c?
;p f A' l
 l
_ a U
mr. v . .l : I
N
X. 
1
À 7mm* -
 p. P* ÍÍ _
'H , › ~ à 
 I 'I w
 'v l lv v
t (t L ' "
 . ¡ f
J); - ~ , T
“K V_ . 
a' '9 *
, t4 L ›- r. 
à. ; ...
L

.35

ASF

CI_ *SF

dia); i¡

15'¡

! LI-MFP . . V. .
r , a
¡rurgxLLLÉHÊÊÊÍ-E V. í í . í '
É

 

fl! "í

 

l; 
' 71...
.u na mu

I.  a. 

 

  

WMÊHÉ¡  . .__. _M
 Eaak . ._. 
_müüwmfwlk . .u
"Wmmimkhnmu. .

_Eüü_ __. ,. ._
 s. 

m...
- __
; É . ..YÉHQB a. 

PLAN: .
. . . ,.
w u_ . .WI 1411. a 1,. , » _

. Í , Íml a . I
x na , . ! I

Í Q. _, a w . . l¡ . 
v . .x . A an¡
. , . .FI- Ítl Í
z ....
.. n

l
: í at. ;  . ' 'y
 'Ar-Ami i “vlllllí llllwr' w
í
7
i'

   

 . mn 17| íÉL-»g H¡ H hr' A 

' 'vl &É; EEE' ...
É”
“vira NHK”
'à _ZL '
&sua; g1!1@rr*;  ^

 a
.Y, 

, .,. 
y T' à" 
' _ ' Á
V ~- à* T * _ w-. .T . J
u_ » L. * . ' Mm¡- ¡À- _ _í/ 
s ~ . . Â g L . r 4.4..  z '
. ...
.
<
a . w
. a a, , . .. 
a . , . 
< um. ;
. _lt . ._
3

/ 
/l
'na . Í
i(

/ 

r. 

f¡ 'flFIll-V/ 
A ' ,
. l u , . N x _'
¡ I | - ' ñ . f, x» >
: V , a 
'% 4 P É. l
¡_ P 1 . w
x V = 
.a _ / k* * í
5 . f- v
, ,
, .
, › __...
1)
u¡ .7 J. 
" 
'à
. c t' u
) . z” n¡ 1
t . I _. . l
_ ' * . ¡' / s
| ^
t v
v
1
4._ A' . N
v4» _l v; 
K V' . , , I ...
4-»

.  - 1 (w
x» 4_ L

. v . ,._ -
1
. ~ 1 "
I* x. ›
. . tr” u_ , .
_. A_ . . , 
. I “u ' › ' à " “M, *T , 
r' , ....
V? _l
.. . . L
1m. .
. _ , .
. a
f à
. _
_
. ñ
r› 4:. u
4.: : . « n
lu. , A r
. o

_
gas/ Í.. Hunt¡ . .
J u. : A 
_ WA.  F
...
.x.
j/ 1
/ íÇVrI/ I COLEGIO 

i PÀULÍÃ JÁHÀQUÊMÍADÂ / À/
_V _, ALQUIZAR / W . í
_v ' v V '

 

i l
FHÀX; 

“ rr%§í: I.I_I

.
, , 

J . 

t¡ . 
7h 5 I
l El

à 1
'Í
l

? l

IIVJ
r

. fí-

j

V71'</ .4 
' (i7

F ' 11|'

735 ~ r

- v

¡-
ll: 

_f-íff...
,. ~

rpg¡
: :ta-I = I=
 4-17 V/ A:

-4 ' 'er

  

 

  

á' P
-IngCña-t
A vai-w' . ..AÉÁ

zníàz_ ; ímã/ p . _x
 “ n” ! 1597"! ' ' 

, a 'naum' ? 
di# .  _Fr _ _L_

A f
_ u¡ ; , J...
l couoco
' s-x-¡JLA ¡. .a, r)u5mr. o.1
RLQUILIR

? FT-í
/ J
~ . é. u . .

ijfi* _IJIÍ f? 
i3; H3* ç


-. ..- -14 'w
' ...
._ w 'a

'É', 

_í-mn/ :g-E_ _E_ J

3,? !

vtíáãíndi
í
4
¡wmm
Hlmnnlj_
É y. y y xvy. . r
x .  . Jyo1VUT. Í y, ... .

4 . .. rx
k o» A. 
. _ . 
,_ x 7 na

, ,ly . ue. 

. WW¡ 5 Í

~ Í y ...
f? ” . ,
No” V. , x
R_ x
 “v
 v ›
uv¡ M' ~
'JÁ' 'fev "N75
¡m! à; i 
'gun ' “d
› 3/ *É-'EÍÊX
j¡ Wu: :- ê: 
,lvl 3» *kgs...
I
SÍãfTÊÉTITfCrrror-n¡na. ..---. 
AJ¡ . eu. .. - - __ “' "
_ , Jar JV

1% j,  +

 
  
 
 

  

 
 

›
l
l. .
/ .
Il I
y¡ y . .I Juni. , _g
_ . . UF _yÍ
ç / L. 4.47.
n . 
_ . y
Ârylf. 
X. 

UI! ..-
min-
y . Sw. 
. »r _

 I ...
q, _
 v
"z
¡ 'a
2
' , 
. u'
r 1g à 
 J
, -1 g4
f' 
. y . bx, 
 -w __
1 ' H
4 »A
“ ' ã y ' 3- . ..
- V” u¡ . .s
. ¡ z

. ...
› ¡ 1 . ______I__________ _
° ° t - yr "x | COLÀ. ;GIy1
xl a_ a. PAULALAEAQU; '
_z _f_ y; “if 4 ¡ALQUIZAF
à V' A' . í...
PAULA JARAOUS'y'~~2.. y'
ALOUIZAR

  

' yk' : .' . 
1' ' 47"#
y! , . .u. 
"yyy _Ç 73)! 
«Í "I 'N'
xl' l _ 1 
Iyrw ...
z
/ ,'
 l ¡ f"? y
Á 'x / _
' x f z
. É y / , . _, 
.. 
.. :à: É . , , 
”' yx x à* A'
y' 'çwt' 
x 
_g1
. / 
. ›
uv
s...
.yy/ m y; y  x , -
Í! . , . v: 
Iñ. .LH .7 ubafyláby. .. y : :ly H. 
rml. , .  y W. 
. O . .
. , , a? «y _y ¡¡...
y y *T
_. 7%_ ~ COLEGIO "
y i , -' 17," _ PAuLAyARnoueyzypyçy
) ". 
l _km m_ f t: 7 Í J ALOUIZAR

: i3: é, :VL . y A....
y; _ í
1
k . 
:i

y

'_[ W'. . I

y y l

çv , .
a ¡ I. - _

t 1í. _vbÍ / f

. - g_ V. yr. .
| sit** . a. Í

_ ›. 
L'...
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Licenciatura kinder 2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Licenciatura kinder 2014

735 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
735
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
224
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Licenciatura kinder 2014

 1. 1. c?
 2. 2. ;p f A' l l _ a U mr. v . .l : I
 3. 3. N X. 1
 4. 4. À 7mm* - p. P* ÍÍ _ 'H , › ~ à I 'I w 'v l lv v t (t L ' " . ¡ f J); - ~ , T “K V_ . a' '9 * , t4 L ›- r. à. ; ã* 7' É l Lã. : b' n i7 * n: ¡ g: ¡ . . ,357 -of : x l' a I n F* ; ':'*4 w! --_ - -- “YÉ . _vii . Enraaá
 5. 5. L .35 ASF CI_ *SF dia); i¡ 15'¡ ! LI-MFP . . V. . r , a ¡rurgxLLLÉHÊÊÊÍ-E V. í í . í ' É fl! "í l; ' 7179134 : y ¡ u¡ “a __ I, :LÊ 2:-: É ía? ” - _ ; EEEF íhí S. . i . _-; ›a1:rT: .,3-: t 7_ . ._. . . AME _ . _zatãn , , «varrríízñam ~ * 'h. › 'j -. »IPWJEÉEFÉ JÍÍLÉL . À lí UÃÉZFEÂZ 11:? _ug s. í, _n mam' 4* 4 o. Í_ . ..LL üiheH? ÂÍÍÊ' . J 'fzÍíjgfgf , -___ í . _ . 1.¡ .1- '- à»' W a s f. - HJ r¡ í h _h l ¡kg! q: : " um i . l “MIKE E
 6. 6. .u na mu I. a. WMÊHÉ¡ . .__. _M Eaak . ._. _müüwmfwlk . .u "Wmmimkhnmu. . _Eüü_ __. ,. ._ s. mlJn_ . _. V1 , , @Em i-. EMÊWQM . .n y n. u u . ..PET r. n%ull. Is
 7. 7. - __ ; É . ..YÉHQB a. PLAN: . . . . ,.
 8. 8. w u_ . .WI 1411. a 1,. , » _ . Í , Íml a . I x na , . ! I Í Q. _, a w . . l¡ . v . .x . A an¡ . , . .FI- Ítl Í z . z . .. zÍÍwIJaIWIII n» _ 1 . . : z O¡ . . . . . «Í
 9. 9. .. n l : í at. ; . ' 'y 'Ar-Ami i “vlllllí llllwr' w í 7 i' . mn 17| íÉL-»g H¡ H hr' A ' 'vl &É; EEE' uaíwsp g ¡. ~.1~. :a ; nz-eta : i g-. L-'Lv- - -› - . ' __ 'y' , _r- V: :- l
 10. 10. É” “vira NHK” 'à _ZL '
 11. 11. &sua; g1!1@rr*; ^ a
 12. 12. .Y, , .,. y T' à" ' _ ' Á V ~- à* T * _ w-. .T . J u_ » L. * . ' Mm¡- ¡À- _ _í/ s ~ . . Â g L . r 4.4.. z ' . , . O2" _I 'ifP' I_ . N_ 2 _~*'¡r3:“"| F Íll ¡ÍÊÍÍ/ ” P. , _ nâ: ;h3›. '.. '“: °* ; .' L. ..: -"'5 ÊÊÍ_ÀTL; Ê.'" 14' -¡ v , ' A: : ¡ÉE! - . Elis i ! gfg ,355 A - '_A - . _yL_ _à -- . -1 ; <.. '_T 1 _ f I gmwggv; ?g5 L** ' 1 _. '. ›. _. . lv o: “ °"'<. Q'n' lv nur
 13. 13. . < a . w . a a, , . .. a . , . < um. ; . _lt . ._
 14. 14. 3 / /l 'na . Í
 15. 15. i( / r. f¡ 'flFIll-V/ A ' ,
 16. 16. . l u , . N x _' ¡ I | - ' ñ . f, x» > : V , a '% 4 P É. l ¡_ P 1 . w x V = .a _ / k* * í 5 . f- v , , , . , › __. ¡ q* ^' . ,_ _. . v . -(-'. "«11, ¡, ' n _ * j_ ñ . , . u ~ f ã a . q à ' S z' › ¡ . . .
 17. 17. 1)
 18. 18. u¡ .7 J. " 'à . c t' u ) . z” n¡ 1 t . I _. . l _ ' * . ¡' / s | ^ t v v 1 4._ A' . N v4» _l v; K V' . , , I _ - '* x ~ . . v_ ) , ¡ , . _ › - M' N . na ' ' , › . Í . ; 1 , ,,
 19. 19. 4-» . - 1 (w x» 4_ L . v . ,._ - 1 . ~ 1 " I* x. › . . tr” u_ , . _. A_ . . , . I “u ' › ' à " “M, *T , r' , .- ' I k I ' * L l _ s_ A f; _ a f. w l.
 20. 20. V? _l
 21. 21. .. . . L 1m. . . _ , . . a f à . _ _ . ñ r› 4:. u 4.: : . « n lu. , A r . o _ gas/ Í.. Hunt¡ . . J u. : A _ WA. F . .31. . U r Yíihhnl m. 1.. ..
 22. 22. .x.
 23. 23. j/ 1 / íÇVrI/ I COLEGIO i PÀULÍà JÁHÀQUÊMÍAD / À/ _V _, ALQUIZAR / W . í _v ' v V ' i l FHÀX; “ rr%§í: I.I_I .
 24. 24. , , J . t¡ . 7h 5 I l El à 1 'Í l ? l IIVJ r . fí- j V71'</ .4 ' (i7 F ' 11|' 735 ~ r - v ¡- ll: _f-íffI/ H.. . v L . À-ÀAÀ-íál I 's . É - r . a
 25. 25. ,. ~ rpg¡ : :ta-I = I= 4-17 V/ A: -4 ' 'er á' P
 26. 26. -IngCña-t A vai-w' . ..AÉÁ zníàz_ ; ímã/ p . _x “ n” ! 1597"! ' ' , a 'naum' ? di# . _Fr _ _L_ A f _ u¡ ; , J V _ .
 27. 27. l couoco ' s-x-¡JLA ¡. .a, r)u5mr. o.1 RLQUILIR ? FT-í / J ~ . é. u . . ijfi* _IJIÍ f? i3; H3* ç -. ..- -14 'w ' ” : í ' MTV' r_ I' at', !a “I 1 ; Z- ; L - - v um l l f? ) g' ' A 1 _r _J ylir"¡n
 28. 28. ._ w 'a 'É', _í-mn/ :g-E_ _E_ J 3,? ! vtíáãíndi
 29. 29. í 4
 30. 30. ¡wmm Hlmnnlj_
 31. 31. É y. y y xvy. . r x . . Jyo1VUT. Í y, ... . 4 . .. rx k o» A. . _ . ,_ x 7 na , ,ly . ue. . WW¡ 5 Í ~ Í y _ an' JLX . tv y _ . ..yu . y - . . 54a¡ J. t _n r ~ . í à ÍÍIIÍÍ. . . 5_ ax v N A. ~ x
 32. 32. f? ” . , No” V. , x R_ x “v v › uv¡ M' ~ 'JÁ' 'fev "N75 ¡m! à; i 'gun ' “d › 3/ *É-'EÍÊX j¡ Wu: :- ê: ,lvl 3» *kgs í. A . , . v v' ata-ñ¡- . , “í '~ 5 , QM M_ d” y. , à¡ 'y' ysiñüããxíím À” k 'à A y t: L yayg: :yin R ã ~” 'E ü 315m'. À V ? LÊ 'à
 33. 33. I
 34. 34. SÍãfTÊÉTITfCrrror-n¡na. ..---. AJ¡ . eu. .. - - __ “' " _ , Jar JV 1% j, + › l
 35. 35. l. . / . Il I y¡ y . .I Juni. , _g _ . . UF _yÍ ç / L. 4.47. n . _ . y Ârylf. X. UI! ..- min- y . Sw. . »r _ I _, . . . «uh J. . . . . , , r» / .. _f Í-v. ir. . . l nl | kl
 36. 36. q, _ v "z ¡ 'a 2 ' , . u' r 1g à J , -1 g4 f' . y . bx, -w __ 1 ' H 4 »A “ ' ã y ' 3- . .. - V” u¡ . .s . ¡ z . , í Ã_ im¡
 37. 37. › ¡ 1 . ______I__________ _ ° ° t - yr "x | COLÀ. ;GIy1 xl a_ a. PAULALAEAQU; ' _z _f_ y; “if 4 ¡ALQUIZAF à V' A' . í. i " . J L 4 à 'x rEÍ' 331. 5,' kg. - ¡_- 7 v. z y! f”. WN' "Õ _u Í 1 y «M4 xx! j Li r 1M ' X _ I! l 'P É y -m x N_ A' 4 ' w v. Wu Í _V Jy v» I í” ~ ¡ › N ›; . 4 , ¡ y 4 Í 4 y ~ 'n' _ I ! g _ y; y' , g ; Â “y . Í à
 38. 38. PAULA JARAOUS'y'~~2.. y' ALOUIZAR ' yk' : .' . 1' ' 47"# y! , . .u. "yyy _Ç 73)! «Í "I 'N' xl' l _ 1 Iyrw s i* v; 'K y ¡ ' 4 'u 'y - y 1 y e | , | y; !u -- #y v * ' "" ' ' ' à. . ( "t. j y _ -
 39. 39. z / ,' l ¡ f"? y Á 'x / _ ' x f z . É y / , . _, .. .. :à: É . , , ”' yx x à* A' y' 'çwt' x _g1 . / . › uv s» : :SV Q ~ . ' › ” : › Í. A_ , j y : z- "'. / ÍÚI yy Í 1 COLEGIÍ | PAULA JARAQU? ' ALOUIZAR 0 ~'-'_= ':~› . .x 1 ,1 . Í _ - vu É , É “r Í
 40. 40. .yy/ m y; y x , - Í! . , . v: Iñ. .LH .7 ubafyláby. .. y : :ly H. rml. , . y W. . O . . . , , a? «y _y ¡¡| . 4.a . . ¡ r a". .. i É! ” _ / __ ly. . _h ? +11 y 7 _ p __ ,114 É _. ./ ÃT í T_ . y, i . l | í _ y. Y . . ; upar 1.. ./ --y . “m, . . .yy. . O E R . . . a w u . xy T . .x E w . _ , .l. J. mw M M. _Í . Í ll. : A . y i y , a l. . à . _ r U f. . l m 4. . , _. . , w lí] . J/Jy , .. uy . . _x key nY. .yy. u. . Ó _T v/ x¡. . . . L/z, É. . , à x . y ; y . n . . › l u _ X _ . »VU Ill] , N _ . í. ih' t Fray. y. u. . . Ip/ JÍW. 17km¡ . .|| .|| Itu . u , ,. . .. U7. _ . .Wyyy z rzçkv. . _ _ xx r . ..ay - . . . .. m ; í y- u. . . a ydeyynyy. : J J.
 41. 41. y y *T _. 7%_ ~ COLEGIO " y i , -' 17," _ PAuLAyARnoueyzypyçy ) ". l _km m_ f t: 7 Í J ALOUIZAR : i3: é, :VL . y A. _a y L_ y I É | _ m Y Í , y _ N 4 . Y ! gt _ / _ ' . x 'y r « , y? '-~ *""' y y * “mlk y V / '”*”“$ t: a¡ v y : u yH V. › &VA- _ N í. , t_ f gx a I . *f v _'_y' ¡ . __ y l _ _y s y «- l y y . ¡ l › y¡ ' r ; * v y * 1 * *y . ,-" y . ' 1 '* 41;_ y_ à" y _ _ y¡ A y: J “ , t * l J_ ll › , - Í 51|_ Cy ¡ *é - ~ 'ã í y ~ y A! y 'yu y 1h¡ -a
 42. 42. y; _ í 1 k . :i y '_[ W'. . I y y l çv , . a ¡ I. - _ t 1í. _vbÍ / f . - g_ V. yr. . | sit** . a. Í _ ›. L' . /o-'ã' ' s -ÃÓ y" v . r I _, Í ; Tr . f y~ 3 _y y_ Í y f y íí L” _T f* 42-- COLEGIO “' y PAULA JARAQUETA_ * y . y ALQUIZAR ; $ . E Í> _ _ E. - É yy@ã 7ñT_____ _à(, .' 4._ . __à”___ y. . _ ' " '“ _ *- x "íufigtfi y. iv > l i~ ! y E i . ' '~/ J f f y ' ' "› I. y _  j 1* '""*'~; f=ñj 4;; -wa* . . 3 p - , I , y! 'f Nx' 'f ç ' ~ ri” ' y' I 2 / ' 7233-! “f” Q - 1 '_ Í WV; às* 41 _ , _ . NW" 5' v' "y/ x yy _ V_ Y-'_ ' " _ y» _ _m_ ,

×