U N  S U R 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

U N S U R 3

on

 • 1,118 visualizações

 

Statistics

Visualizações

Total Views
1,118
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,118
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Incorporações 0

No embeds

Categorias

Carregar detalhes

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Sua mensagem vai aqui
  Processing...
Publicar comentário
Editar seu comentário

  U N  S U R 3 U N S U R 3 Presentation Transcript

  • 7.0 STRATEGI MENGURUS
   BILIK PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)
   7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH
  • SEKSYEN 3
   KEMAHIRAN HIDUP
   AHLI KUMPULAN 3
   ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196
   PAYA NGAU DB100702
   NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284
   MOHD AZHAR B ALI DB100201
   MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204
   NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299
   KAMISAN B SAIMIN DB100298
   MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205
   MUZAINI B ABU HASSAN DB100202
  • DEFINISI BILIK DARJAH
   Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.
   Merupakantempat yang terpenting yang perluadapadasekolah.
   Merupakanbilik- bilikdisekolahdimanasekumpulanmuridataupelajarmengikutipelajaranataubelajarsesuatumatapelajaran yang diajarolehguru.
   HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
   PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
   Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
  • UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH
   Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:
   Susunandanrekabentukfizikaldidalambilikdarjah.
   Susunanmestimemberikanpeluangkontekmataantara guru denganmurid.
   Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011, dari http://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
   Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
  • ENCYCLOPEDIA
   Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah
   Lampu
   Peredaranudara
   Susunanmejadankerusimenghalakepadapapantulis
   Pengorekpensel, bakulsampah, penyapu, penyodokberadadibahagianbelakangkelas
  • Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.
   Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayamemudahkan guru denganmuridberinteraksi.
   Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And SocietyHalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
   PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
   Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
  • SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS
  • CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
  • SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN
   Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.
   Memudahkanmuridmengambilbahandanmenggunakannya.
  • KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH
  • RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN
   Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.
   Papankenyataansebelahkirihadapankelas - Jadualwaktukelas, jadualbertugas, peraturankelas, misi, visi, pelankebakaran, cartaorganisasikelas, kalendar, takwimpersekolahan, falsafahpendidikan, danlagusekolah.
  • Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, senarainamamurid, senarainamapenerimabantuanpersekolahan (RMT, KWAMP, Baitumal)
  • Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.
   Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacadengankedudukan yang sesuai.
   Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah–laku
  • PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT
   Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.
   Langsir yang dapatmenghalangsilauancahaya yang terpantulpadapapanputihpadawaktutertentu (waktusiang).
  • Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.
   Kerusidanmejamestimencukupidanberadadalamkeadaanbaikdanselamat.
   Saizkerusidanmejamestibersesuaianmengikuttahapumurmuridbagikeselesaan.
  • KEBERSIHAN
   Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.
   Guru mestimelengkapikelasdenganalatankebersihansepertipenyapu, tong sampah, penyapudebu, penyedoksampahdanpemadampapanputih.
   Ruangpenyimpananmuridperludiperiksaoleh guru sekurang-kurangnyaseminggusekali.
   Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23,2011,dari w.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
  • CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA
  • KESIMPULAN
   Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenganmurid lain. Persekitaran yang selesa, kemasdan ceria mampumeningkatkankualitipembelajarandanpengalamanmurid.
  • RUJUKAN
   Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And Society
   Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.
   Dicapaipada April 23, 2011, darihttp://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
   Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
   HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)PengurusanBilikDarjahDan Tingkahlaku:OxfordFajarSdn.Bhd ms 23-25
   Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
  • PENGHARGAAN
   Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa
   Staf-stafPerpustakaan
   Rakan-rakankumpulan
  • SEKIAN,
   TERIMA KASIH.