Notification Civil Police Constable 2015 hk

465 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
465
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
218
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Notification Civil Police Constable 2015 hk

 1. 1. 1 ¥Éưøï E¯ÁSÉ POLCET-2015 (ISO: 9001-2008 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀgÀ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 02/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16. «µÀAiÀÄ: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ. ~*~*~*~ 1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1977 ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½AiÀÄ¥Àr¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ PÁ®PÁ®PÉÌ DUÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ CºÀð ¸ÀܽÃAiÀÄ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀ) C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. CfðUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ “C£ÀħAzsÀ-J” gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Cfð ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 2. ±ÀÄ®Ì: ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀyðUÀ½UÉ ` 250/- ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ` 100/- ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß State Bank of Mysuru / State Bank of Hyderabad UÀ¼À C¢üPÀÈvÀ ±ÁSÉUÀ¼À°è ¨ÁåAQ£À PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ZÀ®£ï ¤Ãr ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. n¥ÀàtÂ: MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À PÁ®AUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ C¨sÀåyðUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAQ£À ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (¥ÁªÀw¸ÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£À ¥ÁågÁzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ). rr, ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 3. D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ «zsÁ£À : CfðzÁgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀ ªÀiÁ»w¸ÀÆa/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CfðzÁgÀ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ §tÚzÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV (Soft Copy - less than 250 KB) ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 2. 2. 2 £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄSÉãÀ C¥ï¯ÉÆÃqï (Upload) ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E®èªÁzÀ°è CAvÀºÀ CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. CfðzÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä d£ÀgÉÃmï ZÀ®£ï §l£ï ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÁUÀ wæ¥Àw (Triplicate) ¨ÁåAPï ZÀ®£ï ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D ZÀ®£ï£À°è CfðAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÉÆA¢UÉ, DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ WÀlPÀ, ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. D ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹/¦æAmï ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ZÀ®£ï£À°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ MlÄÖ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà C¢üPÀÈvÀ J¸ï.©.JA CxÀªÁ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï£À ‘C¨sÀåyð ¥Àæw’AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÄ£ÀB E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è My Application £ÀÄß QèPï ªÀiÁr, vÀªÀÄä Cfð ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¢£ÁAPÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà Cfð vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CfðAiÀÄÄ ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁrlÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè ºÀAvÀUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015, ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ  Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: : 28.07.2015, ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÀ¼À PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: : 29.07.2015, ¸ÀÆZÀ£É:  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr, ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 080-22943346 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ, CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ) 392 ©) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (ªÀÄ»¼Á) 98 MlÄÖ 490 ( ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtPÉÌ C£ÀħAzsÀ-‘J’ C£ÀÄß £ÉÆÃr) ¸ÀÆZÀ£É: ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ ªÀiÁvÀæ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀܽÃAiÉÄvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ ¸À®ÄèªÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÃ¼É Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. 3. 3 4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ : i) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. iii) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. iv) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 5. ªÀAiÉÆëÄw : i) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ: CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ C¨sÀåyðUÉ PÀ¤µÀÖ 19 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. C) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. D) EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ : ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÉÊ£Àå «AiÉÆÃd£É, ¸ÉêɬÄAzÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ PÁgÀt¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀgÁVzÀÝ°è “CªÀgÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ CªÀ¢ü” AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj 03 ªÀµÀðUÀ¼À jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. iii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀƸÉãÉ, £ËPÁ¸ÉÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄĸÉãÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ®èzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ. DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjn PÉÆÃgï (Defence Security Corps), d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð (General Reserved Engineering Force), ¯ÉÆÃPï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¸ÉãÁ (Lok Sahayak Sena) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼À (Para Military Forces) zÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (C) CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. CxÀªÁ (E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ. CxÀªÁ (F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ: 1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ. 2. «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. 3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.
 4. 4. 4 «ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. iv) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.36034/27/84-¹§âA¢ (J¸ï¹n), ¢£ÁAPÀ 02.05.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Áj ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ CAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀPÉÌ gÀzÁÝUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.ME/90/¥ÉƹC/2005, ¢£ÁAPÀ 02.02.2006gÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02.05.1985gÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀzÀ°è£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀĪÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009 gÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀzÀj «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV CfðAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ PÁ®A£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨sÀƸÉãÉ/£ËPÁ¸ÉãÉ/ªÁAiÀÄĸÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ) v) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÉǧ⠪ÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀjAiÉÆAzÀPÉÌ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ, CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ vÁ£ÀÄ £ËPÀj ¸ÉÃjzÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÀbÉÃjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ w½zÀħAzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É. vi) ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. vii) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2015gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥ÀàtÂ: ªÉÄð£À µÀgÀwÛ£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ D «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉÃ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 6. «zÁåºÀðvÉÉ: ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀArPÉ 1gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹., CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
 5. 5. 5 ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹./vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ PÉêÀ® ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆ£Àå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ PÉêÀ® °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n¥Ààt : i) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß / ±ÉÃPÀqÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÉ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ «zÁåºÀðvÉ / ±ÉÃPÀqÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ii) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀÄĹ, 12£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 7. vÀgÀ¨ÉÃw, SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt : J) vÀgÀ¨ÉÃw: £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ rf ªÀÄvÀÄÛ Lf¦ gÀªÀgÀÄ PÁ® PÁ®PÉÌ ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀÄwÛÃtðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ©) SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü: £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð CªÀ¢üAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. ¹) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ: `. 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 r) ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå : ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:31.03.2006 gÀAvÉ £ÀÆvÀ£À CA±ÀzÁ¬Ä ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. 8. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë (Endurance Test) ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë (Physical Standard Test) : ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï “http://www.ksp.gov.in” £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæªÉñÀ/PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ CAvÀeÁð®¢AzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉà E.n. ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.n. ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. J) C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉʨï¸ÉÊmï£ÀÄß ¢£À ¤vÀå £ÉÆÃqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
 6. 6. 6 ©) zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card) v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Caste Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ¹) PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ §zÀ° ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. . r) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë : (Endurance Test) i) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀªÀgÀÄ/ «¥sÀ®ªÁUÀĪÀªÀgÀÄ C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸À» ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ C£ÀºÀðvÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ£ÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅ PÉêÀ® CºÀðvÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 7. 7. 7 ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CºÀðvÁ ªÉüÉ/ zÀÆgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É / zÀÆgÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 1600 «ÄÃlgï Nl 6 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqï JvÀÛgÀ fVvÀ CxÀªÁ GzÀÝ fVvÀ 1.20 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ CxÀªÁ 3.80 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (7.26 PÉ.f.) 5.60 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 400 «ÄÃlgï Nl 2 ¤«ÄµÀQÌAvÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ JvÀÛgÀ fVvÀ CxÀªÁ GzÀÝ fVvÀ 0.90 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ CxÀªÁ 2.50 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (4 PÉ.f.) 3.75 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë (¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ * ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ : 168 ¸ÉA. «ÄÃ. PÀ¤µÀ× JzÉ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ : 86 ¸ÉA. «Äà (¥ÀÆw𠫸ÀÛj¹zÁUÀ) PÀ¤µÀÖ «¸ÀÛgÀÀuÉ 5 ¸ÉA. «ÄÃ. ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ : 157 ¸ÉA. «ÄÃ. PÀ¤µÀ× vÀÆPÀ : 45 PÉ.f. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É :- ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ¸ÀzÀÈqsÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ / vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉ/ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ »vÀ zÀȶ׬ÄAzÀ CªÀgÀ zÉúÀzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, C¨sÀåyðAiÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀÅ J®è jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀzÀÈqsÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉ £ÀqɸÀĪÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ J®è «zsÀ¢AzÀ®Æ CºÀð£ÉAzÀÄ/CºÀð¼ÉAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAZɬÄAzÀ¯Éà ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 8. 8. 8 n¥Ààt : i) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ii) ¸À»µÀÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë ¸À«Äw ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉÖnÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ°è ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. iv) ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ 168 ¸ÉA.«ÄÃ. ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èzÉ EgÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ CºÀðvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CAwªÀÄ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. v) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ JvÀÛgÀ ºÁUÀÆ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß BMI (Body Mass Index Machine) AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. vi) ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉUÁV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «ÃrAiÉÆÃUÀæ¦ü ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. °TvÀ ¥ÀjÃPÉë: J) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÀUÀ¼À PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉʨï¸ÉÊmï£ÀÄß ¢£À ¤vÀå £ÉÆÃqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. ©) D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è, DzÀÝjAzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ¢£À¤vÀå ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ, PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card)
 9. 9. 9 v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Caste Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ¹) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ i) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæ, ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ºÁ¼É, iii) UÀÄgÀÄw£À aÃn, iv) D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥Àæw vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. r) £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è 100 CAPÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, §ºÀÄ«zsÀ DAiÉÄÌ (Multiple choice) GvÀÛgÀUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À, «eÁÕ£À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, EwºÁ¸À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ²PÀët EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw ¸Àj GvÀÛgÀPÉÌ 1.00 CAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥ÀÄà GvÀÛgÀPÉÌ 0.25 CAPÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄÄ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ CºÀðvÁ (Qualifying) ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ±ÉÃPÀqÁ CAPÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆr¹ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F CºÀðvÁ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¥Àæw ªÀUÀðzÀ°è C¢ü¸ÀÆavÀ SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 1:1 gÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹./vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ PÉêÀ® ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆ£Àå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ PÉêÀ® °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÉeÉmÉqï C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÉmïC£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀbÉÃjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. J¥sï) ¸ÀÆZÀ£É: i) C) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. D) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß N.JA.Dgï ²Ãmï£À°è PÀ¥ÀÄà/¤Ã° §tÚzÀ ¨Á¯ï¥Á¬ÄAmï ¥É¤ß¤AzÀ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ±ÉæÃt (J,©,¹ EvÁå¢) ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß vÀÄA§¢zÀÝgÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ C¨sÀåyð DAiÉÄÌUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÉÄð£À ªÀiÁ»w/«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 10. 10. 10 E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï EvÁå¢ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. F) Cfð ¸ÀASÉå, gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃt EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß M.JA.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀ°è CAvÀºÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è Cfð ¸ÀASÉå, £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå, ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃtÂ, ¸À», JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À ¨sÀwð/UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. iii) £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹zÀgÉ, CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iv) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. v) J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ PÁå®Ä̯ÉÃlgï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ. vi) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎ DPÉëÃ¥ÀuÉ EzÀÝ°è, ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DAiÀiÁ ¥ÀjÃPÁë ¢£ÀªÉà ¸ÀA§A¢üvÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå. EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ °TvÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸À°è¹ ¹éÃPÀÈw (Acknowledgement) ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ©lÖ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀgÉ CAvÀºÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. n¥ÀàtÂ:- ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁzÀ 28.07.2015 PÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. 10. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë : vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀvÁæAQvÀ (Gazetted) C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ zÀÈrüÃPÀj¹zÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÉmïC£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀbÉÃjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ : (J) zÀȶÖ: PÀ£ÀßqÀPÀ ¸À»vÀ CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀPÀ«®èzÉà PɼÀUÉ PÁt¹zÀ zÀeÉðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄ PÀ¤µÀÖ (i) zÀÆgÀzÀ zÀ馅 6/9 CxÀªÁ 6/9 6/9 6/12 (ii) ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÀ馅 0/6 0/8
 11. 11. 11 ¥Àæw PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÀîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðvÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (©) ±ÀæªÀt ±ÀQÛ: i) j£ÉßÃ¸ï ¥ÀjÃPÉë (Rinne’s Test) ii) ªÉ§âgï ¥ÀjÃPÉë (Weber’s Test) iii) ªÉnðUÉÆà ¥ÀjÃPÉë (Tests for Vertigo) ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è C£ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¹) C¥ÀzsÀªÀĤ HvÀ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Varicose Veins) (r) ªÀiÁw£À°è CqÀZÀuÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Impediment in speech) (E) JzÉAiÀÄ PÀë-QgÀt (Chest X-Ray) ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. zÉÊ»PÀªÁV CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. n¥Ààt : ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë, °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) ¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀÀºÀ²¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-r ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ©) ¥ÀæªÀUÀð – 1 ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-E ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¹) ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¸ÀÆZÀ£É : £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 PÉÌ LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 12. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw: J) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ©) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¢£À PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1976gÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:08:¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 13.02.2001gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj¨sÁ¶¹zÀAvÉ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE/96/¸É£É¤/2005, ¢£ÁAPÀ 10.08.2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
 12. 12. 12 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. (£ÀªÀÄÆ£É-1 (£Á£ï-QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É-2 EªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ). r) CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Non-Creamy Layer ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÀÆ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. 13. AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ: AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. r¦JDgï:23:J¸ïDgïDgï:99, ¢£ÁAPÀ 23.11.2000 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:44: ¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 27.07.2001gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 14. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 15. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 16. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÆ̼À¥ÀqÀĪÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊ-PÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1) £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F PɼÀV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ: J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
 13. 13. 13 ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ E) ¸ÀéUÁæªÀÄ (CxÀªÁ ¸ÀܼÀ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ J¥sï) ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ CxÀªÁ f) F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀAAiÉÆÃd£É 3) CfðzÁgÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ w½¸À¯ÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÉaÑ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥À «¨sÁUÀ¢üPÁjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀgÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, C£ÀħAzsÀ-‘J’ AiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. M§â ªÀåQÛ CxÀªÁ CªÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÀÄÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÁÝUÀ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢ÃWÀðPÁ® ªÁ¹¹zÀÝgÉÆà CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉÆÃ, D f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀAzÉ- vÁ¬Ä E§âgÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀgÀAvÀÄ, ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÁV ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÉÄÃ¯É ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ:- J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) d£À£À¢AzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CªÀ£À CºÀðvÉUÉ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬Ä D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 01-01-2013QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÀÄnÖzÀ PÁgÀt¢AzÁV, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CfðzÁgÀ£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀå¥Àr¸À¯ÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß, d£À£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1969gÀ°è EgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ¢AzÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, F ªÀÄÄA¢£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:- (i) UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ, D ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ gÉ«£ÀÆå E¯ÁSÉAiÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (ii) ªÁ¸À¸ÀܼÀªÀÅ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƼÀîzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAvÀºÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (iii) ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ DzÉñÀzÀ ¥ÁågÁ 6(J) CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAwzÀÝgÉ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ Lr PÁqïð CxÀªÁ D ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃn, ¥ÀºÀt CxÀªÁ ¸Áé¢üãÀvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, £ÀUÀgÀ CxÀªÁ SÁvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ SÁvÁ
 14. 14. 14 GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ/£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð zÁR¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ C£ÀåvÁ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÆA¢£À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀÄ, CAvÀºÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 10 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ, CfðzÁgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ- vÁ¬ÄAiÀÄgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ, D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹gÀĪÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. iii) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå«zÀÝ°è, ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) M§â ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, «ªÁºÀ £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, PÀ£ÁðlPÀ «ªÁºÀUÀ¼À (£ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀƤ£À°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃrzÀ «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèëÄUÉ gÀÄdĪÁvÀVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆa¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ¥ÀwAiÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:- 1) ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀªÀÅ D ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ EgÀĪÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂvÀªÁzÀ £ËPÀgÀ£À ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄÄ CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-‘r’ AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃqÀÄ«PÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¢UÀÞvÉ GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½®èzÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV C£ÀåvÁ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ £ËPÀgÀjUÉAzÀÄ (In-service Quota) ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄÃ¯É (1)gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è, CzÀ£ÀÄß CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁV ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ «ÄøÀ¯Áw PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 15. 15. 15 J¥sï) ªÁgÀ¸ÀÄ (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ (gÉ«£ÀÆå E£ïì¥ÉPÀÖgï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ¸ÁPÀëöåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, vÁ®ÆèQ£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ vÀ¤SÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁPÀëöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. f) ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘E’AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀÆZÀ£É:- 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀæªÀUÀð PÉÆÃj Cfð ¸À°è¹, eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è CxÀªÁ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ E®è¢zÀÝ°è D ¥ÀæªÀUÀðªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ. ©) ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ) ¹) ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉAiÀÄ°è/gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ/PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ/¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è/gÁdå CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ EZÁÒ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ. r) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É r/E/J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
 16. 16. 16 J¥sï) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è). f) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉZï) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. L) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉ) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀArPÉ 16 (2) gÀ°è w½¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½AzÀ (16(3)) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C£ÀħAzsÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥Ààt : CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. PÉ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À/ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¯ï) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è vÀPÀëtzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÁ¢üPÁj gÀªÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. JA) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J£ï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀļÀÄî/vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉà ¤Ãr vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ CzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) CfðzÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ©qÀÄUÀqÉ / RįÁ¸ÉAiÀiÁVzÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 18. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¯Áè CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¸À°è¸ÀĪÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ¸À°è¸À®àqÀĪÀ, C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀ, ¸À» ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 17. 17. 17 J) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÀ¥ÀàzÉà ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. ©) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ CfðAiÀÄ°è£À ¤UÀ¢vÀ PÁ®A£ÀÄß vÀÄA§vÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß (No Objection Certificate) ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ §zÀ®Ä MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, KPÉAzÀgÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåVAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ºÉ¸Àj£À°è ¸À°è¹ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CAn¹, ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ J¯Áè CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌÀj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. r) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀzÀj zÁR¯É / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ¦àzÀÝ°è CAvÀºÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀrAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸À°è¹, CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. E) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ(¦AiÀÄĹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À)AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. J¥sï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è CzÀPÉÌ C¨sÀåyðUÀ¼Éà dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ D £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EzÀÝ°è CxÀªÁ vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ°è CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. f) MAzÀÄ ªÉÃ¼É CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ/§Azï ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ªÀAiÉÆëÄw ºÁUÀÆ PÀ¤µÀ× ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV vÀÄA§zÉà ¸ÀzÀj Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ°è vÀvÀìA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. L) Cfð vÀÄA§ÄªÀ «zsÁ£À ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è£À ªÀiÁ»w ¸ÀÆaAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. eÉ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ (Upload) ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ
 18. 18. 18 ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÀ, C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À» E®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ) ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÁvÁÌ°PÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. J¯ï) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀªÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët PÉÆoÀrAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. JA) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÌöå¤AUï ªÀiÁr¹ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÄSÉãÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. J£ï) ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ MAzÀÄ CxÀªÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀ°è CzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwUÉ ¤Ãr CªÀjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ CgÉ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ UÉÆArgÀĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÀ®è. ¦) ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w CxÀªÁ £ÀPÀ° ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ/¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è, CzÉà ºÀAvÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀÆå) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ vÀPÀët vÁ£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ (Rules & Regulations) §zÀÞ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. Dgï) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄPÉÌ DVgÀĪÀ wzÀÄÝ¥Àr ºÁUÀÆ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ°è ¤¢ðµÀÖUÉƽ¹gÀĪÀAvÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¸ï) zÀÄ£ÀðqÀvÉ : M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ
 19. 19. 19 CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è zÀĪÀðwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ, vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀgÉ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄß G®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀB Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĦ¹-2015 £ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå. 080-22943346 £ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀ× ¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 jAzÀ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ 8-00 jAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ (Frequenty Asked Questions - FAQ) GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß www.ksp.gov.in ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. qÉ¥ÀÆån E£ïì¥ÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁj, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw, PÁ¯ïðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 22942261, 22207044
 20. 20. 20 (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – r (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ /¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ................................................................. gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * .............................. f¯ÉèAiÀÄ/ «¨sÁUÀzÀ ............................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ............... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw / §ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951 (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü ¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ). * ¸ÀA«zsÁ£À * ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀÀ, 1956 * C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959. * ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1962 * ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀÀ, 1967 * ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 * ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2. ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj* ....................................................................................................................... ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ .......................................................................................... gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ................................................ f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ............................ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) ¸À» ................................................... vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ................................................... ¸ÀܼÀ : ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ¢£ÁAPÀ : PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ* C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀÆZÀ£É : E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÆ” JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå. ©¹ 12028 / 2/ 76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 13.02.74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ 5£Éà DUÀ¸ïÖ 1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è, MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
 21. 21. 21 (¥ÀæªÀUÀð – 1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – E (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥Àæ.ªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ............................................................................................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .......................................................................................................................... EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................................................................................. EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð) ...................................................................... eÁwAiÀÄ .............................................. G¥À eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ (¥ÀæªÀUÀð – 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ................................................................... gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ......................................... EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (Qæ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ; C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1£Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ; CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄzÀ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è ; CxÀªÁ SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 11400-21600/- ¥ÁægÀA©PÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ JgÀqÀÄ ®PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ; CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ................................... EªÀgÀÄ ........................................ eÁwUÉ .......................................... ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ................................ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
 22. 22. 22 £ÀªÀÄÆ£É-1 d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É) EªÀjUÉ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, ..................... vÁ®ÆèPÀÄ, ..................... f¯Éè. ªÀiÁ£ÀågÉ, ²æà / ²æêÀÄw ....................................................... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß.............................. DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. 1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : 2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ : vÁ®ÆèPÀÄ : f¯Éè : 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ : 4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ: (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV) 5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À : (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ) 6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À : 7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ¥ËæqsÀ 8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ : 1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 2) d«Ää£À «ªÀgÀ 3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ? 10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ? 11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ?
 23. 23. 23 ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w/«ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À») ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÁÛ F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À» ¢£ÁAPÀ : (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À») ¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸À» 1) (¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2) ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 1. ²æÃ/²æêÀÄw................................................................................ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃ/ ²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj................................. JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ .................................. f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ ............................. UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj .......................................................... EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ......................... vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ¸ÀÆZÀ£É-1: EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹” JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 24. 24. 24 £ÀªÀÄÆ£É – 2 UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æà / ²æêÀÄw .......................................................................... gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àwß/²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ................................................. f¯Éè .............................. vÁ®ÆèPÀÄ ................................ UÁæªÀÄzÀ°è ........................... ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ .................................. vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ........................................ f¯Éè ................................... vÁ®ÆèPÀÄ ................................ ¥ÀlÖt ................................................. €

×