Seu SlideShare está baixando. ×
ปกคำนำสารบัญ
ปกคำนำสารบัญ
ปกคำนำสารบัญ
Próximos SlideShare
Carregando em...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ปกคำนำสารบัญ

2,607

Published on

0 Comentários
0 pessoas curtiram isso
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Be the first to like this

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
2,607
No Slideshare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
13
Comentários
0
Curtidas
0
Incorporar 0
No embeds

Conteúdo do relatório
Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
No notes for slide

Transcript

  • 1. รายงานการศึกษา เรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ นางสาวจันทิมา บุญโชติ รหัสนักศึกษา 565050036-5 เสนอ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์สาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Information Technology management and Computer for Learning Organization) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2. ก คานา รายงานเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการ ความรู้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับ อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ( Information Technology management and Computer for Learning Organization สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อรายงานผลการศึกษา ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้และการ จัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ความเป็นมาขององค์กรแห่งการ เรียนรู้(Learning Organization) ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการขยายผลของความรู้ใน องค์กร การจัดการรู้ สาเหตุการคิด เพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ ความรู้ ลั ก ษณะขององค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ กลยุ ทธ์ ที่ส่ ง เสริม การเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้และตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การ แห่งการเรียนรู้ ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่น้อย นางสาวจันทิมา บุญโชติ 21 ธันวาคม 2556
  • 3. ข สารบัญ เรื่อง คานา สารบัญ หน้า ก ข 1.ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการการจัดการความรู้ 1 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) 1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 2 รูปแบบการขยายผลของความรู้ในองค์กร 3 การจัดการความรู้ 3 สาเหตุการคิดเพื่อการจัดการความรู้ 3 แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ 4 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 3. ตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ยัมแบรนด์ อิงค์ Pizza Hut and KFC 13 13

×