ปกคำนำสารบัญ
Próximos SlideShare
Carregando em...5
×

Curtiu isso? Compartilhe com sua rede

Compartilhar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Tem certeza que quer?
  Sua mensagem vai aqui
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Visualizações

Visualizações totais
1,196
No Slideshare
1,196
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0

Ações

Compartilhamentos
Downloads
6
Comentários
0
Curtidas
0

Incorporar 0

No embeds

Conteúdo do relatório

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รายงานการศึกษา เรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ นางสาวจันทิมา บุญโชติ รหัสนักศึกษา 565050036-5 เสนอ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์สาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Information Technology management and Computer for Learning Organization) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. ก คานา รายงานเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการ ความรู้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับ อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ( Information Technology management and Computer for Learning Organization สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อรายงานผลการศึกษา ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้และการ จัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ความเป็นมาขององค์กรแห่งการ เรียนรู้(Learning Organization) ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการขยายผลของความรู้ใน องค์กร การจัดการรู้ สาเหตุการคิด เพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ ความรู้ ลั ก ษณะขององค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ กลยุ ทธ์ ที่ส่ ง เสริม การเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้และตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การ แห่งการเรียนรู้ ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่น้อย นางสาวจันทิมา บุญโชติ 21 ธันวาคม 2556
 • 3. ข สารบัญ เรื่อง คานา สารบัญ หน้า ก ข 1.ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการการจัดการความรู้ 1 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) 1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 2 รูปแบบการขยายผลของความรู้ในองค์กร 3 การจัดการความรู้ 3 สาเหตุการคิดเพื่อการจัดการความรู้ 3 แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ 4 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 3. ตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ยัมแบรนด์ อิงค์ Pizza Hut and KFC 13 13