U N  S U R 3
Próximos SlideShare
Carregando em...5
×

Curtiu isso? Compartilhe com sua rede

Compartilhar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Tem certeza que quer?
  Sua mensagem vai aqui
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Visualizações

Visualizações totais
1,231
No Slideshare
1,231
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0

Ações

Compartilhamentos
Downloads
17
Comentários
0
Curtidas
0

Incorporar 0

No embeds

Conteúdo do relatório

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 7.0 STRATEGI MENGURUS
  BILIK PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)
  7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH
 • 2. SEKSYEN 3
  KEMAHIRAN HIDUP
  AHLI KUMPULAN 3
  ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196
  PAYA NGAU DB100702
  NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284
  MOHD AZHAR B ALI DB100201
  MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204
  NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299
  KAMISAN B SAIMIN DB100298
  MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205
  MUZAINI B ABU HASSAN DB100202
 • 3. DEFINISI BILIK DARJAH
  Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.
  Merupakantempat yang terpenting yang perluadapadasekolah.
  Merupakanbilik- bilikdisekolahdimanasekumpulanmuridataupelajarmengikutipelajaranataubelajarsesuatumatapelajaran yang diajarolehguru.
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • 4. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH
  Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:
  Susunandanrekabentukfizikaldidalambilikdarjah.
  Susunanmestimemberikanpeluangkontekmataantara guru denganmurid.
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011, dari http://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
 • 5. ENCYCLOPEDIA
  Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah
  Lampu
  Peredaranudara
  Susunanmejadankerusimenghalakepadapapantulis
  Pengorekpensel, bakulsampah, penyapu, penyodokberadadibahagianbelakangkelas
 • 6. Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.
  Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayamemudahkan guru denganmuridberinteraksi.
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And SocietyHalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • 7. SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS
 • 8. CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
 • 9. SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN
  Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.
  Memudahkanmuridmengambilbahandanmenggunakannya.
 • 10. KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH
 • 11. RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN
  Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.
  Papankenyataansebelahkirihadapankelas - Jadualwaktukelas, jadualbertugas, peraturankelas, misi, visi, pelankebakaran, cartaorganisasikelas, kalendar, takwimpersekolahan, falsafahpendidikan, danlagusekolah.
 • 12. Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, senarainamamurid, senarainamapenerimabantuanpersekolahan (RMT, KWAMP, Baitumal)
 • 13. Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.
  Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacadengankedudukan yang sesuai.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah–laku
 • 14. PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT
  Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.
  Langsir yang dapatmenghalangsilauancahaya yang terpantulpadapapanputihpadawaktutertentu (waktusiang).
 • 15. Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.
  Kerusidanmejamestimencukupidanberadadalamkeadaanbaikdanselamat.
  Saizkerusidanmejamestibersesuaianmengikuttahapumurmuridbagikeselesaan.
 • 16. KEBERSIHAN
  Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.
  Guru mestimelengkapikelasdenganalatankebersihansepertipenyapu, tong sampah, penyapudebu, penyedoksampahdanpemadampapanputih.
  Ruangpenyimpananmuridperludiperiksaoleh guru sekurang-kurangnyaseminggusekali.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23,2011,dari w.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • 17. CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA
 • 18. KESIMPULAN
  Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenganmurid lain. Persekitaran yang selesa, kemasdan ceria mampumeningkatkankualitipembelajarandanpengalamanmurid.
 • 19. RUJUKAN
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And Society
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.
  Dicapaipada April 23, 2011, darihttp://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)PengurusanBilikDarjahDan Tingkahlaku:OxfordFajarSdn.Bhd ms 23-25
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • 20. PENGHARGAAN
  Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa
  Staf-stafPerpustakaan
  Rakan-rakankumpulan
 • 21. SEKIAN,
  TERIMA KASIH.