ปกคำนำสารบัญ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ปกคำนำสารบัญ

on

 • 878 visualizações

 

Estatísticas

Visualizações

Visualizações totais
878
Visualizações no SlideShare
878
Visualizações incorporadas
0

Actions

Curtidas
0
Downloads
5
Comentários
0

0 Incorporações 0

No embeds

Categorias

Carregar detalhes

Uploaded via as Adobe PDF

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Tem certeza que quer?
  Sua mensagem vai aqui
  Processing...
Publicar comentário
Editar seu comentário

ปกคำนำสารบัญ Document Transcript

 • 1. รายงานการศึกษา เรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ นางสาวจันทิมา บุญโชติ รหัสนักศึกษา 565050036-5 เสนอ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์สาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Information Technology management and Computer for Learning Organization) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. ก คานา รายงานเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการ ความรู้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับ อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ( Information Technology management and Computer for Learning Organization สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อรายงานผลการศึกษา ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้และการ จัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ความเป็นมาขององค์กรแห่งการ เรียนรู้(Learning Organization) ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการขยายผลของความรู้ใน องค์กร การจัดการรู้ สาเหตุการคิด เพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ ความรู้ ลั ก ษณะขององค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ กลยุ ทธ์ ที่ส่ ง เสริม การเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้และตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การ แห่งการเรียนรู้ ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่น้อย นางสาวจันทิมา บุญโชติ 21 ธันวาคม 2556
 • 3. ข สารบัญ เรื่อง คานา สารบัญ หน้า ก ข 1.ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการการจัดการความรู้ 1 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) 1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 2 รูปแบบการขยายผลของความรู้ในองค์กร 3 การจัดการความรู้ 3 สาเหตุการคิดเพื่อการจัดการความรู้ 3 แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ 4 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 3. ตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ยัมแบรนด์ อิงค์ Pizza Hut and KFC 13 13