme JneJes mewjYewj ceer let HeeþerMeer Demelee~ ueerve JneJe³ee legefPe³ee ®ejCeer DeefYevebovee Deeuees OeeJegveer DeYe³e ceuee let osF& meo³ee YekeÌle meK³ee Þeer veeLee~ - Þeer. ieesefJebopeer kesÀUkeÀj, `DeeMeerJee&o', jes[ veb, 1, yebieuee veb. 4, Meem$eerveiej, yesUieebJe-590001

×