U N  S U R 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

U N S U R 3

on

 • 1,147 visualizações

 

Estatísticas

Visualizações

Visualizações totais
1,147
Visualizações no SlideShare
1,147
Visualizações incorporadas
0

Actions

Curtidas
0
Downloads
15
Comentários
0

0 Incorporações 0

No embeds

Categorias

Carregar detalhes

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Sua mensagem vai aqui
  Processing...
Publicar comentário
Editar seu comentário

U N  S U R 3 U N S U R 3 Presentation Transcript

 • 7.0 STRATEGI MENGURUS
  BILIK PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)
  7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH
 • SEKSYEN 3
  KEMAHIRAN HIDUP
  AHLI KUMPULAN 3
  ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196
  PAYA NGAU DB100702
  NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284
  MOHD AZHAR B ALI DB100201
  MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204
  NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299
  KAMISAN B SAIMIN DB100298
  MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205
  MUZAINI B ABU HASSAN DB100202
 • DEFINISI BILIK DARJAH
  Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.
  Merupakantempat yang terpenting yang perluadapadasekolah.
  Merupakanbilik- bilikdisekolahdimanasekumpulanmuridataupelajarmengikutipelajaranataubelajarsesuatumatapelajaran yang diajarolehguru.
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH
  Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:
  Susunandanrekabentukfizikaldidalambilikdarjah.
  Susunanmestimemberikanpeluangkontekmataantara guru denganmurid.
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011, dari http://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
 • ENCYCLOPEDIA
  Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah
  Lampu
  Peredaranudara
  Susunanmejadankerusimenghalakepadapapantulis
  Pengorekpensel, bakulsampah, penyapu, penyodokberadadibahagianbelakangkelas
 • Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.
  Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayamemudahkan guru denganmuridberinteraksi.
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And SocietyHalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS
 • CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
 • SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN
  Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.
  Memudahkanmuridmengambilbahandanmenggunakannya.
 • KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH
 • RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN
  Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.
  Papankenyataansebelahkirihadapankelas - Jadualwaktukelas, jadualbertugas, peraturankelas, misi, visi, pelankebakaran, cartaorganisasikelas, kalendar, takwimpersekolahan, falsafahpendidikan, danlagusekolah.
 • Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, senarainamamurid, senarainamapenerimabantuanpersekolahan (RMT, KWAMP, Baitumal)
 • Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.
  Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacadengankedudukan yang sesuai.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah–laku
 • PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT
  Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.
  Langsir yang dapatmenghalangsilauancahaya yang terpantulpadapapanputihpadawaktutertentu (waktusiang).
 • Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.
  Kerusidanmejamestimencukupidanberadadalamkeadaanbaikdanselamat.
  Saizkerusidanmejamestibersesuaianmengikuttahapumurmuridbagikeselesaan.
 • KEBERSIHAN
  Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.
  Guru mestimelengkapikelasdenganalatankebersihansepertipenyapu, tong sampah, penyapudebu, penyedoksampahdanpemadampapanputih.
  Ruangpenyimpananmuridperludiperiksaoleh guru sekurang-kurangnyaseminggusekali.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23,2011,dari w.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA
 • KESIMPULAN
  Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenganmurid lain. Persekitaran yang selesa, kemasdan ceria mampumeningkatkankualitipembelajarandanpengalamanmurid.
 • RUJUKAN
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And Society
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.
  Dicapaipada April 23, 2011, darihttp://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)PengurusanBilikDarjahDan Tingkahlaku:OxfordFajarSdn.Bhd ms 23-25
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • PENGHARGAAN
  Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa
  Staf-stafPerpustakaan
  Rakan-rakankumpulan
 • SEKIAN,
  TERIMA KASIH.