Your SlideShare is downloading. ×
 • Curtir
ปกคำนำสารบัญ
Próximos SlideShare
Carregando em...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ปกคำนำสารบัญ

 • 1,131 visualizações
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Tem certeza que quer?
  Sua mensagem vai aqui
  Seja o primeiro a comentar
  Be the first to like this
Sem downloads

Visualizações

Visualizações totais
1,131
On SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0

Ações

Compartilhamentos
Downloads
7
Comentários
0
Curtidas
0

Incorporar 0

No embeds

Conteúdo do relatório

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รายงานการศึกษา เรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ นางสาวจันทิมา บุญโชติ รหัสนักศึกษา 565050036-5 เสนอ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์สาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Information Technology management and Computer for Learning Organization) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. ก คานา รายงานเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการ ความรู้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 201705 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับ อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ( Information Technology management and Computer for Learning Organization สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อรายงานผลการศึกษา ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้และการ จัดองค์การโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ความเป็นมาขององค์กรแห่งการ เรียนรู้(Learning Organization) ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการขยายผลของความรู้ใน องค์กร การจัดการรู้ สาเหตุการคิด เพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ ความรู้ ลั ก ษณะขององค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ กลยุ ทธ์ ที่ส่ ง เสริม การเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้และตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องทฤษฎีการบริหาร องค์การ แห่งการเรียนรู้ ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่น้อย นางสาวจันทิมา บุญโชติ 21 ธันวาคม 2556
 • 3. ข สารบัญ เรื่อง คานา สารบัญ หน้า ก ข 1.ทฤษฎีการบริหาร องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์การโดยใช้หลักการการจัดการความรู้ 1 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) 1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 2 รูปแบบการขยายผลของความรู้ในองค์กร 3 การจัดการความรู้ 3 สาเหตุการคิดเพื่อการจัดการความรู้ 3 แนวคิดและกระบวนการ ในการจัดการความรู้ 4 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 3. ตัวอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ยัมแบรนด์ อิงค์ Pizza Hut and KFC 13 13